מודעה
אשכול ההלכה היומית
הלכות בשר בחלב

לט. אם בישל חלב בקדרת בשר בת יומא, או ההיפך, החלב נאסר מפליטת הבשר, וכבר ביארנו לעיל (סעיף יד, ל) שיש אומרים שהחלב נאסר גם בהנאה, שגם בבלוע עבר על איסור בישול מן התורה, ויש אומרים שאין איסור בישול בבלוע. ובשעת הדחק או הפסד מרובה יש להתירו בהנאה. והקדרה צריכה הכשר. ויש אומרים שקדרה שבלעה מבשר וחלב מותר למוכרה לגוי בלי הכשר, אחר שאין הגוי מוסיף דמים על הבלוע. [ילקוט יוסף איסור והיתר כרך ג' עמוד רח. יביע אומר ח''ד חיו''ד סימן ו אות י'. ויש לצרף סברת האומרים שאין איסור בישול בשר בחלב בחצי שיעור, וראה ביביע אומר חלק ד' חאו''ח סימן לג אות יז]

מ. קדרה שהרתיחו בה חלב ביום ראשון בבוקר, וביום שני בבוקר טעו ובישלו בה בשר, ויש ספק אם עברו עשרים וארבע שעות משעה שהחלב הרותח היה בקדרה, או לא, העיקר להתיר מטעם ספק ספיקא, שמא הלכה כרבינו תם וסיעתו שלינת לילה בלבד פוגמת, ואין צריך מעת לעת, ושמא עבר מעת לעת בין החלב לבשר, והוה ליה נותן טעם לפגם שמותר. [יביע אומר חלק ז' חיו''ד סימן ו', ושלא כמ''ש בשו''ת רב פעלים להחמיר בזה].

?? בוקר טוב ושבוע מבורך ?

הגב
?

ל'ט אבות מלאכה

א. התורה אסרה עשיית מלאכה בשבת, שנאמר בתורה "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ויום השביעי שבת לה' אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה" (שמות כ, ט-י), איסור עשיית מלאכה בשבת מופיע בסמיכות למלאכת בניית המשכן. כל המלאכות שהיו נצרכות לבניית המשכן, הן המלאכות האסורות בשבת. עם כתיבת המשנה מיינו חכמי המשנה את המלאכות האסורות בשבת לל"ט (=39) אבות מלאכה.

ב. בתואר 'אב מלאכה' כונו האיסורים עצמם, בתואר 'תולדה' כונו האיסורים שיוצאים מהם, שגם אותם אסור לבצע בשבת. את 39 אבות המלאכות, כפי שמופיעות במשנה במסכת שבת, מקובל לחלק לפי קבוצות, על פי הצרכים הבסיסיים של האדם – לחם, בגד, ספר ובית. (יש המחלקים אותן עפ"י סדר עשייתן במלאכת המשכן).

הגב
⭐חינוך הילדים-זמנים מיוחדים⭐

?זמן איחוד המשפחה-סעודת שבת?

?חלק א?

זמן סעודת שבת ביום קדוש זה הוא הזדמנות נפלאה,בשעה שכל בני הבית כנוסים יחד בציווי בוראם של סעודות היום,לרקום יחס אהבה לבני בניהם.וכמו כן זו הזדמנות לפתח מידות
טובות,להדגים ולהדגיש לילדים כמה חשובות
מעלות הנפש המתבטאות בשולחן כגון ויתור,
עזרה וחסד,כבוד השבת וכבוד הורים,יחד עם
מעלת השיר והזמר ביום שבת אשר הפליגו עליו חז״ל,ויש בו סגולה נפלאה לקרב הלב לעבודת הבורא.והעיקר והשורש להצליח בכל
זה הוא ההחלטה הנחושה לחיות את יום השבת כאשר ציווה בוראו ולא כרצונו הוא,וגם
זה אי אפשר ללא סייעתא דשמיא מרובה.וכמה
ראוי לשפוך שיחו לפני ה׳ שיעזרהו על הדבר הזה,או אז ייזכה למדרגת השבת ״ אז תתענג על ה, והירכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך״ שפירשו על זה חז״ל
שנותנים לו נחלה בלי מצרים.?


 ⭐חינוך הילדים-זמנים מיוחדים⭐

?זמן איחוד המשפחה-סעודת שבת?

?חלק ב?

אם האב אומר דברי תורה על השולחן,עליו לזכור שאין כאן מקום לשיעור או דרשה,אלא למשוך לב הילדים בדברים הראויים להבנתם,
ודבר זה צריך הכנה לפני בוא זמן הסעודה.
בסעודה זה לא הזמן לריבוי הערות לילדים
ללא הרף כי אז כל טעם השבת פג,ובן בנו
של קל וחומר אם נעשה הדבר בכעס,אשר
עלול כל עונג שבת ועיקר הביטוי שלו שהוא
סעודת שבת להיהפך למעין גיהנום.וגרוע מזה
הרבה,שלעיתים לא רחוקות אשר למשך הזמן
עלולים הבנים לפרוק עול תורה ומצוות ר״ל.
באשר יסוד זה מיסודי הדת שהוא יום השבת
אינו מצטייר אצלם אלא כעול קפדני ואכזר,
הממלא אותם צער ושברון לב.?

?שבת שלום ומבורך?

הגב
הלכות בשר בחלב

ס. מותר לשתות חלב סינטטי אחר ארוחה בשרית. וכן גלידה מחלב סינטטי, וכל שכן גלידה פרווה הדומה לגלידה חלבית, לאחר ארוחה בשרית, ואין לחוש בזה למראית העין. ולכן מה שנוהגים בבתי מלון הכשרים להגיש לאורחים אחר מאכלי בשר כוס חלב סינטטי, או קפה המזוג בחלב סינטטי, ואין בהם שום תערובת של חלב טבעי כלל, אין לאסור זאת עליהם, והנח להם לישראל, שמאחר שאין האיסור ניכר ממש בשעת האכילה והשתיה, אין לחוש לאסור משום מראית העין, ואין צורך כלל לתת שקדים עם החלב הצמחוני הזה, כדי שיהיה היכר בדבר, והנח להם לישראל. [ילקוט יוסף איסור והיתר כרך ג' עמוד רסט. יביע אומר חלק ו' חיו''ד. יחוה דעת חלק ג' סימן נט עמוד קפח]

סא. מותר לטגן נקניק צמחי [סויה] בחמאה חלבית, ואין לחוש בזה למראית העין. ובמקומות ציבוריים המחמיר תבוא עליו ברכה. [ילקוט יוסף איסור והיתר כרך ג' עמוד רעא]

סב. מותר לבשל דגים או חגבים בחלב ואין בזה איסור משום בישול בשר בחלב, שאין דגים וחגבים בכלל בשר. ואמנם לענין אכילת דגים בחלב ראה להלן. [איסור והיתר ג' עמוד רעב]

?? בוקר טוב, פעמיים כי טוב ??

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל.
ענת בת בתיה ז״ל
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל

הגב
הלכות ימי בין המצרים ע"פ פסקי הרב עובדיה יוסף שליט"א
האסור והמותר בימים שבין י"ז בתמוז עד תשעה באב, בתשעת הימים, ובשבוע שחל בו תשעה באב. ע"פ פסקי מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף שליט"א.
[Image: pic1x16x169T468.jpg]
ה' אלול תשע"א

הקדמה
 
בי"ז בתמוז הובקעה חומת העיר ירושלים, ונכנסו האויבים לירושלים וזרעו בה הרס רב, עד ליום המר "תשעה באב" ששרפו בו את בית המקדש. לכן, בימים אלו שבין צום י"ז בתמוז (8 ביולי) עד לצום "תשעה באב" (29 ביולי) הנקראים "ימי בין המצרים" נוהגים מנהגי אבלות. ככל שמתקרבים יותר לתשעה באב הדינים מחמירים יותר. נסדר את דיני האבלות לפי סדר התאריכים. (ההלכות למנהג הספרדים, האשכנזים נוהגים אחרת בחלק מהלכות אלו).


 


דברים האסורים מי"ז בתמוז (25 ביוני) עד ט' באב (16 ביולי)
 
א. אסור ללכת יחידי מחוץ לעיר, משעה 9 בבוקר ועד לשעה 3:30 אחה"צ. וכן יש להיזהר שלא ללכת מחוץ לעיר בין חמה לצל בשעות הנ"ל. שלא יסכנוהו המזיקים.
 
ב. אין לברך "שהחיינו" על פרי חדש או בגד חדש. בשבתות מותר לברך "שהחיינו", אבל אין ללבוש כלל בגד חדש מראש חודש אב (כולל שבת חזון) כדלהלן.
 
ג. אסור לרקוד ריקודים  בימי בין המצרים אפילו ללא כלי נגינה.
 
ד. אסור לשמוע שירים המלווים בכלי נגינה, כולל שמיעה מטייפ, דיסק וכדומה.
 
דברים האסורים בתשעת הימים (מר"ח אב עד ט' באב, 8-16 ביולי)
 
א. מנהג הספרדים לאסור עריכת נישואין מראש חודש אב, וראש החודש הוא בכלל האיסור.
 
ב. יהודי שיש לו משפט עם גוי לא יערכנו בימים אלו, כיוון שמזלם של ישראל ירוד בימים אלו.
 
ג. עדיף שלא לעשות ניתוח-מתוכנן בימים אלו, מהטעם המבואר בסעיף הקודם.
 
ד. אסור לקנות או למכור חפצים של שמחה, כגון: צרכי חופה, או מכונית לצורך טיול. (אבל מותר לקנות ולמכור חפצים קטנים שאין בהם שמחה).
 
ה. אסור לבנות בית או לשפץ את הבית כאשר זה נעשה לרווחה ונוי, אבל לצורך מגורים מותר.
 
ו. אסור לסייד ולצייר את ביתו.
 
ז. אסור לאכול בשר בהמה או עוף או תבשיל של בשר, (בראש חודש עצמו מותר).
 
ח. שתיית יין תלויה במנהג המקום, ומנהגינו להקל.
 
ט. אסור לתפור בגדים ונעליים חדשים בימים אלו, וכן אסור לרקום ולסרוג.
 
י. יש להחמיר שלא לקנות בגדים או נעליים חדשים בימים אלו.
 
יא. יש להחמיר שלא ללבוש בגדים חדשים (גם בשבת, ואפילו שלא מברכים עליהם שהחיינו).
 
דברים האסורים בשבוע שחל בו ט' באב (14-16 ביולי):
 
א. אסור להסתפר או לגלח הזקן, ויש נוהגים להחמיר בזה מראש חדש אב.
 
ב. אסור לכבס בגדים, וכן ללבוש בגדים מכובסים בשבוע זה. (המעוניין להחליף בגדיו בימים אלו, עליו  ללבוש לפני שבוע זה -את הבגדים המיועדים להחלפה בימים אלו- במשך כמחצית השעה בלבד, ואז הבגדים לא ייקראו "מכובסים").
 
ג. אסור לרחוץ כל גופו במים חמים בשבוע זה.
 
דברים המותרים בכל ימי בין המצרים:
מותר לשחות בים (בחוף נפרד כמובן), בתנאי שאין בכך סכנה.
 
מותר לשטוף את הרצפה.
 
מותר לגזוז ציפורניים.
 
מותר לצחצח נעליים.
 
מותר להסתרק.
 
מותר לגהץ בגדים.
 
מותר לערוך תנאים (וור'ט) לחתן וכלה. אמנם, לאחר ראש חדש אב יחלקו כיבוד ללא סעודה.
 

הגב
הלכה 1238. ?
מה דעת ההלכה בעניין מתאבד ('מאבד עצמו לדעת'), והאם יש אופנים בהם מותר להתאבד עפ"י ההלכה❓

?האיסור להתאבד הוא אחד מן העוונות החמורים ביותר, שהמתאבד נחשב לרוצח ממש, ומכמה צדדים, ההתאבדות חמורה מן הרצח. ראשית, יש בהתאבדות ביטוי גלוי של כפירה בה' ובהשגחתו על ברואיו. על כן אמרו חז"ל, "שהמאבד עצמו לדעת, אין לו חלק לעולם הבא". שנית, על כל העוונות ניתן לשוב בתשובה, ואילו כאן, תוך חטאו מת ואיבד את האפשרות להתחרט על עוונו. הוא חושב לעצמו, שעל ידי התאבדותו יינצל מייסוריו, ואין הוא יודע, שהעונש הצפוי לו בעולם האמת על זה שאיבד עצמו לדעת, חמור לאין ערוך מכל ייסוריו בעולם הזה.
?לכן, אפילו אם אדם מתייסר בייסורים נוראים, אסור לו לאבד את עצמו לדעת. עליו לדעת שכל מה שקורה בעולם נעשה בהשגחה אלוקית, והכל לטובה. וגם אם קשה לו מאוד לשאת את ייסוריו, מכל מקום עליו לקוות ולהאמין שהגלגל יתהפך עליו לטובה, וכל הייסורים יישכחו כלא היו. ואפילו אם כל חייו בעולם הזה יהיו קשים, מכל מקום עליו להתאמץ לתת ערך מוסרי לחייו, ובזכות זה יזכה לחיי נצח, שכל ייסורי העולם הזה אינם נחשבים לעומת השכר הנצחי של עולם האמת.
?למרות כל האמור לעיל, לעיתים מצינו שמותר לאדם להרוג את עצמו, וזה כדי שלא לחטוא בחטאים החמורים ביותר, שהם: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ברוח זו מובא בתלמוד (גיטין נז, ב) סיפור על נערות ישראל, שנשבו כדי לשמש כל חייהם כזונות. כאשר הבינו שלכך יועדו, קפצו לים ומתו. וטוב עשו, משום שעל ידי מסירות נפשם, ניצלו מחטאים חמורים. ועליהם נאמר הפסוק (תהלים סח, כג): "אָמַר ה' מִבָּשָׁן אָשִׁיב, אָשִׁיב מִמְּצֻלוֹת יָם". וכן מצינו בשאול מלך ישראל, בעת הקרב האחרון, שבו ניגף לפני הפלשתים, ביקש מנערו להורגו, כדי שלא ייפול בשבי הפלשתים, משום שידע שיענוהו וישפילוהו ועל ידי כך יתבזה כבוד ישראל, ולמען כבוד ישראל ביקש למות בידי עצמו. אכן מעשהו זה נחשב כמעשה נכון של גבורה (שמואל א' לא, ג-ו).

לע"נ חללי צה"ל.הי"ד.
דניאל בן צוריאל.יעקב בן שלום.יהודה בן ציון.שלום בן אברהם.דניאל בן רחל.שמעון בן פרלה ז"ל. (ולהבדיל בין החיים למתים)
לרפואה שלימה לשרה סירח מרגלית בת פורטונה ונועה בת מורן שלומית ולהצלחת כל עם ישראל ?

הגב
בין המצרים 2017
הלכות ימי בין המצרים
שמיעת מוזיקה ונגינה, נישואין, ברכת שהחיינו, תספורת, תפירה, לבישת בגדים מכובסים, קניות, אכילת בשר ושתיית יין, לימוד תורה ועוד - כל מה שצריך לדעת על הלכות ימי בין המצרים, ע"פ ילקוט יוסף

הדפסהשתף במייל
יוסף גולדפרנדי | י"ח חשון התשע"ד | 22.10.13 | 13:33
[Image: 76783_tumb_750Xauto.jpg]
[/url][url=https://www.hidabroot.org/actions/share_article/1057]אא
 
ימי בין המצרים חלים מי"ז בתמוז עד תשעה באב, ומחולקים בהלכותיהם לארבעה חלקים:
 
1. מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב
2. מראש חודש אב עד שבוע שחל בו ט' באב
3. משבוע שחל בו ט' באב עד ט' באב
4. ט' באב
 
- ישנם דברים האסורים בימי בין המצרים משום מנהגי אבלות, אך הדבר תלוי באיזה פרק זמן מתוך ימי בין המצרים נמצאים, כאשר יבואר להלן.
 
- הערה חשובה: השנה (תשע"ה) אין דין - שבוע שחל בו ט' באב, משום שתשעה באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון.
 
- כלל גדול בהלכות ימי בין המצרים, והוא שלא גזרו חז"ל את מנהגי האבלות במקום מצווה, חוֹלִי וצורך. כלומר כאשר יש מצווה או מקרה של מחלה או צורך, אין חלים מנהגי האבלות, כאשר יבואר להלן.
 
נישואין
- יש הנוהגים שלא להתחתן מי"ז בתמוז עד ט' באב.
 
- מנהג הספרדים ועדות המזרח שמותר מעיקר הדין להתחתן עד ראש חודש אב, אך מראש חודש אב עד ט' באב נוהגים שלא להתחתן, וראש חודש בכלל האיסור.
 
- בחור שלא קיים מצוות פריה ורביה מעיקר הדין יכול להתחתן בבין המצרים אך המנהג להמנע, ואף הוא לא יתחתן מראש חודש אב עד ט' באב.
 
- לכל השיטות מותר להחזיר גרושתו בימי בין המצרים, שהרי אין כאן שמחה יתירה.
 
- מעיקר הדין מותר להתחתן בצאת יום ט' באב.
 
- מותר לעשות תנאים גם אחרי ראש חודש אב עד ט' באב, אך בלי ריקודים ומחולות (כמו שיבואר).
 
ברכת שהחיינו
- בכל ימי בין המצרים אסור לברך ברכת שהחיינו על בגד או פרי חדש. הסיבה שנוהגים שלא לברך ברכת שהחיינו: משום שימים אלו הם ימי פורענות וימי צרה לעם ישראל. לכן נמנעים מלאכול פרי חדש בימי בין המצרים, שכן אם אוכלו צריך לברך עליו שהחיינו.
 
- וכן נמנעים מללבוש בגד חדש בימי בין המצרים, שאם לובשו צריך לברך עליו שהחיינו.
 
- אמנם בשבתות בתוך ימי בין המצרים מותר לברך שהחיינו עד ראש חודש אב, אך בשבתות שמראש חודש אב עד ט' באב ראוי להחמיר ולא לברך שהחיינו גם בשבתות.
 
- במקום מצווה לא גזרו חז"ל מנהגי אבלות ולכן בברית, פדיון וכו מותר לברך ברכת שהחיינו.
 
- במקום חולי לא גזרו חז"ל מנהגי אבלות, ולכן חולה או מעוברת שמתאווה לפרי יכולים לברך על פרי חדש שהחיינו, וכן קטן שלא מבדיל בין ימי בין המצרים לשאר ימות השנה יכול לברך שהחיינו בימי בין המצרים.
 
- אדם ששכח שהוא נמצא בימי בין המצרים וברך על פרי חדש שהחיינו יטעם מעט מהפרי כדי שלא תהיה ברכתו ברכה לבטלה, אך לא יאכל שוב מהפרי עד אחרי ט' באב.
 
- פרי שיש חשש שלא יימצא שוב אחרי ט' באב - מותר לאוכלו ולברך עליו שהחיינו בתוך ימי בין המצרים, שהרי נחשב הדבר למקום צורך וטוב לברך עליו בשבת קודש. וכן אם יש חשש שהפרי ייאבד טעמו - מותר לאוכלו בתוך ימי בין המצרים.
 
- נכון להימנע מלברך ברכת שהחיינו על פרי חדש או בגד חדש עד עשירי באב.
 
שמיעת מוזיקה ונגינה
- בכל ימי בין המצרים יש להימנע מלשמוע שירי קודש וכל שכן שירי חול, אפילו דרך הרדיו או דיסקים, וכן אסור לנגן בכלי שיר בימי בין המצרים כגון גיטרה כינור וכדומה.
 
- במקום מצווה לא גזרו חז"ל מנהגי אבלות ולכן בכל סעודת מצווה כגון: ברית, פדיון הבן, בר מצווה,  חתונה, סיום מסכת והכנסת ספר תורה, מותר לשמוע שירי קודש ומותר לכתחילה לנגן בכלי שיר (אמנם האשכנזים נוהגים להחמיר ואינם שומעים או מנגנים אפילו במקום מצווה).
 
- הסעודה שעושים בלילה שלפני ברית המילה הנקראת "ברית יצחק", אינה נחשבת לסעודת מצווה שיהיה מותר לנגן בה בכלי שיר.
 
- במקום הפסד לא גזרו חז"ל מנהגי אבלות, ולכן אדם המתפרנס מנגינה אצל גויים אפשר לו להקל לנגן עד שבוע שחל בו ט' באב, אך אם מנגן אצל יהודים אסור מי"ז בתמוז עד ט באב.
 
- וכן מורה המלמד נגינה ויש לו הפסד ממון אם יפסיק ללמד - מותר לו להמשיך ללמד עד שבוע שחל בו ט' באב, שהרי נחשב מקום צורך והפסד. טוב להחמיר מראש חודש אב.
 
- קייטנת ילדים שקשה לנהל בה את הפעילות אם לא ישמיעו בה מוזיקה לילדים, מותר להקל ולהשמיע מוזיקה לילדים.
 
- שירה בפה בלי כלי נגינה מותר ללא כל חשש (בין בחול ובין בשבת).
 
תספורת
- מעיקר הדין מותר לספרדים להסתפר ולהתגלח מי"ז בתמוז עד שבוע שחל בו תשעה באב, אך משבוע שחל בו ט' באב עד ט' באב אסור להסתפר ולהתגלח.
 
- שפם המעכב את האכילה, מותר לחותכו גם בשבוע שחל בו ט' באב.
 
- לא גזרו חז"ל איסור תספורת באישה, ולכן אישה יכולה להסתפר בכל ימי בין המצרים (וכל שכן לצורך שידוך או לצורך מצווה כגון למקווה וכדומה).
 
- מקום שנוהגים שלא להסתפר או להתגלח כלל בימי בין המצרים, לא גזרו חז"ל מנהגי אבלות במקום מצווה ולכן בעלי ברית מילה - המוהל, הסנדק, אבי הבן, חתן ביום חתונתו ובכל שבעת ימי המשתה, ילד ביום הבר מצווה - מותרים להסתפר לצורך המצווה, אך בשבוע שחל בו ט' באב אם באו לשאול - מורים להם שלא יסתפרו או יגלחו זקנם, אך הרוצה להקל יש לו על מה שיסמוך.
 
- מי שיש לו פגישה עם שר מאומות העולם ואי אפשר לו להשאר עם זקנו, ישתדל להיות סנדק ומותר לו להסתפר. 
 
- מותר לגדולים לספר קטנים עד שבוע שחל בו ט' באב.
 
- מותר להסתרק בכל ימי בין המצרים.
 
- מותר לגזוז ציפורנים בכל ימי בין המצרים.
 
ריקודים ומחולות
- אסור לעשות ריקודים ומחולות בכל ימי בין המצרים.
 
- מה שאסור ריקודים בימי בין המצרים היינו אפילו בלי נגינה.
 
תפירה
- אסור לתפור, לגזור, לסרוג או לרקום בגדים חדשים בשבוע שחל בו ט' באב.
 
- מותר לתפור במקום צורך כגון מי שנקרע לו בגד וצריך לעשות טלאי או מי שנפל לו כפתור, שמותר לתופרו.
 
- אומן המתפרנס  מתפירה יש להתיר לו לתפור עד שבוע שחל בו ט' באב.
 
- אסור לסנדלר לעשות נעליים חדשות בשבוע שחל בו ט' באב, אך מותר לסנדלר לתקן נעליים שנקרעו.
 
מקלחת
- אף על פי שמעיקר הדין רחיצה אסורה רק בט' באב עצמו, מכל מקום המנהג שלא להתקלח בשבוע שחל בו ט' באב.
 
- מה שאסור להתקלח בשבוע שחל בו ט' באב
     - לספרדים: הוא דווקא במים חמים, אך מותר להתקלח במים צוננים.
     - לאשכנזים: בין במים חמים ובין במים צוננים.
 
- הרחיצה האסורה בשבוע שחל בו ט' באב היא דווקא רחיצת תענוג. אבל רחיצה להסרת זיעה וריח זיעה, מותרת לפי הצורך.
 
- לא גזרו חז"ל מנהגי אבלות במקום מצווה ולכן מותר לגברים לטבול במקווה, שאין זו רחיצת תענוג.
 
- לא גזרו חז"ל מנהגי אבלות במקום חולי ולכן מותר להתרחץ אף במים חמים לצורך חולה או אישה מעוברת.
 
- אישה יכולה להתקלח כרגיל בשבוע שחל בו ט' באב, שלא גזרו דין זה אלא בגברים וכל שכן שמותר לאישה להתרחץ כגון לטבילה במקווה.
 
- וכן אישה מעוברת בחודש התשיעי לעיבורה או יולדת, מותר להן לרחוץ במים חמים, שאין רחיצתם רחיצת תענוג אלא להקל עליהם צערם.
 
- מותר לשטוף הרצפה בכל ימי בין המצרים ללא כל פקפוק ואותם האוסרים אין הוא מנהג נכון.
 
- הערה חשובה: השנה אין דין שבוע שחל בו ט' באב משום שתשעה באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון.
 
כיבוס ולבישת בגד מכובס
- אסרו חז"ל לבישת בגדים מכובסים בשבוע שחל בו ט' באב משום שבלבישתם יש שמחה ועונג שנקיים הם, אך בכל זאת יש עצה ללובשם ללא כל חשש ע"י שילבש את הבגד (גרביים, לבנים, גופיות, מכנסיים חולצות וכו), כשעה קודם שבוע שחל בו ט' באב, כל פעם בגד אחר, שאז הבגד אינו נחשב לבגד מכובס ומותר ללובשו אף בשבוע שחל בו ט' באב.
 
- אסור לכבס אפילו בגדי ילדים קטנים בשבוע שחל בו ט' באב.
 
- לא רק בגדים אסור לכבס אלא אפילו את מטפחות הידיים ומפות השולחן.
 
- אסור להציע את המיטות בשבוע שחל בו ט' באב.
 
- וכן חליפה של שבת שנפל בה כתם מותר לנקותו, שהדבר נחשב לצורך מצווה לכבוד שבת קודש.
 
- במקום צורך כגון שנגמרו הלבנים, הגרבים, המגבות הנקיות, בגדי ילדים קטנים, מותר לכבסם אף בשבוע שחל בו ט' באב, שנחשב הדבר למקום צורך.
 
- בעלי מכבסה המתפרנסים מכיבוס, יתייעצו עם תלמיד חכם כיצד יעשו.
 
- מותר לגהץ (חולצה שלבש קודם ט באב) בשבוע שחל בו ט' באב
 
- מותר לצחצח נעליים בשבוע שחל בו ט' באב.
 
אכילת בשר ושתית יין
- אסור לאכול בשר מראש חודש אב עד ט' באב.
 
- מה שאסור לאכול בשר מראש חודש אב, הוא לא כולל הראש חודש עצמו ולכן מותר לאכול בשר בראש חודש ורק ביום למחרת אסור עד לאחר ט' באב.
 
- מעיקר הדין מותר לאכול תבשיל שנתבשל בו בשר אם לא אוכלים מהבשר, אך המנהג להחמיר אף בזה, וכן בשר עוף אסור.
 
- פשוט שמותר לבשל בקדירה בשרית.
 
- במקום מצווה לא גזרו חז"ל מנהגי אבלות ולכן מותר לאכול בשר בסעודות מצווה כגון: ברית, פדיון הבן, בר מצווה, חתונה, שבע ברכות, סיום מסכת, וכל המוזמנים יכולים לאכול בשר בסעודה זו.
 
- וכן מותר לטעום תבשיל בשרי לצורך שבת, שנחשב לצורך מצווה.
 
- וכן בעלי הברית היינו: המוהל, הסנדק ואבי הבן מותרים לאכול בשר בכל אחת מסעודותיהם שביום המילה אפילו שאוכלים לבד בביתם שכן הוא מקום מצווה.
 
- אדם הרגיל לעשות סעודת מצווה ביום שמסיים מסכת מותר לו ולכל המוזמנים לסעודה זו לאכול בשר, שנחשבת סעודה זו לסעודת מצווה.
 
- אדם שסיים מסכת משניות בהבנה ועיון עם ביאור רבינו עובדיה ברטנורא, אפשר לו להקל ולאכול בשר בסעודה שעושה לסיום המסכת, אך לו בלבד מותר לאכול בשר בסעודה זו.
 
- בשר הנשאר מסעודות שבת חזון או מסעודת ראש חודש יש אוסרים ויש מתירים לאוכלו בחול, ואין למחות במקלים, וכל שכן אם אוכלים בשר זה בסעודה רביעית שיש בה מצווה.
 
- במקום חולי לא גזרו חז"ל מנהגי אבלות ולכן: חולה אפילו שאין בו סכנה, יולדת בתוך 30 ללידתה, מינקת שאם לא תאכל בשר ייפגע החלב שלה, מעוברת הסובלת הרבה בהריונה, מינקת הסובלת מחולשה, וכל הבא לשאול שאינו יכול לסבול בלי בשר מפני איזה מיחוש - מותר להם לאכול בשר.
 
- אדם שברך בטעות על מאכל בשרי יטעם מעט, שלא תהיה ברכתו לבטלה.
 
- מותר לתת בשר לילד קטן אף לאחר ראש חודש אב, ואם הגיע לגיל 12 טוב להחמיר ולחנכו.
 
- מותר לבעלי מסעדות בשריות להמשיך למכור בשר ואין כאן איסור "לפני עיור לא תתן מכשול", משום שאם יפסיק בעל המסעדה לספק אוכל בשרי, יש חשש שיעזבוהו לקוחותיו והדבר יגרום לו לנזק כללי ועוד שיש לתלות שהקונים הבאים אליו אינם בקו הבריאות ומותר להם בשר מעיקר הדין.
 
- יש נוהגים שלא לשתות יין בשבוע שחל בו ט' באב ויש מחמירים מראש חודש אב. ומכל מקום מותר לשתות יין של הבדלה שדבר מצווה הוא. שאר משקאות שֵכָר מותר לשתותם בימי בין המצרים.
 
- מנהג כשר שלא לאכול בשר ולשתות יין גם בעשירי באב, שכן האש בהיכל הייתה עד יום עשירי באב.
 
שמחה, קניות ובניין של שמחה
- תמיד צריך להיות בשמחה, אך משנכנס אב ממעטין בשמחה.
 
- מראש חודש אב עד ט' באב ממעטים במשא ומתן של שמחה כגון קניית צרכי חופה, קניית תכשיטים, תפירת בגדים חדשים ובמיוחד לצורך נישואין.
 
- במקום צורך או הפסד לא גזרו חז"ל מנהגי אבלות, ולכן מה שאסרו לקנות צורכי חופה כגון: תכשיטים, בגדים וכו היינו דווקא אם יכול לקנותם אחר ט' באב, אך אם יש חשש שלא יימצאו לאחר ט' באב או שיתייקרו או שהחתונה מתקיימת מיד אחרי ט' באב, בכל הנ"ל מותר לקנות בתוך ימי בין המצרים, שנחשב למקום צורך והפסד.
 
- וכן מותר לקנות רהיטים, שאין נחשב הדבר למשא ומתן של שמחה.
 
- מה שאסרו בניין של שמחה היינו בניין ליופי ולהרווחה אך בניין שאינו של שמחה כגון קבלנים הבונים בניינים ליישוב הארץ, או המוסיף חדר לרווחת ילדיו משום שהבית צפוף, מותר הדבר שנחשב למקום צורך.  
 
- וכן מותר לקנות רכב לצורך עבודה, אך לצורך טיולים אסור, אלא אם נזדמנה לו עיסקה בזול ואם יחכה לאחר ט' באב תתייקר, שנחשב למקום צורך והפסד.
 
- יש להחמיר שלא לצבוע את הבית החל מראש חודש אב, אך מותר לצבוע בית כנסת, שנחשב למקום מצווה.
 מותר לבנות מעקה אפילו בט' באב, שנחשב הדבר למקום מצווה.
 
לימוד תורה
- אסור ללמוד דברי תורה בט' באב.
 
- אמנם מה שאסור לימוד בט' באב היינו דווקא דברי תורה המשמחים כגון: תנ"ך, משנה, גמרא, מדרשים וכו אך דברי תורה שאינם משמחים כגון: איוב, הנבואות הרעות שבספר ירמיה (אך צריך לדלג על פסוקי הנחמה), מסכת גיטין דף נה: הלכות אבלות וכו – מותר.

הגב
להתחיל את היום בקדושה ??

ממנהגי תשעה באב

סימן תקנה - ציצית ותפלין בתשעה באב

א. מנהג ירושלים להתפלל שחרית בתשעה באב עם הצבור בבית הכנסת בטלית ותפלין, ומנהג זה יסודתו בהררי קודש, ואין לשנות מהמנהג. ואלו הרוצים לנהוג כן, ולהחזיר עטרה ליושנה, יפה עושים. ויש מקומות שנהגו להתפלל שחרית בתשעה באב בלא ציצית ותפילין, ורק במנחה נהגו להתעטף בציצית ולהניח תפילין בבית הכנסת, והנוהגים כן טוב שינהגו שכל אחד יתעטף בציצית ויניח תפילין בביתו קודם תפלת שחרית, ויקרא עמהם קריאת שמע [אחר שבירך ברכות התורה], ואחר כך יפשוט הטלית ויחלוץ התפילין וילך לבית הכנסת להתפלל שחרית, ובתפלת המנחה יחזור ויתעטף בציצית ויניח תפילין בברכותיהם. ובדבר זה אין לשנות מן המנהג מפני המחלוקת. אבל לא יהיו חלק מהקהל עושים כך וחלק עושים כך, אלא יסכימו וישתוו ביניהם במנהגם לבל יעשו אגודות אגודות. ומברכים על הציצית והתפלין כשלובשים אותם בתשעה באב.

ב. המניחין תפילין דרבינו תם בכל יום, צריכים להניח תפילין של רבינו תם גם בתשעה באב, ואם נוהגים במקומם להניח תפילין בתשעה באב בשחרית, יניחו אף תפילין של רבינו תם בשחרית. ואם נוהגים במקומם להניח תפילין בתשעה באב במנחה, ראוי שיניחו תפילין של רש"י ושל רבינו תם בביתם קודם תפלת שחרית, ויקראו עמהם קריאת שמע, ויחזרו ויניחו תפילין של רש"י בתפלת המנחה בבית הכנסת. [שו"ת יחוה דעת חלק ב' סימן טז. וחלק ו' סימן ב. הליכות עולם חלק ב' עמוד קנח].

עוד ממנהגי יום תשעה באב

א. יש נשים הנוהגות לכבד הבית בכל כוחן ולסדר המטות וכיוצא בזה מתיקוני הבית. ונתנו טעם למנהגם, מפני שדעתן קצרה והן חלושי אמונה אחר שהמשיח עדיין לא הגיע. אבל נשים המבינות ויודעות תורה אין לנהוג כן. [ילקוט יוסף על המועדים עמוד תקפו].

ב. אחר כעשרים רגעים משקיעת החמה [בערך] מותר לאכול במוצאי תשעה באב, ובתשעה באב אין צריך להחמיר להמתין לזמן ר"ת, שאין מחמירים בזה אלא באיסורי תורה.[שם].

ג. מקדשים הלבנה במוצאי תשעה באב, אבל צריך להמתין עד שיהיה חושך [צאת הכוכבים] באופן שתהיה הלבנה ראויה ליהנות מאורה. וטוב שיטעמו איזה דבר קודם הברכה. ולכן אם אפשר טוב שיקבעו זמן לברכת הלבנה אחר הסעודה, ויברכו עם מנעלים בשמחה. אך אם יש חשש שחלק מהקהל ישכחו לברך ברכה זו, יברכו אחר ערבית. ולכתחלה אין לברך ברכת הלבנה קודם תשעה באב, [ילקו"י שבת כרך ה' עמ' שמב]. ואף שרואה הלבנה, לא יברך עד מוצאי ת"ב. ואין בזה איסור משום אין מעבירין על המצוות. [לאפוקי ממ"ש בספר ברכת ה' פ"ד עמ' רפח, שמיד שרואה הלבנה צריך לברך, דאין מעבירין על המצוות. ע"ש. אולם כאשר כוונתו לקיימה באופן מהודר יותר מותר לעכב הברכה לברכה במצו"ש. ועיין בתרומת הדשן סי' לה, דמותר לדחות ברכת הלבנה כשיש סיבה, "ואשרי המחכה מלברך ברכת הלבנה כדי לברכה במוצ"ש". ע"ש. והן אמת דגם בברכת השבח אמרי' אין מעבירין וכו', כדמשמע מהריטב"א שבת כג. אך עיין בריטב"א תענית ו: דמניחין ברכת אל ההודאות להלל, כדי לאומרה ברוב עם, דכל כיו"ב רשאים להשהותה וכו'. ע"ש. והיינו דכשיש סיבה לאומרה באופן מהודר יותר לא שייך האיסור אין מעבירין וכו'. ועיין בפתח עינים סוטה כב.].

ד. המנהג הכשר שבליל עשירי באב אין אוכלים בשר ולא שותים יין, ונהגו כן גם כשחל ביום ששי. אבל מותר לטעום מהתבשילים שיש בהם בשר, בערב שבת, לכבוד שבת. [שם].

ה. כל המבואר לעיל הוא לענין אכילת בשר, אבל לענין רחיצה ותספורת לא נהגנו להחמיר בזה. ורק האשכנזים נהגו להחמיר בזה גם לענין רחיצה ותספורת עד למחרת בחצות. ולכן מותר לספרדים להתרחץ ולכבס במוצאי תשעה באב. אבל יש ליזהר שלא יעשו כן בתשעה באב סמוך לערב. ובשנה שחל עשירי באב ביום ששי שהוא ערב שבת, מותר גם לאשכנזים להתרחץ ולהסתפר לכבוד שבת. [שו"ת יחוה דעת ח"ה סי' מא. והנה מרן בש"ע ס"ס תקנח כתב, שמנהג כשר שלא לאכול בשר ולשתות יין בליל עשירי ויום עשירי. וכתב במאמר מרדכי שמלשון מרן משמע שהמנהג כן רק לגבי בשר ויין, ולא לענין רחיצה ותספורת. וכ"כ בשיורי כנה"ג. וכתב בביאור הלכה דקשה להקל בזה שכמה אחרוני זמנינו העתיקו להחמיר בזה. ע"כ. אולם אין זה אלא לאשכנזים, אבל אצלינו העיקר להקל בזה כדעת מרן].

?? בוקר טוב, בוקר ויום של בשורות טובות ישועות ונחמות במהרה אמן ??

? שיבנה ביהמ״ק במהרה בימינו אכי״ר ?
?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, מירה מרים בת שרה תחי׳, יצחק רוקח בן יהלומית.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,

הגב
מה? השוטרים בישרו
שעה לפני החופה: נמצאו כספי החתונה שנגנבו מהחתן בשכונת גאולה בירושלים

הבוקר נחשף ב"כיכר השבת" תיעוד מעשה הגניבה של 50 אלף השקלים - שיועדו לתשלום עבור קייטרינג ואולם לחתונת בחור חרדי. לפני זמן מה, טרם חופתו, התבשר החתן כי הכסף נמצא

הבוקר נחשף ב"כיכר השבת" תיעוד מעשה הגניבה של 50 אלף השקלים - שיועדו לתשלום עבור קייטרינג ואולם לחתונת בחור חרדי. לפני זמן מה, טרם חופתו, התבשר החתן כי הכסף נמצא.

כזכור, 50 אלף שקל נגנבו אתמול בשכונת גאולה שבירושלים מבחור חרדי שייעד אותם עבור חתונתו שתתקיים בעוד כשעה.

בשעות הבוקר הוא הגיע אל רחוב לבוש מרדכי שבגאולה היישר מהבנק, ובידו כסף עבור האולם והקייטרינג בחתונתו שתיערך היום.

הגניבה תועדה במצלמות

החתן הניח את השקית ברכב, וככל הנראה לא הבחין שהחלון ליד הנהג לא סגור לחלוטין. הוא פנה אל משרד כלשהו שממוקם בסמיכות, וכעבור דקות ספורות, כשחזר לרכב, הבין שהשקית עם הכסף נעלמה.

מעשה הגניבה תועד במצלמות האבטחה של אחת מהחנויות ברחוב, החתן הנשדד הגיש תלונה במשטרה ואף פנה כזכור לגולשי "כיכר השבת" בקריאה לזיהוי הגנב בסרטון: "אני חייב את עזרתכם", ביקש.

לפני שעה קלה, כאמור, הוא התבשר טלפונית על ידי השוטרים אליהם פנה בתחנה, כי כספו נמצא והוא מיד יושב לידו.

הגב
?? להתחיל את היום בקדושה ??

הלכות כיבוד אב ואם

טז. כשאין לאב או לאם ממה להתפרנס, והבנים מפרנסים אותם [כשיש להם], מחשבים לפי ממונם של הבנים כמה כל אחד יתן לצורך פרנסת ההורים. [או עבור התשלום למושב זקנים ובית חולים]. וכשיש בנים עשירים ועניים, הבנים העניים פטורים מלסייע לעשירים בפרנסת ההורים, וגם בחלק שהוא מדין צדקה א''צ להשתתף. [ילקו''י כיבוד או''א פ''ב סעיף טז]

יז. אדם שפירנס את אביו ואמו מכספו, ויש להם נכסים, מותר לו לאחר פטירתם לגבות מנכסיהם מה שהוציא לפרנסתם. [ילקו''י כיבוד או''א פרק ב' סעיף יז מהדורת תשס''א כרך א' עמוד רי]

יח. אם אין אפשרות לאב להתפרנס, ולבן יש אפשרות לפרנס את הוריו מכספו, לא יפרנסם מכספי צדקה שלו, מכיון שמבזה בזה את הוריו, ואפילו אם אינם יודעים שזה כספי צדקה, גם כן לא יעשה כן. אבל אם אין לבן אפשרות לפרנס את הוריו מכספו, יכול לפרנסם מכספי צדקה שיש לו. ויכול ליתן להוריו את כל כספי המעשר. ואין צריך ליתן חלק לאחרים. [וראה להלן בדין מעשר כספים]. [ילקו''י כיבוד או''א פרק ב' סעיף יח]

?? בוקר טוב יום מלא ברכה ??

? שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן?

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, מירה מרים בת שרה תחי׳, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל.
ענת בת בתיה ז״ל
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל

?? ת.נ.צ.ב.ה ??

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 78 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 104 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 284 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 352 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 342 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 777 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 274 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וישלח *אשכול אורח 8 250 02-12-2017, 23:40
תגובה אחרונה: אורח
  האם ההלכה מתירה לעשות בדיקות גנטיות בהריון fugene 1 187 25-11-2017, 23:38
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויצא - אשכול דובר 11 466 24-11-2017, 15:37
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };