מודעה
סיפור וורט יפה לחג הפסח
#3
דברי תורה לחג הפסח

מאימתי נאסר על בני ישראל לאכול חמץ?
נאמר בתורה "כי כל אוכל חמץ ונכרתה" וגו' (שמות יב, טו)- מפסוק זה עולה, שעוד לפני שיצאו ממצרים כבר נצטוו בני ישראל שלא לאכול חמץ בפסח. ואם כך נמצא, שכשיצאו ממצרים, כבר ידעו שאסור להם לאכול חמץ.
וממילא קשה, אם כבר במצרים נצטוו לא לאכול חמץ, ובשעת היציאה ממצרים כבר היו תחת ציווי זה, כיצד מתיישב הדבר עם מה שאנו אומרים בהגדה, "שלא הספיק בצקם להחמיץ וכו'", שמשמע שבשעת היציאה ממצרים רצו בני ישראל להחמיץ הלחם, והמצרים לא הניחום לעשות זאת?
הר"ן במסכת פסחים, דף כה ע"ב , מתרץ קושיה זו. שבמצרים נצטוו רק שלא לאכול חמץ, אך שלא ייראה חמץ, לא נצטוו. ולכן, לולא המצרים שלא הניחום להחמיץ, היו אופים חמץ, לא כדי לאוכלו כעת אלא על מנת לשמרו.

ומוסיף הר"ן, שתכנונם היה לשמר את החמץ כנ"ל, ולאוכלו כבר למחרת יציאתם (דהיינו בט"ז ניסן); כי אף על פי שאיסור אכילת חמץ נוהג שבעה ימים, דין זה הוא דווקא בפסח דורות, אך בפסח מצרים לא היה האיסור אלא יום אחד, כמבואר בפסחים דף צו ע"ב. נמצא איפה, לפי הר"ן, שבני ישראל תכננו לאפות את החמץ ולשמר אותו ביום הראשון כדי שיוכלו לאכול מייד למחרת, אך המצרים לא הניחום להחמיץ. וכך תירץ גם השפתי חכמים בפסוק ל"ד.
אולם הקשה הצל"ח במסכת פסחים על תירוץ זה של הר"ן, שבפסח מצרים לא נצטוו בלא ייראה (והאיסור היה רק לאכול), מניין לו דבר זה, הרי אדרבה, המשנה בפסחים דף צו מונה כמה חילוקים בין פסח מצרים לפסח דורות, ולא מנתה חילוק מחודש זה, שבפסח מצרים לא נצטוו בלא ייראה.
ולכן הולך הצל"ח בדרך אחרת לתרץ את השאלה דלעיל , וזה תירוצם: כאמור לעיל, במסכת פסחים דף צו ע"ב מבואר שאיסור חמץ בפסח מצרים נהג רק יום אחד ולא שבעה ימים. על כך מוסיפים הצל"ח והמלבי"ם חידוש, שהיום האחד הנ"ל איננו ט"ו ניסן והלילה שלפניו, אלא יום י"ד (יום הקרבת הפסח) והלילה שלאחריו (וכפי שמבאר המלבי"ם, שיש לכך שתי סיבות - א) היה זה קודם מתן תורה, וקודם מתן תורה הלך הלילה אחר היום שלפניו, ב) בקדשים, ובכלל זה קרבן פסח, הכלל הוא שהלילה הולך אחר היום שלפניו). נמצא שבבוקר ט"ו כבר לא היה איסור חמץ, וממילא מובן כיצד רצו להחמיץ את הבצק, שהרי יצאו בבוקר ט"ו.

יש עוד פירוש של האברבנאל, ולפיה, מה שנאמר בהגדה "שלא הספיק בצקם להחמיץ", אין פירושו שבני ישראל תכננו מלכתחילה להחמיץ, אלא הכוונה היא רק, שהחימוץ היה קורה בדרך הטבע. ולהלן ביאור הדברים:
כשבני ישראל יצאו ממצרים, הם תכננו לאפות את הבצק מהר כל כך, שלא יספיק להחמיץ (שהרי כידוע, חימוץ נובע מהשהיית הבצק זמן מה ללא אפייה), וזאת משום שכך נצטוו במצרים, שלא לאכול חמץ, ורצו לקיים את הציווי. אלא, שבאו המצרים וגרשום ולא הניחום לאפות, ולכן בדרך הטבע הבצק היה מחמיץ (לא כתוצאה מרצונם אלא כתוצאה מהפרעת המצרים, שכאמור לא הניחום לאפות). אלא שעשה להם הקב"ה נס, שהגיעו מרעמסס לסוכות (ששם לא הפריעום המצרים) במהירות כזו, שהבצק לא הספיק להחמיץ, ויכלו עדיין להמשיך לאפותו (בסוכות) בלי שיחמיץ.
ולפי זה מה שנאמר בהגדה "שלא הספיק בצקם להחמיץ", אין הכוונה כמו שרגילים לפרש, שבנ"י מצד רצונם תכננו להחמיץ וכו', אלא הכוונה היא כמבואר לעיל, שבדרך הטבע היה הבצק מחמיץ כתוצאה מהפרעת המצרים, אך הקב"ה עשה להם נס וקפיצת הדרך, ולא הספיק בצקם להחמיץ.
ואדרבה, האברבנאל מוסיף שזוהי הסיבה שהקב"ה ציווה עליהם מלכתחילה לאכול מצות ולא חמץ: שעל ידי ציווי זה התגלגל הדבר שישתדלו שהבצק לא יחמיץ, ולאחר מכן ייעצבו אל לבם בחושבם שהבצק מחמיץ (כתוצאה מהפרעת המצרים), ולבסוף יראו שהגיעו לסוכות במהירות עצומה כזו שלא הספיק הבצק להחמיץ. דבר זה גרם לבנ"י להבין באיזו מהירות הביא אותם הקב"ה לסוכות, ואת עוצמת הקב"ה ושליטתו במקום ובזמן.
ועל פי מהלך האברבנאל, ישנו תירוץ לקושיה ידועה, מדוע אנו מדגישים כל כך בפסח את עניין המצה דווקא? מה מיוחד כל כך באירוע המשני לכאורה, שהבצק לא הספיק להחמיץ, ומדוע עניין זה הוא עיקר ומרכז הפסח. לפי מהלך אברבנאל מיושבת שאלה זו, שכן מצוות המצה ואיסור החמץ הם אלה שבסופו של דבר הביאו את בנ"י להכרה במהירות הגאולה ובכוחו של הקב"ה.

הגאון רבי יוסף חיים בעל "בן איש חי", שואל שאם נתבונן בסיפור המעשה של "חג גדיא", תתעורר מאליה תמיהה גדולה: אמנם החתול נהג שלא כשורה כאשר אכל את הגדי, אך לעומתו הכלב בהחלט עשה כדין כאשר נשך את החתול הרשע. והמקל שהכהו בן הבליעל הוא, שהרי פגע בכלב שומר החוק והסדר, שרק נקם את נקמת הגדי האומלל, ומעתה האש ששרפה את המקל - יפה עשתה, כך נאה וכך יאה. והמים שכיבוה שלא כדין עשו, ועל כן עלינו לכאורה לומר "יישר כח" לשור ששתה את מי המריבה הללו, ומאידך עלינו להתקומם נגד השוחט, שהניף את המאכלת על צוואר השור הצדיק ושחטו עד שפרחה נשמתו, ובהכרח נגיע לאור כל זאת למסקנה שמלאך המוות, שהמית את השוחט - כדין עשה, ומעתה תתעורר השאלה: מדוע העניש הקב"ה את מלאך המוות? או, אם לנסח זאת ביתר חריפות, לפי הגיון הפיוט, הרי שלכאורה הקב"ה נהג שלא כהוגן, ועוד שאלה מה הקשר בין חד גדיא לליל הסדר ופסח?

אך התירוץ לזה הוא פשוט וברור: אכן, לא כהוגן נהג החתול כאשר אכל את הגדי, אולם אין זה מענינו של הכלב להתעבר על ריב לא לו, איש לא מינהו לגואל הדם של הגדי, ועל כן צדק המקל שהיכהו, ולא צדקה האש ששרפה את המקל, וצדקו המים כשכיבו את האש, ולא צדק השור כששתה את המים, והשוחט צדק בשחיטת השור ומלאך המוות לא כדין עשה, ונמצא שהקב"ה הענישו כדין, א-ל אמונה ואין עוול!

וכל זה אינו אלא משל על ענין יציאת מצרים, שהרי גם עליה ניתן להקשות מדוע נענשו המצרים, הרי הקב"ה גזר שעבוד על עם ישראל? אלא, כאשר גזר הקב"ה את השיעבוד, באמרו לאברהם אבינו "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" - לא אמר מי יהיה העם המשעבד, והמצרים הם שבחרו למלא תפקיד אכזרי זה, ועל כן אנו משיבים להם מעין התשובה ב"חד גדיא": השעבוד אמנם נגזר על ישראל, אבל אתם מה לכם שנכנסתם ומיניתם עצמכם לתפקיד המשעבדים? על כך נענשתם!

בברכת פסח כשר ושמח
הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


תגובות באשכול הזה
RE: סיפור וורט יפה לחג הפסח - על ידי און ליין - 10-04-2017, 14:28

אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  סיפור למוצש אורח 0 125 16-09-2017, 21:59
תגובה אחרונה: אורח
  עזרא עדס? סיפור לארוחת ערב? אומר רבינו נחמן בן פיגא הצדיק הקדוש על ידי מעשיות של אורח 0 135 16-08-2017, 05:46
תגובה אחרונה: אורח
  עזרא עדס? סיפור לארוחת צהריים? אומר רבינו נחמן בן פיגא הצדיק הקדוש על ידי מעשיות אורח 1 154 28-07-2017, 12:45
תגובה אחרונה: און ליין
  סיפור מדהים שסיפר הנועם אלימלך והבטיח שמי שיספר סיפור זה יזכה בשפע עשירות און ליין 0 74 09-04-2017, 10:47
תגובה אחרונה: און ליין
  סיפור על הדרך עם הרב יפתח סופר שליט״א - פרשת ויקהל-פקודי מס׳ 206 אלו נרות שבת אימא! און ליין 1 106 28-03-2017, 10:12
תגובה אחרונה: און ליין
  ? *סיפור על הבעש'ט למוצ'ש* יוֹם אֶחָד הִגִּיעַ אֶל הַבַּעַל שֵׁם טוֹב יְהוּדִי עָש און ליין 0 98 25-03-2017, 23:53
תגובה אחרונה: און ליין
  סיפור בן דורי מרסל מוסרי 1 244 03-03-2017, 00:54
תגובה אחרונה: צופה
  *סיפור אמיתי שידהים אתכם!*?     *"מחמם את הלב"..*? *השעה: יום שישי, כמעט שבת..* און ליין 0 103 15-02-2017, 22:06
תגובה אחרונה: און ליין
  *שבוע טוב ומבורך* ???????? סיפור על *_הבעל שם טוב_* פעם אחת עמד הבעל שם טוב און ליין 0 65 22-01-2017, 00:49
תגובה אחרונה: און ליין
  וורט יפה לחנוכה און ליין 1 95 28-12-2016, 21:25
תגובה אחרונה: און לייןמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..