מודעה
אשכול ההלכה היומית
להתחיל את היום בקדושה ??

הלכות נדרים
סימן רג-רלט - הלכות נדרים ושבועות

א. אמרו חז''ל (נדרים כב.) כל הנודר אף על פי שמקיימו נקרא רשע, שנאמר וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא. איחר אדם לשלם את נדרו, בשמים פותחים את פנקסו ומדקדקים אחר מעשיו. (ירושלמי פ''ק דנדרים ה''א). ואמרו עוד (נדרים כב.) הנודר כאילו בנה במה בשעת איסור הבמות, והמקיימו ואינו משתדל להתיר נדרו, כאילו הקריב עליה קרבן, שחייב משום שחוטי חוץ. כי עליו להשתדל להתיר את נדרו. ומכל מקום נדרי צדקה מצוה לקיימם, ולא ישאל התרה עליהם אלא מדוחק. (שלחן ערוך סי' רג ס''ג). ואפילו נדרי צדקה לכתחלה לא ידור, אלא רק אם ישנם בידו יתן לעניים מיד, ואם פוסקים צדקה ברבים, כגון שעושים מגבית בבית הכנסת לטובת איזו ישיבה, וצריך שיפסוק עמהם, יאמר ''בלי נדר''. ומכל מקום בעת צרה מותר לידור, שנאמר וידר יעקב נדר לאמר, מאי לאמר, לאמר לדורות, שיהיו נודרים בעת צרתם. (בראשית רבה פרשה ע סי' א. וכן פסק מרן בש''ע סי' רג ס''ה).

ב. בדין הנודר בעת צרה להפריש מעשר וצדקה מן הריוח שירויח לפרנסתו, ונהג כן שנים רבות, והן עתה שנתרבו בני ביתו ונתמעטו רווחיו והכנסותיו, רוצה לעשות התרה, אפשר להקל לו על ידי התרה, דאתי דיבור ומבטל דיבור. וכן מי שנהג להפריש מעשר כספים מכל רווחיו, ולתת אותם לעניים ולישיבות קדושות, ולא נהג עד היום לנכות פרנסת בניו ובנותיו הגדולים, ועתה שעתו דחוקה, רשאי לנהוג לנכות ממעות מעשר של הריוח או מן המשכורת שיבואו לו מכאן ולהבא, לצורך פרנסת בניו ובנותיו הגדולים יותר על שש שנים, ולימודם, שמכיון שהחיוב מן הריוח הזה עדיין לא בא, הרי זה כמקדיש דבר שלא בא לעולם שאינו קדוש. ועל הצד היותר טוב אם ירצה יעשה התרה על המנהג שנהג ולא אמר בפירוש בלי נדר.

?? בוקר טוב יום מלא ברכה ??
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳, שירן בת נעמי תחי׳.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל,
שלמה לעזיז בן אסתר דהן ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל,
ענת בת בתיה ז״ל,
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל,
מרת עלו בת זוהרה דהן ע״ה,
שמעון בן ג׳מילה בן חמו ז״ל.

הגב
?ההלכה היומית?

יש אומרים שסעודת חנוכת הבית חשובה לסעודת מצוה, ובפרט אם תלמיד חכם אומר בה דברי תורה. ויש חולקים. ולכן יש נוהגים שבעל הבית עושה סיום מסכת בעת חנוכת הבית, כדי שהסעודה תחשב לסעודת מצוה, ומנהג טוב הוא.

מי שנתמנה למשרה חשובה ונכבדי הקהל נתנו לו דירה להתגורר בה במשך זמן כהונתו, נכון שיברך ברכת שהחיינו על בגד או פרי חדש, ויפטור את הדירה.

טוב שלא לעשות סעודת חנוכת הבית בשבת, כדי שלא יבואו לידי חילול שבת, וגם כדי שסעודת חינוך הבית תהיה ניכרת בפני עצמה.

??שבוע טוב וחודש מבורך??

הגב
להתחיל את היום בקדושה ??

הלכות נדרים.

יח. מצד הדין די שיאמרו לנודר או לנשבע, פעם אחת, ''מותר לך'', אבל המנהג לומר שלש פעמים ''מותר לך'', לחזק הענין. ונוהגים לומר, מותר לך, מחול לך, שרוי לך. (ג' פעמים). [ראה בילקוט יוסף על הלכות ערלה פרק יא הערה יב, במהדורת תשס''ה עמוד שפד].

יט. התרת נדרים צריכה להיות על ידי שלשה אנשים שהם בני תורה, שמבינים מה שלומדים עמהם, ויכולים לצרף עמהם מי שמלאו לו י''ג שנים ויום אחד, ואפילו לא נבדק אם יש לו שתי שערות, שחזקה שכל שהגיע לכלל שנים, הגיע לכלל סימני בגרות. ויכולים להתיר הנדר אפילו בשבת, אם הוא לצורך השבת, כגון שנדר שלא לאכול או להתבטל משאר עונג שבת. ויכולים להתיר הנדר אף מעומד, ואפילו בלילה, ואפילו בקרובים. (ש''ע סי' רכח ס''ג). ואין לאדם להתיר נדר לכתחלה, ואפילו להצטרף לשלשה אנשים, במקום רבו או במקום שיש מי שגדול ממנו בחכמה, אלא אם כן נתנו לו רשות. [שם סעיף ב ובש''ך שם].

כ. הנודר נדר או הנשבע שבועה צריך לבוא בעצמו לפני האנשים המתירים לו, ואין להתיר לו כשאינו בא בעצמו לפניהם, אלא עושה שליח במקומו. אבל רשאים להתיר על ידי מתורגמן, במעמד הנודר. ומכל מקום על מנהג טוב שנהג ולא אמר ''בלי נדר'', שאינו יכול לבטל מנהגו אלא על ידי התרה, מותר לעשות שליח, ויתירו לו אפילו שלא בפניו, שכיון שאין צורך בהתרה זו אלא מדרבנן, ספיקא דרבנן לקולא.

?? בוקר טוב ומבורך, שפע ברכה והצלחה, יום מאושר ומלא שמחה ??
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳, שירן בת נעמי תחי׳.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

הגב
☔? להתחיל את היום בקדושה ?☔

הלכות נדרים.

כח. הבעל יכול להפר נדרי אשתו בדברים שיש בהם משום עינוי נפש, כגון שנדרה או נשבעה שלא לאכול אפילו רק ממין אחד של פירות, בין שהוא מאכל טוב, בין שהוא מאכל רע לבריאות. וכן אם נדרה או נשבעה שלא תתרחץ ולא תתקשט, או שלא תלך לבית האבל או לבית המשתה. ואין הבעל יכול להפר בכל אלו אלא רק ביום שמעו. ולא כל משך מעת לעת, אלא אם שמע סמוך לחשכה, ושתק ולא היפר לה, ואחר כך חשכה, שוב אינו מיפר לה. אלא אם רוצה לבטל את נדרה ושבועתה עליה לגשת אצל רב שיעשה פתח וחרטה לנדרה או לשבועתה ויתיר לה.

כט. יהודי שחלה ואושפז בבית החולים, והמאכלים שם בהשגחת הרבנות הראשית, ואינם בהשגחת בית דין צדק של הקהלה החרדית, שהכשרות שם בהידור רב, והוא מעודו נהג לאכול רק מהשגחת בד''צ, מותר לו בבית החולים לאכול מהמאכלים שמגישים לו, בלי התרת נדרים. [יביע אומר חלק י חיו''ד סימן כ' עמוד רלא].

ל. אשה הרוצה להקל ולהשתמש באיזה סוג מסויים של הכשר שיצא שמו לטובה, ובעלה רוצה שתחמיר ותרכוש רק מוצרים של הכשר מסויים, אינו יכול לכופה על כך, ואם ירצה יחמיר על עצמו בלבד. ואם אין הבעל יכול להמשיך בחומרותיו כאשר אשתו אינה רוצה לקבלם, ואינו יכול להשפיע עליה בדרכי נועם ושלום, יעשה התרה על שלא אמר בלי נדר, וינהג גם הוא כפי עיקר הדין, שגדול השלום.

☔? בוקר טוב ליום שני מבורך ?☔

שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳, שירן בת נעמי תחי׳.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל,
שלמה לעזיז בן אסתר דהן ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל,
ענת בת בתיה ז״ל,
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל,
מרת עלו בת זוהרה דהן ע״ה,
שמעון בן ג׳מילה בן חמו ז״ל.

?? ת.נ.צ.ב.ה ??

הגב
?⭐ להתחיל את היום בקדושה⭐?

הלכות הנהגת אדם בבוקר.

ח. כאשר יתעורר משנתו ימתין מעט, ויקום בזריזות לעבודת בוראו יתברך ויתעלה, כי לכך נברא האדם. אך לא יעמוד בפתאומיות מיד אחר השינה, כי הדבר מזיק לבריאות. ואף אם הוא קם מיד לעבודת הבורא ולתפלה, או לשאר דבר מצוה, גם בזה ישהה מעט ואחר כך יקום. ואמנם הסכנה היא דוקא בעומד על רגליו מיד, אבל בקם ממטתו להתלבש וכדו', ואינו עומד על רגליו אלא נשאר יושב על מטתו, אין בכך סכנה. ועל כל פנים אל ישכב על מטתו ויפנה לבו לבטלה, וכבר הזהיר שלמה המלך ע''ה: עד מתי עצל תשכב, מתי תקום משנתך. וגדולי המקובלים היו נזהרים מלדבר דברי חול קודם שיתחילו הזמירות. [ילקו''י על הלכות השכמת הבוקר, מהדורת תשס''ד, עמוד פז].

ט. מיד כשיעור משנתו יעיד על עצמו אמונתו בבורא יתברך, ויאמר: ''מודה אני לפניך וכו'''. ויפסיק בין תיבת בחמלה, לרבה אמונתך. ואף שעדיין לא נטל ידיו ויש עליהם רוח רעה, אפילו הכי מותר לומר מודה אני. וגם אם יש לכלוך בחדר ואי אפשר לומר שם דברי תורה, אפילו הכי יאמר נוסח מודה אני. והאשה אומרת מודָה אני [הדל''ת בקמץ]. ויש המקפידים ליטול ידיהם מיד עם הקיצם משינתם, קודם שילבשו את מלבושיהם, ומעיקר הדין על פי הגמרא והפוסקים מותר ללבוש את המלבושים קודם הנטילה, ולילך להתפנות לצרכיו, ואחר כך יטול ידיו. והמחמיר כהזוה''ק ליטול ידיו עם הקיצו משינתו, תבוא עליו ברכה. 

?⭐ בוקר טוב ליום קסום ונפלא ⭐?
  שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן 
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳, שירן בת נעמי תחי׳.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל, 
שלמה לעזיז בן אסתר דהן ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל,
ענת בת בתיה ז״ל,
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל,
מרת עלו בת זוהרה דהן ע״ה,
שמעון בן ג׳מילה בן חמו ז״ל.
 
?? ת.נ.צ.ב.ה ??

הגב
?? להתחיל את היום בקדושה ??

הלכות הנהגת אדם בבוקר

יג. הסגולות הנכונות לחיזוק האדם ביראת שמים, שיהיה מצוי הרבה בבית הכנסת ובבית המדרש. וכן לבקש שלום. ולהזהר לקיים מצות עשה של מפני שיבה תקום. וכן ליתן מעשר. ולעסוק בתורה בתמידות, מידי יום. ולהיות עניו ושפל. ולהחזיק בביתו ספרי פוסקים הלכה ומוסר. ולחשוב באכילה בשבת שהיא לכבוד שבת. ולמעט בדיבור ולהרבות בשתיקה. וגם יתפלל להשי''ת שיחזקהו ביראת ה' טהורה. [ילקוט יוסף שם עמוד צו].

יד. כבר נתבאר [בסעיף א] שהמקיים את מצוות ה' אין לו להתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו, אך לא יתקוטט ויריב עמהם, גם כדי שלא יתרגל למדת העזות המגונה מאד. [ואם מטרתו להשפיע על ענייני הקהלה בעניני התורה והמצוות, וניסה בדרכי שלום ולא הצליח אזי מותר להעיז פניו ולריב עמם להפר עצתם]. 

טו. הדר במקום של גוים, ואם ילך ברחוב לבית הכנסת כשהוא מעוטר בטלית ותפילין, הדבר יעורר את רוגזם של הגויים, ראוי לו להמנע מכך. [ילקו''י שם עמוד צט].

טז. ומכל מקום על האדם להסתיר ולהצניע את מעשיו הטובים ככל שיוכל. ששכר העובד את ה' בסתר הוא על ידי הקדוש ברוך הוא עצמו, ושכר העושים בפרהסיא הוא על ידי המלאכים. [ילקוט יוסף על הלכות השכמת הבוקר, מהדורת תשס''ד, עמוד צט].

?? בוקר טוב ויום מלא ברכה ??
 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן 
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳, שירן בת נעמי תחי׳.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל, 
שלמה לעזיז בן אסתר דהן ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל,
ענת בת בתיה ז״ל,
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל,
מרת עלו בת זוהרה דהן ע״ה,
שמעון בן ג׳מילה בן חמו ז״ל.
 
?? ת.נ.צ.ב.ה ??

הגב
?⚜ להתחיל את היום בקדושה ⚜?

הלכות הנהגת האדם בבוקר.
סימן ד' - דיני נטילת ידים שחרית.

א. בכל יום אחר שיקום ממטתו צריך ליטול ידיו במים בכלי, ויברך קודם הניגוב: ''ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים'' [ראה להלן סעיף יט]. ואף על פי שמעיקר הדין אין צריך ליטול ידיו בכלי בנטילת ידים שחרית, מכל מקום כבר כתב מרן בשלחן ערוך, ש''טוב'' להקפיד בנטילת ידים שחרית בכל הדברים המעכבים בנטילת ידים לסעודה. וממילא גם לענין כלי וכח גברא יש להקפיד בזה, כדי שיוכל לברך על הנטילה. וכן המנהג. אולם מי שנמצא במקום שאין שם כלי ליטול את ידיו, יטול מהברז ג' פעמים לסירוגין. אך לא יברך ''על נטילת ידים''. [ילקו''י על הל' השכמת הבוקר עמוד רצג, שארית יוסף חלק א' עמוד מג.]

ב. אם אין לו כלי ליטול ידיו שחרית, ותחב ידיו בשלג המונח על הארץ בג' מקומות מחולפין, יש אומרים שעלתה לו הנטילה אף משום רוח רעה. ויש חולקים ואומרים שאין נטילה זו מועילה להסיר הרוח רעה, ומועילה רק לתפלה. ולכן לדינא אם אין לו מים ליטול ידיו, ואינו יכול לרסק השלג לתוך כלי, יתחוב ידיו בשלג ולא יברך. [ילקו''י השכמת הבוקר, עמ' שט. ושם מתי מועיל להטביל ידיו בשלג במקום נטילת ידים שחרית].

?⚜ בוקר טוב ומבורך יום שמח ⚜?
 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן 
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳, שירן בת נעמי תחי׳.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל, 
שלמה לעזיז בן אסתר דהן ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל,
ענת בת בתיה ז״ל,
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל,
מרת עלו בת זוהרה דהן ע״ה,
שמעון בן ג׳מילה בן חמו ז״ל.
 
?? ת.נ.צ.ב.ה ??

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 75 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 100 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 281 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 343 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 323 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 748 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 273 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וישלח *אשכול אורח 8 248 02-12-2017, 23:40
תגובה אחרונה: אורח
  האם ההלכה מתירה לעשות בדיקות גנטיות בהריון fugene 1 186 25-11-2017, 23:38
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויצא - אשכול דובר 11 462 24-11-2017, 15:37
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };