מודעה
אשכול ההלכה היומית
ערב טוב,
‏1.חייב אדם לשלוח לחברו ביום פורים שתי מנות של שני מיני אוכלים.
‏2.הטעם לכך,שע"י שאדם שולח לחבירו משלוח מנות,מביע בזה את רגשי אהבתו וחיבתו אליו ולהרבות שלום בין אדם לחברו.

אומר לך רבי נחמן,
ע"י עשיית המצוה בשמחה זוכה לתכלית וזוכה להשיג האור שהוא אור אין סופי!
יום מקסים..
להצלחת הילדה הדס בת רוחמה

הגב
?ערב טוב?
1.)אשה חייבת במשלוח מנות, ותשלח לחברתה, וכן אשה נשואה אינה יוצאת במשלוח מנות של בעלה, לכן תשלח גם לחברותיה.

2.)טוב שלא ישלחו איש לאשה, ואשה לאיש. פן יבואו לידי ספק קדושין, אלא ישלחו איש לאיש ואשה לאשה.

?אומר לך רבי נחמן מברסלב?
״ לכל אדם קורא הבורא לפי תכונתו:
לזה ברמיזה ולזה בקול רם הכל תלוי באיזה מידה רחוק האדם מבוראו״

??יום יפה ומוצלח, מלא באהבת חברים ושמחה אמיתית, ובהתקרבות להשם יתברך ולכל הצדיקים האמיתיים??

הגב
?ערב טוב?
1.)מתנות לאביונים אין ליטול אותם ממעות מעשר שאדם מפריש בכל חודש, ורק אם אמר בפירוש בעת שהתחיל להפריש מעות מעשר ''בלי נדר'', והשעה דחוקה לו, רשאי לתת ממעות מעשר למתנות לאביונים.

2.)הנותן צ'יק לאביון יוצא ידי חובת מתנות לאביונים ואפילו הבנק סגור באותו יום, כיון שהצ'יק נמצא ברשותו, ואפשר לקנות בו מצרכים אצל מכירו, נקרא נתינת מעות ויוצא בו ידי חובה.

?אומר לך רבי נחמן מברסלב?
״לעולם מדברים מימך 2 קולות , השקט מהם בדרך כלל חפץ בתכלית״

??יום יפה ומוצלח, וצום מועיל, מלא בשפע רוחני וגשמי, וגדוש בהתעוררות הלב לקדוש ברוך הוא??

הגב
ערב טוב,
‏1.מצוה להרבות בסעודת פורים ונכון לכתחילה לעשות סעודה עם פת.
‏2.מצות סעודת פורים היא ביום אחרי המגילה ולא בליל פורים,מכל מקום גם בליל פורים חייב לשמוח וירבה בסעודתו.

אומר לך רבי נחמן,
צריך לעשות המצוות בשמחה גדולה,עד שלא ירצה בשום שכר עולם הבא בשבילה..
להצלחת הילדה הדס בת רוחמה

הגב
?? להתחיל את היום בקדושה ??

הלכות פסח

סימן תכט - אמירת וידוי בניסן

א. שואלין בהלכות פסח קודם לפסח שלשים יום, [מפורים ואילך]. אולם אין זה חיוב גמור, ומותר לכל תלמיד חכם להמשיך בלימודו במקום שלבו חפץ, ואין דין זה אלא להחשב "שואל כענין", וכמו שאמרו בתוספתא (סנהדרין פרק ז). ומכל מקום המורים הוראות לרבים או הנותנים שיעורים ומרביצים תורה לקהל ה', צריכים ללמוד ולחזור על הלכות אלו להיות בקיאים בהלכות אלו להשיב לשואלם דבר ה' זו הלכה, ולהודיע להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, בדיני הגעלה ואפיית המצות וביעור חמץ וכו', שזהו העיקר מה שצריכים לדרוש לעם. ולכל הדברות בימי החגים עצמם צריך ללמוד ולדרוש בהלכות פסח בפסח והלכות חג בחג, וכתקנת משה רבנו (מגילה לב.). שנאמר וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל (ויקרא כג, מד). ודבר בעתו מה טוב. [יביע אומר חלק ב סימן כב].

ב. בכל חודש ניסן אין נופלים על פניהם, ואין אומרים וידוי ותחנונים. מפני שכל החודש הוא ימי שמחה לישראל, בתקופות העבר ההוה והעתיד, כי באחד בניסן הוקם המשכן, ושנים עשר נשיאי שבטי ישראל הקריבו את קרבנם לחנוכת המזבח במשך שנים עשר יום, נשיא אחד ליום, וכל אחד מהנשיאים היה עושה יום טוב ביום הקריבו לחנוכת המזבח, ולמחרת שהוא יום י"ג בניסן היה יום אסרו חג שלהם. ויום י"ד בניסן הוא ערב פסח. ולאחר מכן שבעת ימי הפסח, ימים טובים ומקראי קודש. ויום כ"ב בניסן הוא אסרו חג של הפסח. ובנין בית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו, יהיה ביום טוב של פסח, כי בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל, וכמו שכתוב (מיכה ז, טו): "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". וחנוכת בית המקדש שתהיה נמשכת שבעת ימים תתקיים לאחר הפסח, כי אין מערבים שמחה בשמחה. נמצא שכל ימי חודש ניסן מקודשים לימי שמחה וששון לישראל. לכן אין ראוי לומר וידוי ותחנונים ונפילת אפים בימים אלו. [ש"ע. וראה בריש חזו"ע על פסח].

?? בוקר טוב יום מבורך ??

??החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??
??לרפואת רחל בת לורה הי״ו
ור׳ אשר בן מזל הי״ו בתושח״י.
ולע״נ הילדה אפרת בת אסתר ז״ל,
ולע״נ חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
ולע״נ יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
ולע״נ מרים בת אסתר סבג ז״ל. ולע״נ ענת בת בתיה ז״ל ??

הגב
?

2 הלכות מתנות לאביונים

א. מתנות לאביונים-יתן מתנה(=כסף בשיעור מנה פלאפל. או אוכל בשיעור סעודה) לאביון, ועוד מתנה לאביון. סה"כ 2 מתנות ל 2 אביונים.

ב. אחרי שנתן 2 מתנות בכמות הנ"ל, לשאר העניים שפושטים יד לא מחויב לתת סכום גדול. אך יתן משהו, כי בפורים כל הפושט יד נותנים לו, ולא בודקים אחריו אם הוא עני אמיתי או לא (אך אם יודע בודאות שאינו עני, לא חייב לתת לו)

ג. עדיף להרבות במתנות לאביונים מאשר להרבות במשלוח מנות ובסעודת פורים, כי המשמחם- משמח את ה'!

הגב
?בוקר טוב?
1.)השולח מנות לחבירו מיני מתיקה, אף על פי שחבירו אינו יכול לאוכלם מטעמי בריאות (חולי סכרת), אף על פי כן יוצא ידי חובת משלוח מנות, משום שעל כל פנים ראויים הם לבני ביתו.

2.)השולח מנות לגוי לא יצא, שאינו בכלל רעהו.

3.)אף הנשים חייבות בסעודת פורים, אך ישתו רק מעט יין.

?אומר לך רבי נחמן מברסלב?
״ריקודים של מצוה, כגון של סעודת ומשתה פורים, ושותה ורוקד וכונתו לשמח את השם יתברך זוכה לשמחה אמיתית ומגרש כל הקליפות ומבטל כל הדינים!״

??????יום יפה וחג פורים שמח ומבדח, שנזכה שיאיר לנו האור והשמחה של פורים בכל ימות השנה, ושכל אחד ואחת מאיתנו נקבל את כל הישועות שלנו, ושתבוא הגאולה השלימה ברחמים ובחסדים אמן ??????

הגב
פורים שמח לכולם???

ששמחת פורים תלווה אותנו כל השנה

יועצי הנשואין של אחשוורוש יעצו לו לנהוג בושתי ? ביד קשה ובתקיפות- לחנך אותה.
מה הוא הרויח ? שבסוף הצטער כי המלכה איננה.

המסר לגברים תחשוב פעמיים לפני שאתה נוהג בתוקפנות.

אומר המלבי"ם
ושתי אישה יפה היתה אך שתלטנית.
לכן מאס בה אחשורוש ובחר באסתר שהיתה ירקרוקת, אך כנועה.

מסר חזק נשים
שלא תחשבו שרק בחיצוניות את קונה את לב הבעל, אלא על ידי התנהגות יפה ורכה.

פורים שמח

הגב
?צהריים טובים?
1.) לומדים הלכות פסח קודם לפסח שלשים יום, [מפורים ואילך]. אולם אין זה חיוב גמור, ומותר לכל אחד להמשיך בלימודו במקום שלבו חפץ.

2.)מצוה על כל אחד ליתן דמי ״קמחא דפסחא״ , הנגבים על ידי גבאי צדקה שבכל מקום ומקום, ולתרום כפי יכולתו עבור חלוקה לעניים לצרכי החג.

?אומר לך רבי נחמן מברסלב?
״כאשר תקופת אור מאירה את חייך, אל תתרכז ביופייה בלבד, נצל את אורה למצוא את אשר אתה מחפש.״

??יום יפה ומוצלח, מלא בשפע של אהבה ושמחה אמיתית והתקרבות להשם יתברך ולכל הצדיקים האמיתיים??

הגב
?? להתחיל את היום בקדושה ??

הלכות פסח

ג. מנהג טוב הוא לקרות בכל יום החל מר"ח ניסן פרשת הנשיא של אותו יום, ובי"ג ניסן קוראים מתחלת פרשת בהעלותך עד "כן עשה את המנורה". ויש נוהגים לקרות פסוקים אלו מתוך ספר תורה [בלי ברכה], אבל מנהגינו לקרותם מתוך החומש. [חזו"ע ח"ב עמוד ב].

ד. אין לגזור תענית צבור בכל ימי חודש ניסן, על כל צרה שלא תבוא, אבל תענית יחיד מותר להתענות בניסן, חוץ מראש חודש ניסן, ושבעת ימי חג הפסח. וטוב להחמיר שלא להתענות גם ביום אסרו חג, שהוא למחרת הפסח. ועל פי זה פשט המנהג להתענות בימי ניסן תענית של יום הפקודה (יאר צייט) של אביו או אמו, אף על פי שאין תענית זה חיוב רק מנהג טוב. וכן עדות שנהגו בחוץ לארץ שהחתן או הכלה מתענים ביום חופתם, רשאים להתענות תענית זו בימי ניסן. אולם מנהג הספרדים ועדות המזרח בארץ ישראל ובארצות המערב שאין החתן והכלה מתענים כלל ביום חופתם, שיום טוב שלהם הוא, ואין לשנות. [חזון עובדיה הלכות פסח עמ' ג'. יביע אומר ח"ג סי' ח ס"ק י"ז. ושו"ת יחוה דעת ח"א סי' פא, וח"ד סימן סא].

ה. אין לומר מזמור "יענך ה' ביום צרה" בתפלת שחרית בכל ימי חודש ניסן, וכן אין לומר מזמור "תפלה לדוד הטה ה' אזנך ענני", הואיל ונאמר בו "ביום צרתי אקראך", ואין להזכיר יום צרה בימי ניסן שהם ימי גאולה ושמחה לישראל. [חזון עובדיה על הלכות פסח מהדו"ב עמו' ח. וראה בילקוט יוסף תפלה כרך ב' עמוד תלח, משא ומתן בדברי חזון עובדיה]

?? בוקר טוב פעמיים כי טוב ?☘

??החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??
??לרפואת רחל בת לורה הי״ו
ור׳ אשר בן מזל הי״ו בתושח״י.
ולע״נ הילדה אפרת בת אסתר ז״ל,
ולע״נ חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
ולע״נ יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
ולע״נ מרים בת אסתר סבג ז״ל. ולע״נ ענת בת בתיה ז״ל ??

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 64 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 91 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 264 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 325 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 279 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 674 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 270 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וישלח *אשכול אורח 8 235 02-12-2017, 23:40
תגובה אחרונה: אורח
  האם ההלכה מתירה לעשות בדיקות גנטיות בהריון fugene 1 178 25-11-2017, 23:38
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויצא - אשכול דובר 11 446 24-11-2017, 15:37
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };