מודעה
מסכת בבא בתרא - הדף היומי - *אשכול
הדף היומי בבא בתרא דף ק״ח
1️⃣0️⃣8️⃣
⏰ 19 דקות
יום רביעי י״ד אייר תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף קח עמוד א
פרק שמיני ("יש נוחלין") המתחיל בעמוד זה עוסק בהלכות ירושה.
"יש נוחלין ומנחילין, ויש נוחלין ולא מנחילין, מנחילין ולא נוחלין, לא נוחלין ולא מנחילין" - המשנה מפרטת את האפשרויות השונות.
"אתחולי בפורענותא לא מתחלינן" - הדרך הרצויה היא לא להתחיל בדברי פורענות, ולכן הגמרא מתקשה מדוע המקרה הראשון המובא במשנה הוא ש"האב נוחל את הבן", וזה הרי כאשר הבן מת לפני אביו.

דף קח עמוד ב
המשנה פתחה תחילה במקרה בו "האב נוחל את בנו" מכיוון שדין ירושת האב את בנו נלמד מדרשה ולכן חביב לתנא לפתוח בכך.
אדם שמת בלא בנים ויש לו אב ואח - האב יורש אותו.
אדם שמת ויש לו בן ואב - הבן יורש אותו, כי הוא קרוב יותר למת (לדין יעוד ושדה אחוזה).
* אדם שמת ויש לו בן ואח - הבן יורש אותו, והברייתא מבררת את הטעם לכך.

הגב
??הדף היומי בבא בתרא דף ק״ט
⏰ 21 דקות
יום חמישי ט״ו אייר תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי
דף קט עמוד א
כיון שלענין יבום בן ובת דינם זהה ופוטרים הם את אחי המת מן היבום - כך גם בנוגע לדין נחלה דינם זהה ושניהם קודמים לירש את אביהם המת לפני אבי המת.
אבי המת קודם לירש את המת לפני אחי אבי המת - דין זה נלמד מסברה.
אדם שמת בלא בנים ויש לו אב ואח, האב יורש אותו - הגמרא מביאה תנא הסובר שדין זה נלמד מהמילה "והעברתם", בניגוד לתנא בעמוד הקודם שלמד זאת מהמילה "שארו".

דף קט עמוד ב
משפחת אב קרויה משפחה, משפחת אם אינה קרויה משפחה (ולכן מהפסוק "שארו.. משפחתו..." נלמד שאבא יורש את בנו אך לא אמא).
תולין את הקלקלה במקולקל (2 מקורות מובאים לכך בגמרא).
לעולם ידבק אדם בטובים, שהרי משה שנשא בת יתרו יצא ממנו יהונתן, אהרן שנשא בת עמינדב יצא ממנו פנחס.

הגב
הדף היומי בבא בתרא דף ק״י
1️⃣1️⃣0️⃣
⏰ 17 דקות
יום שישי ט״ז אייר תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף קי עמוד א
הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה (כי רוב בנים דומים לאחי האם).
לעולם ישכיר אדם עצמו לעבודה שזרה (=מבוזה מכוערת) לו ואל יצטרך לבריות.
פשוט נבלה בשכר בשוק לעין כל, ואין כאן חילול השם, ואל תאמר אדם גדול וחשוב אני ואני בוש בדבר.

דף קי עמוד ב
אדם שמת ולו בנים ובנות, הבנים יורשים אותו ולא הבנות - בגמרא מובאות 4 דעות למקור לדין זה (הדעה השניה והשלישית נדחו).
הברכה שבפסוק "למען ירבו ימיכם וימי בניכם" היא גם על הבנות - כי אין ברכה לחצאין.
המקור לכך שאחים מן האב נוחלין ומנחילין זה את זה ולא אחים מן האם, הוא מכיון שמשפחת אב קרויה משפחה ואילו משפחת אם אינה קרויה משפחה.

הגב
הדף היומי בבא בתרא דף קי״א
1️⃣1️⃣1️⃣
⏰ 17 דקות
שבת ׳ אמור׳ י״ז אייר תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף קיא (לשבת)

עמוד א
לדעת התנא של משנתנו: הבן יורש את אמו, ואם לאמו יש גם בת הבן הוא זה שיורש ולא הבת - הסוגיה מבררת את המקור לדעה זו (הדין הראשון נלמד בקל וחומר, והדין השני נלמד מההיקש במילה "מטות").
רבי זכריה בן הקצב חולק וסובר שאם לאמא יש גם בן וגם בת, הרי ששניהם יורשים אותה ביחד (והדעה הבולטת בסוגיה היא לפסוק שלא כדעה זו).

דף קיא עמוד ב
המקור לכך שבכור לא נוטל פי שנים בירושת אמו הוא מהמילים "לו משפט הבכורה" [משפט הבכורה לאיש ולא משפט הבכורה לאשה].
המקור לכך שהאיש יורש את אשתו: לדעת רבי עקיבא המקור הוא מהפסוק "שארו... וירש אותה" (ואביי ורבא נחלקו בביאור הלימוד), ולדעת רבי ישמעאל המקור הוא מפסוקים אחרים.

הגב
דף היומי בבא בתרא דף קי״ב
1️⃣1️⃣2️⃣
⏰ 17 דקות
ראשון י״ח אייר תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף קיב עמוד א
הגמרא מבררת מדוע רבי ישמעאל הביא 5 פסוקים כדי ללמוד מהם שהאיש יורש את אשתו, ואח"כ מביאה את קושיית רב פפא שדוחה את הלימוד מהם.
"וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה" - בת שאביה משבט אחד ואמא שלה משבט אחר: אביי הסתפק אם התורה הקפידה שעליה להינשא למישהו שיהיה מהשבט של אביה או שאף יהיה גם מהשבט של אמא שלה (לפי גרסת רשב"ם).

דף קיב עמוד ב
* הגמרא מביאה ברייתא בעמוד זה (ועוד אחת בעמוד הבא) הדורשת את הפסוק "ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה" בסבת הבן (היינו על ידי בן שתלד והוא יורשה והוא נקרא על שבט אביו), ואת הפסוק "ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר" בסבת הבעל (שהבעל יורש את אשתו).

הגב
הדף היומי בבא בתרא דף קי״ג
1️⃣1️⃣3️⃣
⏰ 18 דקות
יום שני י״ט אייר תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף קיג עמוד א
הגמרא מביאה ברייתא בעמוד זה (בנוסף לברייתא בעמוד הקודם) הדורשת את הפסוק "ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר" בסבת הבעל (שהבעל יורש את אשתו), ואת הפסוק "ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה" בסבת הבן (היינו על ידי בן שתלד והוא יורשה והוא נקרא על שבט אביו).
הגמרא מביאה את המקור לכך שהבעל אינו נוטל בראוי (=כגון שמתה אשתו ואח"כ מת אביה דנחלה זו ראויה לה אילו היתה קיימת) כבמוחזק (=ירושה שהיא מוחזקת כבר קודם מיתתה כגון שמת אביה ואח"כ מתה היא).

דף קיג עמוד ב
מקיש ירושה שניה (והוא הדין לעשירית) לירושה ראשונה - מה ירושה ראשונה בן קודם לבת, אף ירושה שניה בן קודם לבת (ולכן הבנים קודמים לבנות לירש את דודיהן, וכך בכל שלבי הירושה השונים).
דין נחלות דנים ביום כמו שאר דיני ממונות.
* שלשה שנכנסו ביום לבקר את החולה: רצו - כותבין (את העדות כמו ששומעין מפי החולה היאך מנחיל נכסיו), רצו - עושין דין (דנין ואומרים כך הדין שפלוני יטול חלק זה ופלוני חלק זה וכותבין להם פסק דין), שנים: כותבין, ואין עושין דין.

הגב
הדף היומי בבא בתרא דף קי״ד
1️⃣1️⃣4️⃣
⏰ 15 דקות
יום שלישי כ׳ אייר תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף קיד עמוד א
אין עד נעשה דיין.
נתן מתנה וביצע על כך קנין ורוצה לחזור בו - לדעת רבה יכול לחזור בו כל זמן שיושבים, ולדעת רב יוסף יכול לחזור בו כל עוד עוסקים באותו ענין.

דף קיד עמוד ב
הגמרא מכריעה להלכה כרב יוסף ב"שדה" "ענין" ו"מחצה" ("ענין" זהו המחלוקת בסוגייתנו בין רבה לרב יוסף כמובא לעיל).
הכפילות במשנה באה ללמד שכשם שאין הבעל יורש את אשתו בקבר (כשהאשה בקבר אינה יורשת אביה כדי להנחיל לבעלה), כך גם אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב (כשהבן בקבר אינו יורש את אמו כדי להנחיל לאחין מן האב).
* דבר תורה האב יורש את בנו ואשה יורשת את בנה.

הגב
בבא בתרא דף קט״ו
1️⃣1️⃣5️⃣
⏰ 21 דקות
יום רביעי כ״א אייר תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף קטו עמוד א
המשנה (קח ע"א) חולקת על רבי יהודה בן ר' שמעון וסוברת שהאם אינה יורשת את בנה, והמקור לכך הוא מהפסוק "וכל בת יורשת נחלה".
המשנה מפרטת את "סדר הנחלות" (מי קודם למי).
הברייתא מביאה את המקור לכך, שאם היורש נפטר, אך יוצאי יריכו קיימים, הם יורשים במקומו ("בן אין לו" - עיין עליו).

דף קטו עמוד ב
מסורת בידינו שלא יתכן ששבט שלם (מ-12 השבטים) יתכלה ולא יהיו לו צאצאים.
* כל האומר "תירש בת עם בת הבן" - אפילו נשיא שבישראל אין שומעין לו, שאינן אלא מעשה צדוקין (אלא אדם שנפטר ויש לו בת ובנוסף יש לו נכדה מבנו שנפטר - הנכדה יורשת ולא הבת).

הגב
הדף היומי בבא בתרא דף קט״ז
1️⃣1️⃣6️⃣
⏰ 18 דקות
יום חמישי כ״ב אייר תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף קטז עמוד א
כל שאינו מניח בן ליורשו - הקדוש ברוך הוא מלא עליו עברה (רשב"ם: כלומר שונא אותו).
"אשר אין חליפות למו ולא יראו אלהים" - נחלקו האמוראים אם זה נאמר על מי שלא הניח אחריו בן או על מי שלא הניח אחריו תלמיד.
קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מחמשים מכות.
כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים.
אבי אביו של מת קודם לירש את המת לפני אחי אבי המת.

דף קטז עמוד ב
אבי האב של מת ואחיו של מת - לדעת רבא: אבי האב של המת קודם, ולמסקנת הגמרא: אחיו של המת קודם.
* המשנה עוסקת בענין הנחלות שירשו בנות צלפחד - נחלת אביהן, נחלת אבי אביהן, חלק בכורה של אביהן בירושת אבי אביהן.

הגב
פוסט אחד מאת מחבר אחדdafyomibamail

19 במאי


??הדף היומי בבא בתרא דף קי״ז
1️⃣1️⃣7️⃣
⏰ 16 דקות
יום ששי כ״ג אייר תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף קיז עמוד א
לדעת ר' יאשיה (וכך סוברת משנתנו): "ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ" (לבאי הארץ נתחלקה הארץ כפי חשבון של יוצאי מצרים).
לדעת ר' יונתן: "לבאי הארץ נתחלקה הארץ", אלא שלאחר שנטלו באי הארץ את החלק המגיע להם, חוזרים ומחלקין אותה ביניהן לפי חשבון מטות אבותם.

דף קיז עמוד ב
לדעת רבי שמעון בן אלעזר: לאלו ולאלו נתחלקה הארץ - היה מיוצאי מצרים נוטל חלקו עם יוצאי מצרים, היה מבאי הארץ נוטל חלקו עם באי הארץ, מכאן ומכאן נוטל חלקו מכאן ומכאן.
מרגלים - יהושע וכלב נטלו חלקם, מתלוננים ועדת קרח - לא היה להם חלק בארץ, הבנים של המרגלים מתלוננים ועדת קרח - נטלו בזכות אבי אביהן ובזכות אבי אמותיהן.

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 66 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 586 157,468 12-01-2018, 00:11
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 93 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 269 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 328 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 283 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 686 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 271 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וישלח *אשכול אורח 8 244 02-12-2017, 23:40
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויצא - אשכול דובר 11 452 24-11-2017, 15:37
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };