מודעה
מסכת סנהדרין - הדף היומי - *אשכול
#21
הדף היומי סנהדרין דף כ׳
2️⃣0️⃣
⏰ 21 דקות
י״ג אב תשע״ז. ׳ ואתחנן׳

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף כ (לשבת)

עמוד א :
דורו של ר' יהודה ברבי אילעאי - היו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורה.
מקום שנהגו נשים לצאת אחר המיטה - יוצאות, לפני המיטה - יוצאות, ר' יהודה אומר: לעולם נשים לפני המיטה יוצאות.
מפני מה נענש אבנר? לדעת רב: מפני שהיה לו למחות בשאול ולא מיחה, לדעת נחמן בר יצחק: ששהא מלכות בית דוד שתי שנים ומחצה.
הפירוש של "דרגש" - לדעת עולא: ערסא דגדא, לדעת רב תחליפא: ערסא דצלא.

דף כ עמוד ב
התנאים והאמוראים נחלקו אם כל האמור בפרשת המלך (שבספר שמואל) המלך מותר בו או לא.
3 מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירה.
* בתחילה (קודם שנשא שלמה נשים נכריות) מלך שלמה על העליונים, ולבסוף מלך על התחתונים, ולבסוף לא מלך אלא על ישראל, ולבסוף לא מלך אלא על ירושלים, ולבסוף לא מלך אלא על מטתו, ולבסוף לא מלך אלא על מקלו (ונחלקו האמוראים אם לאחר מכן חזר שלמה למלכותו או לא).
הגב
#22
dafyomibamail

6 באוג׳


??הדף היומי סנהדרין דף כ״א
2️⃣1️⃣
⏰ 24 דקות
ראשון י״ד אב תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף כא עמוד א
במשנה מובאות 3 דעות כמה נשים מותר למלך לשאת.
מספר הנשים שהיו לדוד המלך - לפי המשנה: 18, לפי ברייתא ראשונה: 24, לפי ברייתא שניה: 48.
400 ילדים היו לו לדוד וכולן בני יפת תואר היו ומגדלי בלוריות היו וכולן יושבין בקרונות של זהב ומהלכין בראשי גייסות היו והם היו בעלי אגרופין של בית דוד.
תמר בת יפת תואר היתה.

דף כא עמוד ב
מהתורה אסור להתייחד עם אחת מהעריות, וחכמים גזרו איסור ייחוד עם הפנויה.
בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים והעלה שירטון ועליו נבנה כרך גדול שברומי.
מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן ונכשל בהן גדול העולם.
אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה - מצוה לכתוב משלו.
בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש, חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי, ביררו להן לישראל כתב אשורית ולשון הקודש והניחו להדיוטות כתב עברית ולשון ארמי.
ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אילמלא קדמו משה.
הגב
#23
?הדף היומי סנהדרין דף כ״ב
2️⃣2️⃣
⏰ 28 דקות
ט״ו אב ♥️תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף כב עמוד א
לדעת רבי יוסי נשתנה הכתב בימי עזרא לאשורית (ארמית), ורבי ורבי אלעזר המודעי חולקים וסוברים שבכתב זה ניתנה תורה לישראל.
המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו שנאמר שויתי ה' לנגדי תמיד.
בוא וראה כמה קשין גירושין שהרי דוד המלך התירו לו לייחד (עם אבישג) ולא התירו לו לגרש.
כל המגרש את אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות.
אין אשתו של אדם מתה אלא אם כן מבקשין ממנו ממון ואין לו.
כל אדם שמתה אשתו ראשונה כאילו חרב בהמ"ק בימיו.
קשה לזווגם כקריעת ים סוף - בזיווג שני.
לכל יש תמורה חוץ מאשת נעורים.
אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונה.

דף כב עמוד ב
אשה גולם היא (קודם שנבעלה) ואינה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי.
אין איש מת אלא לאשתו ואין אשה מתה אלא לבעלה.
מלך מסתפר בכל יום, כהן גדול מערב שבת לערב שבת, כהן הדיוט אחד לשלשים יום.
הגב
#24
??הדף היומי סנהדרין דף כ״ג
2️⃣3️⃣
⏰ 27 דקות
שלישי ט״ז אב תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף כג עמוד א
פרק שלישי (זבל"א וזבל"א), המתחיל בעמוד זה, עוסק בענייני הדיינים והעדים.
למסקנת הגמרא: כוונת רבי מאיר במשנה היא, שבעל דין זה בורר לו דיין אחד ובעל דין זה בורר לו דיין אחד ושני בעלי הדינים בוררין להם עוד דיין אחד.
כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין: לא היו חותמין על השטר אא"כ יודעין מי חותם עמהן, ולא היו יושבין בדין אא"כ יודעין מי יושב עמהן, ולא היו נכנסין בסעודה אא"כ יודעין מי מיסב עמהן.
בבתי דין שבסוריא שלא היו בקיאים בדין תורה - יכול הבעל דין לומר שאינו רוצה לדון בפניהם אלא בפני דיינים מומחים.

דף כג עמוד ב
רבי אלעזר מבאר, שמה ששנינו שלפי רבי מאיר יכול הבעל דין לפסול את העדים, מדובר בבא הבעל דין ועוד אדם אחר לפוסלם (כאשר מעידים על פסול מצד משפחתו של העד).
לפי רבי דימי בשם רבי יוחנן: מחלוקת רבי מאיר וחכמים האם יכול אחד מבעלי הדין לפסול את עדיו של השני, היא דוקא כאשר הבעל דין שהביא את העדים אומר שיש לו 2 זוגות של עדים שיכולים להעיד לטובתו.
הגב
#25
סנהדרין דף כ״ד
2️⃣4️⃣
⏰ 24 דקות
רביע י״ז אב תשע״ז

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף כד עמוד א
הרואה את ריש לקיש בבית המדרש כאילו עוקר הרים וטוחנן זה בזה.
כל הרואה ר''מ בבית המדרש כאילו עוקר הרי הרים וטוחנן זה בזה.
ת"ח שבארץ ישראל - מנעימין זה לזה בהלכה, ת"ח שבבבל - מחבלים זה לזה בהלכה.
עשרה קבין גסות ירדו לעולם - תשעה נטלה עילם, ואחת כל העולם כולו.
סימן לגסות הרוח - עניות תורה.
בבל - בלולה במקרא בלולה במשנה בלולה בתלמוד (תוס': בתלמוד שלנו אנו פוטרין עצמנו ממה שאמרו חכמים לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בש''ס).
במחשכים הושיבני כמתי עולם - אמר ר' ירמיה: זה תלמודה של בבל.
מחלוקת רבי מאיר וחכמים שבמשנה - לדעת שמואל: המחלוקת היא ב"מחול לך", לדעת רבי יוחנן: המחלוקת היא ב"אתן לך" (והגמרא מסתפקת אם לדעתו המחלוקת היא גם ב"מחול לך"), ולדעת רבא: המחלוקת היא ב"אתן לך".

דף כד עמוד ב
מחלוקת רבי מאיר וחכמים שבמשנה - לדעת ריש לקיש: המחלוקת היא רק לפני גמר דין, ולדעת רבי יוחנן: המחלוקת היא רק לאחר גמר דין.
הטעם שמשחק בקוביא פסול לדון ולהעיד - לדעת רמי בר חמא: בגלל שזה 'אסמכתא', לדעת רב ששת: לפי שאין עסוקין ביישובו של עולם.
הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
Star החיזוק היומי מרבנו #1184 רֹאשׁ הַשָּׁנָה - אורח 0 118 19-09-2017, 14:12
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 566 147,508 17-09-2017, 16:17
תגובה אחרונה: אורח
  נצבים וילך - אשכול 875 5 184 15-09-2017, 14:28
תגובה אחרונה: אורח
  יום הולדת לנשמה החסידית / החלק היומי / סיון רהב מאיר: מזל טוב. אורח 0 143 09-09-2017, 23:31
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת כי תבוא - אשכול אורח 2 309 08-09-2017, 13:47
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת כי תצא - אשכול הרב 5 271 01-09-2017, 10:28
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ראה -, אשכול אורח 2 257 25-08-2017, 14:30
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת עקב - אשכול און ליין 0 37 11-08-2017, 00:04
תגובה אחרונה: און ליין
  ט באב שיעורים נבחרים - אשכול און ליין 1 154 31-07-2017, 23:28
תגובה אחרונה: און ליין
  פרשת במדבר - אשכול און ליין 1 137 28-07-2017, 12:54
תגובה אחרונה: און לייןמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..