מודעה
פרשת בראשית - אשכול
#1
לקט יהלומים לשולחן שבת פרשת "בראשית" 

 זמן הדלקת נרות שבת?

ירושלים:5⃣1⃣:5⃣
תל אביב:0⃣3⃣:5⃣
חיפה:5⃣2⃣:5⃣
באר שבע:??0⃣3⃣:5⃣

בסימנא טבא 
מתחילים את ספר בראשית בריאת העולם ותחילת ימי האנושות. 
בפרשה מתוארות קריאות שמות למספר נבראים בינהם גם האדם על שם האדמה שנוצר ממנה. 
וקשה לכאורה, הרי כלל החיות והבהמות נוצרו מן האדמה, ומה החידוש באדם שדווקא הוא נקרא על שמה?
אלא מסביר המהר״ל שהאדם והאדמה חולקים תכונה מהותית וחשובה, בשונה מהבהמה שמרגע לידתה ועד סיום חייה היא באותו מצב פחות או יותר, באדם ובאדמה השלמויות והיכולות נמצאים בהם רק ״בכח״ ונדרשת עבודה ומאמץ להוציאם ״לפועל״, אדמה זנוחה תצמיח עשבים שוטים אך בטיפול המתאים יבשילו בה יבולים רבים, כך גם האדם נדרש לעבוד, להשתלם, לממש את יכולותיו, להתפתח ולעלות מעלה מעלה.

"ואת המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים" (א, טז)
וברש"י: "על ידי שמיעט את הלבנה, הרבה צבאיה להפיס דעתה".
לכאורה מה פיוס הוא זה, אפילו הרבה צבאיה, עדיין אורה פחות כנגד המאור הגדול?
ומתרצים העולם, בזה שנתן לה כוכבים במאור קטן יותר, נתפייסה, שראתה כי יש קטנים הימנה.

חידוש נוסף:
מה פרוש הברכה שמברכים את התינוק בכל ברית מילה לאחר היין: "זה הקטן גדול יהיה?" הגמרא (מסכת חולין דף ס' עמוד ב') מבארת: רַ' שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי רָמֵי (הקשה קושיא), נֶאֱמַר (בראשית א, טז): "וַיַּעַשׂ אֱלֹוקים אֶת שְׁנֵי הַמְּאֹורֹות הַגְּדֹולִים אֶת-הַמָּאוֹר הַגָּדֹל... וְאֶת-הַמָּאוֹר הַקָּטֹן." וְנֶאֱמַר (בראשית א, טז): אָמְרָה יָרֵחַ לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, אֶפְשָׁר לִשְׁנֵי מְלָכִים שֶׁיִּשְׁתַּמְּשׁוּ בְּכֶתֶר אֶחָד?!
אָמַר לָהּ: לְכִי וּמַעֲטִי אֶת עַצְמֵךְ.!

מדוע מכנה הקב"ה את השמש למאור הגדול ואת הירח למאור הקטן? אלא שהשוני בין השמש לירח לא בא לידי ביטוי רק בגודלם אלא גם בעוצמת השפעתם. השמש מפיצה אור בקרניה ומאירה את כל העולם - היא נותנת לכל הבריאה את היכולת להתקיים, לראות ולהבשיל את הפירות. לעומתה הלבנה איננה מפיצה מאומה משל עצמה היא השתקפות של השמש ותו לא. יוצא איפה, שהסיבה שהקב"ה מבדיל בין גדול לקטן נעוץ בגודל הנתינה של הנברא. התינוק כעת מייצג את ה'קטן' - אחד שתלוי באחרים, עסוק בעצמו ובצרכים שלו. לעומתו, ה'גדול' - הוא בעל נתינה - מייצג את מי שנותן לאחרים: תורם, משפיע ומלמד מיכולותיו וכישוריו לכלל הסובבים אותו.

לכן אנו מייחלים שהתינוק הזה שכעת נכנס בבריתו של אברהם אבינו - שכל כולו תלוי בהוריו וחי את הצרכים שלו בלבד, שיבוא יום ויהפוך הוא ל'גדול". גדול באופן כזה שיוכל להביט את סביבתו ולראות במה הוא יכול לתרום מכישוריו למען הכלל. אנו מתפללים שאותו אור שהוריו מקרינים לו כדוגמת השמש לירח - ההורה כגדול לילד הקטן. את אותו האור יוכל הילד להפיץ בעצמו לאחרים ומקטן יהפוך הוא לגדול!... זה הקטן גדול יהיה!
 
"ויאמר אלוקים נעשה אדם" (א, כו)
כתב רש"י דמשום הכי כתיב 'נעשה' לשון רבים, מלמד שנתייעץ הקב"ה עם המלאכים, ומכאן יש ללמוד שהגדול בל יתגאה את עצמו ויטול עצה מן הקטן ממנו. על פי זה אפשר לבאר הגמרא 'כל המתגאה כאלו עובד עבודה זרה', ויש לדקדק למה ממשיל גאות לעובד עבודה זרה דוקא. אלא שהמתגאה אינו לומד את הפסוק "נעשה אדם" שנתייעץ עם המלאכים ללמדנו שלא יתגאה, אם כן לדידיה יש לטעות בפירוש הפסוק שחס ושלום שתי רשויות יש, לכן המתגאה כאלו עובד עבודה זרה. 
(חנוכת התורה)

פירוש נוסף:
מאחר שהקב"ה הי׳ נמלך עם המלאכים על תורת האדם אם לבראו או לאו, ועל האשה לבראה לא נמלך כלל עמהם רק עשה מדעת עצמו, על כן הנשים מברכים בכל יום "שעשני כרצונו", היינו בלי רצון אחרים, רק ברצונו הבלעדי...
(ישועת יעקב)

"ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך" (ג, יז)
לכאורה היה צריך לאמר רק "כי אכלת" אלא עיקר החטא הוא לא רק עצם החטא, שאינו יכול להתגבר על יצרו הרע, אלא שהוא מנסה להצדיק את עצמו ותולה את החטא באמתלה והתנצלות. וכן אדם לא אמר סתם חטאתי, אלא "האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל" (ג, יב), עצם ההתנצלות הוא חטא חמור.
(מנחה בלולה)

"ויהי כל ימי אדם אשר חי" (ה, ה)
התוספת מילים "אשר חי" כתוב רק אצל אדם הראשון וכן אצל אברהם אבינו כתוב התוספת "אשר חי" והטעם כי באדם הראשון היה לו לחיות אלף שנים רק נתן לדוד שבעים שנה ולכן כתוב אשר חי, כי במציאות חי רק תשע מאות ושלושים אבל ימי חייו היו אלף שנים, וכן באברהם אבינו ימי חייו היו מאה ושמונים אבל במציאות חי רק מאה שבעים וחמש כי הקדים ה' פטירתו חמש שנים שלא יראה בן בנו עשו יוצא לתרבות רעה.
(ישועות יעקב)

"ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו" (ב, יז)
הרבי ר' זושא מאנפולי פנה פעם לאחיו הרבי ר' אלימלך מליז'נסק ותמה בפניו "הרי מקבלים אנו שבאדם הראשון היו נשמות כלל ישראל עד סוף כל הדורות, ואם כן איך הנחת לו לחטא ולאכל מעץ הדעת"? השיב לו רבי אלימלך: "אחי יקירי, טוב היה לאדם שיאכל, שכן אם לא היה עושה כן, היה שרוי כל ימיו בהרהורי הכפירה שהטיל בו הנחש בשעה שפתה אותו לאכל מעץ הדעת ואמר לו 'ביום אכלכם ממנו ונפקחו עינכם והייתם כאלקים ידעי טוב ורע', והרי הרהורי עברה קשים מעברה. לכן מוטב היה שאכל, וכך נוכח האדם לדעת שגם לאחר האכילה נותר כמות שהוא".

פתגם לשבת

״שיר אחד יכול לשנות רגע, רעיון אחד יכול לשנות את העולם, צעד אחד יכול להתחיל מסע... אבל תפילה יכולה לשנות גם את הבלתי אפשרי!!!״

ונסיים בסיפור במעלת "הביטחון" לשולחן השבת

?אל הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשב זיע"א הגיע אחד מחסידיו וסיפר לו על מצבו בעבר ולאן התדרדר היום, "רבי, ירדתי מנכסי, הפכתי לבעל חוב, איני רוצה שיתפרסם הדבר ברבים, עזור לי רבי".
"לך וקנה כרטיס לוטו", אמר לו הרב, "אתה תהיה זה שיזכה בהגרלה".

"אני מאמין באמונה שלמה בהבטחת הרב", השיב החסיד, "אולם עד לתאריך ההגרלה הגדולה נותרו מספר חודשים, ובנתיים אני צריך להשיא את בתי ואין לי את הממון הדרוש לשם כך!"
"ה' יעזור, אל דאגה".
נפרד החסיד מרבו, קנה כרטיס לוטו, ויצא לדרכו בטוח בה' ובישועתו.

באמצע הדרך עצר החסיד ללון באכסניה. באותו הלילה הגיע לאכסניה שר גדול ונשאר ללון שם את הלילה. נרדם השר ובחלומו הוא רואה שבחדר הסמוך לן יהודי שיש בחיקו את כרטיס הלוטו הזוכה בהגרלה הקרובה.

קם השר בבהלה ושלח את משרתו לבדוק האם נכון הדבר האם לן יהודי בחדר הסמוך.
בדק משרתו ואכן נמצא כאן יהודי, מיד העירו וקרא לו אל השר.

מבוהל ניצב החסיד לפני השר שחקרו ודרשו הדק היטב, "האם יש בחיקך כרטיס לוטו להגרלה הקרובה?"
"כן" ענה החסיד בהיסוס.
"גם לי יש כרטיס כזה, רצוני שנחליף זה עם זה את הכרטיסים, אתן לך עבור ההחלפה כמה מטבעות כסף".

החסיד, שבטח בהבטחת רבו שכרטיסו עומד להיות הזוכה, לא הסכים בשום אופן לחליפין, ואף כשרצה השר לתת לו סך עצום של אלף זהובים, לא היה מוכן להתחלף עימו.

השר, שבטח בחלומו שהכרטיס של היהודי הוא שיעלה בגורל, ציווה בחמתו למשרתו לקחת בחזקה את הכרטיס, המשרת עשה כציוויו וחטף את הכרטיס מהחסיד.
"איני רוצה לגזול אותך, קח לך אלף זהובים וגם את הכרטיס שלי..." והלך לדרכו.

עצב גדול כיסה את פני החסיד, "עכשיו כבר לא אזכה בפרס" מלמל לעצמו.
אך עד מהרה התעשת, שמח באלף הזהובים שהיו לו לחתונת בתו והודה לקב"ה.

הימים עברו ובהגרלת הלוטו זכה הכרטיס שנתן השר לחסיד בעל כורחו בסך של אלפי זהובים!

קם החסיד ונסע לרב מברדיטשב.
כאשר בא אל הקודש פנימה חיכה לו הרב ואמר: "ראיתי כי מזלך מושפל עד עפר, לכן הוכרחתי לשלוח את 'בעל החלומות' שידבר על לב הפריץ שיחליף איתך את כרטיסו, ראיתי שכרטיסו יעלה בגורל ולא שלך, ואלף הזהובים שהוסיף לך, משום שאמרת שצריך אתה להשיא את בתך" ('הצמח צדיק' מוויז'ניץ)

על האדם להיות עם אמונה אמיתית, שהקושי הוא המעבר אל ההצלחה.

התורה מתחילה באות ב' ולא באות א' הראשונה, לומר לנו שלא מספיקה האמונה בבורא אלא חשוב גם הבטחון בו!

היה בטוח ביוצרך, שוודאי רוצה בטובתך, היה מאושר יש לך אבא שבשמים...

שבת שלום ומבורכת ??
(זכות גדולה להפיץ ולזכות)

?לע"נ מכלוף בר דדה.
לע"נ גבריאל מיכאל בר דדה.
לעילוי נשמת אברהם בן מונירה.
לעילוי נשמת תקווה בת מזל.
לעילוי נשמת אסתר בת מזל.
לעילוי נשמת גליה בת גמילה.
לעילוי נשמת ירוחם בן חיים. 
לעילוי נשמת מרדכי בן אסתר.
לעילוי נשמת יהודה בן קמר. 
לעילוי נשמת החיילים שחירפו נפשם למענינו הי"ד.
לעילוי נשמות אחינו שנרצחו בפיגועי הטרור האכזריים הי"ד.
לרפואת כלל חולי ישראל ובפרט לחיילים והפצועים שיחזרו לביתם בריאים ושלמים במהרה אמן!ן

הגב
#2
שבת שלום

הגב
#3
פרשת "בראשית".
כניסת שבת 17:39
יציאת שבת 18:46

"..מִכֹּל עֵץ הַגָּן אָכֹל תֹּאכֵל.
וּמֵעֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע לֹא תֹאכַל מִמֶּנּוּ."

פרשת בראשית פותחת בתיאור הבריאה.
יום אחר יום, שלב אחר שלב נבנה העולם והכל לכבודו של היצירה המוגמרת - האדם.
הכל נברא לכבודנו ובשבילנו.
הכל מותר, הכל נגיש חוץ מעץ הדעת.

למה לברוא דבר שיביא עימו קושי? למה לראות ולא לדעת? למה לאכול אסור, אבל מותר לגעת...ומדוע סוף מעשה במחשבה תחילה.

אפשר לומר שהציווי על האדם לא לאכול מעץ הדעת משמעו שהאדם יהיה ללא דעת...שאדם ישאר תמים לשארית חייו.
כאשר על אדם נאסר שלא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, אין זה אומר שהוא היה אמור להיות חסר דעת, הרי הייתה לו דעת גם לפני, והדעת הזו קרבה אותו לכיוונו של העץ.
העץ מעיד על מצפונו ויצרו של האדם, העץ נוכח בחייו של כל אדם בכל שלב ושלב להכווין, ללמד, להתלבט ולהזהיר.
הוא מסמן את הטוב ואת הרע כנקודות קיצון וזכות בחירה.
האיסור לאכול ממנו מראה לנו את האופן שבו הטוב והרע המוחלטים אמורים לתפקד ולמצוא מקום של שליטה בחיינו.
העץ הוא מורה דרך ותמיד הוא מגיע בנקודת קצה, שם עליי לבחור...ושם אני חלש.
העץ אמור להעיר אותנו כאשר נבחר ברע ולהאיר לנו את הדרך כאשר נבחר בטוב.
שנדע את כל האפשרויות שעומדות לרשותינו.
לבסוף אנחנו מתנתקים מהעץ...וחוזרים אליו שוב ושוב בקצב תהיות הלב.

הרע והטוב אמורים ליצור השפעה בחיי האדם. עלי לדעת מה ראוי לי ומה פגום בשבילי, מה טוב לי ומה פחות..הממשות תמיד תתקרב אלינו או תתרחק מאיתנו אך לעולם לא תיגע בנו, אלא אם באמת נרצה בזה.

מעשה הבריאה כולו בה להורות לנו, עד כמה הכרחי הסדר בחיים, עד כמה הבריאה ראויה לנו,  ושהכל זה בסך הכל עניין של נקודת מבט.
מצד אחד אל לנו לפחד לבחור גם אם לכאורה זה רע, אולי הרע הוא בכלל טוב. 
מצד שני להבין שלא כל דבר שנבחר אכן טוב עבורנו.

שבת שלום ⚘
לעילוי נשמת יעל בת גורגט ת.נ.צ.ב.ה.
לרפואת זזו (סמדר) בת לאה.
לרפואת גלית בת סמדר.

הגב
#4
זמני כניסת/יציאת שבת פרשת בראשית:

              ? לע"נ ?
?אימי מורתי האישה החשובה מרת "צביה בת ישראל פסח הלוי". 
?חברי היקר נועם ההליכות "משה בן יוסף אלימלך".
?האשה הצדקנית מרת "נעמי בת מנחם" שנזדככה ביסורים קשים.

ירושלים:
??17:32
✨18:45
ביתר עילית:
??17:32
✨18:45
בית שמש:
??17:31
✨18:44
באר שבע:
??17:43
✨18:47
קרית גת:
??17:49
✨18:46
מודיעין עילית:
??17:41
✨18:45
בני ברק וגבעת שמואל:
??17:49
✨18:46
אלעד:
??17:42
✨18:46
אשדוד:
??17:50
✨18:47
צפת:
??17:37
✨18:43
חיפה:
??17:41
✨18:45
נתניה:
??17:49
✨18:46
תל אביב:
??17:50
✨18:47
פתח תקווה:
??17:31
✨✨18:46
אילת:
??17:42
✨18:47
רבינו תם:
19:23

?פנינים לשולחן השבת?

?"ויקרא ה' לאדם ויאמר לו איכה"
התורה היא נצחית והיא נאמרה לכל הדורות ולכל אדם. ה' אומר לאדם בכל מקום שהוא נמצא ולכל 
הדורות "איכה" ?! התבונן וראה איכה ? היכן אתה נמצא? באיזו מדרגה אתה עומד ? (רש"ז מלאדי)?

?"המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת"
נאמר "מים גנובים ימתקו"
כלומר יש והאדם מתאווה דווקא לאיזה דבר לא בגלל היותו טוב, אלא 
משום שהדבר אסור לו ולכן התאוה מושכתו דווקא לזה, וזוהי השאלה "המן העץ אשר צויתיך לבלתי
אכול ממנו – לכן אכלת ?" כלומר : שדווקא האיסור גירה אותך ? (כנפי נשרים)?

?"בזיעת אפך תאכל לחם"
אומר היה "היהודי" ז"ל מפשיסחא: מיום שנברא האדם הוא עמל למען בניו וכאשר יגדלו בניו גם 
הם עמלים בשביל בניהם וכך הלאה ... וכך עובדים הם כבר אלפי שנים בשביל הבנים ! 
ועל כן קשה לי ! היכן הוא אותו הבן המאושר שלמענו אנו עמלים אלפי שנים ?!?

?"ויתהלך חנוך את האלוקים ואיננו"
חנוך תופר נעלים היה ועל כל תפירה ותפירה אומר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", שיש בו יחוד וקישור כל העולמות (מדרש תלפיות ערך חנוך)
ועל זה פירש הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל כי אפשר לפרש את המאמר הזה לפי פשוטו : חנוך היה בודק כל חוט שיהיה מעובד כראוי וכל תפירה שתהיה מתוקנת וקשורה כהלכתה בשביל לעשות נעל חזקה וטובה. 
מנהגי נאמנות זו לגבי הממון של האחרים הם הם היחודים והקישורים הקדושים ביותר והמדרגות העליונות בעבודה ה' .?

?"בראשית ברא"
כשם שהבית מודיע על הבנאי, והבגד מודיע על האורג, והדלת העל הנגר, כך העולם מודיע על הקב"ה שהוא בראו". (מדרש תמורה).?

?"ויבדל בין המים אשר מעל לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע"
אמר רבי זאב וולף מסטריקוב לתלמידיו: שואלים אתם: איך אפשר לחיות ולהתקיים בעולם רע כל כך? התשובה היא: אתם אינכם טובים כל כך כפי שאתם חושבים, והעולם אינו רע כל כך כפי שאתם מאמינים. אם תלמדו להכיר את עצמכם, תלמדו להכיר גם את העולם.?

?"את המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור הגדול לממשלת הלילה"
אומר רבי אברהם מסלונים: קל לו לאדם להנמיך עצמו בפני מי שגדול ממנו, הוא גם מסוגל להתכופף בפני קטן ממנו, מה שקשה לו, זה להכניע עצמו בפני חברו השווה לו.?

?"ונהר יצא מעדן"
אמר רבי יעקב יוסף בעל ה"תולדות", תלמידו של הבעש"ט: אין לרשעים גיהנום יותר מאשר אם מכניסים אותם לגן עדן, שאין שם אכילה ושתייה ותאוות העולם הזה, רק הצדיקים יושבים שם ועטרותיהם בראשיהם, ומתעדנים בתענוגי תורה ותפילה. ומה שהוא עונג לצדיקים הוא נגע לרשעים.?

שבת שלום ומבורך?,
יוסי קסוטו??

הגב
#5
בס"ד

- עש"ק בראשית תשע"ח -
- שבת מברכים מרחשוון -

לעי"נ 
הרה"צ פנחס בן בנימין בינוש
פריידא בת יבדלחט"א ר' מרדכי לוי

לרפואת 
מרים בת חיה שרה
בנימין אשר בן חנה
פנינה פרלה בת שרה טריינה  
יוסף בן דינה הלה

"ויאמר אלוקים נעשה אדם" (א, כו)
מאחר שהקב"ה הי׳ נמלך עם המלאכים על תורת האדם אם לבראו או לאו, ועל האשה לבראה לא נמלך כלל עמהם רק עשה מדעת עצמו, על כן הנשים מברכים בכל יום "שעשני כרצונו", היינו בלי רצון אחרים, רק ברצונו הבלעדי...
(ישועת יעקב)

"וייצר ד' אלוקים את האדם עפר מן האדמה" (ב, ז)
ידועה אמרת העולם אשר "אבא אחד יכול לגדל עשרה ילדים, ואילו עשרה ילדים אינם מסוגלים 'לגדל' אבא אחד". מבאר האדמו"ר מאוסטרובצה: אדם הראשון הנחיל אחריו את כל הטבעים והתכונות שלו לבניו, ובניו העבירו לבניהם בשלשלת הדורות, וכך גם את הדאגה ואת המסירות של אב לבן שאדם הראשון התמסר לבניו, אבל תכונה אחת אדם הראשון לא יכל להנחיל, והיא: מסירות הבנים לאבא, משום שלאדם הראשון לא היה אבא, שהרי נוצר מהאדמה, ומכיוון שהתכונה הזאת לא השתרשה אצלו הוא לא העביר אותה לבניו וממילא בניו לא העבירו את זה לבניהם...

"ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך" (ג, יז)
לכאורה היה צריך לאמר רק "כי אכלת" אלא עיקר החטא הוא לא רק עצם החטא, שאינו יכול להתגבר על יצרו הרע, אלא שהוא מנסה להצדיק את עצמו ותולה את החטא באמתלה והתנצלות. וכן אדם לא אמר סתם חטאתי, אלא "האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל" (ג, יב), עצם ההתנצלות הוא חטא חמור.
(מנחה בלולה)

"והבל הביא גם הוא" (ד, ד)
המהר"ל מפראג זצ"ל כותב שלכך נענש הבל ונהרג, מפני שהביא "גם הוא", היינו הוא לא התעורר מעצמו, אלא רק לאחר שראה את קין שהוא מביא, הביא גם הוא. ולכאורה יש לתמוה, אם על "קנאת סופרים" כזו נתחייב מיתה, הרי קין שהביא זרע פשתן, היה בוודאי חייב מיתה. והתשובה, מכאן משמע שזה שלא שעה ד' אל מנחתו, גרוע הוא מן המוות.

"גדול עוני מנשוא" (ד, יג)
קין שאל והקשה הרי יש מדה בהי"ג מדות של "נושא עוון", וכי עוני כל כך גדול יותר "מנשוא" מהמידה של נושא עוון, ולא תוכל לסלוח לי?!
(אלשי"ך הק')

"ויהי כל ימי אדם אשר חי" (ה, ה)
התוספת מילים "אשר חי" כתוב רק אצל אדם הראשון וכן אצל אברהם אבינו כתוב התוספת "אשר חי" והטעם כי באדם הראשון היה לו לחיות אלף שנים רק נתן לדוד שבעים שנה ולכן כתוב אשר חי, כי במציאות חי רק תשע מאות ושלושים אבל ימי חייו היו אלף שנים, וכן באברהם אבינו ימי חייו היו מאה ושמונים אבל במציאות חי רק מאה שבעים וחמש כי הקדים ה' פטירתו חמש שנים שלא יראה בן בנו עשו יוצא לתרבות רעה.
(ישועות יעקב)

- שבת שלום וחורף טוב -
   - חודש טוב ומבורך -
       - ברוך רובין -64

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 39 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 586 155,945 12-01-2018, 00:11
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 67 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 232 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויחי - א שכול אורח 4 112 31-12-2017, 01:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 294 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  ב"ה ממתק לשבת פרשת ויגש תשע"ח אחד מתלמידי הבעל שם טוב קרא פעם בספרים שמי שנמנע מלדבר אורח 0 101 23-12-2017, 19:16
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 250 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 512 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 246 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };