מודעה
פרשת וירא - אשכול
#1
??פרשת "וַיֵּרָא"??
לע"נ רחל בת עישה
ויהודה סויסה בן עליזה וציון

בפרשתנו השבת אנו קוראים על החורבן שמביא ה' על סדום ועל עמורה,  יען כי אנשיה רעים וחטאים מאוד. אך כל זאת לא לפני שהקב"ה דואג לשלוח מלאכים אל לוט שימלטו אותו מן העיר, ובתנאי שלא יביט אחור; "וַיֹּאמֶר הִמָּלֵט עַל-נַפְשֶׁךָ--אַל-תַּבִּיט אַחֲרֶיךָ, וְאַל-תַּעֲמֹד בְּכָל-הַכִּכָּר:  הָהָרָה הִמָּלֵט, פֶּן-תִּסָּפֶה".

שואלים המפרשים, מדוע היה דחוף כ"כ ללוט להביט אחורה בזמן שברח ולמה התעקשו המלאכים לאסור זאת?
ומסביר בעל ה'כלי יקר', שלוט היה איש צדקה -יחסית לאנשי סדום הרשעים- והיה הוא סבור שדי לו בכך שהוא צדיק ביחס אליהם בכדי להינצל, ולכן לא רצה לשפר ולתקן את עצמו עוד יותר. לוט לא רצה להביט אחור מרוב דאגה לאנשי סדום, אלא כיוון שחשב תמיד שאם הוא יהיה קצת יותר טוב מהם, די בזה כדי לעשות נחת רוח לה'. כביכול.

ועל כן בא המלאך ומורה ללוט וגם לכל אחד מאיתנו יסוד גדול; "אַל-תַּבִּיט אַחֲרֶיךָ", אל תהיה בינוני, אל תתנחם בכך שיש גרועים ממך, אלא "הָהָרָה הִמָּלֵט"- תמיד תביט קדימה אל מי שטוב ממך, אל אברהם אבינו, וכמוהו תשאף להיות. לא מתוך חקיינות אלא מתוך הבנה שזו ה'הצלה' של עצמי. 
אז שנזכה בעז"ה להיות אפילו רק זנב לאריות, ולא ראש לשועלים.
שבת שלום!

הגב
#2
דברי תורה לפרשת "וירא"

״ויאמר מהרי שלש סאים קמח סולת לושי ועשי עוגות׳׳ (יח, ו')
איתא בגמרא (ב״מ פז.).: כתיב ״קמח״ וכתיב ״סולת״, אמר רבי יצחק מכאן שהאשה צרה עינה באורחים יותר מן האיש, פירש רש״י - סולת עדיף מקמח. היא אמרה קמח והוא אמר סלת עכ״ל. ולדבריו מתפרש הפסוק כך: ״ויאמר מהרי שלש סאים״ אברהם אמר לה להביא שלש סאים ולא פירש ממה ־ שאלה אותו שרה להביא ״קמח׳,? והוא ענה לה, לא - ״סולת״. ומזה ששרה אמרה קמח שהוא הפשוט, למדו שאשה עינה צרה באורחים יותר מן האיש. אולם בספרים אחרים ישנה גירסא ברש״י הפוכה ״הוא אמר קמח והיא אמרה סולת״ משום שקמח כתוב בפסוק בתחילה, לכן הם גורסים בהיפך, שקמח מוסב על אברהם וסולת על שרה. ודבריהם תמוהים, אדרבה כיון שהיא אמרה סולת, וסולת טוב יותר מקמח א״כ הוסיפה על אברהם, ואיך למדו שעינה צרה באורחים, הרי שרה רצתה לתת את הסולת שהוא משובח יותר?
אלא ביאר בספר ״קהלת משה״: עפ״י משל, לאריה שאמר לבנו, שמהיום והלאה לא אטרוף לך טרף, רק אתה בעצמך לך והביא שבור רעבונך לבדך. ויתחנן לפני אביו ויאמר אנה אני בא והיה כל מוצאי יהרגני בקשת וחיצים, ויען אביו לא תירא מאומה כי הארי הוא מלך החיות והוא הגיבור מכל, ומי יתייצב לפניו? כשמעו שאין צריך לירא משום בריה הלך מעיר לעיר. והנה בדרכו ראה שער אחד המצוייר עליו את אשר דוד המלך הרג את הארי ואת הדוב. ושער שני המצוייר עליו ששמשון הגבור שסע את הארי כשסע הגדי, ויחרד מאד ויאמר בלבו אלכה ואשובה אל אבי כי התל בי. וישוב אליו רעב וצמא ויעמוד לפניו ויצעק לאמר: אבי מדוע רמתני הלא כזאת וכזאת ראיתי בעיני. ענה לו אביו שוטה ופתי אתה, מדוע לא תבין בעצמך, כי אילו לא היה דבר זה פלא, לא היו מציירין דבר זה על השערים לזכרון לדורות עולם. אלא על כורחך לפי שהארי הוא גבור מכל, לכן כאשר קרה פעם אחת ההיפך הציגו זאת לזכרון.כך גם כאן הדבר, הוא אמר ״קמח״ והיא אמרה ״סלת״ ולמה כתבה זאת התורה, מסתמא דבר חידוש הוא, לכן מכאן נלמד ששאר נשים עיניהם צרה באורחים יותר מן האיש.
ועוד ביאור שהרי כתב הרמב״ם בכל מידה צריך להלך בדרך הממוצעת. אולם מי שטבעו נוטה למדה רעה לא מספיק שיעמוד תיכף בדרך הממוצעת, רק בתחילה צריך לברוח עד הקצה האחרון עד שיורגל בזה, ואז יוכל לעמוד בדרך הממוצעת. והנה בזה שאמר אברהם קמח, מסתבר שזו היתה הדרך הרגילה לאורחים, ומדוע אמרה שרה סולת בדרך הקיצונית, אלא כיון שאשה עיניה צרה באורחים. על כן רצתה שרה לעקור מידה זו מליבה ועברה למידה הקיצונית.
"והכתב סופר" תירץ כי בוודאי אף שטבע אשה שעיניה צרה באורחים, מ״מ הצדקת שרה כבשה יצרה תמיד והכניסה אורחים ונתנה להם כל טוב המובחר נגד טבעה, והנה אל תאמין בעצמך, כי עד יום מות האדם אולי פעם לא יכבוש יצרו ולא יוכל לו, ולכן לא בטח לב אברהם בשרה, הגם שראה שכבשה יצרה מטבעת הנשים, מ״מ בכל פעם שבאו אורחים לא בטח לבו אולי עתה לא תכבוש לעשות נגד טבעה, ולכן לא ציוה עלי׳ שתקח מן המובחר שאז תהיה מוכרחת ליתן גם אם שלא לרצון יהיה לה, ויהיה האורח אוכל לחם רע עין. לכן התחכם אברהם תמיד וציוה לה שתכין הגרוע, והיא ידעה בנפשה כי אברהם טוב עין הוא ויחפוץ בטוב יותר, ואם תכבוש את טבע הנשים תתן לו ברצונה את המובחר, ואם לא, לא תהיה לתת כנגד רצונה, לכן מובן למה ציוה לה לתת קמח, והיא נתנה סולת למרות שאשה עיניה צרות באורחים.
ובספר ״מאמר שיחת חולין של תלמידי חכמים״(פרק אי) מבאר בעוד אופן, אדם המארח אורחים בביתו, נכון שלא להרבות במאכלים יקרים, רק יתן להם לפי מאכליו שרגיל בהם, ובזה לא יהיה לו טורח לקבל אורחים בכל עת.וכאן ראינו, ששרה בקשה להשתמש בסולת - מאכל משובח, מדוע׳ אלא כך דרכו של היצר להקשות על המצוה - ע״מ שלא יקימוה פעמים נוספות מחמת הקושי והיוקר, שאם היתה משתמשת בקמח - הרי מאכל רגיל הוא ואין בכך טרחה ויוקר, ולא היה קשה עליה להזמין אורחים פעם נוספת. ובזה מבואר מאמרם אשה עיניה צרה באורחים - משום שרוצה להרבות במאכלים יקרים ומשובחים.
ועוד תירצו פירוש של עיניה צרות דהיינו ששרה "הצרה עיניה" והתבוננה באורחים, וכך הכירה שאינם אנשים פשוטים כלל וכלל. אולם אברהם לא ראה בכך, וחשבם לאנשים פשוטים (כפי שהביא רש"י: "כסבור שהם ערביים"),ולכן הוא זה שביקש להביא להם רק קמח. אך שרה העמיקה לראות שמדובר באנשים חשובים ומן הראוי להביא להם דבר משובח יותר - סולת ! וזו כוונת הגמרא ש"עיניה צרות" באורחים - היא מצירה עיניה ובכך מכירה באורחים יותר מבעלה, ועל כן ראתה לנכון להביא להם סולת,


״והאלוקים נסה את אברהם״ (כב, א)

ישנה שאלה שרבים התקשו בה, מדוע מיוחס נסיון העקידה רק לאברהם כמ״ש ״והאלוקים ניסה את אברהם״, ומדוע לא מתייחס הניסיון גם ליצחק, הרי היה אז בן 37 שנה ונעקד כשה, ופשט צווארו לשחיטה על קדוש ה׳, והיה צריך לומר הכתוב והאלוקים ניסה את אברהם ואת יצחק? בספר ״שער בת רבים״ הביא בזה כמה תרוצים: א. בספר ״עץ הדעת טוב״ כתב, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, כי המצווה יצרו מתגבר עליו יותר ממי שאינו מצווה. אברהם היה מצווה ויצחק לא היה מצווה. לכן נסיונו של אברהם היה פי כמה משל יצחק שלא הצטווה, על כן שיבחה התורה דוקא את אברהם.
ב. ה״חתם סופר״ ביאר עפ״י מה שכתב רש״י בפרשתנו ״ביום השלישי וישא אברהם את עיניו״ מדוע איחר שלושה ימים ולא הראהו מיד את המקום, כדי שלא יאמרו הממו וערבבו. כלומר אם היה אברהם רואה את המקום מיד לא היה שהות בידו לחשוב אם לקיים מאמר ה׳ אם לאו. לכן נסיונו של אברהם גדול עד מאד, שהרי היה לו שהות ג׳ ימים להתבונן בלבו, ובכל זאת התגבר על מחשבותיו ועקד את בנו. משא״כ יצחק שזמן מועט קודם העקידה ידע להיכן הולך, ולא היה לו פנאי להתיעץ עם מחשבתו, ומיד העלהו על גבי המזבח, לכן לא היה נסיונו גדול כל כך.

ג.ועוד ביארו באופן נוסף עפ״י משל, לשני אנשים שעמדו ברחוב, אחד היה נדיב בן נדיב, והשני היה קמצן בן קמצן אשר מעודו לא נתן צדקה לעני אפי׳ פרוטה אחת. והנה ניגש אליהם עני אחד וביקש מהם עזרה להחיות נפשו, וימהרו שניהם ויתנו לו נדבה הגונה. עמד איש אחד מרחוק והתפעל מאוד על מעשה בן הקמצן. וישאל אותו רעהו מדוע אתה מתפעל עליו ולא על חברו. השיב לו, על בן הנדיב אין פליאה כיון שמעשה אבותיו בידו, אבל השני שהוא בן קמצן וכבש טבעו ונתן לעני הלא דבר חידוש הוא. כן על דרך זה, רוב הבנים יש להם בתכונת נפשם כח אבותם, והנה יצחק נולד מאברהם אשר מסר נפשו לכבשן האש, וכח זה הנחיל גם ליצחק. לכן על יצחק אין הדבר חידוש. לא כן אברהם שהיה בן תרח עובד עבודה זרה אשר לא הכיר בה׳ כלל, ובכל זאת מוכן היה למסור נפשו ונפש בנו על קדוש ה׳, זהו נסיון גדול.
ד. וה״בית הלוי״ תירץ שהנסיון למות על קדוש ה׳ קל יותר מאשר לחיות על קדוש ה'. והנה יצחק הלך כדי למות על קדוש ה׳, מה שאין כן אברהם הלך לחיות על קדוש ה', שהרי ימשיך לחיות ללא בנו יחידו אהובו, זהו נסיון קשה, ועל פי זה ביאר, מדוע בתפילת ראש השנה אומרים ״ועקידת יצחק לזרעו תזכור״ ולא אומרים שיזכור לנו את נסיונו של אברהם? אלא כדי שיזכור לנו ה׳ זכות אבות, צריך שנהיה אנו שייכים באותה דרגה של האבות, כי לולי זה אין הקב״ה זוכר זכותם לבנים וזאת הסיבה שלא הועילה זכות אברהם, לישמעאל!. אבל אנחנו ששייכים לדרגתו של יצחק, יותר מדרגתו של אברהם שהיא למעלה מהשגתנו, לכן מבקשים שיזכור לנו זכותו של יצחק דוקא.

שבת שלום
אמיר

הגב
#3
שבת שלום

הגב
#4
הפרשה שלנו פרשת וירא. מספרת לנו על המסירות נפש בהכנסת אורחים של אברהם. וידוע שאברהם הכין לשחיטה 3 עגלים, כדי להכין מהם מאכל מיוחד ומשובח עבור האורחים, 3 לשונות של עגל בחרדל, אולם אחרי שחיטת 2 עגלים עגל אחד ברח ואברהם רץ אחריו קילומטרים רבים,
וכאן היה אברהם בנסיון של אמונה, הוא עדיין עם כאב של מילה והוא חלש מאד,
חום אימים בחוץ והחום מחליש אותו שבעתיים ומחכים לו אורחים בבית,
הוא יכול כעת לצעוק לה׳ די תן לי לעשות את מצוות הכנסת אורחים בלי כל הנסיונות האלו, אך אברהם המאמין הגדול ביותר בה׳ לא מתלונן ולא חושב לרגע שמשהו כאן לא כשורה, ובאמת את התשובה הוא מקבל אחרי שהעגל נכנס לתוך מערה, ושם פתאום מתגלה לאברהם מחזה שלו הוא חיכה 99 שנה, שהוא לדעת היכן אדם וחוה קבורים.
והנה הוא רואה אותם ושמח שמחה לאין שיעור, שהרי כאן הוא רוצה להיקבר, ואת המקום הזה הוא חיפש שנים רבות.

וכאן מוסר השכל.
שלא ניפול ברוחנו משום מכשול או נסיון או יסורים שבאים עלינו. שהרי ה׳ יתברך הוא טוב ומטיב לכל,וככל שנאמין בו יותר נזכה לראות ישועות יותר, כמו שכתוב ״ יהי חסדך ה׳ עלינו כאשר יחלנו לך״ דהיינו כגודל הצפיה והיחול לה׳ כך הישועה בהתאם.
שבת שלום ומבורך פרשת וירא
הדלקת נרות
ניו יורק
כניסת השבת: 5:32
יציאת השבת: 6:31
ירושלים
כניסת השבת: 16:12
יציאת השבת: 17:24
תל אביב
כניסת השבת: 16:28
יציאת השבת: 17:25
חיפה
כניסת השבת: 16:20
יציאת השבת: 17:24
באר שבע
כניסת השבת: 16:31
יציאת השבת: 17:26
אילת
כניסת השבת: 16:22
יציאת השבת: 17:28
(שלח לחבר)

הגב
#5
בס"ד

?אור החיים יומי?
מתורת רבינו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה

☆בוקר טוב, ויום מבורך ומוצלח, יום הששי, יד' חשון☆

החילוק בין 'צחוק שרה' ל'צחוק אברהם'

וַתִּצְחַק שָׂרָה בְּקִרְבָּהּ לֵאמֹר אַחֲרֵי בְלֹתִי הָיְתָה לִּי עֶדְנָה וַאדֹנִי זָקֵן, וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָהָם לָמָּה זֶּה צָחֲקָה שָׂרָה לֵאמֹר הַאַף אֻמְנָם אֵלֵד וַאֲנִי זָקַנְתִּי:

רבנו האור החיים הקדוש שואל שאלה עצומה, שהרי גם אצל אברהם נאמר 'וַיִּפֹּל אַבְרָהָם עַל פָּנָיו וַיִּצְחָק וַיֹּאמֶר בְּלִבּוֹ הַלְּבֶן מֵאָה שָׁנָה יִוָּלֵד וְאִם שָׂרָה הֲבַת תִּשְׁעִים שָׁנָה תֵּלֵד', ומדוע הקפיד ה' רק על צחוקה של שרה אמנו, ואילו על הצחוק של אברהם אבינו לא הקפיד.

ומביא רבנו האור החיים הקדוש שבתרגום אונקולוס מצינו שינוי בתרגום המילה 'צחוק', שאצל אברהם אבינו מתרגם מלשון 'שמחה', ואילו אצל שרה מלשון 'צחוק וחיוך'. ולפי זה מובן, שאברהם צחק ושמח, ואילו שרה חייכה וזלזלה.

אולם רבנו האור החיים הקדוש אינו מסכים לחילוק זה, ושואל כלשונו הקדושה: 'על מי סמך הקדוש ברוך הוא להבין שני פירושים משונים בתיבה אחת'.

ולכן מבאר רבנו האור החיים הקדוש בפירוש מאיר ומתוק, שה'צחוק' של שרה גם היה צחוק של שמחה והודאה לה' יתברך, וכמו שמצינו אצל אברהם שצחק מתוך שמחה, והטעם שהקפיד ה' על צחוק שרה ולא על צחוק אברהם, כי שרה שמחה רק לאחר שראתה שחזרה להיות כמו אשה צעירה, ולא היה לה אמונה שלימה רק לאחר שראתה סימנים לישועת ה'. מה שאין כן אברהם אבינו, שמח והודה לה' יתברך על הישועה קודם שהגיעה הישועה בפועל לידו.

ובלשון קדשו: 'כי הקדוש ברוך הוא דקדק בדבריו טעם הקפדתו על שרה ולא על אברהם, ותמצא כי אברהם בעת הבשורה צחק מה שאין כן שרה לא צחקה בעת שנתבשרה אלא בעת שראתה עדנה כאומרו 'ותצחק שרה וגו' אחרי בלותי היתה לי עדנה' הרי זה מגיד כי לא נתאמת אצלה הבטחת הלידה עד שראתה השינוי ועל זה הקפיד ה'.

ובפרשת לך לך כתב רבנו האור החיים הקדוש, על הפסוק 'והאמין בה' ויחשבה לו צדקה', שאברהם אבינו מגודל אמונתו ובטחונו, החשיב ברכת הקדוש ברוך הוא כאילו כבר הגיעה לידו, והפקיד את הברכה אצל הקדוש ברוך הוא.

ובפרשת בשלח כתב רבנו האור החיים הקדוש על מה שאמר יוסף הצדיק לאחיו 'פקוד יפקוד אלקים אתכם והעליתם את עצמותי מזה אתכם', וזה לשונו: 'טעם הכפל, להצדיק אמונת הדבר, וזה שיעורו פקוד פירוש הפקידה שהבטיח ה' ודאי יפקוד'. עד כאן לשון קדשו.

כלומר, שאמר להם יוסף, שהם יאמינו ויבטחו בה', שיקיים ההבטחה, ויודו להשם יתברך, כבר מעכשיו כאילו כבר נתקיים, ואז בודאי תבוא הישועה.

[מקורות: אור החיים וירא פרק יח פסוק יב, לך לך פרק טו פסוק ו, בשלח פרק יג פסוק ט]

שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

☀התענוג היומי שלי☀

הגב
#6
השבת פרשת וירא בתורה קוראים.... איך ניגלה לאברהם אבינו אלוקים... והוא יושב בפתח האוהל מחכה לעשות הכנסת אורחים... וניגלו אליו מלאכים בדמות ישמעלים ... שמח על המצוה ורץ לבקש שיבואו לאכול אצלו מטעמים... אמר מעט והכין הרבה כי ככה מתנהגים צדיקים... ואז זכה לברכת בן מתנת האלוקים... אפילו שמטבע הבריאה אברם ושרי לא יכלו להביא ילדים.... אז אלוקים הוסיף לאברם ה ולשרי ה מהשם שלו וזכו לזרע לעולמים.... שאלוקים יזכנו לברכתו כול הימים... ??

הגב
#7
זמני כניסת/יציאת שבת פרשת וירא:

            ? לע"נ ?
?אימי מורתי האישה החשובה מרת "צביה בת ישראל פסח הלוי". 
?חברי היקר נועם ההליכות "משה בן יוסף אלימלך".
?האשה הצדקנית מרת "נעמי בת מנחם" שנזדככה ביסורים קשים.

ירושלים:
??16:13
✨17:24
ביתר עילית:
??16:13
✨17:25
בית שמש:
??16:12
✨17:24
באר שבע:
??16:21
✨17:27
קרית גת:
??16:27
✨17:26
מודיעין עילית:
??16:19
✨17:24
בני ברק וגבעת שמואל:
??16:27
✨17:26
אלעד:
??16:20
✨17:25
אשדוד:
??16:29
✨17:27
צפת:
??16:18
✨17:22
חיפה:
??16:19
✨17:24
נתניה:
??16:27
✨17:26
תל אביב:
??16:29
✨17:27
פתח תקווה:
??16:09
✨✨17:26
אילת:
??16:23
✨17:29
רבינו תם:
18:04

?פנינים לשולחן השבת?

?"באלני ממרא " 
הוא שנתן לו עצה על המילה (רש"י)
אברהם היה מסופק על הברכה של מצוות המילה, אם לברך "על המילה" או "למול " 
כמו שכתוב ביורה דעה סי' רס"ה. וממרא נתן לו עצה כי יש לברך "על המילה" כפי שפוסקים . 
וזאת הכוונה שנתן לו עצה על המילה, היינו לברך על המילה (טעמי מנהגים)?

?"והוא יושב פתח האהל " 
לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו (רש"י)
לעניים הנודדים הקבועים, הרגילים ללחם חסד ואינם מתביישים בכך, אין צורך לחכות 
להם בפתח הבית . הם בין כך ייכנסו. אולם יש עני שמתבייש ובלבטים נפשיים הוא ניגש לדלת 
וחוזר בו . לעני כזה יש צורך להמתין בחוץ ולהכניסו הביתה. (אמרי מהרא"ך)?

?"ויאמרו כן תעשה כאשר דברת" 
יודעים היו המלאכים דרכו של אברהם אבינו לאמור מעט ולעשות הרבה, 
ולפיכך אמרו: כן תעשה כאשר דברת, אבל לא יותר! ולא כמנהגך להוסיף על האמירה .?

?"וישא עיניו וירא... וירא לקראתם" 
סימן יש בידו של צדיק להבחין בין טוב לרע. בהסתכלו בפני אדם, אם רואה הוא אור 
עליון השורה עליו, מוכח שאותו אדם גם נושא חן בעיני ה'. וזהו שאמר הכתוב "וישא עיניו 
וירא" ראה בהם משהו אלוקי, מיד "וירץ לקראתם". (קדושת לוי)?

?"זעקת סדום ועמורה כי רבה " 
הרי צריך היה לומר זעקת העשוקים בסדום ועמורה ? אלא התירוץ הוא שע"פ רוב , דווקא החמסן 
הוא זה שזועק, הוא כביכול הנגזל והמקופח... (ר' י' טרונק מקוטנא)?

?"אולי יש חמשים צדיקים בתוך העיר"
אילו היה זה בעיר אחרת היה זה בלתי אפשרי שימצאו שם חמשים צדיקים ואברהם לא ידע מהם, 
אבל בסדום ייתכן שישנם צדיקים אלא שהם נאלצים להסתתר מעין כל ! ולכן שאל: אולי יש ... (שושנת אברהם)?

?"ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים" 
מה טעם ניתנה המצווה לשחוט את יצחק מפי ה' יתברך עצמו ואילו המצווה שלא לשחטו נתנה מפי מלאך? 
אלא רמז גדול יש בדבר, ללמדך כי כדי לעשות רעה לאדם, אין לשמוע בקול איש ואפילו מלאך, כי אם רק לקול ה' יתברך עצמו. ואילו לגבי שלא לעשות רעה לאדם, אפשר לשמוע גם בקול מלאך ! (דבש השדה)?

שבת שלום ומבורך?,
יוסי קסוטו???

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 78 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 586 158,548 12-01-2018, 00:11
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 103 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 284 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויחי - א שכול אורח 4 151 31-12-2017, 01:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 349 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  ב"ה ממתק לשבת פרשת ויגש תשע"ח אחד מתלמידי הבעל שם טוב קרא פעם בספרים שמי שנמנע מלדבר אורח 0 126 23-12-2017, 19:16
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 340 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 775 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 274 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };