מודעה
מסכת בבא בתרא - הדף היומי - *אשכול
#1
מתחילים מסכת חדשה ‼
??הדף היומי בבא בתרא דף ב׳ 2️⃣
? יום שלישי כ״ו טבת תשע״ז.
⏰ 27 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/aFhJTE

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי
מסכת בבא בתרא

דף ב עמוד א
המסכת עוסקת ב: תביעות שבין אדם לחבירו הבאות מחמת קרקעות, דיני מכירה וקנייניה, ביטול המקח מחמת מום הנמצא בו, דיני ירושה, נחלה, צוואה, ושטרות.
המשנה עוסקת בדין "השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר" - ולפי הפירוש הראשון המובא בגמרא הכוונה היא שהם רצו לבנות "כותל" בחצר.

דף ב עמוד ב
לפי הפירוש הראשון הנ"ל, עולה שהמשנה סוברת שהיזק ראיה (של חבירו, שרואה את עסקיו בתוך רשותו) אינו נחשב כהיזק, ולכן אין אדם יכול לכוף את שכנו לבנות כותל ביניהם אלא אם שניהם רוצים בכך.
לאורך כל העמוד הגמרא מביאה קושיות על הפירוש הנ"ל ומנסה להוכיח שהיזק ראיה נחשב היזק, ומתרצת את הקושיות.לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf

הגב
#2
??הדף היומי בבא בתרא דף ג׳3️⃣
? יום רביעי כ״ז טבת תשע״ז.
⏰ 27 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/J27tTz

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף ג עמוד א
הגמרא מביאה את הפירוש השני למשנה ולפיו כוונת המשנה "השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר" - היינו שרצו לחלק ביניהם את החצר, ולפי פירוש זה עולה שהמשנה (שמחייבת אותם לבנות כותל במקרה זה) סוברת שהיזק ראיה כן נחשב כהיזק.
אביי דייק מהמשנה שבכל אופן שנותנים טיט בין שני חצאי הלבינים שבכותל עובי הטיט צריך להיות טפח.
בית המקדש השני היה גדול מהראשון בבנין ובשנים.

דף ג עמוד ב
אסור לאדם לסתור בית כנסת, עד שיבנה תחילה בית כנסת אחר (והטעם: או בגלל חשש שמא יארע לו אונס ולבסוף לא יבנה בית כנסת אחר, או בגלל שלא יהיה לבינתיים היכן להתפלל).
אם רואה בבית כנסת סדק שיכול לגרום לו ליפול - מותר לסתור את בית הכנסת מיד.
הגמרא מספרת על הורדוס שהרג את כל בית חשמונאי ואת כל החכמים.
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf

הגב
#3
??הדף היומי בבא בתרא דף ד׳4️⃣
? יום חמישי כ״ח טבת תשע״ז.
⏰ 24 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/g1HbKP

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף ד עמוד א
הורדוס שאל את בבא בן בוטא מה תקנתו על כך שהרג את כל החכמים, והשיב לו בבא בן בוטא שתקנתו היא שיעסוק בבנין בית המקדש.
מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין נאה מימיו.
מפני מה נענש דניאל? מפני שהשיא עצה לנבוכדנצר.
"ותקרא אסתר להתך" - אמר רב: התך זה דניאל (יש אומרים שנקרא כך על שם שחתכוהו מגדולתו, ויש אומרים על כך שכל דברי מלכות נחתכין על פיו).

דף ד עמוד ב
לדעת אביי: למחיצה העשויה הוצא (לולבי דקלים) אין תקנה להינצל מרמאים (שיטענו שהם בנו את המחיצה) אלא בשטר (שאם עשה אותו אחד השותפים יביא עדים ויכתבו לו שטר שהוא לבדו עשאו).
שמואל פסק כרבי יוסי (שאמר במשנה ש"אם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל"), ונחלקו האמוראים אם הכוונה היא שמשלם לפי סוג הכותל שבנה המקיף או לפי שווי הגדר הזולה ביותר שהיה יכול לבנות.לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf

הגב
#4
??הדף היומי בבא בתרא דף ה׳ 5️⃣
? שישי ,כ״ט טבת תשע״ז.ערב ר״ח
⏰ 14 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/AyVhx4

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף ה עמוד א
מוכח מהגמרא שהלכה כרב הונא אליבא דר' יוסי שמחייב את הניקף כפי שווי הגדר שבנה המקיף (במקרה בו "עמד וגדר את הרביעית").
לדעת ריש לקיש: מלוה הקובע זמן פרעון ללוה, ואמר לו הלוה פרעתיך קודם שהגיע זמן הפרעון - אינו נאמן, אך אביי ורבא חולקים וסוברים שכן נאמן.

דף ה עמוד ב
הגמרא מקשה קושיה אחת על ריש לקיש וקושיה אחת על אביי ורבא ומתרצת.
הגמרא מכריעה להלכה כדעת ריש לקיש, ואפילו במקרה בו מת הלוה ותובע המלוה את יתומיו גובה חובו מן היתומים בלא שבועה ולא חוששים שמא פרע אביהם את החוב.
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf

הגב
#5
??הדף היומי בבא בתרא דף ו׳6️⃣
? שבת ,א׳ שבט תשע״ז.ר״ח , וארא
⏰ 24 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/O43Hz7

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף ו (לשבת)

עמוד א
תבעו המלוה ללוה לאחר זמן הפרעון ואמר לו הלוה "פרעתיך בתוך זמני" - הגמרא מתלבטת מה הדין ומביאה 3 נסיונות לענות על כך ודוחה את הנסיונות הללו.
אדם שמשתמש בנכסי חבירו וחבירו שותק - זכה בהשתמשות זו ואין חבירו יכול לסלקו ממנה. ונחלקו האמוראים אם דין זה אמור גם עבור זכות לשימוש בדבר כבד יותר מהשימוש בו השתמש תחילה.

דף ו עמוד ב
עד 30 יום דרך בני אדם למחול על שימוש ארעי ברכושם, ולכן אם לא מחה על כך אין נחשב הדבר לחזקה.
2 בתים של 2 בני אדם ב-2 צידי רשות הרבים - כל אחד מחוייב לעשות בגגו חצי מחיצה (זה שלא כנגד זה) ומעט יותר, כדי למנוע היזק ראיה.
* 2 חצרות זו למעלה מזו ויש צורך במחיצה ביניהם כדי למנוע היזק ראיה- לדעת רב הונא התחתון בונה לבד עד קרקעית העליון, ומשם שניהם בונים יחד, ולדעת רב חסדא שניהם בונים הכל יחד.
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf

הגב
#6
??הדף היומי בבא בתרא דף ז׳7️⃣
? ראשון ,ב׳ שבט תשע״ז.
⏰ 20 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/CbHfll

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף ז עמוד א
הגמרא מביאה 3 מקרים בהם רב חמא פסק שהדין עם הנתבע והוא הצודק (ובעמוד הבא מובא שבכל המקרים הללו הלכה כמותו).
המקרה השני עוסק בשכן שבנה קיר מול חלון חברו וחסם לו את האור, וחברו מתנגד לכך, והדין עמו ויכול להתנגד.

דף ז עמוד ב
לדעת שמואל: האחים שחלקו את ירושת אביהם - כל אחד מקבל את חלקו בלבד ואין לו רשות להשתמש בחלק אחיו (אף לא כאשר יש בכך צורך עבור החלק שלו).
המשנה והגמרא עוסקים בחיובים משותפים המוטלים על בני החצר והעיר.
* תלמידי חכמים לא צריכים שמירה ("רבנן לא צריכי נטירותא", כי מעשיהם מגינים עליהם), ולכן לא צריכים להשתתף בבניית החומה.
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf

הגב
#7
??הדף היומי בבא בתרא דף ח׳8️⃣
? שני,ג׳ שבט תשע״ז.
⏰ 22 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/m8LDqr

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף ח עמוד א
רב נחמן בר יצחק סובר שמי שמטיל מס על תלמידי חכמים עובר על מה שנאמר בתורה בנביאים ובכתובים שאין לגבות מס מתלמידי חכמים.
אמר רבי: אין פורענות בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ.
כל הוצאה שמוציאים בני העיר ויש ליתומים הנאה מהוצאה זו - גובים אפילו מיתומים.
אין פוסקין צדקה על היתומים אפילו לפדיון שבוים.

דף ח עמוד ב
רבה בר מרי מביא את המקור לכך שמצות פדיון שבויים היא מצוה גדולה.
קופה של צדקה - נגבית בשנים (שאין עושים שררות על הצבור פחות משנים) ומתחלקת בשלשה (כדיני ממונות), תמחוי - נגבית בשלשה ומתחלקת בשלשה (שגבויה וחלוקה שוים).
* בברייתות מובאים מספר דינים שעל גבאי הצדקה להקפיד, כדי שחלילה לא יחשדו בהם שהם מועלים בכספי הצדקה.
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf

הגב
#8
??הדף היומי בבא בתרא דף ט׳9️⃣
? שלישי ,ד׳ שבט תשע״ז.
⏰ 24 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/qCBBBZ

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי
דף ט עמוד א
אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה (לשאול היכן נתנו את המעות שגבו), ולא בהקדש עם הגזברין.
הגמרא מביאה ברייתא כדעת רב יהודה הסובר שעני המבקש צדקה עבור לבוש בודקים אחריו אם הוא רמאי, אך אם מבקש צדקה עבור אוכל אין בודקים אחריו (ורב הונא סובר הפוך).
שקולה צדקה כנגד כל המצות.
גדול המעשה יותר מן העושה.
בזמן שבהמ"ק קיים אדם שוקל שקלו ומתכפר לו עכשיו שאין בהמ"ק קיים אם עושין צדקה מוטב ואם לאו באין עובדי כוכבים ונוטלין בזרוע.

דף ט עמוד ב
צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול.
גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבינו.
כל דיין שנוטל שוחד מביא חמה עזה לעולם.
כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו בדברים מתברך בי"א ברכות.
לדעת רבי יצחק כל הרודף אחר צדקה הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות ועושה בהן צדקה.
לדעת רב נחמן בר יצחק כל הרודף אחר צדקה הקב"ה ממציא לו בני אדם המהוגנים לעשות להן צדקה כדי לקבל עליהם שכרו.
לדעת רבי יהושע בן לוי כל הרגיל לעשות צדקה זוכה שיהיו לו בנים בעלי חכמה בעלי עושר בעלי אגדה.לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf

הגב
#9
??הדף היומי בבא בתרא דף י׳1️⃣0️⃣
? יום רביעי ,ה׳ שבט תשע״ז.
⏰ 24 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/sRbwyn

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף י עמוד א
כשם שמזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה, כך חסרונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה, זכה - "הלא פרוס לרעב לחמך", לא זכה - "ועניים מרודים תביא בית".
כל המעלים עיניו מן הצדקה - כאילו עובד עבודת כוכבים.
כל צדקה וחסד שישראל עושין בעולם הזה - שלום גדול ופרקליטין גדולין בין ישראל לאביהן שבשמים.
גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה.
אדם נותן פרוטה לעני - זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר "אני בצדק אחזה פניך".
רבי אלעזר נתן פרוטה לעני ואח"כ התפלל, ואמר שכך למד מהפסוק: "אני בצדק - אחזה פניך".

דף י עמוד ב
מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים? ר"א אומר: יפזר מעותיו לעניים, ר' יהושע אומר: ישמח אשתו לדבר מצוה.
לא יתן אדם פרוטה לארנקי של צדקה אלא א"כ ממונה עליה כר' חנניא בן תרדיון.
אשרי מי שבא לכאן (לעולם הבא) ותלמודו בידו.
הרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן.
האומר סלע זה לצדקה בשביל שיחיו בני ובשביל שאזכה לעולם הבא - הרי זה צדיק גמור.
כל המתיהר נופל בגיהנם.
כל צדקה וחסד שעכו"ם עושין חטא הוא להם (והתנאים הביאו 4 נימוקים לכך).
לדעת רבן יוחנן בן זכאי: כשם שהחטאת מכפרת על ישראל, כך צדקה מכפרת על אומות העולם.

לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf

הגב
#10
??הדף היומי בבא בתרא דף י״א1️⃣1️⃣
? חמישי ,ו׳ שבט תשע״ז.
⏰ 23 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/5djret

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף יא עמוד א
כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.
מונבז המלך בזבז לצדקה את אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת, והסביר שלצדקה יש מעלה גדולה מאוד לעומת ממון שאדם צובר לעצמו.
נחלקו הדעות מתי אדם נחשב כאנשי העיר וחייב להשתתף עמם בהוצאות העיר: אם קנה קרקע או אם קנה קרקע הראויה לדירה או אם קנה דירה.
חצר שותפים שבאו לחלקה ביניהם: לדעת רב הונא מתחלקת לפי פתחיה, ולדעת רב חסדא (וברייתא כמותו) נותנים 4 אמות לכל פתח ופתח והשאר חולקים בשוה.

דף יא עמוד ב
הטעם שאמרו חכמים לכך שבחצר שותפים שבאו לחלקה ביניהם כל פתח נוטל 4 אמות בחצר הוא כדי שיוכל לפרוק שם משאותיו (כי אינו יכול לפרקם בתוך הבית), ולכן:
(1) מי שהיה לו לפני פתח ביתו אכסדרה (רחבה מקורה ללא מחיצות) - אינו נוטל 4 אמות בחצר לפני האכסדרה.
(2) אם היה לו בית הפתוח לחצר, שרק חצי מהבית עם תקרה - אינו נוטל 4 אמות בחצר כשאר בתים.
חיל המלך שמוטל על בני העיר לפרנסם ולתת להם מקום ללון - חובה זו מוטלת על כל אדם מבני העיר (וזה לא מחושב לפי הבתים).
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 64 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 586 157,150 12-01-2018, 00:11
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 90 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 263 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 324 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 279 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 674 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 270 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וישלח *אשכול אורח 8 234 02-12-2017, 23:40
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויצא - אשכול דובר 11 446 24-11-2017, 15:37
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };