מודעה
מסכת סנהדרין - הדף היומי - *אשכול
#31
ף היומי סנהדרין דף ל״א
3️⃣1️⃣
⏰ 23 דקות
רביעי כ״ד אב תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף לא עמוד א
עד אחד אומר "200 זוז הלווהו" ועד אחד אומר "100 זוז הלווהו" - לדעת רבי שמעון בן אלעזר: ב"ש סוברים שאין כאן עדות כלל, וב"ה סוברים שמחייבים את הנתבע 100 זוז.
בדין הראשון במשנה הלכה כרשב"ג, ובדין השני במשנה ("ראיה אחרונה") אין הלכה כרשב"ג.
יתום שתבעו אותו בעלי חוב של אביו - אף אם אמר אין לי עדים, אין זו הוכחה שהעדים שהביא לאחר מכאן (שהעידו שהחוב נפרע ע"י אביו) הם שקרנים.
אשה שיצא שטר חוב מתחת ידה (שהפקידו המלוה והלוה אצלה את השטר) ואמרה שהשטר פרוע - יש 2 לישנות מה פסק רב נחמן.

דף לא עמוד ב
למסקנת הגמרא רבי יוחנן פסק כחכמים (שלעולם מביא בעל הדין ראיה וסותר את דינו עד שיסתתם טענותיו ויאמרו לו "הבא עדים/ראיה" ואומר "אין לי עדים/ראיה"), ומודים חכמים באופן בו מוכח שלא היה יודע שיש לו ראיה שמותר לו להביא ראיה זו לאחר זמן.
שני בעלי דינים שאחד מהם רוצה לדון במקום הוועד (ולא בעיר שלהם): אם הלוה דורש זאת - הדין הוא שכופים אותו ודן בעירו, אך אם המלוה דורש זאת - הדין הוא שכופים אותו וילך למקום הוועד.

הגב
#32
י סנהדרין דף ל״ב
3️⃣2️⃣
⏰ 24 דקות
חמישי כ״ה אב תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף לב עמוד א
המשנה הראשונה בפרק רביעי, המתחיל בעמוד זה, מבארת הבדלים רבים בין דיני ממונות לבין דיני נפשות.
במשנה נאמר ש"אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה" - והגמרא מקשה על כך מברייתא (וממשנה בשביעית) שמוכח שאין צריך דרישה וחקירה בדיני ממונות.
מובאים 3 תירוצים של אמוראים (2 בעמוד הבא) לקושיה זו.

דף לב עמוד ב
מובאים 2 תירוצים ליישב את הסתירה שבפסוק אחד נאמר "בצדק תשפוט עמיתך" ובפסוק אחר נאמר "צדק צדק תרדוף".
"צדק צדק תרדוף" - הלך אחר בית דין יפה, אחר רבי אליעזר ללוד, אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל.
בגמרא מובאים 6 דעות של אמוראים כיצד פותחים הדיינים את הדין בזכות.

הגב
#33
dafyomibamail

18 באוג׳


??הדף היומי סנהדרין דף ל״ג
3️⃣3️⃣
⏰ 22 דקות
ששי כ״ו אב תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף לג עמוד א
במשנה בתחילת הפרק מבואר שבדיני ממונות מחזירים את הדין בין לזכות ובין לחובה אם הדיין טעה, והגמרא הקשתה על כך ממשנה במסכת בכורות שבה מבואר שהדין אינו חוזר אף אם הדיין טעה, ומביאה 3 תירוצים של אמוראים (רב יוסף רב ששת ורב חסדא) לקושיה זו.
דיין שטעה בדבר משנה - הדין חוזר ומתבטל, טעה בשיקול הדעת - אינו חוזר (ואם היה הדיין מומחה לרבים פטור מלשלם).

דף לג עמוד ב
היוצא מבית דין חייב ואמר אחד יש לי ללמד עליו זכות - מחזירין אותו (אך במסית - לא מחזירים).
היוצא מב"ד זכאי ואמר אחד יש לי ללמד עליו חובה - בדיני ממונות: מחזירים אותו; בדיני נפשות, בחייבי גלויות ובחייבי מלקות: אין מחזירים אותו (אך במסית - מחזירים).
הדין האמור במשנה, שאם טעו הדיינים לזכות אין מחזירים את הדין לחובתו של הנידון, מדובר כשטעה הדיין בדבר שאין הצדוקין מודין בו (היינו דבר שלא כתוב בתורה במפורש).
"דיני נפשות הכל מלמדין זכות" - ואפילו אחד מן התלמידים היושבים לפני הדיינים (לדעת רב פפא).

הגב
#34
י סנהדרין דף ל״ד
3️⃣4️⃣
⏰ 25 דקות
שבת כ״ז אב תשע״ז ׳ראה׳

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף לד (לשבת)

עמוד א
לדעת רב: הדין האמור במשנה, שדיין המלמד זכות בדיני נפשות אינו רשאי לשוב וללמד חובה, אמור רק בשעת המשא ומתן שבין הדיינים, אך בשעת גמר דין גם דיין שלימד בתחילה זכות רשאי לחזור וללמד חובה.
הגמרא מקשה 4 קושיות על דעת רב ומתרצת.
"אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי כי עז לאלהים" - מקרא אחד יוצא לכמה טעמים, ואין טעם אחד יוצא מכמה מקראות.

דף לד עמוד ב
משנתינו הסוברת שדיני ממונות ניתן לסיימם בלילה היא שלא כדעת רבי מאיר.
רבי יוחנן סובר שסומא באחת מעיניו כשר לדון דיני ממונות (כדין הנובע ממשנתינו ולא כדעת רבי מאיר).
רבי מאיר סובר שמותר לדון ביום המעונן למרות שאינו כשר לראיית נגעים (וזאת למרות שרבי מאיר מקיש 'ריבים' ל'נגעים').

הגב
#35
סנהדרין דף ל״ה
3️⃣5️⃣
⏰ 21 דקות
אב תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1


סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף לה עמוד א
כל תענית שמלינין בו את הצדקה (ולא מחלקים את הצדקה ביום התענית) - כאילו שופך דמים (ודוקא במקום בו רגילים לחלק לצדקה אוכל מוכן לאכילה).
הגמרא מבארת מדוע אין דנים דיני נפשות בערב שבת ויו"ט (שמא ידונו אותו לחובה וצריך הלנת דין, ולא ניתן לגמור את הדין בשבת כי אסור להרוג אותו בשבת, ואסור להורגו במוצ"ש כי צריך דוקא ביום, ואסור להמתין מלהורגו יום נוסף משום הלנת דין).

דף לה עמוד ב
ריש לקיש ניסה ללמוד בקל וחומר שקבורת מת מצוה תדחה שבת, ורבי יחנן דחה זאת.
מיתת בית דין אינה דוחה את השבת.
* אביי ניסה ללמוד שאין מיתת בית דין דוחה עבודה של קרבן ציבור (אלא רק של יחיד), ורבא (בעמוד הבא) דחה את דבריו.

הגב
#36
סנהדרין דף ל״ו
3️⃣6️⃣
⏰ 19 דקות
שני כ״ט אלול תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף לו עמוד א בבית הדין של רבי, התחילו את כל המניינים (גם דיני ממונות) מן הצד (משום ענוותנותו של רבי).
מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד, מימות רבי עד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד.
יכול הרב בעודו עוסק בדיני נפשות ללמד לתלמידו צדדי זכות וחובה, ולאחר מכן שניהם נמנים כשתי דעות לפסק הדין (במקרה שהתלמיד לא זקוק לטעמים ולסברות מרבו).

דף לו עמוד ב
10 דברים יש בין דיני ממונות לדיני נפשות, וכולן אין נוהגין בשור הנסקל חוץ מעשרים ושלשה.
אין מושיבין בסנהדרין זקן וסריס ומי שאין לו בנים, ר' יהודה מוסיף אף אכזרי (אך במסית אפשר).
ממזר וגר כשרים לדון דיני ממונות.
* בית דין צריכים להיות נקיים מכל פגם ביחוס.

הגב
#37
dafyomibamail

22 באוג׳


??הדף היומי סנהדרין דף ל״ז
3️⃣7️⃣
⏰ 23 דקות
שלישי ל׳ אב ( א׳ דר״ח אלול ) תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף לז עמוד א
למה נקרא שמה של סנהדרין "שררך (אגן הסהר)"? - מפני שהיא יושבת בטיבורו (באמצעו) של עולם (כמו טבור הנמצא באמצע הגוף).
"סוגה בשושנים" - שאפילו האזהרה על האיסור היא קלה (כגדר של שושנים), מכל מקום לא יפרצו בהן ישראל פרצות אלא פורשים מן העבירה.
"כפלח הרמון רקתך" - אפילו ריקנין שבך מלאין מצות כרמון.
המשנה מבארת אם אופן התראת הדיינים את העדים שמעידים בדיני נפשות.
לפיכך נברא אדם יחידי - ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא.
כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם.

דף לז עמוד ב
מיום שחרב ביהמ"ק אע"פ שבטלה סנהדרין דין ארבע מיתות לא בטלו: מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג או חיה דורסתו, מי שנתחייב שריפה או נופל בדליקה או נחש מכישו, מי שנתחייב הריגה או נמסר למלכות או ליסטין באין עליו, מי שנתחייב חנק או טובע בנהר או מת בסרונכי.
"דמי אחיך" - מלמד שעשה קין בהבל אחיו חבורות חבורות פציעות פציעות, שלא היה יודע מהיכן נשמה יוצאה עד שהגיע לצוארו.
מיום שפתחה הארץ את פיה וקיבלתו לדמו של הבל שוב לא פתחה (לטובה).
גלות מכפרת מחצה עון / גלות מכפרת 3 דברים (חרב, רעב, דבר) / גלות מכפרת על הכל.

הגב
#38
dafyomibamail

23 באוג׳


??הדף היומי סנהדרין דף ל״ח
3️⃣8️⃣
⏰ 23 דקות
רביעי א׳ אלול תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף לח עמוד א
אין בן דוד בא עד שיכלו שני בתי אבות מישראל, ואלו הן: ראש גולה שבבבל ונשיא שבארץ ישראל.
יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות, נכנס יין יצא סוד.
בברייתא מובאות 4 סיבות מדוע אדם יחידי נברא (סיבה אחת: שלא יהו הצדיקים אומרים אנו בני צדיק ורשעים אומרים אנו בני רשע).
ב-3 דברים אדם משתנה מחבירו: בקול במראה ובדעת.
בברייתא מובאות 4 סיבות מדוע אדם נברא בערב שבת (סיבה אחת: שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשית).
היה ר' מאיר אומר: אדם הראשון מכל העולם כולו הוצבר עפרו.

דף לח עמוד ב
אדם הראשון - גופו מבבל וראשו מארץ ישראל ואבריו משאר ארצות עגבותיו מאקרא דאגמא.
אדם הראשון - שעה ראשונה הוצבר עפרו שניה נעשה גולם שלישית נמתחו אבריו רביעית נזרקה בו נשמה חמישית עמד על רגליו ששית קרא שמות שביעית נזדווגה לו חוה שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה תשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילן עשירית סרח אחת עשרה נידון שתים עשרה נטרד והלך לו.
אדם הראשון - מסוף העולם ועד סופו היה, כיון שסרח הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו ומיעטו.
אדם הראשון - בלשון ארמי ספר.
אדם הראשון - מין היה / מושך בערלתו היה / כופר בעיקר היה.
דע מה שתשיב לאפיקורוס - דוקא באפיקורוס עובד כוכבים, אבל אפיקורוס ישראל לא (כי יכפור יותר).
אין הקב"ה עושה דבר אא''כ נמלך בפמליא של מעלה (ולכן פסוקים רבים נאמרו בלשון רבים, לדוגמא: "נעשה אדם בצלמנו").
אמר לו ר' אלעזר בן עזריא: עקיבא, מה לך אצל הגדה? כלך אצל נגעים ואהלות.

הגב
#39
סנהדרין דף ל״ט
3️⃣9️⃣
⏰ 25 דקות
חמישי ב׳ אלול תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי


דף מ עמוד א
פרק חמישי, המתחיל בעמוד זה, עוסק בדיני חקירת ובדיקת העדים ובדיני הכרעת הדין.
מה בין חקירות לבדיקות? חקירות - אחד אומר איני יודע עדותן בטילה, בדיקות - אחד אומר איני יודע ואפילו שנים אומרים אין אנו יודעין עדותן קיימת.
אחד חקירות ואחד בדיקות - בזמן שמכחישין זה את זה, עדותן בטילה.
בשעת משא ומתן - המלמד חובה מלמד זכות, אבל המלמד זכות - אינו יכול לחזור וללמד חובה.

דף מ עמוד ב
הסוגיה בתחילת העמוד מבררת את המקור לכך שלפי חכמים צריך לחקור את העדים ב-7 חקירות.
בברייתא מובאת דעת שהיו חוקרים את העדים ב-8 חקירות.
* רבי יוסי (במשנה) סובר שמספיק 3 חקירות, ובברייתא מבוארת סברתו וסברת חכמים החולקים עליו.

הגב
#40
סנהדרין דף ל״ט
3️⃣9️⃣
⏰ 25 דקות
חמישי ב׳ אלול תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי


דף מ עמוד א
פרק חמישי, המתחיל בעמוד זה, עוסק בדיני חקירת ובדיקת העדים ובדיני הכרעת הדין.
מה בין חקירות לבדיקות? חקירות - אחד אומר איני יודע עדותן בטילה, בדיקות - אחד אומר איני יודע ואפילו שנים אומרים אין אנו יודעין עדותן קיימת.
אחד חקירות ואחד בדיקות - בזמן שמכחישין זה את זה, עדותן בטילה.
בשעת משא ומתן - המלמד חובה מלמד זכות, אבל המלמד זכות - אינו יכול לחזור וללמד חובה.

דף מ עמוד ב
הסוגיה בתחילת העמוד מבררת את המקור לכך שלפי חכמים צריך לחקור את העדים ב-7 חקירות.
בברייתא מובאת דעת שהיו חוקרים את העדים ב-8 חקירות.
* רבי יוסי (במשנה) סובר שמספיק 3 חקירות, ובברייתא מבוארת סברתו וסברת חכמים החולקים עליו.

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 78 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 586 158,543 12-01-2018, 00:11
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 103 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 283 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 349 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 340 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 761 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 274 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וישלח *אשכול אורח 8 249 02-12-2017, 23:40
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויצא - אשכול דובר 11 463 24-11-2017, 15:37
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };