מודעה
מסכת בבא בתרא - הדף היומי - *אשכול
#21
??הדף היומי בבא בתרא דף כ"ג
2️⃣3️⃣
? שלישי ,י״ח שבט תשע״ז.
⏰ 20 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/M0KmLD

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף כג עמוד א
"גרמא בניזקין אסור" (לדעת רב טובי בר מתנא).
לדעת רבה בר אבוה: אין חזקה מועילה לגבי היזק (=אף אם הוחזק אדם להזיק את חבירו רשאי הלה למחות בידו) - אך דין זה הוא רק בנזקים שאין אדם סובלם.
המשנה והגמרא עוסקים בשיעור שצריך להרחיק את יוני השובך כדי שלא יזיקו בשדות אחרים.
טוענין ללוקח וטוענין ליורש (=מספיק שיביא עדים שהמוכר או המוריש החזיקו בשדה זו 3 שנים, ומעתה בית דין טוענים עבורו שודאי החזיקו על פי דין, שקנאוה מיד בעליה הראשונים).

דף כג עמוד ב
המשנה עוסקת בדיני גוזל שנמצא ברשות הרבים סמוך למקום שובכים ומבארת למי הוא שייך.
לדעת רבי חנינא: "רוב וקרוב הולכין אחר הרוב".
* רבי ירמיה שאל מה יהיה הדין כאשר נמצא גוזל שרגלו אחת בתוך 50 אמה לשובך ורגלו אחת חוץ ל50 אמה לשובך, האם נחשב כ"מדדה" ושייך לבעל השובך או לא - ועל שאלה זו הוציאו אותו מבית המדרש.
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
הגב
#22
??הדף היומי בבא בתרא דף כ״ד
2️⃣4️⃣
?רביעי ,י״ט שבט תשע״ז.
⏰ 23 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/dgEs1S

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף כד עמוד א
רבא למד מהברייתא של רבי חייא: (1) רוב וקרוב הלך אחר הרוב. (2) מהתורה יש לילך אחר הרוב. (3) די ברוב אחד.
חבית של יין שנמצאת צפה בנהר: אם נמצאת כנגד עיר שרובה ישראל - מותרת; אם נמצאת כנגד עיר שרובה נכרים - נחלקו רב ושמואל אם אסורה (משום יין נסך) או מותרת.

דף כד עמוד ב
מרחיקין את האילן מן העיר 25 אמה, כי נאה הדבר לעיר שיהא מרחב פתוח לפניה.
קדירת השותפים אינה לא חמה ולא קרה (כי כל אחד סומך על חבירו שיטפל בה), ולכן אם האילן קדם לעיר הדין הוא שקוצץ את האילן ורק אח"כ יתבע מהם את דמיו, כי אם יצטרכו בני העיר ליתן תחילה את הדמים לא יקצץ האילן לעולם.
* מרחיקים גורן קבוע מן העיר 50 אמה, כדי שלא יזיק.
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
הגב
#23
??הדף היומי בבא בתרא דף כ״ה
2️⃣5️⃣
?חמישי ,כ׳ שבט תשע״ז.
⏰ 26 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/RdOJBK

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף כה עמוד א
דברים הגורמים לריח רע (נבלות, קברות, בורסקי) - יש להרחיק מהעיר 50 אמה.
ריב"ל ורבי אבהו סוברים שהשכינה במערב, ורבי אושעיא ורבי ישמעאל ורב ששת סוברים שהשכינה בכל מקום.
משה רבינו דימה את התורה לארבע רוחות - כשם שאי אפשר בלא הם, כך אי אפשר לעולם בלא תורה (רש"י).

דף כה עמוד ב
לדעת ר"א העולם דומה לאכסדרה (מוקף 3 מחיצות, ללא רוח צפונית), ולדעת רבי יהושע העולם דומה לאהל המוקף מחיצה מכל צדדיו.
מיום שחרב בית המקדש לא הגיעו הגשמים ע"י רוח דרומית.
מיום שחרב בית המקדש אין הגשמים יורדין מאוצר טוב.
אמר רבי יצחק: הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין, וסימניך שלחן בצפון ומנורה בדרום, ורבי יהושע בן לוי אמר: לעולם ידרים, שמתוך שמתחכם מתעשר.
שמואל פסק הלכה כרבי יוסי שעל הניזק להרחיק את עצמו, ואמר רב אשי שרבי יוסי מודה שעל המזיק להרחיק את עצמו אם ההיזק בא מידיו ממש ("גירי דידיה").
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
הגב
#24
??הדף היומי בבא בתרא דף כ״ו
2️⃣6️⃣
? שישי,כ״א שבט תשע״ז.
⏰ 15 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/JWb9x8

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף כו עמוד א
לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו אלא אם כן הרחיק ממנו בארץ ישראל 4 אמות ובבבל 2 אמות - מרחק זה הוא כדי עבודת הכרם (שכשיחרוש את אילנותיו לא יהא צריך להכניס מחרישתו לתוך שדה חבירו).
דקל הנותן פירות בשיעור קב - אסור לקוצצו, וכמו כן יש בזה חשש סכנה (מסופר על מישהו שנפטר בעקבות כך).

דף כו עמוד ב
מצר (=רצועת קרקע) שהחזיקו בו רבים לעבור דרכו - אסור לקלקלו ולסתמו.
במשנה (בעמוד א) נאמר שאם היה חופר בור ושורשי אילן חבירו מעכבים בעדו מלחפור, הרי הוא קוצץ את השורשים - והגמרא (בעמוד ב) מתלבטת למי שייכים העצים הקצוצים.
* לדעת עולא: אילן העומד בסמוך לגבול שבין 2 שדות בתוך 16 אמה לשדה האחרת - גזלן הוא (כי יונק משדה חבירו), ואין מביאין ממנו בכורים (כי זה לא נחשב "בארצך").
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
הגב
#25
??הדף היומי בבא בתרא דף כ״ז
2️⃣7️⃣
?שבת ,כ״ב שבט תשע״ז.׳יתרו׳
⏰ 24 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/RcpXs5

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף כז (לשבת)

עמוד א
שטחו של העיגול שבתוך הריבוע הוא שלושה רבעים משטחו של הריבוע.
הגמרא מקשה מכמה משניות על חידושו של עולא מהעמוד הקודם (שאמר שאילן הסמוך למצר בתוך 16 אמה גזלן הוא ואין מביאין ממנו בכורים), ומתרצת.
קרקע כל שהוא - חייב בפאה ובבכורים וכותבין עליו פרוזבול.

דף כז עמוד ב
לדעת רבין בשם רבי יוחנן: אחד אילן הסמוך למיצר ואחד אילן הנוטה - מביא וקורא, שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ.
אילן שענפיו נוטים לתוך שדה בית השלחין של חבירו - לדעת כולם: רשאי בעל השדה לקצוץ את כל הנוטה מן הענפים לתוך שדהו, בגלל שהצל הנגרם מן הענפים מזיק לבית השלחין.
המשנה האחרונה בפרק עוסקת באילן שענפיו נוטים לרשות הרבים, ומביאה 3 דעות עד איזה גובה חייב בעל האילן לקצוץ את הענפים.
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
הגב
#26
??הדף היומי בבא בתרא דף כ״ח
2️⃣8️⃣
?ראשון ,כ״ג שבט תשע״ז.
⏰ 17 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/KIH3OR

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף כח עמוד א
פרק שלישי (פרק "חזקת הבתים") המתחיל בעמוד זה עוסק בענייני חזקה.
חזקה של קרקעות העושות פירות במשך כל השנה היא 3 שנים שלימות, וחזקה בקרקעות העושות פרי בעונתן אינה 3 שנים שלימות, ונחלקו התנאים מהו שיעור זמן החזקה.
רבי יוחנן אמר ששמע מהולכי אושא שהיו אומרים שהמקור לכך שחזקה היא 3 שנים נלמד משור המועד.

דף כח עמוד ב
הגמרא מקשה כמה קושיות על הלימוד של הולכי אושא ומתרצת.
את הקושיה האחרונה על הלימוד של הולכי אושא, ניתן לתרץ רק לשיטתם (שיטת רבי ישמעאל, שהולכי אושא זה הוא), אך לא לדעת חכמים החולקים על רבי ישמעאל.
רב יוסף טען שהמקור לדין חזקת 3 שנים לדעת חכמים הוא מדברי ירמיהו הנביא, אך אביי דחה זאת.
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
הגב
#27
??הדף היומי בבא בתרא דף ל׳
3️⃣0️⃣
?שלישי ,כ״ה שבט תשע״ז.
⏰ 27 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/QreBTz

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף ל עמוד א
במקרה של "שכוני גוואי" רבא פסק שיש להעמיד את הבית ביד הלוקח, ובמקרה של "נכסי דבי בר סיסין" פסק שיש להעמיד את השדה ביד המוכר, ורב נחמן פסק להיפך - והגמרא דנה בישוב הסתירה בפסקים שלהם (והרשב"ם פסק בשני המקרים כרב נחמן).
עשוי אדם להיות טרוד במסחרו במשך 30 יום ולא לדעת שאדם מחזיק בביתו, ולכן חזקה זו לא נחשבת לחזקה.

דף ל עמוד ב
הגמרא מביאה 4 מקרים (עם פסיקת רבא) שבהם אדם ערער על עיקר המכירה שקנה המחזיק מהמוכר וטען שהוא בעל הקרקע ולא אותו אדם שמכר הקרקע למחזיק.
חכמים (החולקים על אדמון) מודים שיתכן שאדם יאמר דברים היכולים לשמש כראיה נגדו (וזאת מתוך אינטרס מסויים), ולכן אין דיבורו זה נחשב כהודאה גמורה.

לרפואת אברהם בן ברכה
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
הגב
#28
??הדף היומי בבא בתרא דף ל״א
3️⃣1️⃣
? רביעי , כ״ו שבט תשע״ז.
⏰ 18 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/G2E0Ln

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף לא עמוד א
אביי חולק על רבה וסובר שאין אדם נאמן מכח "מה לי לשקר" על דבר שהעדים מכחישים אותו.
במקרה בו אדם עוקר ומכחיש בטענתו השניה את טענתו הראשונה - אינו טוען וחוזר וטוען.
במקרה בו אדם בטענתו השניה אינו חוזר כלל מדבריו הראשונים אלא רק שמוסיף עליהם - טוען חוזר וטוען.
במקרה בו אדם טוען טענה שניה המכחישה במקצת את דבריו הראשונים אך יש בה בכדי לתקן את דבריו הראשונים - נחלקו עולא ונהרדעי אם טוען וחוזר וטוען, ופוסקת הגמרא שחוזר וטוען.

דף לא עמוד ב
2 כתות עדים המכחישות זו את זו - נחלקו רב הונא ורב חסדא אם כשרות לעדות אחרת.
רב נחמן פסק בהתחלה שלא חוששים ל"זילותא דבי דינא" (=שמא ילגלגו בני אדם על בית דין ויאמרו שחוזרים הם ממה שפסקו בתחילה), ולאחר שהקשו עליו מברייתא טען שיש לחשוש, אך לבסוף פסק שאין לחשוש כי כך סוברים כמה תנאים גדולים.
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
הגב
#29
??הדף היומי בבא בתרא דף ל״ב
3️⃣2️⃣?
? חמישי ,כ״ז שבט תשע״ז.
⏰ 21 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/U91KZe

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי


דף לב עמוד א
לדעת רבי יוחנן "אין ערער פחות משנים" (אם רק עד אחד ערער על הכהונה של פלוני אין זה חשוב ערעור ונאמן עד אחד בלבד להכחישו ולהכשירו לכהונה).
לדעת רב אשי: רבי אלעזר ורשב"ג לא חוששים ל"זילותא דבי דינא", ונחלקו האם ניתן לצרף עדות של עד שני עם עדות של עד ראשון כאשר לא העידו כאחד.

דף לב עמוד ב
רב אידי בר אבין פסק במעשה הראשון ("בארעא") כרבה, ובמעשה השני ("בזוזי") כרב יוסף - מכיון שיש ספק כמי ההלכה אז פסק שיעמוד כל דבר בחזקתו לפי ש"המוציא מחבירו עליו הראיה".
ערב ששילם את החוב למלוה ובא לדרוש זאת מהלוה, והלוה טוען שפרע לערב את החוב, אך הערב טוען שהחזיר לו את המעות כי היו פגומות - נאמן הערב.
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
הגב
#30
??הדף היומי בבא בתרא דף ל״ג
3️⃣3️⃣
? שישי ,כ״ח שבט תשע״ז.
⏰ 17 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/zlNMY7

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף לג עמוד א
הבא ליפרע מנכסי יתומים (בעבור חוב אביהם) לא יפרע אלא בשבועה.
רב אידי בר אבין נחלק עם קרוב שלו מי קרוב יותר לפלוני שמת שהשאיר עץ דקל, ולבינתיים הקרוב שלו תפס את הדקל ואח"כ הודה שרב אידי קרוב יותר - רב חסדא פסק שהוא לא צריך לשלם את הפירות שאכל עד שהודה, ואביי ורבא חולקים.

דף לג עמוד ב
שני בני אדם שדנו על קרקע - אחד אמר של אבותי היתה קרקע זו והביא על כך עדים, והשני אמר של אבותי היתה קרקע זו והביא עדים שהוא עצמו החזיק בקרקע 3 שנים - נחלק רב חסדא עם אביי ורבא אם השני נאמן.
שאל אדם את חבירו מה הוא עושה בקרקע שלו: אם הלה השיב לו שקנה ממנו את הקרקע והחזיק בה 3 שנים, אך הביא עדים רק על שנתיים - יחזיר את הקרקע והפירות שאכל, אך אם השיב לו שירד לקרקע לצורך אכילת פירות בלבד (כאריס או שקנה את הפירות לכמה שנים) - נאמן.
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת ויצא - אשכול דובר 11 193 לפני 11 שעות
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 19 168 אתמול, 04:48
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת סנהדרין - הדף היומי - *אשכול און ליין 113 833 אתמול, 04:37
תגובה אחרונה: און ליין
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 582 151,977 22-11-2017, 22:12
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת תולדות - אשכול און ליין 12 129 19-11-2017, 01:26
תגובה אחרונה: אורח
  סיכום הדף היומי, גמרא מכות דף יב אורח 0 39 17-11-2017, 01:57
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת חיי שרה - אשכול אורח 5 252 10-11-2017, 14:55
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וירא - אשכול אורח 6 235 05-11-2017, 16:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת נח - אשכול אורח 10 297 22-10-2017, 01:33
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת בראשית - אשכול אורח 4 114 15-10-2017, 01:38
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..