דירוג האשכול:
  • 0 הצבעות - 0 בממוצע
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
מסכת בבא בתרא - הדף היומי - *אשכול
#31
??הדף היומי בבא בתרא דף ל״ד
3️⃣4️⃣
?שבת ,כ״ט שבט תשע״ז.
׳משפטים׳ שבת שקלים ( ערב ר״ח)
⏰ 20 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/oDitB1

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי
דף לד עמוד א
מי שהביא רק עד אחד שהחזיק 3 שנים בקרקע - עליו להחזיר את הקרקע, ולגבי הפירות שאכל: החכמים לפני אביי סברו (בעמוד הקודם) שישלם, ואביי סבר שלא ישלם.
כל המחוייב שבועה שאינו יכול לישבע - משלם (לדעת רבי אבא, וכך פסק רשב"ם בעמוד ב, ולא כדעת רב ושמואל שחולקים).

דף לד עמוד ב
חפץ שיש ויכוח בין שנים למי הוא שייך, ואין אחד מהם מוחזק בו, ואחד מהם רוצה שבית דין יתפסו את החפץ עד שיביא ראיה שהוא שלו - נחלקו האמוראים אם על בית דין לשמוע לדבריו ולתפוס את החפץ.
במקרה הנ"ל, אם בית דין תפסו את החפץ, ולא מצא אותו אחד ראיה שהחפץ שלו, וביקש מבית דין לשחרר את החפץ ו"כל דאלים גבר" - נחלקו האמוראים אם שומעים בקולו.לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
תגובה מהירה 
הגב
#32
??הדף היומי בבא בתרא דף ל״ה
3️⃣5️⃣
? ראשון,ל׳ שבט תשע״ז.
א׳ דר״ח אדר ??????
⏰ 15 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/YqfFBn

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף לה עמוד א
2 שטרות מתנה/מכר ל-2 אנשים שונים על שדה אחת עם אותו תאריך - לדעת רב יחלוקו ולדעת שמואל "שודא דדייני" (= רשב"ם: הדיינים יפסקו למי לתת כפי מה שנראה להם למי הנותן מעדיף לתת, ר"ת: יתנו הדיינים למי מהם שירצו).
במקרה של רכוש הנתון במחלוקת ואין אחד מהם מוחזק בו ואין לאף אחד מהם ראיה הדין הוא שכל דאלים גבר, מכיון שאפשר יהיה לברר את הדבר אם יבואו עדים ולכן אין בית דין נזקקים לדון דין אשר עלול להתברר כמעוות.

דף לה עמוד ב
בממון שדינו הוא כל דאלים גבר, אם לפני שקדם אחד משניהם ותפס בא אדם אחד מן השוק והחזיק בה אין בית דין מוציאים אותו מידו לדעת נהרדעי ורב אשי חולק.
אדם המחזיק בקרקע וטוען שקנה אותה אך הבעלים הראשון מערער וטוען שלא מכרה - אם העידו עדים שהמערער עצמו הגביה סל של פירות מן השדה והעמיסו על כתיפו של בעל דינו המחזיק בה, הרי היא בחזקתו מיד.
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
תגובה מהירה 
הגב
#33
??הדף היומי בבא בתרא דף ל״ו
3️⃣6️⃣ ??????
?יום שני ,א׳ אדר תשע״ז.( ב׳ דר״ח)
⏰ 20 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/3QP6pH

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף לו עמוד א
אם החזקתו של המחזיק בשדה האילן נעשתה בשנת ערלה או שביעית וכן אם החזיק בכלאים - אינה חזקה.
אם במשך 3 שנים קצר המחזיק את התבואה בעודה שחת ולא המתין עד שתגדל - אין זו חזקה.
לבעלי חיים המהלכים מעצמם יש להן חזקה לאחר 3 שנים שהחזיק בהם.

דף לו עמוד ב
ישנה מחלוקת האם מה שהמחזיק חורש את השדה עולה לחשבון חזקת 3 שנים.
* ההבדל בין רב לשמואל בדעת חכמים הוא במקרה של "דקל נערה" (דקל ילדה שממהרת להוציא פירות ומוציאה פירות 3 פעמים בפחות מ-3 שנים שלימות - לרב אינה חזקה ולשמואל כן נחשב לחזקה).
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
תגובה מהירה 
הגב
#34
??הדף היומי בבא בתרא דף ל״ז
3️⃣7️⃣
? שלישי ,ב׳ אדר תשע״ז.
⏰ 19 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/iOMPZi

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף לז עמוד א
אחד קנה אילנות ואחד קנה את הקרקע - לדעת רב זביד: זה שהחזיק באילנות קנה רק את האילנות וזה שהחזיק בקרקע קנה את הקרקע, ולדעת רב פפא: זה שהחזיק באילנות קנה את האילנות וחצי מהקרקע וזה שהחזיק בקרקע קנה חצי מהקרקע.
מכר קרקע ושייר אילנות לעצמו - יש לו גם את הקרקע הנצרך לאילנות.

דף לז עמוד ב
מכר 2 אילנות ושייר קרקע לעצמו - נחלקו התנאים אם יש ללוקח את מקום האילנות בקרקע ליטע אחרים במקומם כשימותו.
לדעת רבא אדם שמכר אילנות רצופים (שנטועים יותר מעשרה בבית סאה) - לא קנה הלוקח חלק בקרקע, משום שהם עומדים להיעקר [ורבי זירא אמר שדברי רבא תלויים במחלוקת תנאים].
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
תגובה מהירה 
הגב
#35
??הדף היומי בבא בתרא דף ל״ח
3️⃣8️⃣
?רביעי , ג׳ אדר תשע״ז.
⏰ 21 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/9eynXm

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף לח עמוד א
אם מכר לחבירו סתם דקל לפירותיו (ללא הקרקע) - על המוכר למחות ולהודיע בתוך 3 שנים שלא מכר לו את הקרקע, כדי למנוע מהקונה טענה לאחר 3 שנים שהקרקע שלו.
לדעת רב: תנא קמא סובר שמחאה שלא בפניו של המחזיק נחשבת למחאה, אך בשעת חירום בין ארצות שאין השיירות מצויות, לא נחשבת למחאה.

דף לח עמוד ב
בגמרא מובאות דעות שונות אם מועילה חזקה בנכסי בורח, ולמסקנה רבא פסק שלא נחשבת לחזקה במקרה של בורח מחמת שרצח ורוצים להרגו, אך אם ברח מחמת חוב ממון שיש לו מועילה חזקה.
בסיום הדף הגמרא מבררת איך נעשית מחאה שלא בפני המחזיק.
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
תגובה מהירה 
הגב
#36
??הדף היומי בבא בתרא דף ל״ט
3️⃣9️⃣
?חמישי ,ד׳ אדר תשע״ז.
⏰ 19 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/SD71KE

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף לט עמוד א
לדעת רב הונא בריה דרב יהושע: כל דבר שאינו מוטל על אדם שלא לגלותו, אלא נמנע מלספרו מרצונו - עשוי הוא לגלותו (ולכן גם אם אמרו העדים שלא יספרו שהבעלים מחה, מועילה המחאה).
לדעת רב נחמן (וכך דעת רבא, לאחר ששמע כך מרב נחמן): מחאה שלא בפניו נחשבת למחאה.
תלמידי רבי יוחנן נחלקו בדעת רבי יוחנן האם בפני 2 או 3 אנשים צריכה להיות מחאה (ובגמרא בעמוד ב מובאות 3 אפשרויות לבאר את נקודת המחלוקת).

דף לט עמוד ב
לדעת רבה בר רב הונא: כל דבר גנאי שכבר נאמר בפני 3 אנשים, אין באמירת דבר זה משום איסור לשון הרע.
כיון שמחיה הבעלים במחזיק בשנה הראשונה של החזקה שוב אינו צריך לחזור ולמחות בכל שנה, אך צריך למחות בסוף כל 3 שנים פעם אחת.
אם באחת מהמחאות שינה בדבריו וטען טענה אחרת - מועילה החזקה למחזיק, כי מוכח שאין טענות המערער נכונות.
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
תגובה מהירה 
הגב
#37
??הדף היומי בבא בתרא דף ל״ט
3️⃣9️⃣
?חמישי ,ד׳ אדר תשע״ז.
⏰ 19 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/SD71KE

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף לט עמוד א
לדעת רב הונא בריה דרב יהושע: כל דבר שאינו מוטל על אדם שלא לגלותו, אלא נמנע מלספרו מרצונו - עשוי הוא לגלותו (ולכן גם אם אמרו העדים שלא יספרו שהבעלים מחה, מועילה המחאה).
לדעת רב נחמן (וכך דעת רבא, לאחר ששמע כך מרב נחמן): מחאה שלא בפניו נחשבת למחאה.
תלמידי רבי יוחנן נחלקו בדעת רבי יוחנן האם בפני 2 או 3 אנשים צריכה להיות מחאה (ובגמרא בעמוד ב מובאות 3 אפשרויות לבאר את נקודת המחלוקת).

דף לט עמוד ב
לדעת רבה בר רב הונא: כל דבר גנאי שכבר נאמר בפני 3 אנשים, אין באמירת דבר זה משום איסור לשון הרע.
כיון שמחיה הבעלים במחזיק בשנה הראשונה של החזקה שוב אינו צריך לחזור ולמחות בכל שנה, אך צריך למחות בסוף כל 3 שנים פעם אחת.
אם באחת מהמחאות שינה בדבריו וטען טענה אחרת - מועילה החזקה למחזיק, כי מוכח שאין טענות המערער נכונות.
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
תגובה מהירה 
הגב
#38
??הדף היומי בבא בתרא דף מ׳
4️⃣0️⃣
? שישי ,ה׳ אדר תשע״ז.
⏰ 21 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/3Zkp3b

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף מ עמוד א
מחאה, מודעא, קנין - מועילים אם נעשו בפני שנים, ואין צריך לומר לעדים לכתוב שטר על כך.
הודאה - מועילה אם נעשית בפני שנים, וצריך המודה לומר לעדים לכתוב שטר על כך.
קיום שטרות - אינו נעשה אלא בפני שלושה.
האמוראים נחלקו אם כותבים שטר על מודעא גם על אנס שמציית להוראות בית דין.

דף מ עמוד ב
לדעת רבא: אין כותבים שטר על מודעא שנמסרה כדי לבטל מכירה, אא"כ מדובר באופן שבו המוכר אנוס באונס שאם לא ימסור מודעא לא ידעו העדים שהיה אנוס.
לדעת רב יהודה: שטר מתנה שנכתב בהטמנה, אינו מועיל לגבות בו את המתנה, ורב פפא סובר בדעת רבא שאין שטר מתנה יכול לשמש מודעא לגבי שטר מתנה אחר שעומד לכתוב בכל כרחו.
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
??הדף היומי בבא בתרא דף מ״א
4️⃣1️⃣
? שבת,ו׳ אדר תשע״ז.׳תרומה׳
⏰ 23 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/TmsWth

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף מא (לשבת)

עמוד א
במשנה נאמר: כל חזקה שאין עמה טענה - אינה חזקה (ובגמרא מבואר מה החידוש בדין זה שהרי פשיטא שכך הוא הדין).
לדעת רב נחמן: אין הלכה כרבי יהודה ורבי ישמעאל שסוברים שכל שמחזיק בשדה בפני הבעלים ולא מיחו בו מיד נחשב לחזקה (אלא צריך 3 שנים מיום ליום).

דף מא עמוד ב
רב יהודה פסק כדברי בית הלל אליבא דרבי שמעון בן אלעזר, שאם בכת אחת של עדים, עד אחד אומר שפלוני לוה 100 זוז מפלוני ועד אחד אומר שלוה 200 זוז, מקבלים עדותם בנוגע ל100 זוז.
לדעת רבי חייא: המחזיק בקרקע 3 שנים וטוען שקנה קרקע זו מפלוני - צריך להביא עדים שפלוני גר שם יום אחד.
* חזקת 3 שנים שנעשתה ע"י 3 אנשים יחד שכל אחד גר במקום שנה אחת - מצטרפים, ונחשב שיש כאן חזקת 3 שנים (וזה רק אם הראשון מכר לשני והשני לשלישי בשטר).
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
תגובה מהירה 
הגב
#39
??הדף היומי בבא בתרא דף מ״ב
4️⃣2️⃣
?ראשון ,ז׳ אדר תשע״ז.
⏰ 19 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/5t2SdQ

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף מב עמוד א
לדעת רב: המוכר שדה בעדים וקיבל עליו אחריות - גובה הלוקח מהמוכר אפילו מנכסים משועבדים, אך המלוה את חבירו בעדים ללא שטר - גובה הלוה רק מנכסים בני חורין.
קנה קרקע והחזיק בה שנה ומת, וירשה בנו והחזיק בה שנה ומכרה לאחר בשטר, והחזיק בה הלוקח שנה - הרי זו חזקה (נחשב לחזקת 3 שנים).
המשנה מפרטת דוגמאות בהם אין חזקה של אדם מסויים נחשבת לחזקה (כגון: אומנים, שותפים, אשה בנכסי בעלה).

דף מב עמוד ב
לגרסת אבוה דשמואל ולוי במשנה: שותף שהחזיק בחלק חבירו 3 שנים וטוען שקנה אותה מידו - אין לו חזקה, לגרסת שמואל: לשותף יש חזקה [והגמרא מציעה כמה תירוצים כיצד ליישב דעתו זו של שמואל עם מימרה אחרת שלו, שאמר "שותף כיורד ברשות"].
* לדעת שמואל: השותפין - מחזיקין זה על זה, ומעידין זה על זה, ונעשים שומרי שכר זה לזה.
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
תגובה מהירה 
הגב
#40
??הדף היומי בבא בתרא דף מ״ב
4️⃣2️⃣
?ראשון ,ז׳ אדר תשע״ז.
⏰ 19 דקות
לשיעור :

https://goo.gl/5t2SdQ

סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף מב עמוד א
לדעת רב: המוכר שדה בעדים וקיבל עליו אחריות - גובה הלוקח מהמוכר אפילו מנכסים משועבדים, אך המלוה את חבירו בעדים ללא שטר - גובה הלוה רק מנכסים בני חורין.
קנה קרקע והחזיק בה שנה ומת, וירשה בנו והחזיק בה שנה ומכרה לאחר בשטר, והחזיק בה הלוקח שנה - הרי זו חזקה (נחשב לחזקת 3 שנים).
המשנה מפרטת דוגמאות בהם אין חזקה של אדם מסויים נחשבת לחזקה (כגון: אומנים, שותפים, אשה בנכסי בעלה).

דף מב עמוד ב
לגרסת אבוה דשמואל ולוי במשנה: שותף שהחזיק בחלק חבירו 3 שנים וטוען שקנה אותה מידו - אין לו חזקה, לגרסת שמואל: לשותף יש חזקה [והגמרא מציעה כמה תירוצים כיצד ליישב דעתו זו של שמואל עם מימרה אחרת שלו, שאמר "שותף כיורד ברשות"].
* לדעת שמואל: השותפין - מחזיקין זה על זה, ומעידין זה על זה, ונעשים שומרי שכר זה לזה.
לשיעורים קודמים:

https://goo.gl/fZs9yf
תגובה מהירה 
הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת במדבר - אשכול אורח 3 79 26-05-2017, 12:22
תגובה אחרונה: אורח
  פרשיות השבוע "בהר - בחוקותי" * אשכול און ליין 2 73 19-05-2017, 15:20
תגובה אחרונה: און ליין
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 543 135,134 17-05-2017, 00:32
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת אמור - אשכול אורח 2 138 12-05-2017, 09:58
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת תזריע - מצורע *אשכול צופה 1 138 28-04-2017, 00:36
תגובה אחרונה: צופה
  *ערב פסח* - אשכול און ליין 3 127 10-04-2017, 14:20
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת צו - אשכול און ליין 4 115 09-04-2017, 10:45
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת ויקרא - אשכול חידושים און ליין 10 294 02-04-2017, 00:59
תגובה אחרונה: און ליין
  ויקהל פיקודי - אשכול און ליין 5 182 26-03-2017, 01:18
תגובה אחרונה: און ליין
  וורטים לפרשת כי תשא - אשכול און ליין 5 136 17-03-2017, 14:40
תגובה אחרונה: און ליין
קישור מקוצר לאשכול זה
» צפיות: 7485

הנצפים ביותר לאחרונה
הז'קט
פורום: הורים לילדים
תגובה אחרונה: חני
» תגובות: 2
» צפיות: 1,121
בוקר טוב ילד אהוב - רמי קלינשטיין
פורום: הורים לילדים
תגובה אחרונה: חני
» תגובות: 1
» צפיות: 104
מבצעים ברשת מוצצים!!!!
פורום: הורים לילדים
תגובה אחרונה: חני
» תגובות: 0
» צפיות: 39
לא לשכוח לבחור תוכנית חיסכון לילדים!!!
פורום: הורים לילדים
תגובה אחרונה: חני
» תגובות: 0
» צפיות: 30
בירידה מ 431 ל 40 שוטר תנועה מחופש ממתין לנהגים על עבירות של סוללרי וחגורות...
פורום: חדשות ונייעס
תגובה אחרונה: אורח
» תגובות: 0
» צפיות: 21
נעילה מעורבת בוול סטריט; נתוני הצמיחה הרבעוניים בארה"ב היו טובי
פורום: כלכלה
תגובה אחרונה: גלובס
» תגובות: 0
» צפיות: 19
פייסבוק סגרה את עמוד הפייסבוק של "המזבלה"
פורום: מחשבים והייטק
תגובה אחרונה: Nana10
» תגובות: 0
» צפיות: 17
סקר חדשות 2: התחזקות דרמטית לליכוד ונתניהו
פורום: חדשות מרחבי הרשת
תגובה אחרונה: מאקו
» תגובות: 0
» צפיות: 17


משתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים