מודעה
פרשת ויצא - אשכול
#1
???ויצא יעקב מבאר שבע –דרך ב'

 
כתב רש"י כאן בשם המדרש: לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה ולמה הזכיר יציאתו, אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. 

ומקשים המפרשים הרי גם קודם לכן היו צדיקים שיצאו ממקומם ולמה הוזכר הדבר דווקא אצל יעקב?? ולעיל תירצנו זאת.

אבל בשבת (תולדות) התחדש לי תירוץ נוסף, שהרי יעקב אבינו נטמן 14 שנה בישיבת שם ועבר ועל שנים אלו לא נענש, ורק על 14 שנים שהתחתן עם רחל ולאה ועל 6 השנים שהתעכב לפרנסתו ועל ה2 בדרך, עליהם יעקב נענש באובדן בנו יוסף 22 שנה מחייו – ע"פ הגמרא מגילה ט"ז – י"ז. 

ועל זה ראיתי ששואלים מהיכן לגמרא שדווקא על 14 שנים של החתונות נענש, אולי להיפך שעל 14 שנות תורה הוא נענש ולא על 14 שנות חתונה?? הרי הוא נצטווה על ידי שני הוריו להתחתן וקיים בזה מצוות כיבוד אב ואם, ואילו ללמוד תורה במשך 14 שנה לפני צאתו לחרן עשה זאת בלי ציווי הוריו, ולכאורה בגלל זה הוא התעכב מקיום מצוות הוריו?? ועי' חת"ס.

ונראה לתרץ, שכשיעקב למד בבאר שבע בישיבת שם ועבר, ההורים הרגישו אותו כל רגע וזה היה להם הכבוד הגדול ביותר, ואין כאן מקום לעונש, אדרבא הוא כיבד אותם כל רגע והם הרגישו זאת כאילו הוא בבית בבאר שבע איתם ולשירותם, וגם הבינו שכך הוא מתכונן כראוי לקיום מצוותם להתחתן ולהקים את עם ישראל. 

ורק כשיצא מהלימוד לחרן אז יציאתו עשתה רושם, וההורים הרגישו נתק מבנם ולכן על שנים אלו נענש שלא כיבדם, למרות שהיה לו צורך להתעכב לנישואיו עם רחל ולאה כציווי הוריו, בכל אופן בגלל שהתעכב שש שנים לפרנסה ועוד התעכב בדרך שנתיים זה כביכול הוכיח שלא בער לו לחזור ולכן נענש על כל השנים שהיה בחוץ לארץ, ועיין בפרשת וישלח שם הארכנו בסיבת עיכובו של יעקב בדרך. 

ולכן דווקא כאן התחדש שיציאת צדיק מהמקום עושה רושם אפילו על צדיקים, שכל עוד שלמד בארץ ישראל אפילו שהיה טמון בישיבה ולא הגיע להוריו בכלל, בכל זאת הם הרגישו אותו אפילו בלי לראות אותו, אבל ברגע שיצא, עצם יציאתו אפילו שלא ראו את זה, בכל זאת גם הוריו הרגישו זאת כי יציאת צדיק מהמקום עושה רושם.
 
 
ללמדנו, שקדושת האדם במקום משפיע על כל משפחתו בין רואים בין לא רואים, שכשהאבא או הבן מתקדש זה משפיע לכל המשפחה וגם משרה אווירה של קדושה בבית, וחלילה להיפך, עבירות שעושה האבא או הבן וכד' זה משפיע טומאה לכל המשפחה, ומשרה אווירה של טומאה אפילו שלא רואים את העבירה וגם לא יודעים ממנה,

 לכן נתחזק מאוד להתקדש כי כך נשפיע על כל המשפחה וזה רושם טוב ומעודד קדושה, וחלילה לא להיפך, חיזקו ואימצו רק קדושה ולא טומאה ח"ו!!


? בידך עכשיו לזכות לקנות את הספר הקדוש וטהר לבנו התקשר 0527120333  יוחנן??

הגב
#2
בס"ד ג' כסלו תשע"ח
 
מַלְאֲכֵי אֱלֹקים עֹלִים וְיֹרְדִים בּוֹ (כח,יב)
 
בעל ה'אמרי אמת' מגור זיע"א ישב ללמוד את פרשת 'ויצא' עם בנו הקטן (לימים בעל ה'פני מנחם' זיע"א).

  שאל האב - 'בני, יעקב אבינו רואה בחלומו סולם מוצב ארצה וראשו בשמים, אז איך הסולם לא נפל?'

  הבן הקטן חשב וענה 'כנראה אבא שהסולם נשען על העננים'.

  האב - 'אבל הרי ענן זה דבר רך והסולם קשה?'

  הבן - 'נכון, אבל הסולם בחלום היה כנראה רך יותר מהעננים'.

  האב - 'אם הסולם היה רך אז איך עלו עליו המלאכים?'

  הבן – 'חייבים לומר באמת שהמלאכים היו יותר רכים מהסולם הרך'.

  ואז אמר האב: 'בני יפה ענית' והוסיף 'ומה למדנו מכאן?' ש'ככל שאתה יותר רך – אתה יותר מלאך'.

לרפואת בנימין בן חנה
לרפואת אסתר בת מיכל
לרפואתה וישועתה במהרה של אסתר בת צביה בתוך שאר חולי עמו ישראל
לרפואת אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה במהרה יגאל בן אורה

לע"נ אהרון בן רבקה
לע"נ אהרון בן רבקה סולטנה ז"ל
לע"נ אורה בת מרים רזואן ז"ל
לע"נ יוסף חיים בן שרה

הגב
#3
מדהים בפרשה
--------------------------
כאשר עשיו בא להגיש לאביו המטעמים לאכול
כתוב (כ"ז ל"א) :
"ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו"
כידוע כל מה שהאדם מכבד ועושה ומביא
לאביו כך יזכה וזה יחזור אליו בחזרה
שבניו גם יכבדו אותו
באותה מידה כידוע .
וראו זה פלא !!!
המילים
ויבא לאביו
נקראים גם מהסוף
להתחלה ,כמו המילה "ונתנו"
לאמר לנו שכמו
שהאדם מביא לאביו
ומכבד אותו ,בסופו של דבר הכל עתיד לקבל ולחזור אליו .
ושימו לב :
גם המילים
אבא ואמא
נקראים בחזרה
ישר והפוך, מה שנותנים להם ומכבדים אותם
מקבלים
הכל בחזרה
הפלא ופלא !!!

הגב
#4
מדהים בפרשה
--------------------------
כאשר עשיו בא להגיש לאביו המטעמים לאכול
כתוב (כ"ז ל"א) :
"ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו"
כידוע כל מה שהאדם מכבד ועושה ומביא
לאביו כך יזכה וזה יחזור אליו בחזרה
שבניו גם יכבדו אותו
באותה מידה כידוע .
וראו זה פלא !!!
המילים
ויבא לאביו
נקראים גם מהסוף
להתחלה ,כמו המילה "ונתנו"
לאמר לנו שכמו
שהאדם מביא לאביו
ומכבד אותו ,בסופו של דבר הכל עתיד לקבל ולחזור אליו .
ושימו לב :
גם המילים
אבא ואמא
נקראים בחזרה
ישר והפוך, מה שנותנים להם ומכבדים אותם
מקבלים
הכל בחזרה
הפלא ופלא !!!

הגב
#5
"ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו".

פסוק זה מרמז על עבודת עם ישראל בהמשכת השפע מלמעלה למטה.
יעקב מרמז על כל אחד מישראל (כי הרי אנו בני ישראל נקראים על שמו).
"ויגל את האבן"- מרמז על יצר הרע כפי שאומרים חז"ל "אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח..." (קידושין ל' ע"ב). "ויגל" מלשון גלילה והעברה וכן לשון גילוי (כפי שכתוב בפירוש "עיקר שפתי חכמים"), לרמז שהעברת היצר הרע מביאה לידי גילוי האור.
"מעל פי הבאר"- באר מרמז למידת המלכות המעבירה את השפע לעם ישראל (כמו שכתב הרמ"ק בספר פרדס רמונים - שער כג פרק ב - " באר הוא המלכות"). "פי הבאר" מרמז על פתח המלכות שממנו שופע השפע.
"וישק את צאן לבן"- צאן מרמז על עם ישראל כמו שכתוב "דְּעוּ כִּי יְהוָה הוּא אֱלֹהִים הוּא עָשָׂנוּ וְלוֹ אֲנַחְנוּ עַמּוֹ וְצֹאן מַרְעִיתוֹ" (תהלים ק',ג'), והשפעת שפע לעם ישראל גורמת עונג למעלה, וזה מרומז ב" לבן" כמו שכתוב "ומקור המוחין הוא לבנונית כו' הוא העונג וחפץ העליון להמשיך האור למטה" (תניא קונטרס אחרון).
" אחי אמו"-מלשון אחווה וחיבור.

מכל זה יוצא שאדם מישראל המעביר ממנו את היצר הרע ומביא לידי גילוי האור האלוקי והשפעת השפע, זה גורם לעונג למעלה שעם ישראל נהנה מהשפע האלוקי ומתוך כך נוצר חיבור אמיתי בינינו לאבינו שבשמיים.
יהי רצון שנזכה לגילוי אלוקי ולשפע מלמעלה ?

הגב
#6
בפרשתנו יעקב אבינו נושא את רחל ולאה ומוליד מהם את השבטים. אבל, המהלך הזה לא היה קל, לבן מרמה אותו ומחליף לו את רחל בלאה ואף על פי כן יעקב נושא את רחל.

נתבונן במהלך הזה ונגלה דבר נפלא. יעקב בא מבאר שבע לחרן ויושב על הבאר והוא שואל את הרועים: "וַיֹּאמֶר לָהֶם הַיְדַעְתֶם אֶת־לָבָן בֶן־נָחֹור וַיֹּאמְרּו יָדָָֽעְנּו... וְהִנֵּה
רָחֵּל בִתֹו בָאָה עִם־הַצָֹּֽאן". יעקב אבינו פונה אל רחל ומציע לה נישואין. רחל מציינת בפניו שאביה רמאי והוא לעולם לא יחתן את הצעירה לפני הבכירה. ואז יעקב מציע לעקוף את רמאותו של אביה ומלמד אותה סיסמא – שלוש הלכות: הפרשת חלה, טהרת המשפחה, והדלקת נרות שבת. דהיינו: חלה, טהרה, הדלקת הנר. הוא אומר לה שביום החתונה אם אביה יחליף הוא ישאל את הסיסמא ולפי זה הוא ידע אם זה היא רחל אם לאו. ובאמת כך היה,
לבן הרמאי מחליף בליל הכלולות ובמקום רחל הוא מכניס את לאה לחופה, אבל רחל לא יכלה לעמוד מנגד היא לא תתן שאחותה תתבייש. רחל קוראת ללאה אחותה ואומרת לה:
אחותי ראית שאבא החליף בנינו? עכשיו תכנסי לאהל, יעקב ישאל את הסיסמא ואת לא תדעי לענות ויהיו בושות וביזיונות... ואז לאה אומרת לרחל אם כן מה נעשה? רחל מוותרת על יעקב ומוסרת לה את הסיסמא- חלה, טהרה, הדלקת הנר. ובאמת כשלאה נכנסת
לאהל, יעקב מבקש ממנה את הסיסמא – ולאה אומרת אותה במדויק. עכשיו יעקב משוכנע שזוהי רחל. ומה התוצאה: "וַיְהִי בַבֹּקֶר וְהִנֵּה־הִוא לֵּאָה..." אחרי מהלך כזה היה צפוי שיעקב אבינו לעולם לא ישא את רחל כיון שהיא עזרה לרמאות של אביה. ובכל זאת יעקב אבינו לוקח אותה לאשה. יעקב אבינו התפעל מעוצמת הוויתור שהיתה לה כדי שאחותה לא תתבייש. אבל רחל עצמה לא ידעה זאת, היא וויתרה על יעקב כדי שאחותה לא תפגע. ולכאורה מה היינו אומרים? הנה רחל וויתרה והפסידה את יעקב הצדיק, כשמוותרים מפסידים! והקב"ה הוכיח לנו את ההיפך לגמרי. מוויתורים לא מפסידים כשעושים מצוות ולכאורה מפספסים דברים אחרים זה לא המציאות. אלא הקב"ה מחזיר כפל כפלים, לפעמים אדם עושה מצות חסד וכתוצאה מכך הוא התעכב, אחר לעבודתו ופיטרו אותו. אל לו להצטער – רווח והצלה יבוא ממקום אחר – ממצוות לא מפסידים.

דוגמא נוספת ישנה בפרשה. לאה ילדה כבר 4 בנים ועצרה מלדת. ראובן היה בשדה ומצא דודאים. הדודאים יש ביכולתם לפתור בעיות עקרות. ואז רחל מבקשת מלאה : "תני נא לי מדודאי בנך", אבל לאה מסרבת כי גם היא רוצה להוליד עוד שבטים. ואז רחל מציעה לה
הצעה: הלילה יעקב צריך לבא לאוהל שלי, תני לי את הדודאים והוא יבא לאוהל שלך, שוב פעם רחל מוותרת בשביל לאה. ובאמת באותו בלילה כתוצאה מהחלפת הדודאים יעקב
הולך לאהל לאה. כתוצאה מכך נולד יששכר שהוא עמוד התורה. מה נאמר? הנה רחל וויתרה והפסידה את יששכר שלא יוולד ממנה. כאן עונה הזהר תשובה: ח"ו שרחל חשבה
שהדודאים האלה יגרמו לה לצאת מן העקרות והלא ה' פוקד עקרות! אלא ידעה רחל שהלילה צריכה נשמת יששכר לרדת לעולם וכיוון שהיא עדיין עקרה ואחותה יולדת העבירה לה את הזכות והסכימה שיששכר יולד ממנה ובאמת כתוצאה מכך נולד יששכר.
אבל רחל לא הפסידה את יששכר באמת, יששכר נחשב שלה שנאמר: "קול ברמה נשמע... רחל מבכה על בניה". אומר לה הקב"ה: "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך נאום ה'..." אומר לה הקב"ה "יש שכר" זהו – יששכר, כלומר יששכר הוא שלך בזכות פעולתך שהחלפת את הדודאים! מכאן למדנו שכאשר אדם עושה מצוות ומוותר לאחר ולכאורה הוא מפסיד דבר מה, זה רק נראה כך כדי להעמיד אותו בניסיון, אבל האמת היא שמקבלים הכל בחזרה. שבת שלום – אבנר קוואס

הגב
#7
הגאון רבי דב יפה זצ"ל
בשבוע שעבר נפל גדול וצדיק בישראל, זקן המשגיחים רבי דב יפה אשר
נקרא לישיבה של מעלה.
סיפור מפעים על זקן המשגיחים פורסם בימים אלו על ידי אחד
מתלמידיו, ומלמד אותנו הן על ענוותו של המשגיח זצוק"ל, הן על היחס
הראוי לאשה הנמצאת כל היום עם הילדים וגם עד כמה החשיבו
בשמיים את תורתו של המשגיח זצ"ל. וכך מספר תלמידו בשם חיים
אריה וינברגר:
לפני מעט יותר מעשר שנים הזמין אותי מורי ורבי המשגיח הרב דב יפה
זצוק"ל לסעוד אתו את סעודת הפורים. כטוב לב המלך ביין וכטוב לבי
גם אני, פנה אלי המשגיח ואמר לי 'כן, חיימאריה האם יש משהו שהיית
רוצה לשאול?'
ואני כילד חצוף מאז ומעולם וכתלמיד אוהב ומעריץ לרבו עניתי, כן. יש
ברשותי סיפור, שהייתי רוצה לספרו בפני הרב ובפני הרבנית והייתי
רוצה לקבל אישור או הכחשה לסיפור. והתחלתי לספר:
לפני כמה עשורים, כמה שנים לאחר נישואיו של המשגיח ורעייתו,
התגלה ביניהם ויכוח. שנאלצו להגיע בשל כך לדין תורה בפני הדוד של
הרבנית, הגאון רבי אהרון כהן זצ"ל, ששימש לה כאב חורג ושימש גם
כרבו של המשגיח בבחרותו בישיבת חברון.
וכה הרצו הם טענותיהם: כל לילה כשהתינוקות בוכים יש לנו ויכוח מי
יקום בלילה לתינוקות. המשגיח ר' דוב זצוק"ל טען, שהוא רוצה לקום ולטפל בהם. טענתו בפיו, אני כל היום לא בבית, את עם הילדים
כל היום, אז בערב כשאני חוזר ראוי שאני אטפל בהם ואת תוכלי
לנוח ככה זה שותפות מלאה!
הרבנית רבקה תחי' לעומת זאת טענה, שהוא כל היום יושב ולומד
בישיבה ועסקו עם בחורים ובתורה והיא רוצה שיהיה לו כח ביום
להמשיך בעבודת הקודש ולא מסכימה שהוא יקום. וככה כל לילה
הם לא מגיעים לעמק השווה אלא שניהם קמים. רבי אהרון כהן
זצ"ל שומע את הטענות, חושב מעט ופוסק את פסיקתו. מהיום,
אתם עושים תורנות, לילה אחד את קמה לילה אחד המשגיח
יקום. פשרה.
הכול היה טוב ויפה, בלילה שהיה תורה של הרבנית, התינוקות
בכו והיא קמה והמשגיח המשיך לישון, כמו בהסכם. בלילה לאחר
מכן כשהגיע תורו של המשגיח פתאום בשעון הוא רואה שכבר
בוקר, אוי ואבוי, הוא לא עומד בהסכם! המשגיח ניגש אל הרבנית
לברר למה לא העירה אותו כשהתינוקות בכו. הרבנית מכחישה
שהיא קמה, אף אחד מהם לא קם. פשוט התינוקות לא בכו באותו
לילה בו היה הרב תורן!
אבל זה לא נגמר בכך, מאז במשך שנים עד שגדלו הילדים, בתור
שלה הילדים בכו והיא הייתה קמה. בלילה שלו מעולם לא בכו
הילדים! מעולם הוא לא נדרש לטפל בהם בלילה!
סיימתי את הסיפור, שאלתי את הרב והרבנית האם הסיפור נכון?!

עונה לי המשגיח, זה לא שהם לא בכו בלילה, הם פשוט לא קמו. ככה בעוונותינו מנסים לגמד את האירוע. הרבנית לעומת זאת קמה ממקומה, מזדעקת ואומרת, זה היה! בדיוק ככה היה! במשך שנים בלילות שלו היתה דממה בבית! ובלילות שלי עולם כמנהגו נוהג! תבינו איך בשמיים מחשיבים את התורה של בעלי!

הגב
#8
ממתק לשבת פרשת ויצא תשע"ח


[Image: mqdefault.jpg]

הגב
#9
שבת שלום לכל החברים

הגב
#10
בס"ד
בוקר טוב... חיזוק יומי... ו' כסלו
פרשת - "ויצא" - אמונה

באחד הבקרים עלה ראש ישיבה בעיר הקודש עם נכדו לאוטובוס בדרך לבית המדרש. הצפיפות באוטובוס הייתה רבה, אנשים התחכחו זה בזה. וכתוצאה מכך נקרעה רצועת השעון של ראש הישיבה ושעונו נפל על רצפת האוטובוס והפסיק לפעול. "לא נורא סבא, כשנרד נקנה שעון חדש" הציע נכדו.

"אין צורך למהר ולקנות שעון חדש, נלך אל השען שיבדוק את השעון, אולי יצליח לתקנו" השיב לו סבו. והם פנו אל השען שמעבר לרחוב.

הסתכל השען על השעון התקול ואמר: "השעון מצוין, פשוט נגמרה לו הסוללה".
"כיצד יתכן שבדיוק ברגע שנפל השעון נגמרה לו הסוללה?!" הסתקרן הרב.
"הסוללה הייתה חלשה מאד וכשנפל השעון הסוללה אזלה לגמרי" הסביר השען.

כשהגיע ראש הישיבה אל בית המדרש סיפר את הסיפור לתלמידיו והוסיף: "כשהאמונה חלשה כל נפילה ואפילו הקטנה ביותר יכולה לגמור על האמונה לגמרי..."

"וַיַּחֲלֹם וְהִנֵּה סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה וְרֹאשׁוֹ מַגִּיעַ הַשָּׁמָיְמָה וְהִנֵּה מַלְאֲכֵי אֱלֹקים עֹלִים וְיֹרְדִים בּוֹ" (בראשית כח', יב')

יעקב אבינו הגיע להר המוריה, הניח ראשו, נרדם וחלם חלום. בחלומו ראה סולם המוצב על הקרקע, ראשו מגיע לשמים, ועליו עולים ויורדים מלאכים.

שאל ה"אמרי אמת" מגור: "איך הסולם לא נפל? על מה נשען הסולם? הרי הוא לא יכול לעמוד באוויר".
והוא השיב: "הסולם נשען על העננים, מכאן שהסולם קל יותר מהעננים".
"אך על הסולם עלו מלאכים, הכיצד לא נפל הסולם?

מכאן הסיק ה"האמרי אמת" שהמלאכים קלים יותר מהענן ולכן הסולם לא נפל...
המשיך הרבי מגור ואמר: "ככל שהאדם קל יותר הוא יותר מלאך..."
כיצד אנו יכולים להיות בגדר מלאכים? - להיות אנשים קלילם יותר...

אם בא אדם ואמר לך מילה לא במקום, אל "תמטיר" עליו מילים, המתן מעט, עצור את עצמך, תעביר, תחליק, תוותר מעט.

ידוע שהדבר לא קל, אז איך בכל זאת מתמודדים ומעבירים?

מתחזקים באמונה, במציאות האלוקית הנמצאת בכל רגע איתנו, המשגיחה על כל צעדנו.

תאמין שהכל נשלח מהבורא, שאותו אדם הוא שליח הנשלח להעמיד אותך בניסיון, לבדוק את האמונה שלך, תאמין שאתה באותו הרגע במבחן.
אם עברת את המבחן אתה מתקדם לשלמות, אתה הופך קליל יותר, אתה הופך אט אט למלאך.

אמר הנביא עמוס (ה', יג') "לָכֵן הַמַּשְׂכִּיל בָּעֵת הַהִיא יִדֹּם כִּי עֵת רָעָה הִיא". מפרש רש"י: "'המשכיל' - מי שהוא חכם ידום בבוא הרעה ולא יהרהר אחר מידת הדין..."

כשאדם יודע שהכל לטובה, שהכל זמני, הוא לא ימהר לכעוס, להתעצבן, להאשים את האחרים בכשלונות שלו, הוא פשוט ידום!
כשיש לך אמונה כזו גם אם חלילה תהיה בנפילה אתה תתרומם מהר, הקושי יהיה יחסית קל והייאוש יהיה רחוק ממך.

מיהו המשכיל? זהו אדם שלא מהרהר אחר גזירות הבורא, שותק, מקבל את הדברים בשמחה.

עשית זאת? הסתכל במראה, תבדוק אם "צמחו" לך כנפיים של מלאך...

יום טוב, שבת שלום ובשורות טובות
לגאולת והצלחת עם ישראל. אמן!

ניתן לרכוש את הספר הראשון של "החיזוק היומי" בטל- 0525581133

זמני כניסת ויציאת השבת:

ירושלים - 17.15-16.01
תל אביב - 17.16-16.15
חיפה - 17.14-16.04
באר שבע - 17.18-16.18
צפת - 17.12-16.12
אילת - 17.20-16.11

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 64 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 586 157,200 12-01-2018, 00:11
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 91 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 264 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויחי - א שכול אורח 4 136 31-12-2017, 01:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 325 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  ב"ה ממתק לשבת פרשת ויגש תשע"ח אחד מתלמידי הבעל שם טוב קרא פעם בספרים שמי שנמנע מלדבר אורח 0 118 23-12-2017, 19:16
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 281 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 674 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 270 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };