מודעה
מסכת סנהדרין - הדף היומי - *אשכול
#1
- הדף היומי - מסכת סנהדרין - *אשכול
כאן נעלה ב''ה בלי נדר את כל המסכת.

הגב
#2
הדף היומי סנהדרין דף ב׳
2️⃣
⏰ 19 דקות
יום שלישי כ״ד תמוז תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף ב עמוד א
מסכת סנהדרין עוסקת ב: הלכות דיינים, הלכות עדות, עיבור השנים, דיני כהן גדול ומלך, 4 מיתות בית דין, מיתה שלא ע"י בית דין.
כל המשניות של הפרק הראשון מובאות ברצף בעמוד הראשון ובתחילת העמוד השני.
המשנה מפרטת אלו דינים נעשים בבית דין של 3, בבית דין של 23, ובבית דין של 71.

דף ב עמוד ב
הגמרא התקשתה ועסקה בניסוח המשנה "דיני ממונות בשלשה, גזילות וחבלות בשלשה" - שהרי לכאורה דיני "גזילות וחבלות" כלולים ב"דיני ממונות".
לדעת רבי אבהו: שנים שדנו דיני ממונות לדברי הכל אין דיניהן דין.
לדעת רבי חנינא: מדין תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות צריכים דרישה וחקירה, אלא שתיקנו חכמים שדיני ממונות לא צריכים דרישה וחקירה כדי לא לנעול דלת בפני לווין.

הגב
#3
הדף היומי סנהדרין דף ג׳
3️⃣
⏰ 23 דקות
רביעי כ״ה תמוז תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף ג עמוד א
הודאות והלואות - לדעת רבא: צריך 3 דיינים, אך אין צריך שיהיו מומחים כדי שלא לנעול דלת בפני לווין, לדעת רב אחא בריה דרב איקא: מן התורה כשר דיין אחד, אלא שחכמים גזרו שצריך 3 משום יושבי קרנות.
לדעת שמואל: שנים שדנו דיניהן דין, אלא שנקראו בית דין חצוף (ורבא חולק על כך, ורב אחא בריה דרב איקא מסכים).
הגמרא מבררת מדוע המשנה כתבה שדין "נזק וחצי נזק" הוא ב-3 דיינים, והרי זה כלול לכאורה בדברי המשנה שכתבה שדין "חבלות" הוא ב-3 דיינים.

דף ג עמוד ב
הגמרא מביאה ברייתא ובה מחלוקת תנאים לגבי המקור לכך שדיני ממונות בשלושה.
רבי יאשיה סובר שלא צריך "בית דין נוטה" (שיהיה אפשר לקיים בו הטיה אחר הרוב) - לא בסנהדרין גדולה (כדעת רבי יהודה) ולא בשאר בתי דינים.
הגמרא מביאה ברייתא ובה דעת רבי הסובר ש"דיני ממונות בחמשה", והסוגיה עוסקת בבירור המקור לשיטתו.

הגב
#4
הדף היומי סנהדרין דף ד׳
4️⃣
⏰ 23 דקות
חמישי כ״ו תמוז תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף ד עמוד א
לדעת ר' יוחנן: רבי ורבי יהודה בן רועץ ובית שמאי ור"ש ור' עקיבא - סוברים ש"יש אם למקרא", והוא מוכיח זאת לאורך כל העמוד.
בקרבן חטאת - לדעת ב"ש: בדיעבד אם נתן מהדם 2 מתנות על קרנות המזבח, כיפר, ולדעת ב"ה: אפילו מתנה אחת.
השיעור המינימלי לדפנות סוכה: לדעת חכמים: שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח, לדעת ר"ש: שלש כהלכתן ורביעית אפילו טפח.
לדעת ר"ע: רביעית דם שיצאה משני מתים, מטמאה באהל, וחכמים חולקים ומטמאים רק אם יצא ממת אחד.

דף ד עמוד ב
לאור קושיה של רב אחא בר יעקב (מדין בשר בחלב), הגמרא מציעה בתחילת העמוד שכולם סוברים ש"יש אם למקרא" (ולא רק התנאים שציין רבי יוחנן אלא גם התנאים החולקים עליהם).
לאור קושיה על הצעה זו (מדין תפילין), הגמרא חוזרת וטוענת שכן יש מחלוקת אם יש אם למקרא או למסורת, ואת קושיית רב אחא בר יעקב (מדין בשר בחלב) מתרצת בשני אופנים (התירוץ הראשון נדחה והשני התקבל).

הגב
#5
סנהדרין דף ה׳
5️⃣
⏰ 19 דקות
ששי , כ״ז תמוז תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף ה עמוד א
דיני ממונות - בשלשה, ואם היה מומחה לרבים - דן אפילו יחידי, ואפילו אם לא קיבל רשות לדון, דינו דין ואינו מתבטל.
הרוצה לדון דין ואם יטעה בדין רוצה להיפטר מלשלם - עליו ליטול רשות לדון מראש הגולה.
רשותו של נשיא ארץ ישראל לא מועילה לפטור את מי שדן בבבל וטעה, אלא מועילה רק לעיירות העומדים על הגבולין של ארץ ישראל.

דף ה עמוד ב
אמר רב: 18 חודשים גדלתי אצל רועה בהמה לידע איזה מום קבוע ואיזה מום עובר.
תלמיד אל יורה אלא אם כן נוטל רשות מרבו.
תלמיד אל יורה הלכה במקום רבו אלא אם כן היה רחוק ממנו שלש פרסאות כנגד מחנה ישראל [אך לאפרושי מאיסורא - מותר (רש"י)].
* נתינת רשות על תנאי (כגון: לזמן מסויים) לדון - מועילה.

הגב
#6
הדף היומי סנהדרין דף ו׳
6️⃣
⏰ 23 דקות
שבת כ״ח תמוז תשע״ז ׳ מטות -מסעי׳

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי
דף ו (לשבת)

עמוד א
לדעת רבי אבהו: שנים שדנו דיני ממונות - לדברי הכל אין דיניהן דין, אם בעלי הדין לא קיבלו אותם עליהם לדיינים.
הגמרא מציעה, שמחלוקת רבי אבהו ושמואל שחלק עליו, היא מחלוקת תנאים שבברייתא, ודוחה ואומרת שרבי אבהו יכול להסתדר עם כל התנאים.
הגמרא מכריעה להלכה (שלא כדעת רב אשי) שפשרה צריכה קנין (רש"י: אפילו כאשר היא נעשית בשלשה דיינים).

דף ו עמוד ב
לדעת ת"ק: הדיין רשאי לעשות פשרה כל זמן שלא נגמר הדין, לדעת ר"א בנו של ריה"ג: אסור לדיין לעשות פשרה, לדעת רבי יהושע בן קרחה: מצוה על הדיין להציע לנידונים לעשות פשרה, לדעת רבי שמעון בן מנסיא: משיודע הדיין להיכן הדין נוטה אסור לו לעשות פשרה, אך לפני כן רשאי.
ר' יהושע בן קרחה אומר: מניין לתלמיד שיושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר מניין שלא ישתוק? שנאמר: לא תגורו מפני איש.
ויהו עדים יודעים את מי הן מעידין ולפני מי הן מעידין ומי עתיד ליפרע מהן, ויהו הדיינין יודעין את מי הן דנין ולפני מי הן דנין ומי עתיד ליפרע מהן.
* אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות.

הגב
#7
הדף היומי סנהדרין דף ז׳
7️⃣
⏰ 24 דקות
ראשון כ״ט תמוז תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף ז עמוד א
אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה.
הגמרא מביאה 7 אמירות שהיו רגילים בפי אנשים, ושמואל מצא להם מקור בפסוקים.
כל דיין שדן דין אמת לאמיתו - משרה שכינה בישראל.
כל דיין שנוטל מזה ונותן לזה שלא כדין - הקדוש ברוך הוא נוטל ממנו נפשו.
לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו.

דף ז עמוד ב
אמור לחכמה אחותי את - אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך אומרהו, ואם לאו אל תאמרהו.
אם דיין דומה למלך שאינו צריך לכלום - יעמיד ארץ, ואם דומה לכהן שמחזר בבית הגרנות - יהרסנה.
המעמיד דיין (על הציבור) שאינו הגון - כאילו נוטע אשירה בישראל, ובמקום שיש תלמידי חכמים - כאילו נטעו אצל מזבח.
* שמוע בין אחיכם ושפטתם - אמר רבי חנינא: אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירו, ואזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו.

הגב
#8
דף היומי סנהדרין דף ח׳ 8️⃣
⏰ 23 דקות
יום שני א׳ אב תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף ח עמוד א
כקטן כגדול תשמעון - אמר ריש לקיש: שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנה.
מגלגלין חובה ע''י חייב וזכות על ידי זכאי.
ואצוה אתכם בעת ההיא - אמר רבי אלעזר אמר רבי שמלאי: אזהרה לציבור שתהא אימת דיין עליהן ואזהרה לדיין שיסבול את הציבור.
ב"ד ששולחין שלוחם לבעל דין שצועקים עליו לבא ולדון לפניהם - צריך השליח להזמינו בשם שלשתן.
לדיני קנסות צריך 3 דיינים מומחים, ולא מספיק מומחה אחד.
במשנה (ב ע"א) נחלקו רבי מאיר וחכמים אם צריך 3 או 23 דיינים למוציא שם רע - במהלך הדף וחצי הקרוב (עד אמצע ט ע"ב) הגמרא מביאה 8 אפשרויות לביאור המחלוקת.

דף ח עמוד ב
הגמרא מקשה מברייתא על ביאורו של עולא למחלוקת רבי מאיר וחכמים ומתרצת.
חכמים ורבי יהודה נחלקו אם המתרים באדם שהוא חייב מיתה צריכים גם להודיע לו באיזו מיתה הוא חייב, ובכך לדעת אביי נחלקו רבי מאיר וחכמים.
* ר' יוסי בר יהודה וחכמים נחלקו אם חבר צריך התראה, ובכך לדעת רב פפא נחלקו רבי מאיר וחכמים.

הגב
#9
dafyomibamail

25 ביולי (לפני 18 שעות)


??הדף היומי סנהדרין דף ט׳ 9️⃣
⏰ 20 דקות
שלישי ב׳ אב תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף ט עמוד א
בעמוד זה הגמרא מביאה ביאור חמישי ושישי למחלוקת רבי מאיר וחכמים שבמשנה (שנחלקו אם צריך 3 או 23 דיינים למוציא שם רע).
ענש הכתוב את הניטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה, על אחת כמה וכמה שישלם שכר את הניטפל לעושה מצוה כעושה מצוה.
שלשה עדים שנמצא אחד מהם קרוב או פסול - לדעת רבי יוסי: עדותן בטלה לדיני נפשות, ולדעת רבי: אף לדיני ממונות.

דף ט עמוד ב
בעמוד זה הגמרא מביאה ביאור שביעי ושמיני למחלוקת רבי מאיר וחכמים שבמשנה (שנחלקו אם צריך 3 או 23 דיינים למוציא שם רע).
ר' יוסי וחכמים נחלקו במקרה שהתרו אחרים ולא התרו העדים, אם התראה זו מספיקה, ובכך הגמרא מציעה שנחלקו רבי מאיר וחכמים.
בן זכאי וחכמים נחלקו במקרה שהעדים הכחישו זה את זה בבדיקות ולא בחקירות, אם עדותם כשרה, ובכך הגמרא מציעה שנחלקו רבי מאיר וחכמים.
* אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע.

הגב
#10
dafyomibamail

26 ביולי


??הדף היומי סנהדרין דף י׳ ?
⏰ 23 דקות
רביעי ג׳ אב תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף י עמוד א
לדעת רבא: אומרים "אדם קרוב אצל עצמו", ואומרים "אדם קרוב אצל אשתו", אך לא אומרים "אדם קרוב אצל ממונו".
"מכות בשלשה" - המקור לכך: "ושפטום" - שנים, ואין בית דין שקול, מוסיפין עליהם עוד אחד, הרי כאן שלשה.
עולא לומד רמז לכך שעדים זוממין לוקים כאשר לא ניתן לקיים בהם "כאשר זמם", מהפסוק "והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע".
אביי ורבא נחלקו מה המקור לדעת רבי ישמעאל הסובר שדיני מכות בעשרים ושלשה.

דף י עמוד ב
"עיבור החדש בשלשה" - 4 אמוראים נחלקו בביאור קטע משנה זה (והדבר תלוי במחלוקת התנאים אם מקדשים דוקא חודש חסר או דוקא חודש מלא או אף אחד מהם).
בגמרא מובאת ברייתא המבארת את דברי רשב"ג שבמשנה: "עיבור השנה... בשלשה מתחילין ובחמשה נושאין ונותנין וגומרין בשבעה", ואח"כ מובאות 2 דעות כנגד מי הם ה"שלשה חמשה ושבעה" (כנגד ברכת כהנים או כנגד שומרי הסף, מרואי פני המלך, רואי פני המלך).

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 78 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 586 158,545 12-01-2018, 00:11
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 103 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 284 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 349 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 340 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 761 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 274 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וישלח *אשכול אורח 8 249 02-12-2017, 23:40
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויצא - אשכול דובר 11 463 24-11-2017, 15:37
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };