מודעה
להתחיל את היום בקדושה *הלכות מקרא מגילה ופורים.* *מהלכות חודש אדר.* אשכול
#1
?? להתחיל את היום בקדושה ??

הלכות מקרא מגילה ופורים.

מהלכות חודש אדר.

א. משנכנס אדר מרבים בשמחה [תענית (כטSmile. מגן אברהם (סי' תרפו סק''ה]. וכמו שנאמר במגילת אסתר: והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, לומר שמזל החודש גורם לטובה, [ירושלמי (ריש מגילה). וכן מצינו כיו''ב בחגיגה (ט.) גבי בחודש השביעי תחגו אותו. ע''ש]. ולכן ישראל שיש לו קובלנא משפטית נגד גוי, ישתדל כמיטב יכולתו שהדיון בתביעתו יתקיים בחודש אדר, מפני שיד ישראל על העליונה בחודש אדר, וגבר ישראל. [ילקוט יוסף מועדים, עמוד רעג. חזון עובדיה פורים עמ' לא. ועיין בתענית שם: ''ולימצי נפשיה באדר דבריא מזליה''. וכתב בחידושי הריטב''א, וקשה דאף שאין מזל לישראל. וי''ל דה''מ בשאר ימים, אבל בחודש זה יש מזל שכן נגזר עלינו מן השמים. ואפשר עוד דמזל לאו דוקא אלא על הגזירה קרי מזל בלשון בני אדם.]

ב. היוצא בשיירא או מפליג באניה בלב ים, ואינו מוצא מגילה כשרה להוליך עמו כדי שיוכל לקרותה בזמנה כראוי, יכול לקרות המגילה אפילו בתחלת החודש, אך לא יברך ברכות המגילה. אבל סעודת פורים ומשלוח מנות ומתנות לאביונים אינם נוהגים אלא בזמנם. [שם. ועיין בירושלמי (ריש מגילה): כל החודש כשר לקריאת המגילה שנא' והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, ובלבד עד חמשה עשר. והובא להלכה בראבי''ה (מגילה סי' תקנח). ובאור זרוע ח''ב (סי' תלח). ובשבולי הלקט (סי' קצה). אולם מרן הב''י (ס''ס תרפח) כתב, שנ''ל דלא סמכינן על הירושלמי בזה אלא בשעה''ד, כיון שלא הובא בש''ס דידן. וכ''פ בש''ע שם שיקראנה בלי ברכה. ויקראנה בלילה וביום].

?? בוקר טוב לשבוע מלא ברכה ??שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן 
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳, שירן בת נעמי תחי׳, אבישי בן אורלי הי״ו.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל, 
שלמה לעזיז בן אסתר דהן ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל,
ענת בת בתיה ז״ל,
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל,
מרת עלו בת זוהרה דהן ע״ה,
שמעון בן ג׳מילה בן חמו ז״ל, 
יוסף חיים בן מסעודה בן חמו ז״ל.
 
?? ת.נ.צ.ב.ה ??

?? להתחיל את היום בקדושה ??

הלכות מקרא מגילה ופורים.

ו. מי שנולד בחודש אדר בשנה פשוטה, והשנה שמלאו לו י''ג שנה היא שנה מעוברת, אינו נעשה לבר מצוה להתחייב בכל המצות ולצרפו למנין אלא בחודש אדר שני, כי חודש אדר שני הוא החודש העיקרי, וחודש אדר א' אינו אלא כתוספת בלבד לשנה מעוברת. אבל מי שנולד בשנה מעוברת באדר ראשון, וגם השנה שמלאו לו בה י''ג שנה היתה מעוברת, נעשה בר מצוה באדר ראשון.
ז. מי שנולד בניסן שנה פשוטה, והשנה שבו ימלאו י''ג שנה היתה מעוברת, אינו נעשה בן י''ג עד שיבוא חודש ניסן, ביום לידתו.

ח. אדם שנולד באדר ראשון, ואחר נולד באדר השני באותה השנה, אם שנת הי''ג היתה שנה פשוטה, שניהם יהיו גדולים באותו חודש אדר, לפיכך יתכן שמישהו נולד אחר חבירו ובכל זאת יהיה גדול לפניו, כגון, אחד נולד בכ''ט אדר ראשון וחבירו בא' אדר שני, הרי אם שנת הי''ג היא שנה פשוטה, אזי השני יהיה גדול בא' אדר, וחבירו שנולד ראשון יהיה גדול רק בכ''ט אדר.

?? בוקר טוב ליום נפלא וקסום ??

שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן
?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳, שירן בת נעמי תחי׳, אבישי בן אורלי הי״ו, דוד שיין בן שרה הי״ו.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל,
שלמה לעזיז בן אסתר דהן ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל,
ענת בת בתיה ז״ל,
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל,
מרת עלו בת זוהרה דהן ע״ה,
שמעון בן ג׳מילה בן חמו ז״ל,
יוסף חיים בן מסעודה בן חמו ז״ל.

?? ת.נ.צ.ב.ה ??

הגב
#2
?? להתחיל את היום בקדושה ??

הלכות מקרא מגילה ופורים.
סימן תרפט - שהכל חייבים בקריאת המגילה

א. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום, ושל לילה זמנה כל הלילה מצאת הכוכבים עד עלות השחר. (שהוא שעה וחומש לפני הנץ החמה בשעות זמניות). [לפי מה שאמרו במגילה (ד.) חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום, דכתיב אקרא יומם ולא תענה ''ולילה'' ולא דומיה לי. לפ''ז מקרא מגילה של הלילה אינה אלא עד עמוה''ש, דלבתר עמוה''ש יממא הוא, כמ''ש במגילה (כSmile. ולא דמי למאי דקי''ל בברכות (חSmile שאם היה אנוס ולא קרא ק''ש בלילה קוראה אף אחר עמוה''ש לפני הנץ, דשאני התם דלא כתיב לילה, רק ובשכבך, ואיכא אינשי דגני בההוא שעתא (ברכות ט.). וכ''כ המג''א (ר''ס תרפז)]. וזמני עמוד השחר שברוב הלוחות בארץ אינם נכונים להלכה. [ילקו''י שם עמו' רפב]

ב. במקום שיש אונס גמור, שאי אפשר לקרוא את המגילה בצבור אלא מבעוד יום, אחר פלג המנחה, וכגון בזמן שהשלטונות מטילים עוצר כללי בשעות הלילה, מותר לקרוא את המגילה בשעה זו, ואין לדחות קריאתה לקוראה ביחיד אחר צאת הכוכבים. והיכא דאפשר טוב ונכון לחוש להחמיר ולקרוא את המגילה לאחר שהגיע זמן רבינו תם. [ילקו''י מועדים עמ' רפג. יביע אומר חלק א' סימן מג]

ג. קריאת המגילה של היום זמנה כל היום, מהזריחה ועד השקיעה. ובדיעבד אם קראה קודם הזריחה, אחר עמוד השחר, יצא. [מגילה (כ.). טור וש''ע סי' תרפז ס''א]. וכן מי שאנוס ואינו יכול לקרותה אחר הזריחה, רשאי לקוראה אחר שעלה עמוד השחר אפילו לכתחלה. ואם לא קרא כל היום, ונזכר סמוך לשקיעה, אם ברור לו שיוכל לסיים קריאתה בתוך י''ג דקות וחצי שלאחר השקיעה, יברך על המגילה ויקרא. וכן הדין כשרוצה להוציא ידי חובה את בני ביתו. ואם נזכר אחר השקיעה, בתוך זמן בין השמשות, יקרא המגילה בלי ברכות. [ילקוט יוסף מועדים (עמוד רפג). שו''ת יביע אומר חלק י' או''ח סימן נב עמוד פו].

?? בוקר טוב ליום שקט ורגוע ??
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳, שירן בת נעמי תחי׳, אבישי בן אורלי הי״ו, דוד שיין בן שרה הי״ו.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל,
שלמה לעזיז בן אסתר דהן ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל,
ענת בת בתיה ז״ל,
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל,
מרת עלו בת זוהרה דהן ע״ה,
שמעון בן ג׳מילה בן חמו ז״ל,
יוסף חיים בן מסעודה בן חמו ז״ל.

?? ת.נ.צ.ב.ה ??

הגב
#3
?? להתחיל את היום בקדושה ??

הלכות מקרא מגילה ופורים.

ו. הכל חייבים בקריאתה אנשים ונשים וגרים. ולכן הנשים שאינן יכולות לבוא לבית הכנסת לשמוע מגילה מהשליח צבור, או שאינן יכולות לשמוע קריאתה היטב מפי הקורא, מפני ההפרעות שבבית הכנסת במקום שמכים המן, חייבות לשמוע קריאתה מפי אדם הבקי בקריאתה. וכן אמרו חז''ל: נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס. ורבי יהושע בן לוי היה מכנס כל אנשי ביתו וקורא לפניהם. ורבי יונה היה מתכוין לקרותה לפני הנשים שבביתו, שהכל היו בספק והכל חייבים בשמיעה. [ילקו''י מועדים עמ' רפד. וע' במגילה (ד.). ובתוס' (ערכין ג.) מהירושלמי (פ''ב דמגילה ה''ה). ולכאורה לפי מ''ש הרא''ש פ''ג דברכות (כSmile, שהנשים אינן בכלל ערבות, וא''כ אחר שקרא האיש המגילה בביהכ''נ ויצא י''ח, איך יכול להוציא את אשתו ובני ביתו י''ח, והרי בר''ה (כט.) גבי אע''פ שיצא מוציא, פי' רש''י, שהוא משום שכל ישראל ערבים זה בזה (שבועות לט.), וזה לא שייך בנשים שאינן בכלל ערבות. אולם באמת שהעיקר בזה כמ''ש רעק''א (סי' ז), שלא כתב כן הרא''ש אלא לפי הצד של האיבעיא, שאין הנשים חייבות בברהמ''ז מה''ת, שאינן בכלל ערבות על מצות בהמ''ז, אבל במצוה שהנשים חייבות בה, כגון קידוש, [ומקרא מגילה], גם הן ישנן בכלל ערבות, ושייך בהן הדין שאם יצא מוציא. וע''ע בחזון עובדיה פורים עמו' נא. ובלוית חן סי' יד].

ז. אין הנשים צריכות לבא לבית הכנסת לשמוע המגילה ברוב עם. [ע' בשו''ת חלקת יעקב ח''ג סי' קמד]. ויישוב קטן שאין שם איש שיודע לקרוא את המגילה כהלכה, ויש שם אשה שיודעת לקרות המגילה, יכולים להתאסף באחד הבתים והאשה תעמוד בצד בצניעות, ותקרא להם המגילה בטעמיה. [חזון עובדיה פורים שם].

?? בוקר טוב לחודש מבורך ושמח ??
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳, שירן בת נעמי תחי׳, אבישי בן אורלי הי״ו, לינדה בת חנה הי״ו.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל,
שלמה לעזיז בן אסתר דהן ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל,
ענת בת בתיה ז״ל,
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל,
מרת עלו בת זוהרה דהן ע״ה,
שמעון בן ג׳מילה בן חמו ז״ל,
יוסף חיים בן מסעודה בן חמו ז״ל.

?? ת.נ.צ.ב.ה ??

?? להתחיל את היום בקדושה ??

הלכות מקרא מגילה ופורים.

יא. אשה שיצאה ידי חובת מקרא מגילה, יש אומרים שמאחר ואין הנשים בכלל ערבות, אינן בדין אף על פי שיצא מוציא. ויש חולקים ואומרים שיכולה להוציא אנשים ידי חובתם, דבמצוה שהיא חייבת יש לה דין ערבות גם כן. [ע' בלוית חן (עמוד טז). וע' בשו''ת מהר''ש ענגיל ח''ג (סי' מה).].

יב. צריך לשמוע קריאתה מפי אדם שחייב במקרא מגילה, ולכן קטן אינו מוציא אחרים ידי חובתם, ואפילו הגיע לחינוך. [ע''פ דברי התוס' (מגילה יטSmile דלא אתי תרי דרבנן ומפיק חד דרבנן. א''נ כפי טעם רש''י (ברכות מח.) דקטן אפי' מדרבנן לא מחייב, ורק על אביו מוטל לחנכו למצות. וכ''כ הרמב''ן, והרמב''ם, והר''ן, והריטב''א והמאירי, וכן נראה דעת מרן להלכה בש''ע (ר''ס תרפט). ובשעת הדחק הגדול כשאין שם גדול שיקרא את המגילה, יכול הקטן שהגיע לחינוך להוציאם ידי חובה, ונכון שבשעת קריאת המגילה יקראו אחריו מתוך מגילה כשרה מלה במלה. [ילקו''י מועדים עמ' רצ. כדעת בעל העיטור (הובא בטור סי' תרפט) שקטן שהגיע לחינוך מוציא את אחרים י''ח מגילה. וכ''כ האגודה בשם התוס', והריא''ז, וכן מוכח מדברי הרשב''א בתשו' (סי' רלט) בשם הראב''ד, שאם הצבור מוחלים על כבודם יכול הקטן להוציאם י''ח בדרבנן. וכמ''ש מרן הב''י (סי' נג). וכ''ה בשו''ת סמא דחיי, ובשו''ת קול גדול. ובשו''ת שדה יצחק חיות (סי' מג) כתב, דבשעה''ד יגמרו ההלל בלי ברכה ואח''כ יקרא להם קטן. (וע' בשו''ת יביע אומר ח''ג חאו''ח סי' כז). ובפרט כשיש צורך להוציא נשים בשעה''ד. וע' ראבי''ה (מגילה עמוד רצג). ומרדכי (סי' תשעט). חזו''ע עמ' סא].

יג. מחנכים את הקטנים לשמוע מקרא מגילה. [רמב''ם פ''א מהלכות מגילה ה''א]

?? בוקר טוב, ושבוע מבורך ??
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳, שירן בת נעמי תחי׳, אבישי בן אורלי הי״ו, לינדה בת חנה הי״ו.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל,
שלמה לעזיז בן אסתר דהן ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל,
ענת בת בתיה ז״ל,
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל,
מרת עלו בת זוהרה דהן ע״ה,
שמעון בן ג׳מילה בן חמו ז״ל,
יוסף חיים בן מסעודה בן חמו ז״ל.

?? ת.נ.צ.ב.ה ??

הגב
#4
?? להתחיל את היום בקדושה ??

מהלכות מקרא מגילה ופורים.

סימן תרצ - דיני קריאת המגילה

א. השליח צבור צריך לברך ולקרות המגילה מעומד מפני כבוד הצבור. [ילקוט יוסף מועדים עמ' רצד. חזון עובדיה על פורים עמוד סט]

ב. יש נוהגים שכל הקהל הנמצא בבית הכנסת עומד על רגליו בשעת הברכות של המגילה, ואחר כך יושבים וקוראים המגילה. ויש נוהגים שהקהל יושב בין בשעת קריאת המגילה בין בברכותיה. [כנה''ג (בהגה''ט סי' תרצב). תפלה לדוד (דפ''ו ע''א). יפה ללב (סי' תרצ סק''ב). וע' בשו''ת רב פעלים ח''ד חאו''ח ר''ס לג]. וכל מקום יעשו כמנהגם. [כ''פ בשו''ת הרמ''ע מפאנו (סי' קב), ושכן עמא דבר. וכ''כ המג''א, ועוד. אולם הרד''א (דף טו) כתב, שאין לחוש לעמוד בברכות מקרא מגילה. וכ''כ הכנה''ג, פני יהושע, היעב''ץ, הגר''ש קלוגר, מועד לכל חי, בספר תפלה לדוד, ובספר אורה ושמחה, ובהר צבי. וע''ע בשו''ת יחוה דעת (ח''ה סי' ד), הילכך יפה נהגו אצלינו לברך על מקרא מגילה כשהקהל כולו יושב, חוץ מהש''צ. ואף שבשו''ת זבחי צדק, ובשו''ת רב פעלים כתבו שמנהגם בבגדאד שכל הקהל עומד בשעת ברכות המגילה, אתרא דנהוג נהוג. ואנו שלא נהגנו לעמוד, נאה לנו לברך ברכות המגילה כשהקהל יושב]. והנוהגים לעמוד בברכות, גם כשקוראים בבית להוציא את הנשים ידי חובה, טוב שיעמדו בעת הברכות. [בן איש חי פרשת תצוה אות ד]. אבל קריאתה בבית אינה צריכה מעומד. [ילקו''י מועדים עמ' רצד. הליכו''ע ח''א עמ' רכה].

ג. טוב ששני אנשים יעמדו מימין ומשמאל השליח צבור בעת הברכות ובקריאת המגילה. [ילקוט יוסף מועדים עמ' רצד. חזון עובדיה על פורים עמוד ע. הגאון בעל חות יאיר בספר מקור חיים (סי' תרצב). וכ''כ בספר אורה ושמחה (דף כה). מועד לכל חי (סי' לא אות קד). מעם לועז (עמוד רנו).]

?? בוקר טוב יום שני שאין שני לו ??
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳, שירן בת נעמי תחי׳, אבישי בן אורלי הי״ו, לינדה בת חנה הי״ו.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל,
שלמה לעזיז בן אסתר דהן ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל,
ענת בת בתיה ז״ל,
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל,
מרת עלו בת זוהרה דהן ע״ה,
שמעון בן ג׳מילה בן חמו ז״ל,
יוסף חיים בן מסעודה בן חמו ז״ל.

?? ת.נ.צ.ב.ה ??

הגב
#5
?? להתחיל את היום בקדושה ??

מהלכות מקרא מגילה, ופורים.

ג. טוב ששני אנשים יעמדו מימין ומשמאל השליח צבור בעת הברכות ובקריאת המגילה. [ילקוט יוסף מועדים עמ' רצד. חזון עובדיה על פורים עמוד ע. הגאון בעל חות יאיר בספר מקור חיים (סי' תרצב). וכ''כ בספר אורה ושמחה (דף כה). מועד לכל חי (סי' לא אות קד). מעם לועז (עמוד רנו).]

ד. יש אומרים שכשם שאסור לאחוז ספר תורה ערום בלי מטפחת כן אסור לאחוז מגילת אסתר בלי מטפחת. [תשו' הגאונים (ליק סי' פא) בשם רה''ג ורב נטרונאי גאון. וכ''ד התוס' (שבת יד.) והמאירי (מגילה וSmile. ובשו''ת הרשב''ש (סי' תקעט) כתב, דבסנהדרין (ק.) מוכח שהיו נוהגים לעשות מטפחת למגילה. ובהגהות החתם סופר כתב: שהגאון רבי נתן אדלר היה נזהר בשעת קריאתה שלא לנגוע בה אלא ע''י מטפחת]. ויש מתירים לאחוז המגילה בלי מטפחת. [ע' תוס' (חגיגה כדSmile לענין תפלין. וכ''פ בשו''ת הרדב''ז, שכן נהגו להקל לאחוז המגילה בלי מטפחת. ''ולא ראינו מימינו מי שהיה נזהר בזה''. וע' בדרשות מהרי''ל (הלכות פורים דקי''ח.) שכתב, אין אנו נזהרין מליגע במגילה בלי מטפחת כמו שנזהרים בס''ת, משום דאיכא למ''ד דלא ניתנה ליכתב (מגילה ז.). ע''כ. [וע' במאור ישראל חגיגה כד:]. וגם הרמ''א בהגה (בסי' קמז ס''א) העיד שלא נהגו להחמיר.]. וטוב להחמיר ליטול הידים קודם שיאחז במגילה. כי יש סברא להקל בזה, וראוי לצרפה לענין מגילה. [ע' בב''י או''ח (סי' קמז) בשם המרדכי ובאחרונים שם. וכ''ד הראבי''ה (במגילה ס''ס תקצה). ובספר בתי כנסיות כתב שיש להחמיר שלא לאחוז מגילת אסתר בלי מטפחת, ולפחות יטול ידיו לפני שיגע בגוף המגילה. וראה בילקו''י מועדים, עמוד רצז].

?? בוקר טוב שלישי פעמיים כי טוב??
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן 
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳, שירן בת נעמי תחי׳, אבישי בן אורלי הי״ו, לינדה בת חנה הי״ו.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל, 
שלמה לעזיז בן אסתר דהן ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל,
ענת בת בתיה ז״ל,
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל,
מרת עלו בת זוהרה דהן ע״ה,
שמעון בן ג׳מילה בן חמו ז״ל, 
יוסף חיים בן מסעודה בן חמו ז״ל.
 
?? ת.נ.צ.ב.ה ??

הגב
#6
?? להתחיל את היום בקדושה ??

מהלכות מקרא מגילה, ופורים.

ג. טוב ששני אנשים יעמדו מימין ומשמאל השליח צבור בעת הברכות ובקריאת המגילה. [ילקוט יוסף מועדים עמ' רצד. חזון עובדיה על פורים עמוד ע. הגאון בעל חות יאיר בספר מקור חיים (סי' תרצב). וכ''כ בספר אורה ושמחה (דף כה). מועד לכל חי (סי' לא אות קד). מעם לועז (עמוד רנו).]

ד. יש אומרים שכשם שאסור לאחוז ספר תורה ערום בלי מטפחת כן אסור לאחוז מגילת אסתר בלי מטפחת. [תשו' הגאונים (ליק סי' פא) בשם רה''ג ורב נטרונאי גאון. וכ''ד התוס' (שבת יד.) והמאירי (מגילה וSmile. ובשו''ת הרשב''ש (סי' תקעט) כתב, דבסנהדרין (ק.) מוכח שהיו נוהגים לעשות מטפחת למגילה. ובהגהות החתם סופר כתב: שהגאון רבי נתן אדלר היה נזהר בשעת קריאתה שלא לנגוע בה אלא ע''י מטפחת]. ויש מתירים לאחוז המגילה בלי מטפחת. [ע' תוס' (חגיגה כדSmile לענין תפלין. וכ''פ בשו''ת הרדב''ז, שכן נהגו להקל לאחוז המגילה בלי מטפחת. ''ולא ראינו מימינו מי שהיה נזהר בזה''. וע' בדרשות מהרי''ל (הלכות פורים דקי''ח.) שכתב, אין אנו נזהרין מליגע במגילה בלי מטפחת כמו שנזהרים בס''ת, משום דאיכא למ''ד דלא ניתנה ליכתב (מגילה ז.). ע''כ. [וע' במאור ישראל חגיגה כד:]. וגם הרמ''א בהגה (בסי' קמז ס''א) העיד שלא נהגו להחמיר.]. וטוב להחמיר ליטול הידים קודם שיאחז במגילה. כי יש סברא להקל בזה, וראוי לצרפה לענין מגילה. [ע' בב''י או''ח (סי' קמז) בשם המרדכי ובאחרונים שם. וכ''ד הראבי''ה (במגילה ס''ס תקצה). ובספר בתי כנסיות כתב שיש להחמיר שלא לאחוז מגילת אסתר בלי מטפחת, ולפחות יטול ידיו לפני שיגע בגוף המגילה. וראה בילקו''י מועדים, עמוד רצז].

?? בוקר טוב שלישי פעמיים כי טוב??
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳, שירן בת נעמי תחי׳, אבישי בן אורלי הי״ו, לינדה בת חנה הי״ו.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל,
שלמה לעזיז בן אסתר דהן ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל,
ענת בת בתיה ז״ל,
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל,
מרת עלו בת זוהרה דהן ע״ה,
שמעון בן ג׳מילה בן חמו ז״ל,
יוסף חיים בן מסעודה בן חמו ז״ל.

?? ת.נ.צ.ב.ה ??

הגב
#7
?? להתחיל את היום בקדושה ??

מהלכות מקרא מגילה, ופורים.

י. לכתחלה יש לקרוא המגילה בטעמיה, אך אם אין שם מי שיודע הטעמים, יקראו המגילה בלי טעמים. [יחוה דעת חלק ג' סימן נא].

יא. הקורא לעצמו יזהר להשמיע לאזנו, שלדעת הרי''ף הרא''ש והרמב''ם אם לא השמיע לאזנו לא יצא. אך בדיעבד אם לא השמיע לאזנו, אך ביטא בשפתיו, יצא. [ילקו''י מועדים עמ' רצו. ועיין בב''י סי' תרפט, שתמה על הרי''ף הרא''ש והרמב''ם בד''ז, וכתב שיש לומר דמגילה שאני דבעינא בה פרסומי ניסא, וכל שלא השמיע לאזניו ליכא פרסומי ניסא. ע''ש. ועכ''פ לכתחלה יש להזהר בזה].

יב. אם דילג פסוק, ואחר כמה פסוקים קרא הפסוק שדילג, והמשיך משם, לא יצא, אלא חוזר לאותו פסוק שדילג, וממשיך משם על הסדר. (מגילה יז.)

יג. צריך לדקדק היטב בקריאת המגילה לבל ידלג אף תיבה אחת ממנה, כי רבו הפוסקים הסוברים שאם חיסר אפילו תיבה אחת מהמגילה לא יצא ידי חובתו. ועל כן ישתדל הקורא לבטאת היטב כל מלה כדי שכל הצבור ישמעו ויצאו ידי חובת מקרא מגילה. [הרשב''א בתשובה (סי' תסז), שאם חיסר תיבה אחת מהמגילה לא יצא, וכ''ש אם דילג פסוק אחד. וכ''כ הר''ן (במגילה יח.). ואע''פ שהריא''ז מחלק בין תיבות ואותיות שמפסידות הקריאה שאז דוקא לא יצא י''ח, אבל בתיבות שאין מפסידים ענין הקריאה יצא, כבר כתב המג''א (סי' תרצ), דלא משמע הכי בש''ע (סי' תרצ סי''ד). וע' בילקו''י מועדים, עמו' רצז].

?? בוקר טוב יום מלא ברכה ??
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן 
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳, שירן בת נעמי תחי׳, אבישי בן אורלי הי״ו, לינדה בת חנה הי״ו.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל, 
שלמה לעזיז בן אסתר דהן ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל,
ענת בת בתיה ז״ל,
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל,
מרת עלו בת זוהרה דהן ע״ה,
שמעון בן ג׳מילה בן חמו ז״ל, 
יוסף חיים בן מסעודה בן חמו ז״ל.
 
?? ת.נ.צ.ב.ה ??

הגב
#8
?? להתחיל את היום בקדושה ??

הלכות מקרא מגילה ופורים.

יד. במקום שהתינוקות מרעישים באמירת המן וכדומה, על הש''ץ להמתין עד שיעבור הרעש, ולחזור התיבה ההיא כדי להוציא מי שלא שמע התיבה כראוי. [ואע''פ שלכתחלה אין להפסיק במגילה יותר מכדי נשימה, כיון שנקראת אגרת, וכמ''ש בספר הרוקח (ס''ס רלו), ובארחות חיים (הלכות מגילה אות יח).

טו. עניים וכן גבאי צדקה לא יסתובבו בקופותיהם לקבל צדקה בעת מקרא מגילה שמבלבלין השומעים. [ק''ו ממ''ש הפמ''ג (מש''ז סי' תקסו סק''ג) לענין קריאת ס''ת במנחת תענית שאל יעשו כן שמבלבלים את השומעים מקריאת ס''ת. וכן הזהיר בקצות השלחן ח''ח בראש הספר (בהערות לפורים אות א). ע''ש].

טז. נכון שכל אדם יחזיק בידו מגילה כשרה, שבמקרה שלא שמע איזו תיבה מהשליח צבור יוכל לקרותה בעצמו במגילה כשרה. ואם אין ידו משגת, לכל הפחות יקח בידו מגילה שאינה כשרה, שאם לא שמע איזה תיבות יוכל לאומרם מתוך הכתב.

יז. מי שאוחז בידו מגילה שאינה כשרה (כגון המגילות המודפסות בדפוס, ולא בכתב יד, או שנכתבו על נייר ולא על קלף), יזהר שלא יקרא עם השליח צבור, אלא שומע מהשליח צבור בשתיקה ויוצא ידי חובה. [סי' תרצ ס''ד. אחרונים שם. מועד לכל חי (סי' לא אות צ). וע' בשו''ת שערי עזרה ( חאו''ח סי' כו). ובספר טהרת המים בשיורי טהרה (מע' ב אות עט). ילקו''י מועדים עמו' רצח. חזו''ע פורים עמו' עט]

?? בוקר טוב יום שישי מבורך ??
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן

?? החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה) ??

?? לרפואת חולי עמו ישראל ??

רחל בת לורה תחי׳, ר׳ מיכאל בן מזל הי״ו
שמחה בת חנה סבג תחי׳, יונתן נתנאל בן
שירין הי״ו, ר׳ משה בן מזל הי״ו, עמוס רפאל בן לאה הי״ו, אורן בכור בן רות הי״ו, יצחק רוקח בן יהלומית הי״ו, שושנה בת רחל תחי׳, שירן בת נעמי תחי׳, אבישי בן אורלי הי״ו, לינדה בת חנה הי״ו.

?? בתוך שאר חולי עמו ישראל??

?? לעילוי נשמות הנפטרים ??

הילדה אפרת בת אסתר ז״ל,
שלמה לעזיז בן אסתר דהן ז״ל,
טובה חי׳ה בת סול ז״ל,
חיים בן מרגלית מרים ז״ל,
יוסף דדון בן חסיבה ז״ל,
מרים בת אסתר סבג ז״ל,
ענת בת בתיה ז״ל,
הרב יהודה יאיר בן ג׳וליט ז״ל,
מרת עלו בת זוהרה דהן ע״ה,
שמעון בן ג׳מילה בן חמו ז״ל,
יוסף חיים בן מסעודה בן חמו ז״ל.

?? ת.נ.צ.ב.ה ??


הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  ?? *להתחיל את היום בקדושה* ?? *הלכות מקרא מגילה ופורים.* *יד.* במקום שהתינוקות אורח 0 13 אתמול, 13:37
תגובה אחרונה: אורח
  הפתגם היומי - אשכול און ליין 486 161,020 אתמול, 13:36
תגובה אחרונה: אורח
  ?? *להתחיל את היום בקדושה* ?? *מהלכות מקרא מגילה, ופורים.* *י.* לכתחלה יש לקרוא אורח 0 28 22-02-2018, 23:09
תגובה אחרונה: אורח
  היום, יום ז' באדר - כוח תפילה אדיר, במיוחד לנשים. על הסגולות שבשמיעת פרשת זכור בשבת ה אורח 0 40 22-02-2018, 17:20
תגובה אחרונה: אורח
  ?? *להתחיל את היום בקדושה* ?? *מהלכות מקרא מגילה, ופורים.* *ג.* טוב ששני אנשים אורח 0 56 20-02-2018, 14:04
תגובה אחרונה: אורח
  *תחזית מזג האוויר לשבוע הקרוב מעודכן ליום שלישי ה' אדר 20/2/18* *היום(שלישי)?:* הטמ אורח 0 55 20-02-2018, 07:09
תגובה אחרונה: אורח
  ?? *להתחיל את היום בקדושה* ?? *הלכות מקרא מגילה ופורים.* *ו.* הכל חייבים בקריאת אורח 0 41 18-02-2018, 16:02
תגובה אחרונה: אורח
  *תחזית מזג האוויר לשבוע הקרוב מעודכן ליום ראשון ג' אדר 18/2/18* *היום(ראשון)?☔️☃:* אורח 0 43 18-02-2018, 10:57
תגובה אחרונה: אורח
  ?? *להתחיל את היום בקדושה* ?? *הלכות מקרא מגילה ופורים.* *סימן תרפט - שהכל חייבי אורח 0 77 14-02-2018, 21:37
תגובה אחרונה: אורח
  מנהרות לביתר פקוק מגילה : מחסום במנהרות בודקים רכב רכב אורח 0 75 12-02-2018, 20:36
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };