מודעה
טבלת עזר לבדיקת חובת הניכוי ושעור הניכוי
#1
טבלת עזר לבדיקת חובת הניכוי ושעור הניכוי הערות
צו מס הכנסה ניכוי במקור מ- הגדרת משלם הגדרת מקבל שעור הניכוי
"שכר סופרים" (יצירה ספרותית, אומנות דרמטית ומוסיקלית) אדם המשלם שכר סופרים:
א. כל סוגי התאגידים ללא קשר לתחום עיסוקם.
ב. יחיד- רק אם זה תחום עיסוקיו (סופר לסופר)
ג. למעט יחיד שאין זה תחום עיסוקו.
אדם המקבל שכר סופרים מ-.2.97 -50%
עד 1.97- 40% מ.הכנסה מחזיק בדעה שאדריכל נכנס להגדרה של שכר סופרים ולא להגדרת בניה (פסק דין עקיבא לומניץ)
א.שכר: אמנים, בוחנים מרצים, מעניקי שרותי משרד, דירקטורים
ב. שכר ספורטאים (כמו בשכר סופרים)
א. כל סוגי התאגידים ללא קשר לתחום עיסוקם
ב. יחיד-רק אם זה תחום עיסוקו
• למעט יחיד שאין זה תחום עיסוקו.
שכר ספורטאים- כנל א. אדם שמקבל שכר כאמור בטור (1) סעיף א'.
ב. אדם המקבל שכר ספורטאים. מ-2.97 50%
מ-1.97 40%

ספורטאים 30% • רוח', עו"ד, יועץ מס' וכיוב' לא נחשבים למעניקי שירות משרדי האופציה היחידה לנכות מהם היא במקרה של משלם לפי צו שירותים ונכסים, אולם אם יתנו שירות כמו הנהלת חשבונות אז כן ינוכה מהם לפי מעניק שירותי משרד..
• מקבל שכר ספורטאים למעט 1)מאמן ספורט
2)מעסה
3) שחקן מקצועני.
עמלות ביטוח "מבטח"
א)אדם העוסק בעסקי ביטוח לרבות סוכן מורשה
C)קופ"ח המשלמות עמלות ביטוח. אדם המקבל עמלות ביטוח למעט מבטח כאמור בטור (5) 40% הגדרת מקבל ממעטת "מבטח " שהם: חב' ביטוח המקבלת עמלת בטוח. שמתשלומים של עמלות בטוח שמשלמים להם, אין חובה לנכות מס במקור.
עב' בניה והובלה.
לרבות עב' הקשורות בהכנת הבניה ובסיומה כגון: חפירה,ביוב,אינסטלציה "קבלן" א) תאגיד ויחיד שעסקו או חלקו ביצוע עבודות בניה
ב)אגודה חקלאית שיתופית. אדם המקבל תשלומים בעד עבודות בניה כולל: השכרת ציוד בניה או הובלה . לא הוכיח פ.קבילים 30%
הוכיח פ.קבילים 20%
שרשור עד 4 17%
שרשור מ-5 15%
א) בעבודת בניה המשלם ינכה רק אם זה תחום עיסוקו.
ב) הובלה בצו זה- הכוונה להובלות משאות ביבשה עבור קבלן .
ג) אדריכל- לא שייך לצו זה(פס"ד לומניץ) אלא לשכר סופרים
ד) שרשור מתקיים רק במקרה שהוכיח פנקסים קבילים והגשת דוחות

ה-מ-ח-א-ה
הלבשה, מתכת, חשמל, אלקטרוניקה, הובלה א) רק חברה שזהו תחום עיסוקה.
חריגים:
1) הובלות נוסעים ומשאות- גם אם יחיד שזהו תחום עיסוקו.
2) הובלות נוסעים מהבית לעבודה ובחזרה- כל אדם ללא קשר לתחום עיסוקו. אדם המקבל מזמין תשלומים בעד עבודות המחא"ה . לא הוכיח פ.קבילים – 30%
הוכיח פ.קבילים 20%
א) הניכוי בהמחא"ה הינו לפי זיכוי ספציפי כלומר: חשמל לחשמל, הלבשה להלבשה וכו' ללא תערובת ביניהם.
ב) עבודות מתכת כולל פעולות שמהותן תיקונים בתעשיית המתכת.
עיבוד יהלומים
מסחר ביהלומים
• יחיד בעיבוד- ינכה תמיד בלי קשר למחזור
• יחיד במסחר- ינכה כך אם המחזור בשנה שקדמה לשנת התשלום עלה על הסכום הנקוב בתוספת וחייב במסחר- יפסיק לנכות, אם במשך 3 שנים רצופות שקדמו לשנת התשלום לא עלו המחזורים על הסכומים הנקובים בתוספת
• חברה בע"מ תנכה בכל מקרה בלי קשר למחזורים . אדם המעבד יהלומים או סוחר בהם. לא הוכיח פ.ק 30%
הוכיח פ.ק 20%
שרשור עד 4 15% (בעיבוד)
שרשור מ-5 10% (בעיבוד) • אדם שחלה עליו חובת ניכוי יוכל להפסיק לנכות רק במידה ובמשך 3 שנים רצופות מחזורי עסקאותיו לא עלו על הסכומים הנקובים בתוספת (רק יחיד ובמסחר)
• שרשור מתקיים רק במידה והוכיח פנקסים קבילים והגשת דוחות.

שירותים ונכסים
חובת הניכוי רק בהתאם לגובה מחזור העסקאות ללא קשר לתחום העיסוק
ומשנת 2000 אם כל מי שחייב כפולה לפי הוראות ניהול ספרים. א) חברה, יחיד ומוסד ציבורי שמחזור עסקו עלה בשנה שקדמה לשנת התשלום על הסכומים הנקובים בתוספת א'.
ב) חברה אם ובת- סיכום המחזורית של שתיהן והבדיקה כנל.
ג) חברה בת – בדיקה כנ"ל אך משווים לתוספת 1
ד) המדינה וכיוצא בזה: מנוכים תמיד בכל מקרה . אדם המקבל תשלומים בעד שירותים ונכסים למעט האמורים בתוספת א' כגון: המדינה, חברת ביטוח, בנקים,מועצות מקומיות , מועצה דתית קקל, ביטוח לאומי, בנק ישראל, רשות השידור, רשות הנמלים. לא הוכיח פ.ק 30%
הוכיח פ.ק 20% א) חובת הניכוי הינה מכל תשלום למעט על תשלום חד פעמי שלא עולה על הסכום שנקבע בסעיף 2(א) לתקנה (3,720 ש"ח )
ב) יציאה מחובת הניכוי – אם במשך 3 שנים רצופות המחז לא עבר את הסכומים הנקובים בתוספת א'.

עבודה חקלאית
לרבות שיווקה עד להוצאתה של התוצרת מהמשק .
"תוצרת חקלאית" כל תוצרת חקלאית המיועדת ליצור וכן: פרי הדר, כותנה, אגוזי אדמה, סלק, סוכר, זיתים,טבק וענביי יין אף אם לא מיועדים ליצוא. 1) חקלאי ( ראה הגדרה בטור 5 ) המשלם לראש קבוצה עבודה חקלאית.
2) כל המשלם למגדל בשל: פרי הדר, כותנה, זיתים,אגוזי אדמה, סלק סוכר וטבק,
בעד התוצרת החקלאית האמורה.
3) יצואן המשלם בעד תוצרת חקלאית המיועדת ליצוא.
4) בעל יקב המשלם בעד ענבי יין.
א) מי שמקבל ממשלם תשלום בעד עבודה חקלאית.
ב) מי שמקבל ממשלם תשלום בעד תוצרת חקלאית . לא הוכיח פ.ק 30%
הוכיח פ.ק 20%
לא הוכיח פ.ק 15%
הוכיח פ.ק 5% חקלאי=
1) חברה שהכנסתה או חלקה מחקלאות או חלק מעיסוקה עבודה חקלאית.
2) יחיד שעיקר הכנסתו מחקלאות או שעיקר עיסוקו עבודה חקלאית
"דמי שכירות " אדם המשלם דמי שכירות אדם המקבל דמי שכירות 35%
סכומים ששולמו למעביד מאת ק.גמל לרבות ": ריבית : והצמדה קופת גמל – כמשמעותה בס.47 מעביד 40% • הסכומים שמשלמת הקופה למעביד, מקורם בתשלומי במעביד לקופה שבזמנו תבע את ניכוים לפי 7(5)
סכומים ששולמו מקרן השתלמות
-ראה הרחבה בטור (5) קרן השתלמות:
א. קרן השתלמות כהגדרתה בס. 3 (ה)
ב. קרן השתלמות לעצמאיים לפי 7(5 א)
ג. קרן השתלמות לחברי קיבוץ לפי 58 א "עמית" – יחיד שהשתלמו בעדו כספים לקרן השתלמות בידיו או בידי אחר. 50% • *סכומים ששולמו (או שמשך עמית) מקרן השתלמות לרבות ריבית והפרשי הצמדה שאינם פטורים לפי 9(א'א')
או 9 (16 ב') למעט אחד מאלה:
1.סכומים שהפקיד עמית שהוא עובד כהגדרה בסעיף 3(ה')
2. סכומים שבעת הפקדתם חויב עליהם העמית במס לפי 0. 3(ה')
3. סכומים שלא הותרו בניכוי לפי 7 (5 א') או לפי ס. 58 א'.

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.
משתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };