מודעה
נצבים וילך - אשכול
#1
בס"ד

?אור החיים יומי?
מתורת רבינו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה

☆בוקר טוב, ויום מבורך ומוצלח, יום חמישי, כג' אלול☆

'החוטא - קומתו נמוכה וראשו שפלה'

בפרשתינו נאמר 'אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי ה' אֱלֹקיכֶם', ומקשה רבנו האור החיים הקדוש, יש להבין מדוע משה רבנו השתמש בלשון זה של 'נצבים' דוקא??? אלא נתכוין לרמז להם, שמי שהוא חוטא ומרוחק מהקדושה הרי 'קומתו נמוכה וראשו שפלה', ואם הם רוצים להיות בדרגת נִצָּבִים, כלומר בבחינת עומדים, התנאי לכך 'לִפְנֵי ה'' שיהיו מקורבים לקדושה בלא חטא.

מאותה סיבה מכנים חכמינו אדם חסר תורה ומצוות בשם 'עם הארץ', כי הוא נמוך בדרגתו, ונמשל לעפר הארץ, ולכן נקרא, נקרא 'עם הארץ'.

[אור החיים נצבים פרק כט פסוק ט; לך לך פרק טו פסוק ג]

☀התענוג היומי שלי☀

הגב
#2
בס"ד
בוקר טוב... חיזוק יומי... כד' אלול
     פרשת - "ניצבים-וילך"
           תמיד להתקדם

ביום בו משה רבינו היה צריך להיפטר מהעולם, הוא ניסה עוד דרך בה יוכל להיכנס בכל זאת לארץ.

פנה משה לקב"ה ואמר: "תן ליהושע להיות המנהיג, תן לו להיות המורה, ואני אהיה התלמיד שלו, רק תן לי להישאר בעולם הזה".

שאלו הקב"ה: "אתה באמת חושב שתוכל לחיות בעולם כתלמידו של יהושע?"
"כן" השיב משה.
"אתן לך יום אחד לנסות ולהתנהג כתלמיד בפני יהושע כפי שיהושע התנהג כלפיך כשאתה היית מנהיגו" התנה הקב"ה.

הלך משה לביתו של יהושע, בראות יהושע את מורו ורבו נבהל, "מדוע מורי ורבי הגיע אל ביתי?" חשב בליבו.
אמר משה ליהושע: "אדוני, המורה שלי, בוא איתי", והלך לשמאלו של יהושע כתלמיד אל אוהל מועד.

עמוד הענן ירד על האוהל והפריד ביניהם, והנבואה ניתנה ליהושע בלבד. כשעלה הענן שאל את יהושע: "מהי הנבואה שקיבלת?"

הנחה הקב"ה את יהושע לומר "האם אני שאלתי מה התגלה לך? הנבואה הזו התגלתה לי, אני לא יכול לספר לך..."

באותו הרגע צעק משה: "מאה מיתות ולא קנאה אחת - אמות מאה מיתות ולא ארגיש קנאה אחת..." ופנה לקב"ה ואמר: "אתה צודק, אני לא יכול להיות התלמיד של יהושע ולהישאר בעולם הזה" (מדרש)

למשה הייתה הנשמה המושלמת ביותר, ענו וצנוע, ללא גאווה וקנאה, כיצד יתכן שקינא ביהושע עד העדיף למות מאה פעמים?

"קנאת סופרים תרבה חכמה" (בבא בתרא כא'.) -  קנאה כלפי אנשים גדולים מבחינה רוחנית, דחף לגדול ולהשתנות.

כששמע משה את דברי יהושע שאינו יכול לשמוע את הנבואה שקיבל, הבין שאינו מושלם, שהוא חסר, שהוא צריך עוד ללמוד.

"וַיֵּלֶךְ מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל" (דברים לא', א')

משה רבינו התקדםבכל יום, למד והתעלה, וכשראה שאינו יכול להתקדם עוד, אמר: "מאה מיתות ולא קנאה אחת", והעדיף להיפטר מהעולם ולגדול בעולמות העליונים...

כולנו צריכים להתבונן על דרכו של משה, לקחת את המודעות שלו לכל יום, להתקדם, ליצור וליזום.

פעמים רבות אנו מרוצים מהמעשים שלנו ונשארים במקום, לא מתקדמים, לא מנסים להתעלות מעבר למקום בו אנו נמצאים.

נלמד ממשה, מהאש שלו, מהרצון להתקדם תמיד, נחפש עוד מצוה שלא עשינו, נשפר מצוה חסרה אצלנו, ונהיה תמיד בהליכה והתקדמות.

אולי לא נהיה כמו משה אבל נוכל להיות פשוט... אנחנו...

יום טוב, שבת שלום ובשורות טובות
לגאולת והצלחת עם ישראל. אמן!

ניתן לרכוש את הספר הראשון של  "החיזוק היומי" בטל- 0525581133

זמני כניסת ויציאת השבת:

ירושלים     - 19.23-18.09
תל אביב    - 19.23-18.24
חיפה         - 19.22-18.16
באר שבע   - 19.22-18.26
צפת          - 19.21-18.24
אילת         - 19.20-18.25

הגב
#3
זמני כניסת/יציאת שבת פרשת נצבים - וילך:

                ? לע"נ ?
?אימי מורתי האישה החשובה מרת "צביה בת ישראל פסח הלוי". 
?חברי היקר נועם ההליכות "משה בן יוסף אלימלך".
?האשה הצדקנית מרת "נעמי בת מנחם" שנזדככה ביסורים קשים.

ירושלים:
??18:09
✨19:22
ביתר עילית:
??18:10
✨19:20
בית שמש:
??18:09
✨19:20
באר שבע:
??18:18
✨19:22
קרית גת:
??18:24
✨19:22
מודיעין עילית:
??18:18
✨19:21
בני ברק וגבעת שמואל:
??18:24
✨19:22
אלעד:
??18:17
✨19:21
אשדוד:
??18:26
✨19:22
צפת:
??18:14
✨19:20
חיפה:
??18:18
✨19:21
נתניה:
??18:24
✨19:22
תל אביב:
??18:25
✨19:22
פתח תקווה:
??18:07
✨✨19:22
אילת:
??18:16
✨19:20
רבינו תם:
20:00

?פנינים לשולחן השבת?

?'לעברך בברית ה' אלהיך ובאלתו…למען הקים אתך הים לו לעם''
מעיר כאן רבי שלמה אפרים מלונצי'ץ, בעל ''כלי יקר'': בכל הפרשה הזאת מדבר משה לישראל בלשון רבים, ככתוב: ''אתם נצבים היום כולכם'' וגו' (כ''ט, ט') ; חוץ ממקום אחד, שבו מזכיר את הברית שה' כורת עם ישראל (כ''ט, י''א-י''ב) , שעובר לדבר בלשון-יחיד.
בכך מבקש משה רבנו להורות לבני ישראל, שעליהם להתלכד לעם אחד ולחוש ערבות הדדית איש כלפי רעהו - כפי שמרגיש גופו של אדם שנפגע באחד מאיבריו. שבענייני החטא וענשו נקבע הכלל הגדול, שכל ישראל ערבים זה בזה (שבועות ל''ט, ע''א; ועוד) ; וכאשר היחיד נכשל בחטא, אין הדבר נוגע רק לו לעצמו אלא לכלל כולו.?

?''והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך…''
תוהה כאן רבנו חיים בן עטר, בעל ''אור החיים'': למה הוצרך הכתוב לומר ''כל הדברים האלה'', ואינו מסתפק בנוסח ''כי יבואו עליך הברכה והקללה, אשר נתתי לפניך''?
אלא - אומר בעל ''אור החיים'': במשנת ברכות (ט', ה') הורו לנו חכמים, שחייב אדם לברך על הרעה, כשם שהוא מברך על הטובה; ועל כך נאמר בגמרא (ס', ע''ב) , שגם את הפורענות צריכים לקבל בשמחה, כי ''כל דעביד רחמנא - לטב עביד'' (=כל מה שעושה ה' הרחמן - לטובה עושה). והנה מרומזת הוראה זו של חז''ל בלשון הכתוב שלפנינו: ''והיה'' - עליך לקבל בשמחה (שלפי חז''ל ''והיה'' היא לשון-שמחה בכל מקום) - ''כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה'' וגו' ולברך את הבורא על כל מה שגומל לך בחיים. כי ''כל מה שעושה הקדוש-ברוך-הוא - הכול לטובה'' (ברכות ס', ע''ב - ס''א, ע''א)?

?"אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם ראשיכם שבטיכם ושוטריכם כל איש ישראל"
דרכו של עולם, בשעה שמתעורר צורך לפעול ולעשות למען היהדות, לנהל מלחמת מצוה למען כבוד שמים, אומר כל אחד: מה אני ומי אני? דבר זה ראוי שיטפלו בו הרבנים, האדמורים, עסקני ציבור המובהקים, ולא אני האדם הפשוט … ברם, טעות חמורה היא הגורמת להרבה נזקים. כשהדבר נוגע "לפני ה' א-להיך" - שהמדובר הוא בכבוד שמים, מן הצורך שיהיה "אתם נצבים כולכם" - הכל חייבים להתגייס לפעולה, גם "ראשיכם שבטיכם" וגם "מחוטב עציך ועד שואב מימך". איש אל ישתמט מחובתו ואל יטיל את המלאכה על שכם הגדולים. (בוצינא דנהורא)?

?חסידים ומתנגדים מחולקים ביניהם לגבי נוסח התפילה. החסידים מקדימים "הודו" לפני "ברוך שאמר", ואילו המתנגדים מקדימים "ברוך שאמר" לפני "הודו", אולם משתווים הם ביניהם בהגיעם ל"יהי כבוד"
כשמדובר בכבוד שמים יש לחדול מכל חילוקי הנוסחאות והדעות ולהתלכד לכוח אחד, כדי להגן על "יהי כבוד ה' לעולם"?

?"בפיך ובלבבך לעשתו"
אל תצא ידי חובך בדיבור ומחשבה גרידא, אלא מה שבלבך ובפיך – עשה, בפיך ובללבך – לעשותו.
(ר' מ"מ מקוצק)?

?"ושבת עד ה' א-לוהיך"
הרמב"ם בהלכות תשובה (פ"ב ה"ב) אומר: "ומה היא התשובה, שיעזוב החוטא את חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד... ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם". וזה מרומז כאן "ושבת"- תקבל על עצמך לשוב בלב שלם וברצון עז ובהחלטיות שלא ישוב לזה החטא עוד, "עד" (עי"ן בצירה, מלשון עדות) "ה א-להיך". (מעינה של תורה)?

?"ושבת עד ה' א-להיך... בכל לבבך ובכל נפשך"
ולא נאמר "ובכל מאדך", כי כוונת הכתוב לאחרית הימים, ועל אותה שעה אמרו חז"ל (סנהדרין צז) "אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. (שער בת רבים)?

?"אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' א-להיך ומשם יקחך"
כלום נידחים לשמים, הלא "בקצה הארץ" היה צריך לומר ?
הבעש"ט היה מלמד זכות על ישראל, שאפילו בשעה שאדם מישראל עושה איזה מרמה בעסקיו, סוף סוף גם בזה יש איזו כוונה טובה, כי רוצה להרוויח כסף כדי שיוכל לתת צדקה, לשלם שכר לימוד עבור ילדיו, לצורכי שבת וכדומה.
וזה הפירוש בפסוק "אם יהיה נדחך בקצה השמים" אם בדחייתך, בעבירותיך, בקצה המחשבה ישנה איזו כוונה לשם שמים, "משם יקבצך ה' " – מהניצוץ הקטן הזה של לשם שמים הנמצא בתוך העבירה, משם יקחך ה'. המחשבה הנעלה הזאת מצילה אותו שלא יפול בנופלים ומביאה אותו לתשובה שלמה.
(נעם מגדים)?

שבת שלום ומבורך?,
יוסי קסוטו????‍?

הגב
#4
?????ההולך עמך 
 
הנה יש להקשות על הפסוק הנ"ל, שהרי כבר כתוב בפסוקים הקודמים "ה' אלקיך הוא עובר לפניך", אז כבר ידענו שהשם אתנו, מדוע שוב חוזרת על זה התורה?? 

וגם קשה שהרי כבר כתוב  קודם "ונתנם ה' לפניכם", אז למה כתוב לאחר מכן "לא לפחד כי ה' עמך וכו'"???  ועוד קשה למה כאן כתוב "הולך עמך" וקודם כתוב "עובר לפניך"?? וגם צריך ביאור, שאם בורא עולם "לא ירפך" ממילא טמון בזה "לא יעזבך", ואם כן לכאורה מיותר המילים "לא יעזבך"??


והתשובה, טמונה בכך שנשים לב לברכה, שהנה לא כתוב רק ש"לא יעזבך" אלא גם ש"לא ירפך", וייתכן שהכוונה שה' יחזק אותנו שלא נברח ממנו ושלא נתרחק ממנו. 

וכפי שביארנו במאמר הקודם, שכשם שחיזקנו אחרים ודאגנו לחולשתם של אחרים, גם בורא עולם ידאג לחולשה שלנו ויחזק אותנו שלא יהיה לנו אף פעם שום רפיון, לא במלחמה וגם לא במלחמת היצר ובעבודת השם, כי הקב"ה לא יתן לנו להרפות את אחיזתנו בו, אלא נרגיש את אחיזתנו בו בשיא החוזק. 

ולכן דווקא כאן לא כתוב העובר לפניך כפי שכתוב בתחילת העניין, אלא ההולך עמך ביחד אתך שתהיה דבוק בו חזק.

ואכן תחילה אנחנו בסיוע הקב"ה לא נרפה אחיזתנו בבורא עולם, ואז בורא עולם לא יעזוב אותנו, שנרגיש גם כביכול גם את אחיזתו בנו, שאנו דבוקים בה' והוא בנו. 

ובעזרת השם חזק חזק ונתחזק בעצמנו, ונחזק אחרים עד כמה שידינו משגת, ונעזור לאחרים שיחזקו יהודים אחרים, וזה יעזור לנו עצמנו שלא ניפול מדרך הישר והטוב חלילה, אלא נמשיך בהתעלות בקדושה עילאית בלי שום רפיון, כי קיבלנו הבטחה מבורא עולם ש"לא ירפך", אז קדימה מעכשיו נקבל על עצמנו ונעשה הכל!!!! לחזק ולהתחזק, ובכוח זה נצליח אמן ואמן.

???הספרים "וטהר לבנו - זו מתנה המושלמת ביותר לראש השנה" – כי זה "יחזק בכל השנה" 
ובזכות ההתחזקות תהיה לכם "שנה טובה ומבורכת" אמן.??? וזה סימן טוב אמיתי???כי בזה אתה מוכיח לבורא עולם שברצונך להתחזק כל השנה ולא רק בימים נוראים??ומי לא רוצה שנה טובה????פנה ליוחנן 0527120333??

הגב
#5
ממתק לפרשיות ניצבים וילך
"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל" (לא, יט)

לאחר שאמרה התורה 'ולמדה את בני ישראל', מדוע צריך לחזור ולומר 'שימה בפיהם'?

אין אדם שיכול לקיים את כל מצוות התורה, שהרי חלקן נאמרו לכהנים, חלקן ללוויים, ועוד. על כן העצה לכך היא שילמדו את ההלכות של המצוות ויכוונו בלב, שאם יבואו מצוות אלו לידו יקיימם למעשה, ובכל עת ימתין מתי יבואו לידו ויקיימם, ובזה נחשב כאנוס, וכידוע, חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה.

במילים 'שימה בפיהם' ביארה התורה, שצורת הקיום של 'ולמדה את בני ישראל' יהיה ע"י שיכוונו לקיים את המצוות כשיבואו לידם, ובכך תחשב המצוה ל'שימה', דהיינו שנתקיימה למעשה בעודה 'בפיהם' דהיינו בעת לימודה.

לכך סיים הכתוב 'למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל', שבכך יש עדות שאם תבוא המצוה לידם בוודאי יקיימוה.
שבת שלום ומבורך

הגב
#6
ב"ה
ממתק לשבת פרשת נצבים וילך תשע"ז

ספינת דייגים נקלעה לסערה בלב ים. כל יושביה טבעו, מלבד שני גברים שהצליחו לשחות לאי קטן, שני הניצולים שהיו חברים טובים, עמדו חסרי אונים על האי והבינו שהדבר היחיד שהם יכולים לעשות הוא להתפלל. עם זאת, כדי לגלות של מי התפילה חזקה יותר, הסכימו השניים לחלק את השטח של האי לשניים, ולהישאר בצדדים מנוגדים.

הדבר הראשון שהם התפללו עבורו היה מזון, למחרת בבוקר, האיש הראשון מצא עץ פרי בצד שלו והוא אכל מכל פירותיו הטובים. לעומת זאת, בצידו השני של האי, האדמה נותרה שוממה.

משראה האיש הראשון שתפילתו התקבלה החל להתפלל למחסה, בגדים ומזון נוסף, ואכן כבמטה קסם, כל משאלותיו התגשמו. עם זאת, האיש השני עדיין נותר מחוסר כל.

בסופו של דבר, התפלל האיש הראשון לספינת הצלה ,בבוקר למחרת, ספינת תיירים עגנה באי בצד שלו, ובלי לחשוב פעמיים הוא עלה על הספינה והותיר את חברו על האי, הוא חשב בליבו: "למה שאהיה חבר של אדם שתפילותיו לא נענות ושאינו ראוי לקבל את ברכותיו של אלוקים?"

אך לפתע, קול רועם משמיים קרא אליו: "למה אתה משאיר את חברך על האי?" "זו המשאלה שלי!" ענה האיש. "אני התפללתי עבורה! אם התפילות שלו לא נענו, כנראה שהוא לא ראוי להן"
"אתה טועה!" ענה לו אלוקים "לחברך הייתה רק תפילה אחת ותפילתו נענתה במלואה, בלעדיה לא היית מקבל את ברכתי"
"באמת?!" התפלא האיש "מה הוא כבר ביקש" "הוא ביקש עבורך שכל תפילותיך ייענו"

פרשת השבוע נפתחת במילים "אתם נצבים היום כולכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם... טפכם נשיכם... מחוטב עציך עד שואב מימך" בזוהר כתוב ש"היום" הכוונה היא לראש השנה, שכשאנו עומדים ביום הדין עלינו לעמוד באחדות כולנו כאחד ואז נזכה בדין,
במאמרי חסידות נשאלת שאלה מדוע לאחר שהתורה כתבה "כולכם" היא מפרטת את כל הסוגים בעם ישראל מהראשים ועד חוטבי העצים ושואבי המים הרי כולכם כולל כבר את כולם ולמה הפירוט?

ועונים על כך שהתורה מלמדת אותנו שבראש השנה, בתחילת העבודה עלינו באמת להתחיל ממקום של כולכם לוודא שכולנו ביחד באותו דף עם אותן מטרות לעבודה ולמרות שלכל אחד מאיתנו תפילה שונה עדיין שנזכור להתפלל גם עבור הזולת, לאחר ראש השנה במשך כל השנה כל אחד צריך להביא לידי ביטוי את המיוחד שהקב"ה נתן לו, ובדרך זו שואב המים יעשה את עבודתו אבל יתפלל להצלחתו של הראש והראש ידאג ויתפלל להצלחתו של שואב המים וביחד הם יזכו למלא את רצון ה' במלואו ויביאו את העולם לייעודו.

יהי רצון שנזכה להיות באמת מאוחדים ולהגיע לראש השנה במצב של ״כולכם״ כולנו ביחד אבל כל אחד עם המתנה המיוחדת שהקב"ה נתן רק לו.

שבת שלום, שנה טובה
וכתיבה וחתימה טובה.
הרב נחמיה וילהלם
בית חב״ד בנגקוק תאילנד

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 78 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 586 158,613 12-01-2018, 00:11
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 104 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 284 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 352 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 342 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 777 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 274 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וישלח *אשכול אורח 8 250 02-12-2017, 23:40
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויצא - אשכול דובר 11 466 24-11-2017, 15:37
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };