מודעה
נוהל הגשת בקשה למלווה אישי לתלמיד למטרות טיפוליות (סייעות רפואיות) לתלמידים
#1
[Image: co_briut_talmid.jpg]
 

נוהל הגשת בקשה למלווה אישי לתלמיד למטרות טיפוליות (סייעות רפואיות) לתלמידים בחינוך הרגיל לשנת הלימודים תשע"ו

 
 
אל מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות
 
 

נוהל הגשת בקשות למלווה אישי לתלמיד – תשע"ו    

רקע וקריטריונים:

תלמידי החינוך הרגיל שהינם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים נדרשים לסיוע בביצוע טיפולים פולשניים בשגרה או בפעולות למניעת מצבים מסכני חיים מיידים לצורך מימוש חובתם ללמוד על פי חוק במסגרת החינוכית כתלמידים רגילים בני גילם.
הסיוע משמש כזרועם הארוכה של ההורים בביצוע הפעולות שההורים מבצעים בעת שהות התלמיד בביתו.
הסיוע אינו בא להחליף את הצורך בתמיכה ועידוד התלמיד לפיתוח עצמאות ושליטה בטיפולים הנדרשים לו בהתאם לגילו ולמצבו הרפואי.
קידום החינוך לעצמאות בטיפול הינו באחריות ההורים, צוות המרפאה המטפלת ובתמיכת הצוות החינוכי.
הסיוע מותנה בגיל.
 
 
הסיוע יינתן על פי הקריטריונים הבאים:

 1. []קריטריונים להקצאת מלווה אישי לתלמיד הנדרש לטיפול פולשני אקטיבי בשגרה
  תלמיד הנדרש לאחת מהפעולות המפורטות להלן על פי מסמך הרופא ואינו יכול לבצען עצמאית, תישקל זכאותו תוך התייחסות לגילו ולדרישה לעצמאותו בטיפול.

  • מתן חמצןשאיבת הפרשות דרך טרכאוסטוםצנתור שלפוחית השתןהזנה דרך זונדה/גסטרוסטוםניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין לילדים סוכרתיים

  [
  ]
    

 1. []קריטריונים להקצאת מלווה אישי לתלמיד הנדרש להשגחה למניעת מצב מסכן חיים בהתאם להמלצות ועדת מומחים.
  תלמיד הנדרש להשגחה בשל מצב מסכן חיים קשה במיוחד זכאותו תיבדק על פי מסמך של רופא מומחה בתחום בלבד (מומחה לאלרגיה ילדים, נוירולוג ילדים וכד'). 

  • אלרגיה מסכנת חיים עם תיעוד ברור של חומרת התגובה לחלב, בוטנים, סומסום או אגוזים בלבד מלווה באסטמה אלרגית פעילה המצריכה טיפול מניעתי קבוע ותיעוד ברור של תגובה אנפילקטית מסכנת חיים בהתאם לרמת הסיכון של חשיפה.אפילפסיה לא מאוזנת, כלומר בחומרה של יותר מ 2 התקפים בחודש מסוג אפילפסיה מיוקלונית או אפילפסיה כללית עם התקפים קשים (גראנד מאל) שמביאים לנפילה.הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם לא מבוקר(המופיליה, מקרים המטולוגיים חמורים וחריגים).מצב לאחר השתלת קוצב לב.
[]
הערה:
למען הסר ספק  קושי או מוגבלות הדורשים עזרה בפעולות שגרה יום יומיות  ADL  (activity of daily living) כגון: הלבשה, ניידות, שימוש בשירותים לרבות החלפת חיתולים, השגחה כללית מהיפגעות או סיוע ותיווך לימודי אינו מזכה בסיוע מטעם ועדה זו.
 
 


מהלך ארגוני

[]

הגשת הבקשות תעשה רק על ידי מורשה אחד להגשת הבקשות שנקבע מטעם מנהל אגף החינוך ברשות המקומית בה לומד התלמיד. ככל שיאושר סיוע, יועברו 75% מעלויות ההעסקה לרשות בה נמצא המוסד החינוכי בו לומד התלמיד.

הרשות המקומית היא הגורם שיעסיק את המלווה האישי (הסייע/ת) ותשלים את שכרו מתקציבה.

הועדה לא תקבל ולא תדון בפניות ישירות של הורים או של מוסדות חינוך.
יש להקפיד על מילוי מדויק של כל פרטי הבקשה. אי דיוק במילוי פרטי הבקשה עלול לעכב או למנוע תשלום.
 
העסקה והכשרה:
הרשות המקומית אחראית על העסקת המלווה האישי (סייעת רפואית)

הדרכת המלווה האישי (הסייע/ת) תתבצע על ידי הגורם הרפואי המקצועי המטפל בתלמיד שאף נדרש לאשר כי בוצעה לסייע/ת ההדרכה כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 11/13 "מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל".

על הרשות המקומית לוודא עם המלווה האישי (הסייע/ת) טרם ההעסקה, כי בידיה/ בידיו האישור הנדרש המעיד כי אכן קבל/ה הדרכה על ידי הגורם הרפואי המטפל בתלמיד על פי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות . מובהר בזה כי אין להעסיק סייע/ת שאין בידיהם אישור לעניין ההדרכה כאמור טרם תחילת ההעסקה.
על הרשות להיערך למקרים בהם הסייעת תעדר לתקופה ממושכת (חופשת לידה, מחלה ממושכת, מילואים וכד') באמצעות הצבת ממלא מקום.


אין להעסיק הורה או קרוב משפחה כמלווה אישי (סייעת רפואית).

[
]

המלווה האישי מהווה את הזרוע הארוכה של ההורים בזמן שהותו של התלמיד במוסד החינוכי.
 


הליך הגשת הבקשה

[]

הגשת הבקשה תתבצע רק באמצעות הטופס המקוון שיפורסם כאן במועדי הגשת הבקשות על פי הפירוט מטה. 
בנוסף למילוי הפרטים הנדרשים בטופס המקוון יש לצרף כמסמכים סרוקים: 1. []חוות דעת רפואית עדכנית [בה מוטבע תאריך של לא יותר מ- 6 חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה] מרופא מקצועי מטפל, המפרט את הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.

  []חוות דעת תפקודית במקרים של טיפול פולשני בשגרה.
[
]
 
הגדרות:
גיל התחלת קבלת הסיוע - מגיל גן, גיל 3 בהתאם להחלטת הוועדה
המסגרת החינוכית - החינוך הרגיל.
היקף הסיוע – על-פי החלטת הועדה ובהתאם למגבלות התקציב 

[*]

התקציב:
ימי כיסוי - ימי לימוד רשמיים פורמליים של משרד החינוך בהם התלמיד נמצא בפועל במוסד החינוכי כולל יוח"א, ציל"ה ומיל"ת. התשלום הינו עבור מהלך שנת הלימודים ואינו כולל חינוך בלתי פורמלי, חופשות וחגים, אלא אם יוחלט אחרת.
 
מועדי הגשת הבקשות לשנת הלימודים תשע"ו:
1 במרץ 2015 ועד 15 באפריל 2015  - ההרשמה סגורה
1 ביולי 2015 ועד 10 ביולי 2015  - ההרשמה פתוחה
1 בינואר 2016 ועד 15 בינואר 2016
בשאר ימות השנה הגישה לטופס תהיה חסומה, לא יהיה ניתן להגיש בקשות ולא יתקיימו דיונים. למעט תלמידים המאובחנים כחולי בסכרת נעורים לאחר המועד.
 
 
דיוני הועדה
הועדה תדון בכל בקשה לגופה, תשקול ותחליט על פי הקריטריונים שנקבעו ולשיקול הדעת המקצועי לעניין מצבו הרפואי של התלמיד. במידת הצורך תתייעץ הועדה עם הרופא המטפל החתום על חוות הדעת הרפואית או עם כותב חוות הדעת התפקודית.
היקף הסיוע שנקבע לתלמיד, אינו בהכרח היקף הסיוע שינתן במידה ויש יותר מתלמיד אחד במוסד.

בהמשך לדיוני הוועדה וההחלטות המתקבלות בדיונים יתכנו שינויים בהקצאת שעות הזכאות ברמת המוסד החינוכי. יש מקרים בהם תקבע הוועדה, על פי שיקולים מקצועיים, כי מלווה אישי אחד ייתן סיוע למספר תלמידים באותו מוסד חינוכי.
 
החלטות הועדה - החלטות הועדה, המלצותיה והיקף הסיוע שאושר ישלחו לרשות המקומית באמצעות הדואר האלקטרוני, לפי הכתובת שתוזן בטופס הבקשה בכתובת מייל לקבלת תשובה.
 
ערעור - ערעור על החלטות הועדה יוגש עד שבועיים מיום קבלת תשובת הוועדה , רק על ידי המורשה להגשת בקשות ברשות המקומית בה לומד התלמיד. יש לגבות את הערעור בחוות דעת רפואית ו/או תפקודית עדכנית וחדשה של רופא מומחה. המורשה להגשת הבקשות .
 
ישלח ערעור בדוא"ל לכתובת : [email protected]
 
 
העברת התשלום לרשות המקומית - עברת הכספים לרשות המקומית תתבצע באמצעות מערכת תשלומים מאוחדת במשרד החינוך, ובהתאם לנתונים שימסרו מהוועדה.
ההקצבה תועבר לרשות בה לומד התלמיד ועל פי סמל מוסד. התקצוב מחושב מדי חודש לפי הפרמטרים הבאים: תקצוב שכר מלווה אישי (סייעת) לשעה, מספר שעות יומיות המאושרות למוסד הלימודים ומספר ימי הלימוד בחודש התשלום. שינוי בהקצאות השעות למוסד החינוכי לאור דיוני הוועדה על כלל התלמידים באותו מוסד יבוא לידי ביטוי בדו"ח תשלומי מת"מ שמופק מידי חודש על ידי מנהל כלכלה ותקציבים במשרד החינוך, ומתפרסם באתר מית"ר נושא 502:http://hinuch.education.gov.il/mtrnet/
 
דווח ביצוע יש להגיש דוח שעות הביצוע בפועל של עבודת המלווה האישי לתלמיד (סייע/ת), הכשרת המלווה ובקרה כספית לגבי כל שנת לימודים על פי הנחיות המשרד.
אי מילוי חובת הדיווח על ביצוע בפועל על פי הנחיות משרד החינוך יגרור קיזוז לאלתר של התקציב שהועבר לשנת הלימודים עליה לא נשלח דוח הבצוע.
 
 בברכה,עירית ליבנההמפקחת על תחום הבריאות

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.
משתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
  Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };