מודעה
הושענה רבה
#1
?? להתחיל את היום בקדושה ??

הלכות הושענה רבא
סימן תרסד - סדר הושענא רבא

א. יום השביעי של חג הסוכות נקרא יום ''הושענא רבה'', והוא יום אחרון מנ''א יום שנתנו לישראל לעשות בהם תשובה ותתקבל תשובתם, ולכן נוהגים להרבות בו בסליחות ותחנונים בלימוד תורה ובתפלה. וילמד בשמחה ובהתלהבות, כי בהושענא רבא נמסרים הפתקים. ואף על פי שנמסרו יש אפשרות עוד להציל גם ביום שמיני עצרת, ולכן צריך להתעורר בתשובה גדולה בהושענא רבא, ויהא לבו חרד בתשובה כל היום. [וכתב בשער הכוונות (דף קב ע''ג), בשלשה זמנים אלו נידונים בני אדם, בר''ה, וביוהכ''פ, ובליל הושענא רבה. ובאותו לילה נחתמים לחיים טובים בחותם השלישי, הוא החותם החיצון, שנעשה מהארת החותם הפנימי של יסוד. ע''כ. וע''ע בחזו''ע סוכות עמוד תלו].

ב. מנהג ישראל להיות ניעורים בליל הושענא רבה, ועוסקים בתורה, וטוב שיקראו הסדר המתוקן בספר קריאי מועד, כל הפרשיות של משנה תורה, ומדרש רבה פרשת וזאת הברכה, ואחר חצות יקראו בספר תהלים. ויש נוהגים לומר עמו סליחות עם שבעה כורתי ברית. [מנהג זה נזכר בשבולי הלקט (סי' שעא). וכ''כ רבינו האר''י בשעה''כ (דף קג ע''ד), שצריך להיות ניעור בכל ליל הושע''ר, יען נידונים בו כל הנבראים. ובחצי הלילה הראשון יש לקרוא משנה תורה עד סוף וזאת הברכה, ויש נוהגים לומר סליחות קרוב לאשמורת, וכו', אמנם אסור לומר ויעבור וי''ג מדות. וכ''כ בנגיד ומצוה (דף לב.), והוסיף, ויזהר האדם במאד בתפלתו ובכל מעשיו ביום הושע''ר, כי הדבר תלוי הרבה בתשובה ביום ההוא. והתפארת שמואל (ספ''ק דברכות) כתב, שהמהר''ם מרוטנבורג היה נוהג בהושע''ר לומר בתפלתו המלך הקדוש והמלך המשפט. ע''ש. ואין המנהג כן].

ג. מי שמת לו מת בחג, הורו רבני ירושלים להתיר לו להשתתף בלימוד של הושענא רבא כדרכו. [ילקו''י מועדים עמ' קפג.]

ד. אחר עלות השחר יטול ידיו כמו בכל יום, אך בלי ברכה, ויברך כל ברכות השחר עם ברכות התורה, חוץ מברכת על נטילת ידים. ובאופן שלא ישן בלילה אין לברך ברכות התורה קודם עמוד השחר. [עלות השחר הוא שבעים ושתים דקות לפני הנץ החמה]. והמברך ברכות התורה קודם עלות השחר, הרי הוא כנושא שם שמים לבטלה. [ילקוט יוסף מועדים עמוד קפג, חזון עובדיה סוכות, עמוד תלח]

?? בוקר טוב ומועדים לשמחה ??

שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן 
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳, שירן בת נעמי תחי׳.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל, 
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל. 
ענת בת בתיה ז״ל 
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל
 
?? ת.נ.צ.ב.ה ??

הגב
#2
?? להתחיל את היום בקדושה ??

הלכות ומנהגי יום הושענא רבא

חיבוט ערבות

נוהגים לקחת 5 ערבות אגודות ולחבוט אותן בקרקע 5 פעמים. מנהג זה הוא מנהג נביאים. יש הסוברים שיש להקפיד לחבוט בקרקע שאינה מרוצפת ויש שאין מקפידים על כך. ההקפדה על המספר 5 (5 ערבות ו-5 חבטות) היא מאוחרת ולפי הקבלה ויש שאין מקפידים עליה.
לפי מנהג אשכנז לאחר הפיוט ("תענה אמונים, שופכים לב כמים, והושיעה נא") נוהגים להניח את ארבעת המינים ולקחת 5 ערבות אגודות. איתן ממשיכים לומר כמה פיוטי תפילה על הגשם, ובסיום חובטים את הערבות בקרקע 5 פעמים.
למנהג הספרדים חובטים בערבה רק לאחר סיום אמירת כל פיוטי ההושענות, אך יש נוהגים ממש לאחר סיום תפילת מוסף. בכמה קהילות ספרדיות אומרים לאחר חבטת ערבה את תפלת נשמת כל חי.

התרת אגד הלולב - בששת הימים הראשונים של חג הסוכות נוהגים לאגוד יחדיו את שלשת מארבעת המינים: הלולב, ההדסים והערבות. ואף את הלולב אוגדים בפני עצמו, ומנהגים שונים בדבר. ביום הושענא רבה יש נוהגים להתיר את אגד הלולב.

ברכת 'פתקא טבא' - אצל יהודי אשכנז מברכים איש את רעהו בברכת 'פתקא טבא', או ביידיש 'א גוט קוויטל' - שפירושה 'פתק טוב', לפי שביום זה הקב"ה כביכול מוסר ביד השליחים את הפתקים עם גזר הדין, שעוד ניתן לשנותו לטובה עד החתימה ביום זה.

פרידה מן הסוכה - לקראת צאת החג נפרדים מן הסוכה בסעודה קלה. בסידורים מופיע נוסח לאמירה בשעת היציאה מן הסוכה.

ביום הושענא רבא יש לקרוא פרשת ״וזאת הברכה״ שנים מקרא ואחד תרגום, ואם לא הספיק יקרא ביום שמחת תורה קודם תפילת שחרית.

?? בוקר טוב ומבורך, מועדים לשמחה, ופיתקא טבא ??

שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן 
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳, שירן בת נעמי תחי׳.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל, 
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל. 
ענת בת בתיה ז״ל 
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל
 
?? ת.נ.צ.ב.ה ??

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.
משתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };