מודעה
פרשת ויגש - אשכול
#1
פרשת ויגש
כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו איתנו (מד,כו)
הקב״ה נקרא איש ככתוב: ה׳ איש מלחמה. לא נוכל לראות פני האיש, את הקב״ה, אם האחים שלנו שקטנים מאיתנו ברוחניות, לא דאגנו לחזק אותם, להביא אותם איתנו לדרך התורה והמצוות...

זה לא מספיק שאתה חזרת בתשובה, אתה צריך לדאוג לסובבים אותך.. כל אחד לפי כוחו, יש שיודע לדבר דברי תורה ולחזק, ויש שפשוט במעשים ודרך ארץ שלו שהוא מתנהג, מזכה את הרבים..

חומר למחשבה.. שבת שלום

הגב
#2
??פרשת "וַיִּגַּשׁ"??
לע"נ רחל בת עישה
ויהודה סויסה בן עליזה וציון

פרשתנו השבת ממשיכה לעסוק בהתעמרות יוסף, שליט מצרים, באחיו שרק רוצים לשבור אוכל. יוסף, שרואה שאחיו יהודה כבר מגיב בתוקפנות, מבין שאחיו למדו את הלקח ואף עשו תשובה על שמכרו אותו עצמו, ולכן מחליט לחשוף בפניהם כי הוא יוסף.

פרשנים רבים תמהים על מילותיו הראשונות של יוסף לאחיו; "וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל-אֶחָיו אֲנִי יוֹסֵף, הַעוֹד אָבִי חָי". הרי שמע מהם כבר קודם שאביו בחיים.
אלא מסביר ר' יעקב צבי הופמן שיוסף לא שאל, אלא קבע- אני יוסף ולכן אבא שלי חי. יוסף ידע שמה שעזר לו להישאר 'יוסף הצדיק' בתוך זוהמת מצרים, היה דמות דיוקנו של יעקב אביו שעלתה לפניו- יעקב שהיה סמל לאמת ויושר- והיא הצילתו מן החטא. וכיוון שהיה הדיוקן כל-כך ברור ומשפיע, ידע יוסף שאביו בחיים ואין זה רק זיכרון ישן.

ואולי יכולים גם אנו ללמוד מכאן, שככל שנצליח להחיות את ה'יעקב אבינו' שבנו, את המקום שבו אנו יותר אמתיים, מודעים ומחוברים לשורשים וגם לאלוקים, ולא נדמיין שהעולם סובב סביבנו- נצליח גם אנו לעמוד בניסיונות ולצאת מחוזקים.
שבת שלום!

הגב
#3
בס"ד פרשת "ויגש" תשע"ח

פורום עולמי הלכתי ומקצועי "וזבחת"

הרב שאול ואקנין
פרפראות לחכמה
ליכא מידי דלא רמיזי באורייתא.

ויגש. (מד,יח).
כתב הפרי מגדים באשל אברהם (או"ח סימן תרפה, סק"ד), מ"כ בשם הגאון מו"ה אייזיק דרשן, כשחל ראש חדש שבט ביום ד' אז יהיה קור ושלג גדול באותו חורף, וסימן ויג"ש, ע"ש. ויג"ש ר"ת ויהיה ג' שבט. ויג"ש יהיה שלג וקור גדול. (אמרי שמאי).
וז"ל האליה רבה (סימן תרפה סק"ד), שבט, מצאתי כתוב, לעולם כשחל ר"ח שבט ביום ד' אז הוא קור ושלג גדול באותו חורף, והסימן הוא ויג"ש, ר"ת י'ום ו' ג' ש'בט, כי אז הוא כך בדוק ומנוסה, והיירא דבר ה' הניס וגו' (אייזק דרשן). עכ"ל.

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני.
ר"ת, ו'יאמר י'הודה ג'ביע ש'לך א'צלינו ל'א י'מצא. ו'אם י'מצא ה'וא ו'דאי ד'רך ה'ערמה. ו'אם י'קניטני א'דוני, מלחמה ר'בה ב'ינינו י'היה. א'בי ד'ואג ו'חושש נ'פש י'לדיו.

ויגש אליו יהודה. (מד,יח).
ס"ת שוה. שאמר לו אני שוה לך כמוך. שאתה מלך, ואני מלך. ועל זה המדרש אומר כי המלכים נועדו יחדיו ע"כ. (שפתי כהן, מצפת).

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני. (מד,יח).
כל זה נדרש בר"ת. ו'ירא י'וסף ג'ודל ש'ערות א'שר ל'יהודה י'רא ו'יאמר. י'בואו ה'גבורים ו'דורכי ה'קשתות. ו'ירא י'הודה א'ת מ'כה ר'בה. ב'ית י'וסף . א'מר ד'ן נ'כד י'עקב. (אור ישע).

ידבר נא עבדך דבר באזני אדני. (מד,יח).
ובדרך הלצה, יהודה אמר ליוסף בזה"ל, ידבר העבד שרדף אחרינו וילחש לך באזנך, שהרי מי כמוהו יודע שכל דבריך, עלילות, אין בהם ממש. (ספרים).

כי כמוך כפרעה.
מה פרעה גוזר ואינו מקיים וכו', אנה מצינו שפרעה גזר ולא קיים?, י"ל שפרעה גזר שלא יכנס עבד בשררה ועתה נכנס יוסף. רבינו ישעיה הראשון בנמוקיו כת"י. (החיד"א, פני דוד).

כי' כמוך' כפרעה'. (מד,יח).
סו"ת, יכ"ה. ופרש"י אהרג אותך. ואת פרעה. שבשם קדוש זה, יכה ויהרג אותו. (ברכת יצחק, שוויגר). ובשם הזה הרג משה את המצרי.

ילדה לי אשתי. (מד,כז).
היה ראוי שיאמר, ילדה לי רחל?, אבל הענין כי לא לקח אשה מדעתו כי אם רחל, ולכן יאמר עליה "אשתי", כלומר שלא נולד לי מאשה שהיא אשתי ברצוני רק שנים, ושמתי עליהם אהבתי כאלו הם יחידים, והשאר כבני הפילגשים הם אלי. וזהו שמקדים הכתוב בכל מקום רחל ללאה, שנאמר (רות ד, יא) "כרחל וכלאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל" (בראשית לא,ד), "ויקרא לרחל וללאה השדה". כי עיקר הבית היתה רחל. ובפרשה זו כתוב (מו,יט) בני רחל אשת יעקב. ובלאה לא הזכיר הכתוב כן, כן פי' הרמב"ן ז"ל.

אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אתי מצרימה. (מה,א).
לכאורה כפילות לשון יש כאן, כי באומרו אני יוסף, ממילא מובן אני אחיכם?, וממילא מובן גם "אשר מכרתם וכו'?, ועוד, כי באומרו אשר מכרת אותי, הרי מביישם, ומה לו צורך בזה?, ופירש האור החיים הקדוש, כי יוסף למרות הכל אמר להם אעפ"כ אני יוסף, ואע"פ שאתם מכרת אותי מצרימה, אעפ"כ באותו רגע וגם עד עתה אני אחיכם באחווה ללא שום קפידה וכעס. כי בכך ראה הכוונה משמים. והראיה לכך, אמר להם יוסף, ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם וכו' כי למחיה שלחני ה' לפניכם וכו'. ודו"ק.

ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף (מה,א).
"איש" לא עמד, אבל מלאך היה בהתוועדות הזאת, והוא המלאך גבריאל שהיה עם יוסף במצרים, כדאיתא במדרש שהאחים רצו להרוג את יוסף ובא המלאך גבריאל ופיזרם לד' פינות הבית. (ספרים). ועפי"ז א"ש מ"ש "ויאמר לו האיש, שמעתי אומרים נלכה דותינה", והאיש היה מלאך גבריאל, עיין רש"י שם.

ולא עמד איש איתו בהתודע יוסף אל אחיו. (מה,א).
"בהתודע", אותיות עבדו"ת. לומר לך שלא רצה יוסף שישמעו מצרים גנות אחיו שמכרוהו, ולכך הוציא כל איש מעליו. (נחל קדומים).

ויתן קולו בבכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה וכו'. באו אחי יוסף. (מה,ב)
בדרך בדיחותא שואלים, ואיך שמעו וידעו כל מצרים בבת אחת?, כנראה שהיה להם "וואטס אפ קבוצתי".

כי נבהלו מפניו.(מה,ג).
ואין בושה גדולה מזאת לאחר שנודע שיוסף חי, ומה יגידו האחים, ומה תהא תגובת יעקב. מצב מבעית, הלם מוחלט.
ויש מפרשים גם, "כי נבהלו", בראותם פני צדיק וקדוש, ובמצרים. וכן מצאתי באגרא דכלה שפירש, כי נבהלו מפניו. לא אמר נבהלו ממנו, רק מפניו, שהביטו אל פניו בעין השכל, וראו אור הנערב איך הוא עדיין ביופיו, ונבהלו בתמהון לב איך עמד כנגד כח ערות הארץ והוא בצדקתו. ע"ש.

ועתה אל תעצבו.
העבר אין, והעתיד עדיין, וההוה כהרף עין, ודאגה מנין?. (אבן עזרא).

ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלהים. (מה,ח).
כתב הגחיד"א פני דוד (ויגש, אות ט) אפשר לפרש מה שאמר וישלחני אלהים לפניכם רמז להם דנזדמנו לו מלאכים להביאו אצלם, כמ"ש וימצאהו האיש, והנה תועה בשדה וכו'. ואמרו רז"ל שהיה מלאך. והוא היה הגורם שהלך אל אחיו. ואם לא היה המלאך, היה חוזר כשלא מצאם. וא"כ מאת ה' היתה זאת ואין לכם להתעצב. עכ"ל. ולפי זה יתבאר הכתוב, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי אלהים ע"י מלאכו ששלח אלי, ורמז לדבר האלהי"ם גימ' מלא"ך. ומכאן ראיה כי מה' יצא הדבר, ועל כן אין לכם להצטער. (בני שלמה).

כה אמר בנך יוסף. (מה,ט).
השכינה הנקראת כ"ה. שנאמר, כה אמר ה' צבאות. והיינו "כה אמר" השכינה ליעקב, בנך יוסף, שמני אלהים לכל מצרים, שפירסם אלהותי בכל מצרים ובעולם כולו. ובכל דבר יש בו ניצוצות קדושה המחייהו בתוכו, ועל כן לא יצטער.
ובשם הבעש"ט אם נשבר כלי לאדם, לא יצטער, כי בזה הרגע נפסקו ניצוצות הקדושה המחייה את הכלי, ובעל כורחו חייב לישבר. וזה ענין המיתה. ויוסף גילה רז זה ופירסם אלהותו בעולם. (אילנא דחיי).

ויבך עליהם.
ר"ת, ו'ירא י'וסף ב'הם כ'י ע'תידים ל'היות י' ה'רוגי מ'לכות. (ספרים).

לכלם נתן לאיש חליפות שמלות, ולבנימין נתן וכו' וחמש חלפת שמלות. (מה,כב).
חליפות כתיב מלא, שנתן לאחיו כל אחד לפי מידתו. אומנם לבנימין כתוב חלפת חסר, כי כולם היו מידה אחת. (ספרים).

ולאביו שלח כזאת (מה, כג ).
כחשבון הזה (רש"י). "כזאת" גימט' חת"ך, שם המלאך הממונה על הפרנסה. וזה שלח יוסף ליעקב אביו.

ויגידו לו לאמר. (מה,כו).
ארז"ל דסרח בת אשר אמר לו תחילה שיוסף חי. סר"ח ר"ת "לאמר" עם האותיות. (אוצר חיים, מהר"י הלוי).

עוד יוסף בני חי. (מה,כו).
"עוד" עולה במספר 80, יוסף מלך במצרים 80 שנה.

כי לא האמין להם. (מה,כו).
בפסיקתא, ובמדרש אגדה (מה,כו), כך ענשו של בדאי, אפילו אומר אמת אין שומעין לו. (סנהדרין פטSmile. ע"כ.

כל הנפש הבאה לבית יעקב וכו'. (מו,כו).
על משכבי בלילות פירשתי כי הטעם שנקראו ישראל נפ"ש בלשון יחיד אע"פ שהיו ע' נפש, אלא לפי שהיו באהבה ואחדות. (ועיין להרב הכתוב לחיים סימן ע"ה). והנה הבא"ה אותיות אהב"ה. וז"ש "כל הנפש", והלא לא היו אלא ע' וקראם נפש?, ויהי כמשיב, הבא"ה אותיות אהבה והרי הם כנפש אחת. עד כאן מה שפירשתי בחלומי. ע"ש. (מועתק אצלי).

להורות לפניו גשנה. (מו,כח).
"גשנה" ר"ת, נ'ס ג'דול ה'יה ש'ם. ועוד ר"ת, ש'מנה נ'רות ה'לל ג'מור. (ספרים).

שבת שלום

הגב
#4
בס"ד פרשת "ויגש" תשע"ח
הרב מנחם צדוק
לק"י
פיוס לאומי.
מלכות יהודה היא זו ללא ספק שעתידה להנהיג את בני עמינו בעתיד לבוא והיא זו אשר תהיה המאחד בין כל חלקי העם.
לעומתה של מלכות זו באה מלכות ישראל [יוסף] כביטוי לפלורליזם חברתי ותרבותי הנותן מעמד שווה גם לאלו הנחשבים לפחותים בחברה הישראלית ובכלל. וכפי שמעיד עליו הכתוב "והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו", הדגישה התורה שבני השפחות הם לא פחות מאשר בני הגבירה ויעקב לקח אותן בכתובה וקידושין. ועל כך עמד יוסף בכל תוקף שיש להנהיג ולנהוג בכבוד גם באלו שלכאורה נחשבים פחותים שבחברה.
יהודה ויוסף שילוב של שני כוחות.
וְאַתָּה בֶן אָדָם קַח לְךָ עֵץ אֶחָד וּכְתֹב עָלָיו לִיהוּדָה וְלִבְנֵי יִשְׂרָאֵל חברו [חֲבֵרָיו] וּלְקַח עֵץ אֶחָד וּכְתוֹב עָלָיו לְיוֹסֵף עֵץ אֶפְרַיִם וְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל חברו [חֲבֵרָיו].
עץ אחד המבטא את כל ישראל חברים אלא שאנו נקראים על שמו של יהודה יהודים וזאת בשל הסיבה הפשוטה שיהודה הוא אשר מכוון את ההנהגה שלו יותר כלפי פנים בתוך עם השם, בעוד שיוסף הוא שר החוץ המיישר הדורים עם אומות העולם המתבטא במראהו החיצוני כמלך מיצרי לכל דבר, אלא שבתוכו הוא ישראלי כשר וצדיק שהכתוב מעיד עליו "עדות ביהוסף שמו על ארץ מצרים". [ ההלכה מתירה לשר חשוב בישראל לגדל בילורית ולהראות כאחד ממלכי הגויים. רמבם ע"ז פרק יא ה"ג]. זאת ועוד אצל יהודה מצאנו את המזג החם ואת רוח הלחימה שהייתה בו, ידו קלה על ההדק [ הוציאוה ותשרף] הוא עומד לצבע את מצרים בדם הרוגיה כפי שצבע את הכתונת. בעוד שיוסף הוא הכוח הממתן והמרגיע ואת זאת לקח מאביו יעקב בשעה שהקפיד על המהירות לשפיכות דמים כמו שראינו אצל שמעון ולוי. עם שני המוטיבים הללו המתאחדים סביב עץ אחד יש וניתן להנהיג עם שלומי אמוני ישראל. וזהו הפיוס הגדול לעתיד לבוא. אותם מלכים בימינו הנראים כיוסף כחילונים אך בתוכם הם יהודים הנקראים על שמו של יהודה, יחברו למנהיגותו הדתית והלאומית התורנית של יהודה ויהפכו שוב לממלכה מאוחדת.
יהודה ויוסף מול הנמושה הפלסטינית החלאה הנשית הפלסטינית עומדת מול החייל היהודי ומחרפת ומגדפת את כלל בית ישראל. מה עושה אותו חייל? איך וכיצד הוא חונך להגיב במקרה שכזה? כאן בא יוסף ללמד על המתינות ושלא לשחק לידיים של האויב. כולנו היינו רוצים לראות איך שהוא תוקע לה כדור בראש. אבל אז מה היה קורה? איך היה מגיב יעקב אבינו ע"ה על המעשה? לא היינו מגיעים לתוצאות טובות...אדרבא! "ונאספו עלי והכוני" ... הלא הם רוצים שהחייל יגיב כפי שכל אחד מאיתנו היה רוצה לראות... ואז היינו מבעירים את כל האזור. מתינותו וסבלנותו של החייל כפי שחונך היא כמו סכין שננעץ בלב האיסלאם. זוהי מלחמתו של יוסף המתון שיכול בדיבורו להוציא את היריב מהכלים. החייל היקר שהפליג מול ריקה ונאלחת אומן גם בטכסיסי מלחמה כיהודה, אלא שאת זה יש לשמור כנשק ליום הדין ואת זה חיילי צהל יודעים לעשות זאת טוב מאוד והלוואי שלא נזדקק לנשק זה. כשעדיין אנו בסימן של חנוכה רואים אנו את שני עלי הזית משני צדי המנורה שהפך להיות בעצם הסמל הלאומי של מדינת ישראל.
אלו הם שני בני היצהר כלומר שני המנהיגים שעליהם אנו מדברים יוסף ויהודה מנהיגות רוחנית ומנהיגות מדינית לאומית הכתובים על עץ אחד. "עץ חיים היא למחזיקים בה"...
שבת שלום

הגב
#5
בס"ד פרשת "ויגש" תשע"ח

פורום עולמי הלכתי ומקצועי "וזבחת"

הרב אריק אלחרר

?פרשת ויגש?

התורה כותבת שיעקב שלח את יהודה להכנות, "ואת יהודה שלח לפניו גשנה", רשי כתב ב' פרושים, א, לעשות את ההכנות הגשמיות. ב', לעשות את ההכנות הרוחניות, להכין בית מדרש ובית הוראה ושתי הפרושים אחד הם שצריך גם את ההכנות הגשמיות וגם את הרוחניות לעבודת השם של יעקב וזרעו ופרוש זה מתרץ מדוע נכפלה המילה "לפניו" בפסוק. ומה ששלח יעקב דווקא את יהודה, כי גילה אחריות ואומץ לב גשמית ורוחנית גם במעשה תמר וגם בערבות על בנימין ועליו אפשר לסמוך.
וטעם שני ע"פ המדרש יעקב חשד שיהודה הרג את יוסף כמ"ש חיה רעה אכלתו ויהודה נמשל לאריה, ואחר שגילה שטעה במחשבה זאת ניסה לפייסו ולכבדו.
עוד התפעל יעקב שלמרות חשדו בבנו יהודה ממורא וכבוד אביו לא הראה לו פנים זועפות כלל, ולפני פטירתו העריף לו ברכות יהודה יודוך אחיך שכל אחיך יקראו על שמך יהודים כמש במדרש, וזרעו ינהיג את ישראל בכל הדורות כמש לא יסור שבט מיהודה עד המשיח עד כי יבא שילה.. וזכה שדוד מזרעו רגל רביעית במרכבה.. מכאן נלמד כבוד וזהירות האדם כבוד הוריו ומוראם.
?שבת שלום?
מתורתו של רבנו יורם מכאל בן רינה לע"נ מו"א שלום בן שמחה הכ"מ


הרב יעקב אלקובי

פרשת ויגש: "וַיִּפֹּל עַל צַוְּארֵי בִנְיָמִן אָחִיו וַיֵּבְךְּ וּבִנְיָמִן בָּכָה עַל צַוָּארָיו"
מובא במדרש : "ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבך, וכי שני צוארים היו לו לבנימין? אלא אמר רבי אלעזר בן פדת יוסף ראה ברוח הקודש ששני בית המקדשות עתידין ליבנות בחלקו של בנימין ועתידין ליחרב ובנימין בכה על צואריו ראה שמשכן שילה עתיד להעשות בחלקו של יוסף ועתיד ליחרב". עכ"ל.
ידוע הדבר שכמיהתו של יוסף לראות את בנימין אחיו הייתה רבה ועזה, שכן אחיו יחידו הוא מצד אימו, ותמיהה גדולה עולה מהמדרש הנ"ל, וכי מה ראו יוסף ובנימין לבכות על המקדשות ועל המשכן שעתידים להיחרב דווקא בשעת פגישתם האחד עם השני, וכן זו העת לערב יגון בשמחה?.
לעניות דעתי נראה לפרש שבכיית יוסף ובנימין על שני המקדשות דווקא בעת הזו אינה סתמית, אלא באה לרמז לאחים רמז כואב כסילון ממאיר על עניין המכירה והפרדת יוסף מאחיו, שהנה מכירת יוסף למצרים נבעה משנאת חינם ששררה בין האחים ליוסף, וגרמה לפילוח ופילוג בין האחים לבינו, ובנימין, אחיו יחידו של יוסף הרגיש בחסרון יוסף בגלל השנאה הרבה הזו כדאיתא במדרש : "ובני בנימין בלע וגו' בשעה שעמד יוסף עם בנימין שאליה אית לך בנין? אמר לו: אין! אמר לו: כמה? אמר ליה: עשרה. אמר ומה שמהון? א"ל הוה לי חד אח והיו מעשיו נאים ונעימים ונשבה ממני והוצאתי להם שמות לשם המאורע שלו: בלע שנבלע ממני, בכר שהיה בכור לי, אשבל שנשבה ממני, גרא שגר בארץ אחרת, נעמן שהיו מעשיו נאים ונעימים ,אחי שהיה אחי ודאי, וראש שהיה לי לראש והוא ראשון של אחיו שנאמר : "תבואתה לראש יוסף", מופים שהיה יפה מאד בכל דבר ושכל הלכות שמסרו שם ועבר ליעקב מסרו לו, וחופים שלא ראה בחופתי ולא ראיתי בחופתו ושחיפו עליו דברים ואמרו : "חיה רעה אכלתהו", וארד שהיה דומה לורד וארד על שם כי ארד אל בני אבל שאולה.." הנה על פי מדרש זה ניתן לראות כמה גדול היה כאבו וצערו של בנימין על מכירת יוסף וכמה היה קשור ליוסף, ובגלל המכירה הנוראה נאלץ להיפרד ממנו באופן קשה ונתן שמות ילדיו על שמו מכאבו ודאבונו עליו.
על כן בשעת פגישתם יחד, בוכים הם האחד על צווארי השני, ולא לחינם עשו זאת, אלא לרמוז כי הפילוג והקרע שגרמו הם, שבטי י-ה, על ידי שנאת החינם ששנאו את יוסף אחיהם, עתידים הם לגרום לעתיד לבוא להחרבת המשכן והמקדשות שהיו בחלקם של יוסף ובנימין, כדאיתא בגמרא : "מקדש ראשון מפני מה חרב מפני ג' דברים שהיו בו ע"ז וגלוי עריות ושפיכות דמים ע"ז דכתיב : "כי קצר המצע מהשתרע" מאי קצר המצע מהשתרע? א"ר יונתן קצר מצע זה מהשתרר עליו שני רעים כאחד, "והמסכה צרה כהתכנס" א"ר שמואל בר נחמני כי מטי רבי יונתן להאי קרא בכי אמר מאן דכתיב ביה : "כונס כנד מי הים" נעשית לו מסכה צרה גלוי עריות דכתיב : "ויאמר ה' יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ומשקרות עינים הלוך וטפוף תלכנה וברגליהן תעכסנה" יען כי גבהו בנות ציון שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה, ותלכנה נטויות גרון שהיו מהלכות בקומה זקופה, ומשקרות עינים דהוו מליין כוחלא עיניהן, הלוך וטפוף תלכנה שהיו מהלכות עקב בצד גודל, וברגליהן תעכסנה א"ר יצחק שהיו מביאות מור ואפרסמון ומניחות במנעליהן וכשמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות ומתיזות עליהן ומכניסין בהן יצה"ר כארס בכעוס, שפיכות דמים דכתיב : "וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר מלא את ירושלם פה לפה" אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב מפני שהיתה בו שנאת חנם ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות ע"ז גלוי עריות ושפיכות דמים".
נמצאת למד, כי בכיית יוסף ובנימין, כללה מסר חד וחריף לאחים על שנאתם ליוסף, ונבואת פורענות הראו להם, שהרי מהם עתידה להיות הווית עם ישראל כולו, כי הם תמצית עם ישראל, וזרעם וזרע זרעם ילך בדרכם, מעשה אבות סימן לבנים ובגלל שנאת חינם הזו ייחרבו המשכן והמקדשות.
יומתק לבאר כי יש נחחמה לאחר בכייה זו, כי אם נתבונן היטב דווקא יוסף ובנימין הם הבוכים האחד על השני, זאת משום ששניהם באו מאותה האם היא רחל, היא שוויתרה לאחותה על בעלה שחיכתה וציפתה לו שבע שנים תמימות, ובכל זאת גברה על יצרה וויתרה על יעקב אבינו למען אחותה, דבר הנוגד בתכלית את דרכם של האחים במכירתו של יוסף, וכן מובא במדרש : "מדרש אגדה אמר: שהלכו אבות ואמהות לפייס את הקב"ה על שהעמיד מנשה דמות בהיכל ולא נתפייס, נכנסה רחל אמרה לפניו: רבונו של עולם! רחמי מי מרובים רחמיך או רחמי בשר ודם? הוי אומר רחמיך מרובים, והלא אני הכנסתי צרתי בתוך ביתי שכל עבודה שעבד יעקב את אבי לא עבד אלא בשבילי כשבאתי ליכנס לחופה הכניסו את אחותי ולא די ששתקתי אלא שמסרתי לה סימנים, אף אתה אם הכניסו בניך צרתך בביתך שתוק להם, אמר לה: יפה למדת סנגוריא יש שכר לפעולתך ולצדקתך שמסרת סימנך לאחותך" והוסיף המצודות דוד: "אמר לה המקום הנה עתה תקבל שכר על פעולתך שמסרת הסימנים ובגמול זה ישובו בניך מארץ אויב" הנה על פי מדרש זה רואים שרק בזכות רחל יזכה עם ישראל לשוב מארץ אויב, ועניין זה מנחם את הנזכר לעיל, שאחווה ורעות הם הם שיביאו לגאולה השלימה. שבת שלום.

הגב
#6
תקציר הפרשה, והפעם - "אבודים - גרסת הבמאי"

בנימין, צעיר האחים, עולה למשפט אצל יוסף מושל מצרים בעוון גניבה שלא הייתה. יהודה, המנהיג באחים, לא זורק את אחיו לכלבים, מתייצב מול יוסף ומייצג את אחיו. יהודה אף לוקח אחריות, נכנס מתחת לאלונקה ומציע את עצמו לעבד תחת בנימין. לקיחת אחריות, כמו גילויי מנהיגות נוספים, הם שהופכים בעתיד את שבט יהודה לשבט המלוכה (לידיעת מנהיגים ב[אימ]פוטנציה).

יוסף מזהה שאחיו למדו את הלקח ממכירתו ועשו תשובה מחליט להתוודע אליהם, לא לפני שהוא מסלק מהחדר את כל העבדים, המשרתים, שומרי הראש, עיתונאים ושטינקרים. זה לא באמת עוזר לו, כי בשניה ש"וַיִּתֵּן אֶת-קֹלוֹ בִּבְכִי, וַיִּשְׁמְעוּ מִצְרַיִם וַיִּשְׁמַע בֵּית פַּרְעֹה", (לה"ב 443 יש לכם לאן להתקדם).

יוסף פונה לאחיו בספק התוודעות ספק תוכחה "אֲנִי יוֹסֵף! הַעוֹד אָבִי חָי"?? חמש מילים ששותלות את אחיו במקום בו יצמיח זיגמונד שלמה פרויד את תורת הפסיכואנליזה.

יוסף מנסה להרגיע את אחיו הנסערים שרואים את טעותם והתגשמות חלומותיו, מחפש משמעות אופטימית וקלילה יותר לסיטואציה ומערב אוכל (איך לא?) בסיפור: יש רעב בחוץ, לי יש אוכל, יאללה סולחה!!.

פרעה שומע על אחי יוסף שהגיעו אליו והדבר טוב בעיניו, זה סוגר לו פינה בקורות חיים מהמינוי האישי התמוה שלו מלפני 9 שנים.

יוסף שולח את אחיו להזמין את סבא יעקב לבא למצרים אך מזהיר אותם מראש מוועדות חקירה והטחת אשמה הדדית "וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם, אַל-תִּרְגְּזוּ בַּדָּרֶך!ְ". יעקב שמקבל את הבשורה על בנו החי חוטף דום לב "וַיָּפָג לִבּוֹ, כִּי לֹא-הֶאֱמִין לָהֶם", אך אל דאגה, הקוצב השמיימי שלו מסדיר לו את הפעימות ואף מרגיע אותו מהירידה למצרים שתהווה את ערש "עם בני ישראל".

סבא יעקב מתקבל במצרים בכבוד השמור למלכים. לאחר האיחוד המרגש עם יוסף, יוצא יעקב לפגוש את פרעה שרוצה לראות מי זה האבא של ה"תכשיט" שהציל לו את הממלכה והפך אותו על הדרך למולטי-מליונר, פרעה מתברך ע"י יעקב ומעניק לו ולבניו את חבל ארץ גושן.

יעקב ובניו נהנים מרווחה כלכלית במצרים בעוד המצרים נאלצים לתת את כספם, מקניהם ואדמתם ליוסף תמורת אוכל,

שבת שלום

הגב
#7
תקציר הפרשה, והפעם - "אבודים - גרסת הבמאי"

בנימין, צעיר האחים, עולה למשפט אצל יוסף מושל מצרים בעוון גניבה שלא הייתה. יהודה, המנהיג באחים, לא זורק את אחיו לכלבים, מתייצב מול יוסף ומייצג את אחיו. יהודה אף לוקח אחריות, נכנס מתחת לאלונקה ומציע את עצמו לעבד תחת בנימין. לקיחת אחריות, כמו גילויי מנהיגות נוספים, הם שהופכים בעתיד את שבט יהודה לשבט המלוכה (לידיעת מנהיגים ב[אימ]פוטנציה).

יוסף מזהה שאחיו למדו את הלקח ממכירתו ועשו תשובה מחליט להתוודע אליהם, לא לפני שהוא מסלק מהחדר את כל העבדים, המשרתים, שומרי הראש, עיתונאים ושטינקרים. זה לא באמת עוזר לו, כי בשניה ש"וַיִּתֵּן אֶת-קֹלוֹ בִּבְכִי, וַיִּשְׁמְעוּ מִצְרַיִם וַיִּשְׁמַע בֵּית פַּרְעֹה", (לה"ב 443 יש לכם לאן להתקדם).

יוסף פונה לאחיו בספק התוודעות ספק תוכחה "אֲנִי יוֹסֵף! הַעוֹד אָבִי חָי"?? חמש מילים ששותלות את אחיו במקום בו יצמיח זיגמונד שלמה פרויד את תורת הפסיכואנליזה. 

יוסף מנסה להרגיע את אחיו הנסערים שרואים את טעותם והתגשמות חלומותיו, מחפש משמעות אופטימית וקלילה יותר לסיטואציה ומערב אוכל (איך לא?) בסיפור: יש רעב בחוץ, לי יש אוכל, יאללה סולחה!!.

פרעה שומע על אחי יוסף שהגיעו אליו והדבר טוב בעיניו, זה סוגר לו פינה בקורות חיים מהמינוי האישי התמוה שלו מלפני 9 שנים. 

יוסף שולח את אחיו להזמין את סבא יעקב לבא למצרים אך מזהיר אותם מראש מוועדות חקירה והטחת אשמה הדדית "וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם, אַל-תִּרְגְּזוּ בַּדָּרֶך!ְ". יעקב שמקבל את הבשורה על בנו החי חוטף דום לב "וַיָּפָג לִבּוֹ, כִּי לֹא-הֶאֱמִין לָהֶם", אך אל דאגה, הקוצב השמיימי שלו מסדיר לו את הפעימות ואף מרגיע אותו מהירידה למצרים שתהווה את ערש "עם בני ישראל".

סבא יעקב מתקבל במצרים בכבוד השמור למלכים. לאחר האיחוד המרגש עם יוסף, יוצא יעקב לפגוש את פרעה שרוצה לראות מי זה האבא של ה"תכשיט" שהציל לו את הממלכה והפך אותו על הדרך למולטי-מליונר, פרעה מתברך ע"י יעקב ומעניק לו ולבניו את חבל ארץ גושן. 

יעקב ובניו נהנים מרווחה כלכלית במצרים בעוד המצרים נאלצים לתת את כספם, מקניהם ואדמתם ליוסף תמורת אוכל,

שבת שלום

הגב
#8
?⭐ הפתגם היומי ⭐?

״אנו צריכים לקבל את השונה כמו שמקבלים את השווה, כל אחד מאיתנו קצת שונה, ואם נקבל את השונה כשווה, נראה כמה הוא באמת שווה!״

?⭐ בוקר טוב , סופ״ש נעים, שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל ⭐?

הגב
#9
בס"ד
בוקר טוב... חיזוק יומי... ד' טבת
פרשת - "ויגש" - רגישות כלפי האחר

סיפר רבי יצחק זילברשטיין לרבי חיים קנייבסקי על דין תורה שהתנהל בביתו של הגאון רבי שלמה זלמן אויירבך...

בשעה טובה נולד לבני זוג בן, אולם ויכוח קטן היה להם אודות בחירת שם לרך הנולד. האב רצה לקרוא לו על שם אביו שנפטר חודשים מספר קודם לכן ואילו האם התנגדה לכך נחרצות מאחר שבבניין שבו התגוררו נפטר לפני תקופה קצרה ילד הנושא את אותו השם, והיא חוששת שמא בקריאת שם כזה יהיה סימן רע לילד שלה.

למשמע דבריה התקומם הבעל ואמר: "כיבוד אב דוחה כל מיני חששות שאין בהם ממש". אולם היא בשלה, חוששת היא, ואינה מסוגלת להעלות על דעתה להשתמש באותו השם.

השניים הגיעו אל בית דינו של רבי שלמה זלמן אויירבך ושטחו את טענותיהם.

לאחר ששמע הרב את טענותיהם של בני הזוג פסק ואמר: "אין לקרוא לילד בשם זה! אולם לא משום חששות האם אלא משום שראיתי שנים מספר קדימה, וחשבתי מה יהיה כשהילד יגדל, ייצא לשחק ואמו תקרא לו מן החלון 'יענקל'ה עלה הביתה', והשכנה, אשר תשמע את קריאותיה, תתחיל לבכות, כשהיא נזכרת בבנה אהובה, מחמד נפשה, יענקל'ה אשר כבר שנים מספר לא איתה, איך אפשר לקרוא בשם שיסב כל-כך הרבה צער?!" ('עוד יוסף חי')

"וַיַּגִּדוּ לוֹ לֵאמֹר עוֹד יוֹסֵף חַי וְכִי הוּא מֹשֵׁל בְּכָל אֶרֶץ מִצְרָיִם וַיָּפָג לִבּוֹ כִּי לֹא הֶאֱמִין לָהֶם" (בראשית מה', כו')

שמחתו של יעקב אבינו על הבשורה אודות יוסף, מלמדת על שנות הצער והיגון שחלפו עליו בפרק הזמן בו היה משוכנע כי חיה רעה אכלתהו. הצער על מות בן, הנו כה עמוק ונוקב, עד כי לא תמיד מודעים לו הסובבים, ולפיכך לעתים בחוסר מחשבה או תשומת לב, הם פותחים שוב ושוב את הפצע המדמם...

אהבת הזולת לא נגמרת בסיוע כלכלי, פיזי או רגשי, אהבת הזולת היא לראות כיצד אני לא מסב צער לשני, לא צער עקיף ובוודאי לא צער ישיר.

אין צורך להתאמץ כדי לפתוח פצעים אצל האחר, לכל אדם יש נקודות כואבות, הגדולה של האדם מתבטאת בכך שהוא רגיש לאחר ומשתדל בכל דרך לא לגרום לחברו צער.

אדם הזוכה להקל בצערו של חברו זוכה לשכר עצום, אדם הזוכה להביא את חברו לשמחה אמיתית יכול להיות בן העולם הבא! (תענית)

על כל אחד מאיתנו מוטלת החובה לתקן את המידות, בעת תיקון מידותינו נזהר שלא נסב נזק לעומד מולנו...

יום טוב, שבת שלום ובשורות טובות
לגאולת והצלחת עם ישראל. אמן!

הגב
#10
ב"ה
ממתק לשבת פרשת ויגש תשע"ח

אחד מתלמידי הבעל שם טוב קרא פעם בספרים שמי שנמנע מלדבר 40 יום זוכה לראות את אליהו הנביא, החליט התלמיד כי ההשקעה שווה והתחיל לשתוק במשך ארבעים יום, עברו הימים והוא מחכה לבואו של אליהו אבל לצערו הגדול הוא לא זוכה, הלך לבעל שם טוב והתלונן, "רבי, אני כבר ארבעים יום לא מדבר ולא זכיתי לראות את אליהו הנביא, אומר לו הרבי "בא אתי" הם יוצאים ביחד והרבי פונה לאורוות הסוסים שמחוץ לבית הכנסת, הרבי ניגש לאחד הסוסים ומתחיל ללטף אותו ואז פונה לתלמיד ואומר לו "אתה רואה את הסוס הזה הוא כבר 40 שנה לא מדבר וגם לא זכה לראות את אליהו הנביא..."

בשבועות אלו אנו קוראים בתורה את הסיפור של יוסף ואחיו, האחים כבר חזרו אליו עם בנימין כבקשתו, אך בדרכם חזרה לביתם מתגלה גביע הכסף של יוסף באמתחתו של בנימין והם מוחזרים למצרים, השבוע נקרא איך שיהודה ניגש ליוסף לשכנעו שישחרר את בנימין גם במחיר השארתו של יהודה כעבד במקומו, את דבריו עם יוסף פותח יהודה במילים "בי אדוני".

בחסידות מוסבר שיש משמעות רוחנית פנימית לגישתו של יהודה ליוסף,
אחי יוסף היו רועי צאן כי זו היתה הדרך הכי נוחה לעבוד את השם, מבלי להיות מעורבים יותר מדי בעולם, לוקחים את הצאן לרעות בשדה ואפשר לשבת לעבוד את השם בשקט ובשלווה, לנגן ניגונים ולהתבונן ביופי הבריאה, יוסף לעומתם היה מאוד מעורב בעולם, הוא היה משנה למלך מצריים אחראי על כל הכלכלה המצרית וניהול כל ענייני המדינה, ולכן כתוב שיוסף הכיר את אחיו והם לא הכירוהו, הוא הכיר את דרך עבודת השם שלהם אבל הם לא הכירוהו כי הם לא יכלו להאמין שאפשר להיות כל כך מעורב בעולם ובכל זאת להיות מחובר לקב"ה,

לאחר שראו את התנהלותו של יוסף ניגש אליו יהודה כנציגם של כל האחים ואומר לו "בי אדוני" אנחנו מודים שדרכך היא הנכונה, לחיות בתוך העולם ולא בבריחה ממנו והלוואי שדרכך תדבק בנו וגם אנחנו נלמד שהתכלית היא לגלות את האלוקות גם בעולם הגשמי.

המסר הוא ברור, הקב"ה הביא אותנו לעולם כדי שנעשה מהעולם החשוך והמבולגן ארמון מפואר שיהיה ראוי להשראת השכינה, את הארמון הזה אנחנו בונים באמצעות מצוות ומעשים טובים בפועל, היהדות מלמד אותנו שהרוחניות האמתית היא דווקא באמצעות המצווה הגשמית, השאיפה שלנו צריכה להיות שנחיה בתוך העולם הגשמי עם הרבה שפע אבל אסור לנו לשכוח שאת הגשמיות הקב"ה נותן לנו על מנת לעשות ממנה רוחניות.

שבת שלום
הרב נחמיה וילהלם
בית חב"ד בנגקוק תאילנד

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 78 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 586 158,343 12-01-2018, 00:11
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 103 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 283 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויחי - א שכול אורח 4 150 31-12-2017, 01:14
תגובה אחרונה: אורח
  ב"ה ממתק לשבת פרשת ויגש תשע"ח אחד מתלמידי הבעל שם טוב קרא פעם בספרים שמי שנמנע מלדבר אורח 0 126 23-12-2017, 19:16
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 327 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 751 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
  בפרשת ויגש כתוב בבראשית, מה', כג': "וּלְאָבִיו שָׁלַח *כְּזֹאת* עֲשָׂרָה חֲמֹרִים אורח 0 93 17-12-2017, 21:42
תגובה אחרונה: אורח
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 273 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };