מודעה
אשכול ההלכה היומית
?? להתחיל את היום בקדושה ??

הלכות ומנהגי ראש השנה

ה. המנהג לתקוע על הבימה שהספר תורה מונח עליה, אחר שקראו בו הקריאה של חובת היום, כדי להזכיר זכות קבלת התורה ומעמד הר סיני, שנאמר שם, ויהי קול השופר הולך וחזק מאד. ורק אחר סיום התקיעות דמיושב ואמירת פסוקי אשרי העם יודעי תרועה, ואשרי, מחזירים הספר תורה להיכל. [ילקו''י מועדים עמו' לו, חזו''ע ימים נוראים עמ' קכב, קמ]

ו. ביום הראשון של ראש השנה לאחר ברכת לשמוע קול שופר יוסיף התוקע לברך שהחיינו. וגם בבואו אחר כך להוציא אחרים ידי חובתם, יברך להם שתי הברכות לשמוע קול שופר ושהחיינו. [ילקו''י מועדים עמו' לו. חזו''ע ימים נוראים עמו' קטז. וע' בש''ע סימן רעג דאע''פ שיצא מוציא, והוא שאין יודעים לברך בעצמם. ודעת הפר''ח דבכל גווני אמרי' הכי. ובשעה''צ סי' תקפה ס''ק טו כתב בשם מטה אפרים, דאם השומעים עשרה, אף אם יודעים לברך בעצמם אחד מברך, שלא לחלק בין צבור לצבור, דסתם צבור נמצאים בו אנשים שאינם בקיאים בטיב ברכות. ע''ש. ולפ''ז אתי שפיר מאי דחזינן שחוזרים לתקוע שוב, והתוקע חוזר ומברך. וע' בשבת כרך א' עמו' תנח הערה טז].

ז. כשחל יום טוב ראשון בשבת, כשתוקעים בשופר ביום השני של ראש השנה מברכים לשמוע קול שופר ושהחיינו. [ילקו''י מועדים עמוד מח, ועמוד לו, חזון עובדיה ימים נוראים עמ' קיב, קטז]

?? בוקר טוב ליום מבורך ??
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן 
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל, 
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל. 
ענת בת בתיה ז״ל 
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל
 
?? ת.נ.צ.ב.ה ??

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


תגובות באשכול הזה
אשכול ההלכה היומית - על ידי רב הפורום - 27-05-2015, 15:47
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי הרב - 27-05-2015, 15:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי הרב הקבוע - 28-05-2015, 16:36
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי הרב - 29-05-2015, 15:09
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-05-2015, 00:50
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-05-2015, 00:51
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-05-2015, 00:52
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי רבינו - 31-05-2015, 19:26
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי יוחנן - 01-06-2015, 11:24
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-06-2015, 12:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-06-2015, 17:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 11-06-2015, 09:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 13-06-2015, 22:07
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 13-06-2015, 22:08
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אמת - 13-06-2015, 22:10
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 14-06-2015, 15:42
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 15-06-2015, 19:39
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-06-2015, 21:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-06-2015, 21:42
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-06-2015, 18:57
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-06-2015, 14:05
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-06-2015, 22:36
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-06-2015, 22:37
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-06-2015, 22:37
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-06-2015, 19:02
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-06-2015, 12:10
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 23-06-2015, 21:36
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-06-2015, 15:58
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-06-2015, 15:59
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 26-06-2015, 16:10
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 27-06-2015, 23:34
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 27-06-2015, 23:36
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 28-06-2015, 19:08
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 29-06-2015, 18:06
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-06-2015, 23:50
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-07-2015, 17:10
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-07-2015, 15:49
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 04-07-2015, 21:55
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי שמואל - 05-07-2015, 02:17
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-07-2015, 15:06
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 08-07-2015, 01:57
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 08-07-2015, 16:15
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-07-2015, 01:31
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-07-2015, 16:20
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-07-2015, 00:53
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-07-2015, 00:54
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-07-2015, 21:13
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-07-2015, 01:43
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-07-2015, 01:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-07-2015, 18:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-07-2015, 17:03
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 23-07-2015, 00:46
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 23-07-2015, 15:21
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-07-2015, 16:20
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-07-2015, 16:21
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 26-07-2015, 15:36
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 28-07-2015, 00:17
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-08-2015, 01:13
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-08-2015, 23:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-08-2015, 17:55
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 04-08-2015, 21:35
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 09-08-2015, 22:28
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-08-2015, 04:07
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-08-2015, 15:35
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-08-2015, 15:38
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-08-2015, 15:39
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-08-2015, 03:56
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 23-08-2015, 00:55
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 26-08-2015, 21:02
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 04-09-2015, 13:42
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-09-2015, 11:34
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-09-2015, 11:51
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-09-2015, 11:52
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-09-2015, 11:53
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-09-2015, 11:54
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 08-09-2015, 21:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-09-2015, 23:22
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-09-2015, 05:36
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-09-2015, 19:49
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-09-2015, 22:28
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-09-2015, 21:32
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-09-2015, 07:47
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-10-2015, 19:31
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-10-2015, 19:31
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-10-2015, 21:18
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-10-2015, 11:07
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 09-10-2015, 15:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 11-10-2015, 20:24
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-10-2015, 21:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-10-2015, 21:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-10-2015, 21:49
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-10-2015, 09:45
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-10-2015, 10:08
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-10-2015, 20:28
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-10-2015, 20:28
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-10-2015, 20:29
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-10-2015, 20:29
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-10-2015, 11:22
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 26-10-2015, 14:51
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 27-10-2015, 01:12
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 27-10-2015, 21:43
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 28-10-2015, 22:03
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 28-10-2015, 22:03
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 28-10-2015, 22:03
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 29-10-2015, 22:41
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 29-10-2015, 22:42
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 29-10-2015, 22:42
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-10-2015, 20:03
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-10-2015, 20:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-11-2015, 20:34
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-11-2015, 20:35
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-11-2015, 06:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-11-2015, 00:46
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-11-2015, 00:46
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-11-2015, 00:47
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-11-2015, 00:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-11-2015, 13:57
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2015, 06:59
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2015, 23:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2015, 23:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 06-11-2015, 17:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-11-2015, 21:46
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-11-2015, 21:47
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-11-2015, 21:47
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-11-2015, 21:47
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 09-11-2015, 12:43
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 09-11-2015, 21:34
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-11-2015, 23:54
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 11-11-2015, 11:21
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 11-11-2015, 21:17
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-11-2015, 22:07
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-11-2015, 22:08
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-11-2015, 22:08
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 13-11-2015, 17:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 15-11-2015, 09:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 15-11-2015, 09:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 15-11-2015, 09:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-11-2015, 15:55
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-11-2015, 15:59
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-11-2015, 00:19
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-11-2015, 11:49
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-11-2015, 09:14
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-11-2015, 20:40
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-11-2015, 22:37
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-11-2015, 00:21
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-11-2015, 01:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-11-2015, 01:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-11-2015, 21:20
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 23-11-2015, 20:30
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 28-11-2015, 23:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 29-11-2015, 23:54
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-11-2015, 22:49
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-12-2015, 20:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-12-2015, 19:25
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-12-2015, 19:26
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-12-2015, 19:26
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 06-12-2015, 19:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-12-2015, 19:15
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 08-12-2015, 18:33
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-12-2015, 13:53
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-12-2015, 13:54
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 11-12-2015, 01:15
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 13-12-2015, 11:56
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 13-12-2015, 21:20
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 13-12-2015, 21:25
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 14-12-2015, 21:06
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 14-12-2015, 21:06
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 15-12-2015, 21:32
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 15-12-2015, 21:32
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-12-2015, 19:50
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-12-2015, 19:50
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-12-2015, 20:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-12-2015, 20:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-12-2015, 20:45
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-12-2015, 20:45
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 21-12-2015, 23:06
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-12-2015, 20:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-12-2015, 20:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 23-12-2015, 12:42
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 23-12-2015, 12:43
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-12-2015, 21:50
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-12-2015, 21:53
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-12-2015, 21:54
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 27-12-2015, 00:37
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 28-12-2015, 23:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-12-2015, 01:52
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-12-2015, 01:52
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-01-2016, 01:39
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-01-2016, 01:39
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-01-2016, 01:40
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-01-2016, 01:40
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-01-2016, 23:30
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 06-01-2016, 23:40
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-01-2016, 03:13
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-01-2016, 03:14
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-01-2016, 03:14
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 11-01-2016, 12:40
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 11-01-2016, 20:37
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-01-2016, 23:07
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 13-01-2016, 18:12
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-01-2016, 19:05
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-01-2016, 19:05
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-01-2016, 19:05
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-01-2016, 19:06
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-01-2016, 19:06
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-01-2016, 19:07
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-01-2016, 22:46
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-01-2016, 23:08
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-01-2016, 19:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-01-2016, 19:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-01-2016, 19:05
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-01-2016, 19:05
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 25-01-2016, 00:49
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 25-01-2016, 00:50
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 25-01-2016, 00:50
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 26-01-2016, 19:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 26-01-2016, 19:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 26-01-2016, 19:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 26-01-2016, 19:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 27-01-2016, 17:26
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 28-01-2016, 20:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-02-2016, 04:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-02-2016, 04:04
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-02-2016, 04:05
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-02-2016, 04:05
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-02-2016, 20:12
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-02-2016, 00:52
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-02-2016, 00:53
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-02-2016, 00:56
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-02-2016, 00:56
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-02-2016, 21:57
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 07-02-2016, 21:58
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 14-02-2016, 19:45
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 14-02-2016, 19:45
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 14-02-2016, 19:45
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 14-02-2016, 19:45
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 15-02-2016, 20:23
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 15-02-2016, 20:25
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-02-2016, 20:22
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-02-2016, 01:34
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 18-02-2016, 01:38
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-02-2016, 03:49
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-02-2016, 04:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 22-02-2016, 04:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-02-2016, 01:22
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-02-2016, 01:22
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-02-2016, 01:23
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-02-2016, 01:23
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-02-2016, 23:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 24-02-2016, 23:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 25-02-2016, 18:51
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 25-02-2016, 18:51
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-03-2016, 01:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-03-2016, 01:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-03-2016, 01:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-03-2016, 01:49
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 01-03-2016, 01:50
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-03-2016, 15:13
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-03-2016, 15:13
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-03-2016, 15:14
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 02-03-2016, 15:14
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-03-2016, 01:25
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-03-2016, 01:25
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-03-2016, 01:25
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-03-2016, 01:25
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-03-2016, 01:25
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-03-2016, 22:57
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-03-2016, 22:58
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-03-2016, 22:58
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-03-2016, 22:58
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:32
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:32
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:33
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:34
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:34
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:35
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:35
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:35
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:35
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:35
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:36
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-03-2016, 20:39
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-03-2016, 04:37
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-03-2016, 04:37
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-03-2016, 04:37
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-03-2016, 04:38
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-03-2016, 04:38
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-03-2016, 04:39
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-03-2016, 03:12
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-03-2016, 03:12
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-03-2016, 03:13
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-03-2016, 03:13
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-03-2016, 03:13
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 20-03-2016, 03:13
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 27-03-2016, 07:51
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:09
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:10
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:10
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:10
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:10
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:12
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 31-03-2016, 22:12
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 04-04-2016, 14:43
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 04-04-2016, 14:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 04-04-2016, 14:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 04-04-2016, 14:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 04-04-2016, 14:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-04-2016, 20:06
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-04-2016, 20:06
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 09-04-2016, 22:55
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 09-04-2016, 22:55
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 09-04-2016, 22:56
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 09-04-2016, 22:56
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 20:58
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 20:58
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 20:59
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 20:59
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 20:59
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 20:59
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 21:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 21:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 21:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 21:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 21:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-04-2016, 21:01
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-04-2016, 20:10
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-04-2016, 20:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-04-2016, 20:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-04-2016, 20:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-04-2016, 20:11
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-04-2016, 20:14
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-05-2016, 21:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-05-2016, 21:44
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-05-2016, 21:45
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 03-05-2016, 21:46
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 08-05-2016, 23:19
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 08-05-2016, 23:20
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 08-05-2016, 23:21
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-05-2016, 22:31
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-05-2016, 22:32
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 25-06-2017, 02:27
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-08-2017, 06:54
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 16-08-2017, 06:54
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 30-08-2017, 22:25
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 04-09-2017, 21:56
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-09-2017, 00:34
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 10-09-2017, 00:35
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-09-2017, 19:09
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 14-09-2017, 00:08
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 17-09-2017, 17:17
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 06-10-2017, 08:00
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2017, 00:14
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2017, 00:14
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2017, 00:15
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2017, 00:15
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2017, 00:15
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2017, 00:16
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2017, 00:19
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2017, 00:19
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 05-11-2017, 00:20
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 13-11-2017, 21:56
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 13-11-2017, 21:57
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 14-11-2017, 18:18
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 19-11-2017, 02:08
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 27-11-2017, 19:32
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 25-12-2017, 20:50
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 28-12-2017, 04:48
RE: אשכול ההלכה היומית - על ידי אורח - 12-01-2018, 00:11

אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 75 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 100 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 281 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 343 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 324 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 750 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 273 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וישלח *אשכול אורח 8 248 02-12-2017, 23:40
תגובה אחרונה: אורח
  האם ההלכה מתירה לעשות בדיקות גנטיות בהריון fugene 1 186 25-11-2017, 23:38
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויצא - אשכול דובר 11 462 24-11-2017, 15:37
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };