מודעה
מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול
#1
מסכת שבועות הדף היומי אשכול

הגב
#2
dafyomibamail

30 בנוב׳


??הדף היומי שבועות דף ב׳
2️⃣
⏰ 25 דקות
חמישי י״ב כסלו תשע״ח

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי

דף ב עמוד א
מסכת שבועות עוסקת בדיני טומאת מקדש וקדשיו (פרקים א-ב) ובדיני שבועות (פרקים ג-ח).
כל המשניות של הפרק הראשון מובאות לאורך כל דף זה, ובסוף הדף מובאות 2 שורות גמרא בלבד.
המשנה מביאה 4 דינים שיש בהם שני פרטים הכתובים בתורה במפורש, ושני פרטים שאינם כתובים בתורה במפורש אלא נלמדים מפסוק ("שתים שהן ארבע"): שבועות, ידיעות הטומאה, יציאות השבת, נגעים.

דף ב עמוד ב
במשנה (החל מאמצע עמוד א) מובאות 4 דעות של תנאים שנחלקו על מה מכפרים שעירי יום כיפור, שעירי הרגלים, ושעירי ראשי חודשים.
ת"ק ורבי שמעון נחלקו מה מכפר על "שאר עבירות שבתורה" של הכהנים - שעיר המשתלח או וידויו של הפר.
הגמרא מבררת מדוע מסכת שבועות באה לאחר מסכת מכות

הגב
#3
דף יומי

1 בדצמ׳


??הדף היומי שבועות דף ג׳ 3️⃣
⏰ 22 דקות
שישי י״ג כסלו תשע״ח

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי


דף ג עמוד א
הגמרא מבררת מדוע דוקא במסכת שבועות (במשנה הראשונה) כתב את כל הדינים שיש בהן "שתים שהן ארבע".
הגמרא מסבירה, שלמרות שהמשנה הראשונה פתחה ב"שבועות שתים שהן ארבע" ורק אח"כ ב"ידיעות הטומאה שתים שהן ארבע", הרי שהמשנה מפרשת קודם את דיני "ידיעות הטומאה" לפני דיני "שבועות" מכיוון שדיני ידיעות הטומאה מועטים.
הגמרא מבררת כאיזו דעה סוברת המשנה, כי לכאורה המשנה לא כדעת רבי ישמעאל (הסובר שבשבועת שקר אינו חייב קרבן אלא על העתיד) ולא כדעת רבי עקיבא (הסובר שאינו חייב קרבן על העלם מקדש).

דף ג עמוד ב
הגמרא מבארת שהמשנה היא כדעת רבי ישמעאל, ואמנם רבי ישמעאל לא מחייב קרבן על הנשבע בשוגג לשקר לשעבר, אך כן מחייבו מלקות אם התרו בו ונשבע על שקר, ובכך המשנה עוסקת.
רבי יוחנן סובר שלאו שאין בו מעשה לא לוקים עליו, ולכן מי שנשבע ש"אוכל ככר זו היום" ועבר היום ולא אכלה אינו לוקה (ולדעת ריש לקיש אינו לוקה במקרה זה כי זו התראת ספק).
המותיר בטהור אינו לוקה - לדעת רבי יהודה כי זה לאו הניתק לעשה, ולדעת רבי יעקב כי זה לאו שאין בו מעשה.

הגב
#4
דף יומי

1 בדצמ׳


??הדף היומי שבועות דף ד׳
4️⃣
⏰ 16 דקות
שבת י״ד כסלו תשע״ח ׳וישלח׳

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי


דף ד (לשבת)

עמוד א
כל מקום שנאמר 'השמר' 'פן' ו'אל' - אינו אלא לא תעשה.
לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד - אין לוקין עליו, ורבי ישמעאל חולק.
הגמרא דוחה את הביאור (שהובא בעמוד הקודם) שהמשנה מדברת במזיד ולענין מלקות.
רב יוסף מעמיד את המשנה באופן שעבר בשוגג ולענין קרבן, והמשנה היא כדעת רבי (הסובר ב'ידיעות הטומאה' כרבי ישמעאל וב'שבועות' כרבי עקיבא).

דף ד עמוד ב
רבי סובר כרבי ישמעאל שחייבים קרבן בין על העלם טומאה ובין על העלם מקדש או קודש.
לגבי פדיון הבן נחלקו רבי וחכמים אם דורשים ריבוי מיעוט וריבוי או כלל ופרט וכלל (ולכן לדעת רבי בכל פודין בכור אדם חוץ מן השטרות, ולדעת חכמים בכל פודין בכור אדם חוץ מעבדים ושטרות וקרקעות).
* רבי דורש כלל ופרט וכלל ורבי יוסי בר' יהודה דורש ריבוי מיעוט וריבוי (ולכן לדעת רבי הרציעה היא רק בכלי מתכות ולדעת רבי יוסי בר' יהודה גם בכלי עץ).Sent from my iPhone

הגב
#5
דף יומי

3 בדצמ׳


??הדף היומי שבועות דף ה׳
5️⃣
⏰ 17 דקות
ט״ו כסלו תשע״ח

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי


דף ה עמוד א
אמרי במערבא: כל מקום שאתה מוצא שתי כללות הסמוכות זה לזה - הטל פרט ביניהן ודונם בכלל ופרט.
למסקנת הגמרא: רבי סתם את המשנה בנוגע לדין שבועות כדעת רבי עקיבא (המחייב קרבן גם בשבועה על העבר) למרות שלא סובר כמותו בדין זה (אלא סובר שחייבים קרבן רק בשבועה על העתיד).
לדעת רבי: ידיעת בית רבו (הינו עצם הידיעה שכאשר אדם נוגע בשרץ הוא טמא) נחשבת ידיעה, ורבי ממעט מ'ונעלם' שאם אין לו אפילו ידיעת בית רבו אינו חייב קרבן.
הגמרא מבררת מדוע במסכת שבת נאמר "יציאות שבת שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן ארבע בחוץ" ואצלנו נאמר רק "יציאות שבת שתים שהן ארבע".

דף ה עמוד ב
רבינא מדייק מהמשנה במסכת שבת כדעת רב אשי שהתנא קורא להכנסה 'יציאה'.
לדעת רבא: "יציאות השבת" - אין הכוונה להוצאה והכנסה אלא לרשויות.
סדר הלובן של מראות נגעים: 'בהרת' שהוא כשלג, 'שאת' שהוא כצמר לבן, סיד ההיכל, קרום ביצה, ולדעת רבי עקיבא כל מראה מצטרף רק למראה הסמוך לו.
המשנה בנגעים (הסוברת שסיד ההיכל הוא תולדה של בהרת) היא לא כרבי עקיבא (הסובר שלבהרת אין תולדה).Sent from my iPhone

הגב
#6
דף היומי שבועות דף ו׳
6️⃣
⏰ 29 דקות
שני ט”ז כסלו תשע״ח

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי


דף ו עמוד א
הגמרא מבררת לאורך רוב העמוד היכן מבואר בדברי רבי עקיבא שכל מראה יכול להצטרף רק עם מראה הסמוך לו במעלת הלובן ("זו למעלה מזו").
רבי עקיבא אמר לרבי יהושע, שהטעם שהמשנה פירטה את ארבעת המראות, הוא כדי לומר לך שכל כהן שאינו בקי בהן ובשמותיהן אינו רואה את הנגעים.

דף ו עמוד ב
הגמרא מבררת מהו המקור לכך שיש "טפילה" גם לבהרת (ולא רק לשאת), ומביאה 2 דעות לכך.
הגמרא מביאה 4 משלים לבאר את סדר צירוף המראות לשיטת חכמים.
* הגמרא מביאה ברייתא המבארת מנין שאין הפסוק העוסק בקרבן עולה ויורד מדבר אלא בטומאת מקדש וקדשיו.

הגב
#7
היומי שבועות דף ז׳
7️⃣
⏰ 24 דקות
שלישי י”ז כסלו תשע״ח

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי


דף ז עמוד א
הגמרא מבררת באריכות מנין לנו שהפסוק העוסק בקרבן עולה ויורד מדבר אף על טמא שנכנס למקדש.
לדעת רבי אבהו מי שאוכל בטומאה קדשים שאינם ראויים לאכילה חייב כרת (ורבי שמעון חולק)
לדעת רבי שמעון מי שאוכל בטומאה חטאות הפנימיות חייב כרת.

דף ז עמוד ב
הגמרא מביאה ברייתא ארוכה המבארת מנין ששעיר הנעשה בפנים תולה על טומאת מקדש וקדשיו שיש בה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה בסוף.
* לדעת רבי יהודה הלימוד הוא באמצעות בנין אב (במה מצינו), ולדעת רבי שמעון "ממקומו הוא מוכרע" ואין צריך ללמוד בבנין אב ממקום אחר שהשעיר מכפר על טומאת מקדש וקדשיו.

הגב
#8
היומי שבועות דף ז׳
7️⃣
⏰ 24 דקות
שלישי י”ז כסלו תשע״ח

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי


דף ז עמוד א
הגמרא מבררת באריכות מנין לנו שהפסוק העוסק בקרבן עולה ויורד מדבר אף על טמא שנכנס למקדש.
לדעת רבי אבהו מי שאוכל בטומאה קדשים שאינם ראויים לאכילה חייב כרת (ורבי שמעון חולק)
לדעת רבי שמעון מי שאוכל בטומאה חטאות הפנימיות חייב כרת.

דף ז עמוד ב
הגמרא מביאה ברייתא ארוכה המבארת מנין ששעיר הנעשה בפנים תולה על טומאת מקדש וקדשיו שיש בה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה בסוף.
* לדעת רבי יהודה הלימוד הוא באמצעות בנין אב (במה מצינו), ולדעת רבי שמעון "ממקומו הוא מוכרע" ואין צריך ללמוד בבנין אב ממקום אחר שהשעיר מכפר על טומאת מקדש וקדשיו.

הגב
#9
היומי שבועות דף ז׳
7️⃣
⏰ 24 דקות
שלישי י”ז כסלו תשע״ח

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי


דף ז עמוד א
הגמרא מבררת באריכות מנין לנו שהפסוק העוסק בקרבן עולה ויורד מדבר אף על טמא שנכנס למקדש.
לדעת רבי אבהו מי שאוכל בטומאה קדשים שאינם ראויים לאכילה חייב כרת (ורבי שמעון חולק)
לדעת רבי שמעון מי שאוכל בטומאה חטאות הפנימיות חייב כרת.

דף ז עמוד ב
הגמרא מביאה ברייתא ארוכה המבארת מנין ששעיר הנעשה בפנים תולה על טומאת מקדש וקדשיו שיש בה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה בסוף.
* לדעת רבי יהודה הלימוד הוא באמצעות בנין אב (במה מצינו), ולדעת רבי שמעון "ממקומו הוא מוכרע" ואין צריך ללמוד בבנין אב ממקום אחר שהשעיר מכפר על טומאת מקדש וקדשיו.

הגב
#10
היומי שבועות דף ז׳
7️⃣
⏰ 24 דקות
שלישי י”ז כסלו תשע״ח

https://goo.gl/IdzSC1סיכום קצר מ פורטל הדף היומי


דף ז עמוד א
הגמרא מבררת באריכות מנין לנו שהפסוק העוסק בקרבן עולה ויורד מדבר אף על טמא שנכנס למקדש.
לדעת רבי אבהו מי שאוכל בטומאה קדשים שאינם ראויים לאכילה חייב כרת (ורבי שמעון חולק)
לדעת רבי שמעון מי שאוכל בטומאה חטאות הפנימיות חייב כרת.

דף ז עמוד ב
הגמרא מביאה ברייתא ארוכה המבארת מנין ששעיר הנעשה בפנים תולה על טומאת מקדש וקדשיו שיש בה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה בסוף.
* לדעת רבי יהודה הלימוד הוא באמצעות בנין אב (במה מצינו), ולדעת רבי שמעון "ממקומו הוא מוכרע" ואין צריך ללמוד בבנין אב ממקום אחר שהשעיר מכפר על טומאת מקדש וקדשיו.

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 78 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 586 158,343 12-01-2018, 00:11
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 103 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 283 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 347 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 751 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 273 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וישלח *אשכול אורח 8 248 02-12-2017, 23:40
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויצא - אשכול דובר 11 462 24-11-2017, 15:37
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת סנהדרין - הדף היומי - *אשכול און ליין 113 1,364 24-11-2017, 04:37
תגובה אחרונה: און לייןמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };