מודעה
זמני כניסת - יציאת הצום
#1
Tongue 
?זמני כניסת/יציאת הצום?           ?לע"נ? 
אימי מורתי האישה החשובה מרת "צביה בת ישראל פסח הלוי. 


ירושלים
❌04:12


?20:16


תל אביב
❌04:13


?20:19


חיפה
❌04:09


?20:20


באר שבע
❌04:16


?20:16


צום קל ומועיל, 
יוסף קסוטו??

הגב
#2
x זה כניסת הצום

? זה יציאת הצום!

הגב
#3
 הודעה לחיילי צה"ל אשר צמים מחר (צום י"ז בתמוז):

בצה"ל מבהירים לחדשות 0404 כי כל על פי פקודת מטכ"ל, חייל אשר צם מחר ושהה במהלך השבת בבסיסו - רשאי שלא לשוב מחר לבסיס (כל היחידות בצה"ל). על החייל להודיע למפקדיו כי לא יגיע ועליו יהיה לחתום אח"כ בבסיס כי קיזז יום חופשה אחת מחופשה שתגיע לו בעתיד.
החיילים אשר ישארו בביתם, יצטרכו לשוב לבסיס עד שלוש שעות לאחר צאת הצום.
חיילים אשר יצומו מחר ואשר נותרו במהלך סוף השבוע בבסיס, יהיו פטורים מכל פעילות ויוכלו לקיים את הצום כהלכתו.
מפקדים שונים, הורו לחיילים דתיים, אשר צמים מחר, לשוב לבסיסם. בצה"ל מבהירים כי מדובר בהוראה הנוגדת את פקודת מטכ"ל וכאמור, לחיילים הזכות לפעול בדיוק על פי הפקודה.

הגב
#4
♦️מתי חל הצום?

השנה חל י"ז בתמוז בשבת , ולכן הצום נדחה ליום ראשון
הצום מתחיל בעלות השחר (3:49) ויוצא בצאת הכוכבים (20:12)


?מותר לאכול לפני עלות השחר בבוקר?
מי שהלך לישון בלילה ורוצה לקום לאכול לפני עלות השחר, לפני שישן 
צריך לעשות תנאי ולומר: "הריני מתכוון לאכול ולשתות קודם עלות השחר"
לפי הזוהר הקדוש , מי שהלך לישון , אפילו אם עשה תנאי רשאי להקל
רק בשתייה ולא באכילה , אבל מי שחושש שלא יצליח לצום שלא יחמיר


?רחיצת הפה במים.
אסור לרחוץ את הפה בשום תענית, אסור לטעום מאכל אפילו אם פולטו


?עוברות ומניקות
נשים בהיריון או נשים מניקות פטורות לכתחילה מהצומות הקלים, 
צום גדליה (ג' בתשרי) י' בטבת , תענית אסתר , וי"ז בתמוז.
אגב , מעוברת נקראת רק מי שכבר עברו ג' חודשים להיריון
ומניקה נקראת מי שמניקה ממש בפועל. בכל מקרה אם הן חלשות
מאוד , הדין שלהם הוא כמו כל חולה שאין בו סכנה שפטורות מלצום
ואם יש חשש רפואי שמעוברת תפיל אפילו שהיא לא חלשה עדיף שתאכל.


?אם אני מעוברת ואני בכל זאת רוצה לצום מותר לי?
מותר למעוברות ומניקות שפטורות מהצום להחמיר על עצמן ולצום
אולם , ברגע שמרגישות ממש צער אסור להם להמשיך לצום.
כיום בנות רבות נוהגות להתחיל לצום (לנסות) ומיד כשמרגישים
לא טוב מפסיקים עם הצום ואוכלים דבר מה כדי להבריא הגוף.
כמו שמרגילים ילד קטן לצום קצת כדי לחנכו להתאבל עם הציבור.


?אם הורו לי לא לצום , מותר לי לאכול כמה שאני רוצה?
מי שמותר לו לאכול אוכל כדרכו , ומכל מקום לא יתענג במעדנים
אלא יאכל רק מה שהוא צריך לקיום הגוף. 


?אם בטעות אכלתי בצום מה עלי לעשות?
מי שאכל בין בשוגג בין במזיד, חייב להמשיך את התענית גם אחרי
שפסק מלאכול (שו"ע תקס"ח סעיף א') וישאל שאלת חכם מה עליו
לעשות כדי לתקן את אשר עיוות (כה"ח תקמט ס"ק ז' וס"ק יב')


?אם בטעות שכחתי שזה צום וכבר בירכתי על אוכל, לאכול אותו?
יש אומרים שצריך לאכול מעט כדי שלא תהיה ברכתו ברכה לבטלה
כי איסור ברכה לבטלה הוא מהתורה ואיסור אכילה בצום הוא מדרבנן.
ויש אומרים שלא יאכל בתענית כדי לא להרבות עליו איסורים ודי לו 
במה שברך כבר ברכה לבטלה, לכן לא יוסיף לעבור איסור דרבנן במזיד
וכן נוהגים. (מתוך מאמר מרדכי למועדים ולימים ע"פ הרה"ג מרדכי אליהו)

הגב
#5
שבוע טוב לכולם להזכירכם מחר צום י"ז בתמוז מי שרוצה לאכול לפני עלות השחר שיעשה תנאי שאם אני יקום לפני עלות השחר אני יוכל לאכול מי שלא עשה תנאי לא יוכל לאכול

הגב
#6
? הלכה יומית :
| הלכות תענית -
מה דינה של תענית י״ז בתמוז-נידחה?

"חמישה דברים רעים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז: נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל". לפיכך נהגו ישראל להתענות ביום זה.
השנה נדחית התענית ליום א'.
אולם על החולים לא גזרו לצום. ובזה שונה דין יום הכיפורים מדין שאר הצומות. שביום הכיפורים גם חולים חייבים לצום, מפני שהוא מן התורה, ורק חולים שהצום עלול לסכן את נפשם, פטורים מצום הכיפורים, שפיקוח נפש דוחה את מצוות התורה. אבל בשאר הצומות שתקנו חכמים, כל חולה, אף שאין בו סכנה, פטור מהצום.
כמו כן מעוברות ומניקות פטורות מן התענית, אולם נהגו רבות להחמיר על עצמן ולהתענות גם בצומות הקלים אך מכל מקום אף הרוצה להחמיר על עצמה, אם יש לה קושי ואפילו קל בצום – עדיף שלא תתענה, ובפרט כאשר מדובר בצום נדחה.

הגב
#7
6 דברים שאסור לעשות החל מיום ראשון הקרוב

הימים שבין י"ז בתמוז לט' באב הם ימי אבל וצער על חורבן בתי המקדש והצרות שסבלו ישראל. מהם הלכות האבילות? ומה יזכה מי ששומר עליהם כראוי?
שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, היו מבחינה היסטורית ימים של אסונות לעם היהודי. בתקופה זו, חרבו שני בתי המקדש, בין כל שאר הטרגדיות האחרות.
מתייחסים לימים אלה כאל תקופת "בין המצרים", לפי הפסוק: "כל רודפיה השיגוה בין המצרים" (איכה א', ג')
בשבתות של 'שלושת השבועות', נלקחות ההפטרות מתוך ספרי ישעיהו וירמיהו, העוסקים בחורבן המקדש ובגלות העם היהודי.
בתקופת בין המצרים נוהגים במנהגי אבלות שונים וממעטים בשמחה ובחגיגות. זהו זמן בו הדין האלוקי מורגש בחוש ולפיכך יש להימנע מלהיכנס למצבים, שיש בהם מן הסכנה.
מנהגי האבילות, החל מיום ראשון הקרוב:
1. לא מתחתנים, אך מותר להתארס. הספרדים נוהגים להתחתן עד ר"ח אב.
2. לא מקשיבים למוסיקה.
3. נמנעים מכל חגיגה או מסיבה בציבור – במיוחד כאלה שכוללות שירה, ריקודים וליווי מוסיקלי.
4. נמנעים מטיולים ומפעילויות תענוג.
5. לא מסתפרים או מתגלחים. הספרדים מתירים עד שבוע שחל בו תשעה באב.
6. לא מברכים 'שהחיינו' על פרי חדש או בגד חדש, להוציא שבתות.
בישעיהו נאמר: "שישו איתה משוש - כל המתאבלים עליה", כלומר: כל אלו שהתאבלו על ירושלים בעת שפלותהּ יזכו לשמוח בשמחתה.
הזוהר הקדוש מבאר כי המתאבלים על ירושלים יזכו לשמוח בשמחת ה גאולה, וכה הם דבריו:
"... ואפילו שמיים וארץ כולם נתאבלו ... וגם מלאכי מעלה כולם נתאבלו על חורבן בית המקדש ... וגם שמש וירח נתאבלו וחשך אורם ... וכל העליונים והתחתונים נתאבלו על החורבן, מה טעם הדבר? לפי שהסיטרא אחרא שלט על ארץ ישראל הקדושה וזה גרם שליטה כביכול על השכינה ... ולפי שמלכות שמיים נכנעה והושפלה ומלכות הרשעה התגברה, לכן יש לכל אדם להתאבל עימה ולהיות בשיפלות עימה, כדי שכאשר השכינה תזדקף ותתעלה שאז העולם יהיה שמח, ישמח גם הוא עימה
מדברים אלו נראה שלשלושת השבועות העצובים הבאים עלינו הצער והאיסורים – שם טמונה הנחמה. אם נזכה לקיים את הלכות האבילות בשלמותם ונצטער על חורבן בתי המקדש, על גלות השכינה ועל צערם של ישראל, נזכה לגאולה השלמה ולנחמה האמיתית במהרה.

הגב
#8
שיהיה לכולם צום קל.....

הגב
#9
הלכה יומית :

| דיני תענית -
מה הם דיני צום שבעה עשר בתמוז?


לכתחילה לא ישטוף אדם את פיו בצומות הקלים, מפני שיש חשש שמא תוך כדי השטיפה יבלע טיפות מים. אבל מי שיודע שנודף מפיו ריח רע – רשאי לשוטפו, מפני שאינו מתכוון לשתות אלא רק לנקות את פיו, וישתדל מאוד שלא לבלוע טיפות מים. וכן מותר למי שמצטער מכך. ובפרט יש מקום להקל יותר לחתן וכלה בתוך השלושים יום שאחרי חופתם.
קטנים שלא הגיעו לגיל מצוות, פטורים מן הצומות שתקנו חכמים. כי רק בצום יום הכיפורים שהוא מן התורה, תקנו חכמים לחנכם לצום לפני הגיעם לגיל מצוות. ובכל זאת, רבים נוהגים לחנכם לצום מספר שעות לפי כוחם, אבל לא יתענו כל היום. וכשמאכילים קטנים, נותנים להם מאכלים פשוטים בלבד, כדי לחנכם להתאבל עם הציבור.
חיילים שעוסקים בפעילות ביטחונית, שעלולה להיפגע מחמת הצום, יאכלו וישתו כרגיל כדי שיוכלו למלא את תפקידם כראוי. אבל חיילים שעוסקים באימונים חייבים בצום.


הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  *זמני כניסת/יציאת שבת פרשת תרומה:* וכן חידושים על הפרשה 875 0 61 16-02-2018, 15:02
תגובה אחרונה: 875
Thumbs Up *_זמני כניסת/יציאת שבת פרשת משפטים:_* וכן חידושים יפים על הפרשה 875 0 67 09-02-2018, 11:17
תגובה אחרונה: 875
  *זמני כניסת/יציאת שבת פרשת יתרו:* וכן חידושים על הפרשה אורח 0 17 02-02-2018, 16:18
תגובה אחרונה: אורח
  *זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בשלח - שירה בארץ ובעולם:* ירושלים: כניסת השבת 4.33 יציא אורח 0 34 26-01-2018, 15:36
תגובה אחרונה: אורח
  *זמני כניסת/יציאת שבת פרשת בשלח:* וכן חידושים על הפרשה 875 0 26 26-01-2018, 14:52
תגובה אחרונה: 875
  *זמני כניסת/יציאת שבת פרשת בא:* וכן חידושים על הפרשה אורח 0 26 19-01-2018, 14:29
תגובה אחרונה: אורח
  *זמני כניסת/יציאת שבת פרשת וארא וכן חידושים על הפרשה אורח 0 56 12-01-2018, 16:18
תגובה אחרונה: אורח
  *זמני כניסת/יציאת שבת פרשת שמות:* וכן חידושים מדהימים על הפרשה 875 0 118 05-01-2018, 13:25
תגובה אחרונה: 875
  זמני כניסת ויציאת צום עשרה בטבת תשע"ח משה 1 119 27-12-2017, 23:07
תגובה אחרונה: אורח
  *זמני כניסת/יציאת שבת פרשת מקץ:* וכן חידושים על הפרשה אורח 1 102 15-12-2017, 16:34
תגובה אחרונה: משהמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };