מודעה
הדף היומי - מסכת בבא קמא
#1
02/06/2016, 10:09:58: הדף היומי: מתחילים בבא-קמא
מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד משותף בכל ערב בשעה 21:00 -
ממש כמו בשיעור אמיתי, שומעים ורואים את כולם ומשתתפים באופן פעיל - אפשר לשאול באמצעות המקרופון או באמצעות צ'אט, וגם אפשר לכבות את מצלמת הוידאו כך שאף אחד לא יראה אם אתה אוכל או בפיג'מה בזמן השיעור:-)
http://www.daf-yomi.com/shiur
והיתרון הנוסף שלנו - מצגות מושקעות ביותר המסייעות להבנת הדף עד הפיפס האחרון. מוזמנים להציץ במצגת המושקעת שתלווה אותנו היום בדף הראשון של מסכת בבא-קמא, בשיעור הדף היומי בוידאו אונליין בשעה 21:00:
http://goo.gl/yb32Y1
מצעים ברמה גבוהה - מצעים ברמה
[Image: 81cf28dea7e5c109d5afd7df9d0a9a99ff27e6c8_1170X500-1.jpg]

הגב
#2
??הדף היומי? בבא קמא דף ב׳2️⃣
? יום חמישי כ״ה אייר תשע״ו.
⏰ 23 דקות
לשיעור :

http://goo.gl/zqCFja

סיכום קצר מ׳פורטל הדף היומי׳
מסכת בבא קמא
פרקים א-ו: דיני נזיקין (ממון של אדם שהזיק אדם/ממון ואדם שהזיק ממון).
פרק ז: דיני גניבה.
פרק ח: דיני החובל בחבירו.
פרקים ט-י: דיני גזילה.

דף ב עמוד א
במשנה מובאים 4 אבות נזיקין (השור והבור והמבעה וההבער), והגמרא דנה האם תולדותיהן כיוצא בהן.
בהלכות שבת דין ה'תולדות' כדין ה'אבות' (לענין חיוב חטאת וסקילה).

דף ב עמוד ב
בהלכות טומאות דין ה'תולדות' לא כדין ה'אבות' ('אב' מטמא אדם וכלים, ואילו 'תולדות' מטמאים אוכלין ומשקין אך לא אדם וכלים).
3 אבות נזיקין נאמרו בשור המזיק: נגיחת הקרן ואכילת השן ודריסת הרגל.
* תולדה של 'קרן' דינה כ'קרן'.לדפים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
מצעים ברמה גבוהה - מצעים ברמה
[Image: 81cf28dea7e5c109d5afd7df9d0a9a99ff27e6c8_1170X500-1.jpg]

הגב
#3
דף יומי:
??הדף היומי? בבא קמא דף ג׳3️⃣
? יום שישי כ״ו אייר תשע״ו.
⏰ 25 דקות
לשיעור :

http://goo.gl/RPk7zy

סיכום קצר מ׳פורטל הדף היומי׳
דף ג עמוד א
בנזקי 'רגל' ו'שן' מתחייבים גם אם גוף הדבר הניזוק לא התכלה לגמרי.
בנזקי 'שן' ו'רגל' מתחייבים גם אם הבעלים לא שילחו אותם להלך בשדה אחרים.
דין תולדה של 'שן' כדין 'שן', ודין תולדה של 'רגל' כדין 'רגל' (חוץ מ'צרורות' כמובא בעמוד הבא שאין דינו כ'רגל').

דף ג עמוד ב
דין תולדה של 'בור' כדין 'בור'.
דין תולדה של 'מבעה' כדין 'מבעה'.
דין תולדה של 'אש' כדין 'אש'.
* רב ושמואל נחלקו מה זה "מבעה" האמור במשנה - האם זה "אדם (המזיק)" או "שן (שאכלה להנאתה והזיקה)".לדפים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
מצעים ברמה גבוהה - מצעים ברמה
[Image: 81cf28dea7e5c109d5afd7df9d0a9a99ff27e6c8_1170X500-1.jpg]

הגב
#4
דף יומי:
??הדף היומי? בבא קמא דף ד׳4️⃣
? יום שבת כ״ז אייר תשע״ו. פרשת ׳במדבר ׳
⏰ 27 דקות
לשיעור :

http://goo.gl/M5xJ34

סיכום קצר מ׳פורטל הדף היומי׳
דף ד (לשבת)

עמוד א
עבד ואמה שהזיקו - האדון שלהם פטור מלשלם (כי אם לא כך הרי שיש לחשוש שמא יקניט האדון את העבד וילך העבד ויזיק בכוונה כדי לחייב את אדונו בממון).
לדעת שמואל המשנה הראשונה במסכת שנתה את דין 'רגל' ודין 'שן', אך לא שנתה במפורש את דין 'קרן' מכיון שהמשנה שנתה רק את אבות הנזיקין שמתחילתם 'מועדים' הם ומשלמים נזק שלם.

דף ד עמוד ב
הגמרא מבררת מדוע 'מבעה' הכתוב במשנה הראשונה זה לא 'מים' או 'אש'.
רב אושעיא שנה בברייתא 13 אבות נזיקין, ור' חייא שנה בברייתא 24 אבות נזיקין.לדפים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
מצעים ברמה גבוהה - מצעים ברמה
[Image: 81cf28dea7e5c109d5afd7df9d0a9a99ff27e6c8_1170X500-1.jpg]

הגב
#5
דף יומי:
??הדף היומי? בבא קמא דף ה׳5️⃣
? יום ראשון כ״ח אייר תשע״ו.
⏰ 25 דקות
לשיעור :

http://goo.gl/VXVMFI

סיכום קצר מ׳פורטל הדף היומי׳
דף ה עמוד א
המניין "24 אבות נזיקין" בברייתא של ר' חייא בא למעט את המוסר (מלשין שמוסר ממון חבירו לעובד כוכבים) והמפגל (כהן ששחט קרבן במחשבה לשם קרבן אחר).
רבי חייא ורבי אושעיא נקטו בלשון "אבות נזיקין" כי רצו ללמד שבכולם הדין כמו ה-4 אבות (שבמשנה) שאם בא המזיק לשלם קרקע צריך לשלם דווקא מהעידית.

דף ה עמוד ב
לדעת רבא לא היה צורך בתורה לכתוב את כל 4 אבות הנזיקין ודי היה בבור ובאחד מהם ומהם היה ניתן ללמוד את השאר, אלא שהתורה כתבה את כולם כדי ללמוד מהן את ההלכות המיוחדות שבכל אב מאבות הנזיקין.
לדעת רבי יהודה חייבים על נזקי בור בכלים ועל נזקי טמון באש, וחכמים חולקים.לדפים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
מצעים ברמה גבוהה - מצעים ברמה
[Image: 81cf28dea7e5c109d5afd7df9d0a9a99ff27e6c8_1170X500-1.jpg]

הגב
#6
??הדף היומי? בבא קמא דף ו׳6️⃣
? יום שני כ״ט אייר תשע״ו.
⏰ 25 דקות
לשיעור :

http://goo.gl/FEbXxL

סיכום קצר מ׳פורטל הדף היומי׳
דף ו עמוד א
נחלקו האמוראים אלו אופני היזק נוספים בא הכלל המובא במשנה לרבות:
(1) אביי: אבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו.
(2) רבא: "בור המתגלגל" ברגלי אדם וברגלי בהמה.
(3) רב אדא בר אהבה: האופנים בהם נתנו חכמים רשות לבני אדם להשליך נזקיהם לרשות הרבים, אך מכל מקום אם הזיקו חייבים לשלם.

דף ו עמוד ב
(4) רבינא: הכותל והאילן שנפלו לרה"ר ונתנו לו זמן לקוץ את האילן ולסתור את הכותל אך לא עשה זאת ונפלו לאחר הזמן שקצבו לו בית דין והזיקו חייב.
התנא ששנה את המשנה הראשונה במסכת הוא תנא ירושלמי ושנה את דבריו בלשון קצרה.
* רבי ישמעאל ורבי עקיבא נחלקו אם המזיק את חבירו משלם לפי "מיטב שדהו" של הניזק או של המזיק.לדפים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
מצעים ברמה גבוהה - מצעים ברמה
[Image: 81cf28dea7e5c109d5afd7df9d0a9a99ff27e6c8_1170X500-1.jpg]

הגב
#7
??הדף היומי? בבא קמא דף ז׳7️⃣
? יום שלישי א׳ סיון תשע״ו. ראש חודש
⏰ 27 דקות
לשיעור :

http://goo.gl/oToIf1

סיכום קצר מ׳פורטל הדף היומי׳
דף ז עמוד א
לדעת ר"ש בן מנסיא: שור של הקדש שנגח שור של הדיוט - פטור, שור של הדיוט שנגח שור של הקדש - בין תם בין מועד משלם נזק שלם.
מי שהיו לו בתים שדות וכרמים השוות יותר מ200 זוז (ולכן לא נחשב לעני) אך אינו מצליח למוכרן - מאכילין אותו מעשר עני עד שווי מחצית מקרקעותיו.

דף ז עמוד ב
אביי הקשה לרבא (בעמוד א) שמצד אחד כתוב "מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם" אך מצד שני הברייתא לומדת מהמילה "ישיב" שיכול לשלם אפילו סובין - ובגמרא מובאים 3 תירוצים (אחד בעמוד הקודם), ו2 התירוצים הראשונים נדחו.
לדעת רבי אבא רבי עקיבא סובר שה"מיטב" שעל המזיק לשלם מרכושו, נמדד לפי רכושו ולא לפי המקובל בעולם.לדפים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
מצעים ברמה גבוהה - מצעים ברמה
[Image: 81cf28dea7e5c109d5afd7df9d0a9a99ff27e6c8_1170X500-1.jpg]

הגב
#8
Shmuel Navon:
??הדף היומי? בבא קמא דף ח׳ 8️⃣
? יום רביעי ב׳ סיון תשע״ו.
⏰ 25 דקות
לשיעור :

http://goo.gl/ol7vzq

סיכום קצר מ׳פורטל הדף היומי׳
ח ע"א
אדם החייב לשלם לניזק, לבעל חוב, ולכתובה, ויש לו קרקע זיבורית וקרקע בינונית: בברייתא אחת נאמר שלניזק ולבעל חוב ישלם מבינונית ולכתובה מזיבורית ובברייתא שניה נאמר שלבעל חוב ישלם מזיבורית - הגמרא מביאה 4 אפשרויות לתרץ סתירה זו.
לדעת עולא מדין תורה בעל חוב גובה את חובו מקרקע זיבורית של החייב, אך חכמים תיקנו שיגבה את חובו מבינונית כדי שלא לנעול דלת בפני לוין.

ח ע"ב
תקנת חכמים שמעשי ידי האשה שייכים לבעלה היא לטובתה, כיון שבתמורה לכך בעלה חייב לפרנסה, ולכן יכולה לומר לבעלה "איני ניזונת ואיני עושה".
ראובן שמכר את כל שדותיו לשמעון, והלך שמעון ומכר את הבינונית ללוי - בעל חוב של ראובן יכול לגבות את חובו או משמעון או מלוי (כשאין לראובן ממון לפרוע את חובו).לדפים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
מצעים ברמה גבוהה - מצעים ברמה
[Image: 81cf28dea7e5c109d5afd7df9d0a9a99ff27e6c8_1170X500-1.jpg]

הגב
#9
??הדף היומי? בבא קמא דף א׳9️⃣
? יום חמישי ג׳ סיון תשע״ו.
⏰ 25 דקות
לשיעור :

http://goo.gl/RdeLGa

סיכום קצר מ׳פורטל הדף היומי׳
דף ט עמוד א
לדעת רב הונא ורב אסי המזיק יכול לתת לניזק או 'כסף' או 'מיטב', אך אם אין לו הרי שיכול לשלם לו אפילו סובין (ולא מטריחים אותו למכור את הסובין ולשלם לניזק את הכסף).
האחים שחלקו בקרקע שירשו מאביהם ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן - רב סובר שבטלה החלוקה שלהם וחולקים מחדש בקרקע שנשארה, ושמואל סובר שהאח שנטלו ממנו הפסיד את חלקו, ורב אסי סובר שהאח שנטלו ממנו את חלקו נוטל מאחיו רבע מהסכום שנטלו ממנו (או בקרקע או במעות).

דף ט ע"ב
עבור 'הידור מצוה' יש להוסיף עד שליש במחיר המצוה.
שור או בור שמסרן בעליהם לחרש שוטה וקטן לשמור עליהם והזיקו השור או הבור - חייב בעל השור או הבור לשלם, אך אם מסר להם אש והזיקה - פטור. (בגמרא מובאות 2 אפשרויות כיצד לבאר דין זה)לדפים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
מצעים ברמה גבוהה - מצעים ברמה
[Image: 81cf28dea7e5c109d5afd7df9d0a9a99ff27e6c8_1170X500-1.jpg]

הגב
#10
??הדף היומי? בבא קמא דף י׳1️⃣0️⃣
? יום שישי ד ׳ סיון תשע״ו.
⏰ 29 דקות
לשיעור :

http://goo.gl/AwZdHA

סיכום קצר מ׳פורטל הדף היומי׳
דף י עמוד א
הברייתא בתחילת העמוד מפרטת את החומרות המיוחדות שיש בכל אחד מ'שור' 'בור' ו'אש' שאין בזולתו.
לדעת רבי יהודה אדם חייב גם על נזקי כלים שנפלו בבור ונשברו (ולא רק על בעל חיים שנפל בבור).
חפר בור ברשות הרבים בעומק 9 טפחים, ובא אחר וחפר טפח עשירי, ונפל שם שור וניזוק - האחרון חייב, ורבי סובר ששניהם חייבים (אך אם השור מת מודה רבי שרק האחרון חייב).

דף י עמוד ב
הכוהו 10 בני אדם ב10 מקלות בין בבת אחת בין בזה אחר זה ומת - כולן פטורין, רבי יהודה בן בתירא אומר: בזה אחר זה האחרון חייב, מפני שקירב את מיתתו.
* אם הסריחה הנבילה ופחתו דמיה משעת מיתה ועד שעת העמדה בדין, ההפסד הוא של הניזק (ובגמרא מובאים 3 מקורות לדין זה).לדפים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
מצעים ברמה גבוהה - מצעים ברמה
[Image: 81cf28dea7e5c109d5afd7df9d0a9a99ff27e6c8_1170X500-1.jpg]

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 250 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 509 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת סנהדרין - הדף היומי - *אשכול און ליין 113 1,058 24-11-2017, 04:37
תגובה אחרונה: און ליין
  סיכום הדף היומי, גמרא מכות דף יב אורח 0 49 17-11-2017, 01:57
תגובה אחרונה: אורח
Star החיזוק היומי מרבנו #1184 רֹאשׁ הַשָּׁנָה - אורח 0 144 19-09-2017, 15:12
תגובה אחרונה: אורח
  יום הולדת לנשמה החסידית / החלק היומי / סיון רהב מאיר: מזל טוב. אורח 0 161 10-09-2017, 00:31
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת בבא בתרא - הדף היומי - *אשכול און ליין 170 8,797 21-07-2017, 17:19
תגובה אחרונה: און ליין
  סיכום הדף היומי, גמרא בבא בתרא קנה (קנה.באמצע - קנו. שורה 8) קטן מ18/20 שירש נכסים ל אורח 0 148 26-06-2017, 20:23
תגובה אחרונה: אורח
  דף היומי - מסכת בבא מציעא * אשכול און ליין 11 251 20-01-2017, 01:21
תגובה אחרונה: און ליין
  ?✅ העידוד היומי ?? "וכן עליך לדעת, יסורים לא תמיד באים על אדם רע, הרבה פעמים באים און ליין 1 124 10-01-2017, 23:27
תגובה אחרונה: און לייןמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };