דירוג האשכול:
  • 0 הצבעות - 0 בממוצע
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
אשכול ההלכה היומית
#1
כל נוסיף ב''ה הלכה יומית כל יום
בלי נדר.
תגובה מהירה 
הגב
#2
?הלכה יומית?הלכות דברים הנוהגים בסעודה-סימן קעט - היסח דעת בסעודה


ד. מי שבירך ברכת המזון, ואחר ברכת המזון רוצה לאכול דבר שטיבולו במשקה על סמך נטילת הידים שנטל עם תחלת הסעודה, ולא הסיח דעתו מהנטילה, יש אומרים שיכול לאכול את הטיבולו במשקה על סמך אותה נטילה. ודעת כמה אחרונים להחמיר בזה. והמיקל יש לו על מה לסמוך, שהרי בלאו הכי דעת התוס' בפסחים (קטוSmile דהאידנא אין צריכים נטילת ידים לטיבולו במשקה, ואף שאין הלכה כדבריהם, מכל מקום מהני לצרף סברתם לספק ספיקא בנידון דידן, ולכן המיקל יש לו ע''מ לסמוך. [ילקו''י ברכות עמ' רלה בהערה. ועיין לעיל סי' קנח סכ''א].


 הלכות דברים הנוהגים בסעודה-סימן קפ - דיני פירורי הפת
א. אין להסיר את המפה והלחם עד אחר ברכת המזון. וכל מי שאינו משייר פת על שלחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם. וטוב להסיר מעל השלחן את הצלחות והקערות שיש בהם שיירי מאכל. ויש הנוהגים על פי הסוד לרכז את העצמות והקליפות בצלחת אחת, ומשאירים אותה על השלחן עד אחר ברכת המזון. [ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות עמוד רלה].
תגובה מהירה 
הגב
#3
Heart הלכה יומיתהלכות דברים הנוהגים בסעודה-סימן קפ - דיני פירורי הפת 


ב. האוכל פרוסת סנדוויטש, ולא נשארו פירורין הרבה, אף שלפי המבואר באחרונים צריך לשייר פת כשיעור נתינה לעני, בזמנינו לא שייך טעם זה, ודי באיזה פירורין שבודאי נשארו. [ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות עמוד רלו בהערה]. 
ג. לכתחלה אין להסיר מהשלחן גם את המלח, עד לאחר ברכת המזון, דוגמת המזבח המכפר שכתוב בו על כל קרבנך תקריב מלח. [ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות עמוד רלח בהערה]. 
ד. אף על פי שמותר לאבד פירורין שאין בהם כזית, מכל מקום הדבר קשה לעניות. [חולין קה: שלחן ערוך סי' קפ ס''ד. ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות עמוד רלט בהערה]. 
ה. נוהגים לכסות את הסכין בשעת ברכת המזון, ויש מחמירים בזה גם בסכין פלסטיק או של כסף. ונהגו שלא לכסות הסכין בשבתות וימים טובים. ויש נוהגים לכסות הפת במפה בעת ברכת המזון, ואין מנהגינו כן. [ילקוט יוסף על הלכות ברכות עמוד רמ, ותשטו. ובשארית יוסף ח''ג עמו' שח].
תגובה מהירה 
הגב
#4
?הלכה יומית?הלכות מים אחרונים-סימן קפא - דין מים אחרונים


א. מים אחרונים חובה. ואף בזמן הזה שאין מלח סדומית מצויה בינינו, יש חיוב ליטול ידיו מים אחרונים. ובפרט מי שידיו מלוכלכות. ושלא כאותם שמקילין בזה. [ילקו''י שם עמוד רמב]. 
ב. אף הנשים חייבות במים אחרונים. ואף שיש שכתבו להקל בזה, העיקר להלכה להנהיג גם את הנשים והבנות שתטולנה ידיהן מים אחרונים. וטוב לחנך את בניו ובנותיו הקטנים שהגיעו לחינוך ליטול ידיהם מים אחרונים. [ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות עמוד רמד. שו''ר שכן כתב בהליכות עולם חלק ב' עמוד מד. ומה שכתבנו גבי קטן, ראה בילקו''י דיני חינוך מהדו''ב עמוד קמט].
תגובה מהירה 
הגב
#5
| הלכות צדקה -
האם ההורים יכולים להחשיב את מה שהם מוציאים על ילדיהם הקטנים כמעשר כספים שלהם?

עד גיל שש ההורים חייבים לפרנס את ילדיהם מהתורה, וחכמים הוסיפו וחייבו את ההורים לפרנס את הילדים עד שיגיעו לגיל שלוש עשרה. וכיוון שזו חובה, אין להחשיב את מה שמוציאים עליהם כצדקה. ומי שמצבו דחוק מאוד, ואינו יכול לפרנסם בלא להיעזר בכספי המעשר, נחשב עני, ופטור מלהפריש מעשר כספים.
תגובה מהירה 
הגב
#6
| הלכות צדקה -

האם ההורים יכולים להחשיב את מה שהם מוציאים על ילדיהם הקטנים כמעשר כספים שלהם?


עד גיל שש ההורים חייבים לפרנס את ילדיהם מהתורה, וחכמים הוסיפו וחייבו את ההורים לפרנס את הילדים עד שיגיעו לגיל שלוש עשרה. וכיוון שזו חובה, אין להחשיב את מה שמוציאים עליהם כצדקה. ומי שמצבו דחוק מאוד, ואינו יכול לפרנסם בלא להיעזר בכספי המעשר, נחשב עני, ופטור מלהפריש מעשר כספים.
תגובה מהירה 
הגב
#7
| הלכות צדקה -
ילדים שמקבלים מהוריהם דמי כיס, האם עליהם להפריש מהם מעשר?

אם נותנים לילד דמי כיס, משמע שכבר יש לו אחריות להשתמש בכסף לפי רצונו והוא הגיע לגיל חינוך, ועל כן עליו להתחנך למצווה ולהפריש מעשר. ואף שההורים כבר הפרישו מעשר מן הכסף בעת שקיבלוהו, כיוון שעבר לידיו של הילד, עליו להפריש. אמנם כל זה בתנאי שהכסף ניתן לילד לשימוש חופשי, אבל אם ההורים נתנו לו כסף עבור נסיעות או קניית בגד או מכשיר מסוים, אין צריך להפריש ממנו מעשר. ורק אם נשאר עודף וההורים מסכימים שבנם ישתמש בו כרצונו, יפריש מהעודף מעשר.
תגובה מהירה 
הגב
#8
הלכה יומיתהלכות מים אחרונים-סימן קפא - דין מים אחרונים


 ג. מי ששכח ליטול ידיו מים אחרונים קודם ברכת המזון, ונזכר באמצע ברכת המזון, אם ידיו מלוכלכות משיירי המזון, יטול ידיו במקום שנזכר, באין אומר ודברים. ואם ידיו נקיות, יטול לאחר ברכת המזון. [ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות עמוד רמה]. 
ד. מים אחרונים אין נוטלים על גבי קרקע אלא לתוך כלי, מפני רוח רעה ששורה עליהם. אך אין צריך שיהיה כלי ממש, ולכן מותר ליטול מים אחרונים לתוך קערות מטבח הנקובות, הנקראות ''כיור''. [ילקו''י שם עמ' רמו]. 
ה. הנוסע בספינה מותר ליטול ידיו מים אחרונים לתוך הנהר או לתוך הים. [ילקו''י שם עמ' רמז]. 
ו. מה שיש נוהגים ליטול ידיהם מים אחרונים בתוך צלחת אחת מן הצלחות שאכלו מהם, אין לחוש בזה משום רוח רעה, ומותר להשתמש בכלי זה לאחר הדחתו יפה. ומותר לשפוך אחר כך את המים האחרונים שבצלחת אף במקום עוברים ושבים. [ילקוט יוסף, הלכות ברכות עמ' רמז].
תגובה מהירה 
הגב
#9
?להתחיל את היום בקדושה??הלכה יומית?


הלכות מים אחרונים-סימן קפא - דין מים אחרונים
 
ז. הנוהגים ליטול מים אחרונים על ידי הכנסת ידיהם לקערה עם מים, יש להם על מה שיסמוכו. [ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות עמוד רמח]. 
ח. יש שנוטלים מים אחרונים מתחת לשלחן, ויש להם על מה שיסמוכו, מאחר שאין בני אדם עוברים שם. ואף שלפעמים מסלקים השלחן, מכל מקום המים יתנגבו ביני וביני. [ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות עמוד רמח]. 
ט. אין נוטלין מים אחרונים במים חמים שהיד סולדת בהם. [ילקוט יוסף, הלכות ברכות עמוד רמח]. 
י. אין צריך ליטול אלא עד הפרק שני של האצבעות. ויש נוהגים על פי הסוד ליטול עד סוף האצבעות, דהיינו עד כף היד, וכן עיקר לכתחלה, בפרט אם ידיו מלוכלכות. ואין צריך ליטול אלא פעם אחת. ואין צריך ליטול דוקא מתוך כלי. [ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות עמ' רמט].
תגובה מהירה 
הגב
#10
?הלכה יומית?

הלכות ברכת המזון-סימן קפג - דיני ברכת המזון

א. קודם שיברך יכוין לצאת ידי חובת מצוה מן התורה, שהרי מצוות צריכות כוונה. ואם לא כיוון כן להדיא יצא, שמסתמא דעת האדם לצאת ידי חובה. [ילקוט יוסף, דיני ברהמ''ז עמוד ערב].
ב. יש להזהר שלא להפסיק באמצע ברכת המזון בדיבור, ואף לא בשהייה, וכל שכן שיש ליזהר שלא לדבר שיחה בטלה ולשהות שיעור שיכל לסיים את כל ברכת המזון. ואף באמצע הרחמן טוב ונכון להזהר שלא לדבר דברים בטלים שלא לצורך, ומכל מקום מעיקר הדין אין איסור לדבר לצורך באמצע הרחמן, כיון שאמירתו אינה אלא מצד המנהג. אולם אם מברך על הכוס, אין לו לדבר גם באמצע הרחמן. ופשוט שמותר לענות לקדיש ולקדושה ושאר אמנים באמצע הרחמן. [ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות עמוד רסה. הליכות עולם חלק ב' עמוד עד].
תגובה מהירה 
הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת ויקרא - אשכול חידושים און ליין 1 14 היום, 11:04
תגובה אחרונה: און ליין
  ויקהל פיקודי - אשכול און ליין 5 146 26-03-2017, 01:18
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת בבא בתרא - הדף היומי - *אשכול און ליין 53 3,460 21-03-2017, 16:14
תגובה אחרונה: און ליין
  וורטים לפרשת כי תשא - אשכול און ליין 5 103 17-03-2017, 14:40
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת תרומה - אשכול און ליין 5 153 10-03-2017, 16:00
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת משפטים - אשכול און ליין 11 232 24-02-2017, 13:44
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת יתרו - אשכול און ליין 20 573 18-02-2017, 19:10
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת בשלח - אשכול און ליין 6 104 10-02-2017, 14:34
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת בשלח - אשכול און ליין 1 98 06-02-2017, 19:05
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת בא - אשכול און ליין 11 395 03-02-2017, 13:32
תגובה אחרונה: און ליין
קישור מקוצר לאשכול זה
» צפיות: 116561

הנצפים ביותר לאחרונה
מבזקים מעניינים - יום ג - ר"ח ניסן
פורום: חדשות ונייעס
תגובה אחרונה: און ליין
» תגובות: 21
» צפיות: 197
דוברות המשטרה (ירושלים): *משטרת ישראל נערכת לקראת עצרת מחאה של החרדים הצפויה להתקיים
פורום: חדשות ונייעס
תגובה אחרונה: און ליין
» תגובות: 4
» צפיות: 55
'ידיעות': צרות בתוך 'הבית היהודי' - אורי אריאל אמש למקורביו: "בנט החליט סופית שהוא לא
פורום: חדשות ונייעס
תגובה אחרונה: און ליין
» תגובות: 0
» צפיות: 52
הצלה יו"ש: לפנות בוקר במהלך פעילות בקלנדיה חייל נפגע בצווארו מז"א פונה במצב קל להדסה
פורום: חדשות ונייעס
תגובה אחרונה: און ליין
» תגובות: 0
» צפיות: 50
ב"ב אבוחצירה שריפה כונני מד״א והצלה בדרכם
פורום: חדשות ונייעס
תגובה אחרונה: און ליין
» תגובות: 0
» צפיות: 50
אזור ת''א מחסומים חשד למחבל
פורום: חדשות ונייעס
תגובה אחרונה: און ליין
» תגובות: 0
» צפיות: 49
*דוברות המשטרה (צפון)*: מחר יום רביעי 29/3/17 משעות הצהריים המוקדמות יתקיים תרגיל בש
פורום: חדשות ונייעס
תגובה אחרונה: און ליין
» תגובות: 0
» צפיות: 48
מקור מוסמך!! בעיקבות ההדלפה ברשתות החברתיות על פעילות מס הכנסה, הפעילות נדחתה ליום ג
פורום: חדשות ונייעס
תגובה אחרונה: און ליין
» תגובות: 0
» צפיות: 47


משתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים