מודעה
אשכול ההלכה היומית
?? להתחיל את היום בקדושה ??

הלכות תפילה

יט. באמצע הפרק של פסוקי דזמרה, שואל בשלום מי שהוא חייב במוראו, כגון אביו או רבו, וכל שכן מלך, ומשיב שלום למי שהוא חייב לכבדו, כגון אדם חשוב ונכבד, ואפילו באמצע הפסוק. אבל אינו רשאי להקדים ולשאול בשלום אדם חשוב באמצע הפרק, ורק בבין הפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. [ושלא כמי שחולק בזה]. ובזמן הזה שלא ראינו מי שיקפיד על חבירו בגלל שלא הפסיק באמצע תפלתו לשאלת שלום, אין להפסיק לשאלת שלום גם לאביו ולרבו, ואפילו בבין הפרקים. ורק יעמוד לפניהם בהכנעה דרך כבוד, ולא יותר. [וכן כתבו האחרונים על פי דברי ספר החינוך פרשת ואתחנן]. [ילקו''י מהדורת תשס''ד, הל' פסד''ז, סי' נא הערה יט. עמוד רז].

כ. מי שלא היו לו טלית ותפילין, והובאו לו באמצע פסוקי דזמרה, רשאי להתעטף בציצית ולהניח התפילין בברכותיהן בין המזמורים של פסוקי דזמרה. ואם הובאו לו בין פסוקי דזמרה לישתבח, לא יפסיק, אלא יסיים תחלה ישתבח, שהיא הברכה שנתקנה לאחר פסוקי דזמרה, ואחר כך יתעטף בציצית ויניח תפילין בברכותיהן. ואין חילוק בזה בין הספרדים לאשכנזים. [ילקו''י מהדורת תשס''ד, ספר על הל' פסד''ז, סי' נא הערה כ. עמוד רח].

?? בוקר טוב וסופ״ש נעים ושקט ??

??החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??
??לרפואת רחל בת לורה הי״ו
ור׳ אשר בן מזל הי״ו בתושח״י.
ולע״נ הילדה אפרת בת אסתר ז״ל,
ולע״נ חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
ולע״נ יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
ולע״נ מרים בת אסתר סבג ז״ל. ולע״נ ענת בת בתיה ז״ל ??

הגב
ערב טוב,
‏1.אין לאיש ללבוש בגדי אשה וכן לא תלבש אשה בגדי איש וגם לילדים נכון שלא לעשות כן.
‏2.בליל פורים וכן ביום פורים לובשים בגדי יום טוב,לפי שנאמר בהם ימי משתה ושמחה.

אומר לך רבי נחמן,
פורים הוא הכנה לפסח,ע"י מצוות של פורים זוכין להיות נשמרין מחמץ בפסח..
שבוע טוב ומבורך‎:-)‎
להצלחת הילדנ הדס בת רוחמה

הגב
❣הלכות❣
1.)ראוי להזהר במצות משלוח מנות, שיהיו המנות יקרות וחשובות לפי ערך הנותן, כדי להראות חיבה וריעות למקבל. ואם המקבל עשיר, טוב שיהיו גם לפי ערך המקבל.

2.)השולח פת ותבשיל כל שהוא נחשב כשתי מנות ויוצאים בזה ידי חובת משלוח מנות.

?אומר הרבי מיליובאוויטש?
"לוּ ידעו איזה רושם נשאר בעולם מאמירת פסוק חומש או פסוק תהילים – לא היו הולכים ברחוב בלי לומר דברי תורה"

??יום יפה ושמח, ושבוע טוב ומבורך, מלא בהצלחות ישועות רפואות ובשורות טובות לכל עם ישראל הטהורים והקדושים!??

הגב
?

2 הלכות כיבוד הורים

ג. אב הצריך לבתו, לא יצוה עליה לעסוק בצרכיו בזמן שעוסקת בצרכי בעלה.

ד. גם מי שיש לו אשה וילדים, והוא עצמו כבר הגיע לזקנה, חייב במורא ובכיבוד אב ואם, וחייב לעמוד מפני הוריו.

הגב
צהריים טובים,
‏1.מצוה לתת מתנות לאביונים ביום פורים, לכל הפחות שתי מתנות לשני אביונים.
‏2.מוטב לאדם להרבות כמיטב יכולתו במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות.

אומר לך רבי נחמן,
ע"י צדקה נצולים מעניות וזוכים לעשירות...
יום יפה!
להצלחת הילדה הדס בת רוחמה

הגב
ערב טוב,
‏1.צריך לדקדק היטב בקריאת המגילה שלא להחסיר אפילו תיבה אחת,שאם חיסר לא יצא ידי חובתו.
‏2.כמו כן יש להקפיד בשמיעת המגילה ולכן אין לדבר בעת קריאתה.

אומר לך רבי נחמן,
צדקה היא רפואה לכל המכות,ומצילה את האדם מעבירות..
יום נעים!
להצלחת הילדה הדס בת רוחמה

הגב
??ערב שבת שלום??
1.)צריך לאכול במקום הקידוש תיכף ומיד לאחר הקידוש, ולא ישהה אפילו זמן קצר בין הקידוש לסעודה, ורק לצורך הסעודה עצמה מותר להפסיק.

2.)יש אומרים שאם אחר הקידוש יצא לחוץ ואחר כך חזר למקומו צריך לחזור ולקדש. ויש חולקים. ולכתחלה יש להזהר בזה מאד, אבל בדיעבד לא יחזור לקדש.

?אומר רבי ברוך ממזעבוז?
"על השבת נאמר שהיא 'מעין עולם הבא' - הכוונה היא שהשבת היא למעלה מהעולם הבא, כי היא ה'מעיין' שממנו נובע העולם הבא"

?השבת פרשת ״ תרומה״?

זמני כניסת ויציאת השבת:

ירושלים - 18.16-17.00
תל אביב - 18.18-17.17
חיפה - 18.17-17.08
באר שבע - 18.18-17.20
צפת - 18.15-17.16
אילת - 18.17-17.20

???שבת שלום ומבורכת, מלאה בשמחה אמיתית אהבה אחווה ושלום בין כולם, ובמנוחה ושלוות הנפש???

הגב
בוקר טוב-
1).כשפורים חל במוצאי שבת(כמו השנה)
מתפללים ערבית עד ואתה קדוש ואז קוראים המגילה,ונכון לברך את ברכת ״מאורי האש״ לפני קריאת המגילה,
ובהבדלה אחרי המגילה ידלגו על ברכה זו.
2).מי שיש בידו מגילה כשרה וקוראה ביחד עם הציבור,רשאי לברך לעצמו בלחש עם השליח ציבור- ומכל מקום עדיף לשמוע את הברכה מהשליח ציבור.
״ברב עם הדרת מלך״
?אומר לך ר׳ נחמן:
״אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיך. ודא שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות.״
-
?השבת פרשת ״תרומה״
כניסת השבת-17:18
-----------------------
יציאת השבת- 18:18
??שבת שלום ומבורכת??
להצלחת הילדה הדס בת רוחמה

הגב
?

2 הלכות כיבוד הורים

א. אחד האיש ואחד האשה שוין בכבוד ובמורא של אב ואם, ולכן גם בת חייבת לעמוד מפני אביה ואמה, כפי המבואר לעיל. וגם אשה נשואה צריכה לעמוד מפני הוריה. אבל אשה נשואה פטורה לטרוח ולעשות מלאכות עבור הוריה, שהרי אין בידה לעשות אחר שהיא משועבדת לבעלה לעשות לו מלאכות שהיא חייבת לעשות לבעלה. ומכל מקום אם בעלה אינו מקפיד חייבת בכל דיני המצוה. וראוי לכל בעל שיאמר לאשתו לעשות צרכי אביה ואמה קודם לצרכיו. ואשה שנתגרשה או נתאלמנה חייבת שוב לכבד את אביה ואמה מן הדין.

ב. אשה נשואה שבעלה בחוץ לארץ, וזמנה בידה, והוריה מבקשים ממנה שתבוא לטפל בהם, צריכה ללכת ולטפל בהם, או לשלוח שליח מטעמה לדאוג לצרכי הוריה. שהרי גם אשה נשואה חייבת בדיני כיבוד אב ואם, ורק בגלל שרשות בעלה עליה פטורה מחיוב זה, ולכן כשבעלה בחוץ לארץ, חוזרת לחיובה. וכן אם האשה הולכת לבית הוריה לביקור בזמן שבעלה אינו צריך לה, חייבת בכל דיני כיבוד אב ואם. ואם בעלה צריך לה, הוא קודם להוריה. ואם על ידי כך שהאשה הולכת לבית הוריה לעזור להם ולבשל עבורם וכו', נגרם מחלוקת עם הבעל, והופר השלום בבית, וכל שכן אם הבעל טוען שהורי אשתו מסיתים את אשתו נגדו, שעל האשה לשמוע לבעלה.

הגב
?

2 הלכות לשון הרע

א. אסור לספר בגנות חבירו אפילו דבר שהוא אמת, והוא הנקרא בפי חז"ל 'לשון הרע', ואם יש בדבר תערובת שקר הרי הוא 'מוציא שם רע', שעוונו חמור יותר, והמספר עובר על 'לא תלך רכיל בעמך'.

ב. מלבד לאו זה, שהוא מיוחד ללשון הרע ורכילות, עובר המספר באיסורים רבים נוספים, כפי שהתבאר בפתיחה.

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 78 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 103 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 284 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 349 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 340 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 776 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 274 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וישלח *אשכול אורח 8 249 02-12-2017, 23:40
תגובה אחרונה: אורח
  האם ההלכה מתירה לעשות בדיקות גנטיות בהריון fugene 1 187 25-11-2017, 23:38
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויצא - אשכול דובר 11 465 24-11-2017, 15:37
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };