מודעה
פרשת כי תצא - אשכול
#1
בס"ד 

?אור החיים יומי?
מתורת רבנו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה

☆צהוריים טובים, ויום מבורך ומוצלח, יום שני, ו' אלול☆

?מאמר א'?

'היתכן, אדם ש'לומד תורה' ויהיו לו יסורים בגלל 'ביטול תורה'???

כתב רבנו האור החיים הקדוש בפרשתינו, שגם אדם שיש לו קביעות ללימוד התורה, אם רואה שבאים עליו יסורים, צריך לעשות חשבון נפש, אולי יכול הוא להוסיף בלימוד התורה, בכמות או באיכות. ובלשון קדשו של רבנו: 'לפי שאין שיעור לְמַה שֶצָרִיך בעסק התורה, כאומרו [במסכת אבות] ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה'.

ולפי זה אפשר להבין את דברי הגמרא 'אם רואה אדם שיסורין באין עליו, יפשפש במעשיו [פירוש: יחפש ויבדוק אחר מעשיו] פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה'. ולכאורה מה הכוונה 'ולא מצא' הרי יש בידו עוון ביטול תורה שהוא עוון גדול, ואיך יתכן שבתחילה לא מצא אותו???

אלא הפירוש הוא, שבתחילה הוא לא חשב שחסר לו בלימוד התורה, כי מדובר באדם שכבר לומד תורה, והיות שיש לו יסורים אפילו שהוא כבר לומד תורה, אמרו חכמים שיתלה את סיבת היסורים בכך שהוא לא לומד מספיק, ויכול הוא להוסיף בלימוד התורה יותר.

[אור החיים כי תצא, פרק כב פסוק יג]


?מאמר ב'?

'וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והומת ותלית אותו על עץ, לא תלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא כי קללת אלקים תלוי, ולא תטמא את אדמתך'

רבנו האור החיים הקדוש מבאר, לפי מה שידוע שחובה על חכמי הדור לפקוח עין על אותם נשים שאינם הולכים בדרך הישרה, ולהוכיחם בדרכי נועם, ולכן החכם נקרא 'עץ', כי הוא מוציא פירות על ידי שמוכיח את האנשים, והם חוזרים למוטב .

וזה מה שרמזה כאן התורה, 'כי יהיה איש' שלא חזר בתשובה, 'והומת' והוא בחטאו, החכם שבאותו הדור הוא נוטל את עונשו של אותו שמת בחטאו, כי ה' ציוה בתורה על מצוות התוכחה, עד שיכו את המוכיח מכות, וכשהחכם העלים עיניו מהאיש הזה, החכם מתחייב עליו.

אך ציותה גם התורה שלא להרהר אחרי החכם שלא הוכיחו, וכמו שאמרו 'אם ראית תלמיד חכם שעשה עבירה ביום אל תהרהר אחריו בלילה כי בוודאי עשה תשובה', וידוע שהחטא נקרא 'נבילה', וכך אמרה התורה, 'לא תלין נבלתו על העץ' אל תהרהר אחרי החכם בלילה שהוא זמן לינה אחת 'על העץ' שהוא החכם, 'כי קבור תקברנו' לאותו חטא מעל העץ 'ביום ההוא', והטעם, 'כי קללת אלקים תלוי', שאם אינך עושה כן אתה מחלל שם שמים, וכאילו אתה נוגע בכבודו יתברך.

ובהמשך הפרשה כותב רבנו, וזה לשון קודשו: 'שצריך החכם להשתדל עם בני ישראל, בכח התורה והמוסר, עד יום פקודה שידרוש ה' נשמתו, ואז הרוח תשוב אח האלקים...

[אור החיים כי תצא פרק כא פסוק כב]

☀התענוג היומי שלי☀ לרפואת יצחק בר מלכה

הגב
#2
פרשת השבוע כי תצא

"כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה"
"ושם לה עלילות דברים והוציא עליה שם רע ואמר את האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים"
לפי הפשט מבאר רש"י שעבירה גוררת עבירה שעבר על לא תשנא את אחיך סופו לבא לידי לשה"ר
ומבאר בוצינא קדישא ע"פ הרמז שהפסוק מדבר על בני אדם אשר לא קובעים עיתים לתורה בטענה שטרודים לפרנסתם ועליהם אומרת התורה כי יקח איש אשה זאת התורה המאורסה ובא אליה שכל עם ישראל קיבל את התורה בהר סיני מבחינת חתונה
"ושנאה" שלא רוצה לתת לתורה את עונתה כמשפט וכששואלים אותו למה תמאס באשת נעורים הוא מוציא שם רע שאין התורה זנה ומפרנסת ואינו רואה סימן ברכה בפרנסתו ואדרבה רואה להיפך שאנשים שלא עוסקים בתורה ביתיהם מלאים כל טוב ונוסעים על רכבי יוקרה 
ומוציא שם רע על התורה שלקח אותה לאשה ואקרב אליה ולא מצא בה ועוד שרואה אברכים שעוסקים בתורה כל היום ונעזרים בארגוני צדקה
מודיע הקב"ה שהוא אבי הנערה שיתבע את עלבונה של תורה ואוי להם לבריות מעלבונה של תורה 
" ולקחו זקני העיר....ויסרו אותו"...... "ולו תהיה לאשה כל ימיו"
יסרו אותו זה שאם אדם רואה שייסורים באים עליו וכו. יתלה בביטול תורה ואפילו אם כן עוסק בתורה כנראה שיכול יותר להשקיע בלימוד יותר 
"וענשו אותו מאה כסף"...
רמז למאה ברכות שחייב אדם לברך בכל יום 
ועתה ישראל מה ד' אלוקיך ...
אל תיקרי מה אלה מאה 
שמדבר על בעלי תשובה שחייבים להשתדל להשלימם.
המשך יום נפלא ?

הגב
#3
שאלות על פרשת השבוע:
1. רש"י על המילים "ולקחת לך לאשה" אומר לכאורה משהו תמוה "לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקב"ה מתירה, ישאנה באיסור...". אם דיברה תורה כנגד יצר הרע הרי מובן שהדבר פסול ומגונה (ורש"י בעצמו מציין "ישאנה באיסור"-משמע שזה אסור), אז מדוע הקב"ה מתיר זאת?
2. האדם ששם עלילת דברים על בתולת ישראל שזנתה מחויב לשאת אותה לאשה ו"לא יוכל לשלחה כל ימיו", אבל מה עם אותה אישה? האם אין כל התחשבות ברגשותיה? מדוע שתרצה לחיות עם אדם ששם עליה עלילת דברים עד סוף חייו?

הגב
#4
בס"ד
בוקר טוב... חיזוק יומי... ח' אלול
לא לבזות אדם

תלמיד ישיבה נכנס אל ה"חתם סופר" ושאלו: "כבוד הרב, אנו עומדים לצאת לחופשה מהישיבה, באיזו מצוה כבוד הרב ממליץ לי להתחזק בחופשה?"

השיב לו ה"חתם סופר": "כשאתה הולך לשיעור תורה והדרשן מוסר את השיעור לקהל, אל תצא באמצע הדרשה ואל תעיין בספר אחר, או תדבר חלילה...

אפילו אם הדרשן אומר דברים פשוטים וידועים, עליך להיזהר שלא להראות בפניו שדבריו אינם מעניינים, כי הדבר יכול לפגוע בו וחלילה אף לשפוך את דמו..."

"זה הכל?" שאל התלמיד.
"זה הכל השיב ה"חתם סופר" והוסיף: "לפי שהבושה קשה יותר מכל המצוות כולם..."

מצוות רבות אנו מצווים, בקבלות רבות אנו עסוקים, אך יש לתת את הדעת ולמרכז את עבודת המידות ואת היחס כלפי החבר, כלפי האישה, ההורים ועוד...

בחיינו אנו נתקלים במצבים רבים בהם אנו יכולים לבזות ולבייש את העומד מולנו, בפעולה קטנה ניתן לשפוך את דמו.
אמר ה"חתם סופר": "גדולה הבושה והצער של השני יותר מכל המצוות..."

בכל פעולה שלנו אנו צריכים לוודא שלא פגענו באחר, שמעשנו לא ביישו אף אדם, שלא עלינו מעלה ודרכנו בדרך על ראשי חברנו.

אם לרב גדול המוסר שיעורים נגרם צער כשיושבי השיעור מתעסקים בדברים אחרים, כל שכן החבר שמדבר איתך, האישה שפונה אליך ואתה עסוק בשלך ולא מרים את ראשך אליהם.

בעיקר בחודש הזה נטה אוזן קשבת לכל אדם, נקשיב ונתמוך, נסייע וחלילה לא נבזה אף אדם במעשים שלנו, נחשוב רגע נוסף ולא נצטרך לבזבז ימים שלמים בריצוי השני...

יום טוב ובשורות טובות
לע"נ
דוד בן עליה.
ולרפואת
מאיר אמיר בן אסתר.
אסתר שירה בת מהצריה.
מרים בת שרה.
רחל אביגיל בת איריס ארץ.
לגאולת והצלחת עם ישראל. אמן!

הגב
#5
בס"ד 

?אור החיים יומי?
מתורת רבנו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה

☆צהוריים טובים, ויום מבורך ומוצלח, יום שלישי, ז' אלול☆

'מה הקשר בין 'השבת אבידה' לבין 'חזרה בתשובה'?

מבאר רבנו האור החיים הקדוש כאשר אדם זוכה להחזיר אחרים בתשובה, וכן בכל מעשה טוב שעושה האדם ומשפיע על אחרים שיעשו כמותו, הוא מקיים בכך מצוות 'השבת אבידה', שזוכה להחזיר את הנשמות האובדות להקדוש ברוך הוא שהוא אדון כל הנשמות. ועיקר הדרך להחזיר בתשובה, הוא לקרבם ללימוד התורה בבית המדרש, ובכך יחזרו וישובו לאביהם שבשמים. 

ענין זה רמוז בפסוק בפרשת השבוע 'לֹא תִרְאֶה אֶת שׁוֹר אָחִיךָ אוֹ אֶת שֵׂיוֹ נִדָּחִים וְהִתְעַלַּמְתָּ מֵהֶם הָשֵׁב תְּשִׁיבֵם לְאָחִיךָ', שיש בני אדם שחטאו הרבה עד שהם דומים ל'שור ושה' במעשיהם, ומצווה התורה להשיב אותם להקדוש ברוך הוא הנקרא 'אח' של הצדיקים, ועיקר ההשבה הוא על ידי לימוד התורה, וכפי שנאמר בהמשך הפסוקים 'וַאֲסַפְתּוֹ אֶל תּוֹךְ בֵּיתֶךָ', זה בית המדרש שהוא עיקר ביתו של האדם, 'וְהָיָה עִמְּךָ עַד דְּרשׁ אָחִיךָ אֹתוֹ וַהֲשֵׁבֹתוֹ לוֹ', שצריך להשתדל ולהתעסק איתו עד שישוב בתשובה שלימה. 

[אור החיים כי תצא, פרק כב פסוק א]

☀התענוג היומי שלי☀

הגב
#6
זמני כניסת/יציאת שבת פרשת כי תצא:

                 ? לע"נ ?
?אימי מורתי האישה החשובה מרת "צביה בת ישראל פסח הלוי". 
?חברי היקר נועם ההליכות "משה בן יוסף אלימלך".
?האשה הצדקנית מרת "נעמי בת מנחם" שנזדככה ביסורים קשים.

ירושלים:
??18:27
✨19:41
ביתר עילית:
??18:28
✨19:39
בית שמש:
??18:27
✨19:41
באר שבע:
??18:36
✨19:40
קרית גת:
??18:43
✨19:41
מודיעין עילית:
??18:36
✨19:39
בני ברק וגבעת שמואל:
??18:43
✨19:41
אלעד:
??18:36
✨19:40
אשדוד:
??18:44
✨19:41
צפת:
??18:32
✨19:39
חיפה:
??18:36
✨19:41
נתניה:
??18:43
✨19:40
תל אביב:
??18:44
✨19:42
פתח תקווה:
??18:25
✨✨19:41
אילת:
??18:33
✨19:38
רבינו תם:
20:18

?פנינים לשולחן השבת?

?"כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית שביו"
"כי תצא" לשון יחיד, כל יחיד מישראל אין לו אויב גדול מיצרו הרע. ולמרות זאת התורה אומרת
והיה אם תצא למלחמה על יצר הרע, התורה מבטיחך "ונתנו ה' אלקיך בידך" שתנצח אותו. ולא עוד אלא גם "ושבית שביו", תגיע לידי כך, שתשעבד גם את כוחות היצר הרע לעבודת הבורא. (הבעש"ט)?

?"כי תצא למלחמה על אויבך"
לא בכדי נכתב "כי תצא למלחמה על אויבך", מפרש רבי מנחם מנדל מקוצ'ק. ההצלחה במלחמה תלויה ביוזמה שתגלה בה וביכולתך לצאת אל האויב ולהכותו על אדמתו שלו. ככל שתנקוט יותר יוזמות, ולא תשב בחיבוק ידיים ממתין לאויב כי יבוא, כך גוברים הסיכויים שיקוים בך "ונתנם ה' אלוקיך בידך". כך במלחמה מול אויב חיצוני, כך, מוסיף רבי מנחם מנדל מקוצ'ק, גם במלחמה הפנימית, במלחמת היצר, שאדם מנהל מידי יום. כל עוד לא נתת ליצר הרע לחדור בגבולך- טובים סיכוייך לנצחו. אך ברגע שאפשרת לו להתיישב אצלך- קשה מאוד יהיה לך לגרשו מאיתך.?

?"ולקחת לך לאשה"
לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע (רש"י)
דרכו של יצר הרע היא להסית את האדם נגד כל דבר אשר למצוה יחשב, תמיד מסית הוא לעשות בדיוק ההיפך ממה שאמרה תורה. הרי איפוא זה שהתירה התורה לקחת יפת תואר מהווה תריס נגד יצר הרע, שכן מעתה יסית את האדם שלא לקחתה. ואילו היתה התורה אוסרת יפת תואר היה בא יצר הרע מסיתו לקחתה דווקא. והיינו "לא דברה התורה אלא כנגד יצר הרע" (ר' מאיר מפרמישלן זצ"ל)?

?"כי יהיה לאיש בן סורר ומורה אינו שומע בקול אביו"
בעל ה"תולדות" מפרש בדרך ההלצה "כי יהיה לאיש בן סורר ומורה" היתכן דבר כזה? אלא שהסיבה היא כי האיש הזה, שיש לו בן סורר ומורה הוא עצמו "איננו שומע בקול אביו" איננו שומע בקול אביו שבשמים, ועל כן יש לו בן כזה.?

?"בן סורר ומורה אינו שומע בקול אביו וקול אמו"
כאשר קול ההורים איננו שווה, "קול אביו וקול אמו" לכל הורה יש קול אחר, דעה אחרת, וגם החינוך איננו שווה, אזי הבן גודל להיות בן סורר ומורה..?

?"לתת לו פי שנים"
מעניין הדבר, שאותיות "בכר" כשלעצמן מרמזות על כך. שהבכור זכאי לקבל פי שנים בירושת האב. שכן כל אות ב"בכר" מניינה כפול ממניין האות שלפניה באלפא ביתא, "ב" כפולה מן ה"א","כ" כפולה מן ה"י", ו"ר" כפולה מן ה"ק"
(הגר"א מווילנא)?

?"הקם תקים עמו"
עם בעליו, אבל אם הלך וישב לו ואמר לו הואיל
ועליך מצוה, אם רצית לטעון טעון, פטור. (רש"י)
כך הם הדברים גם בעניינים רוחניים.
מי שמבקש שה' יעזרהו לעשות תורה ומצוות עליו להתחיל לעשות ואז ה' יעזרהו אבל מה מוזר ומגוחך הדבר שבני האדם מתפללים "והערב נא ה' אלקינו את דברי תורתך בפינו.. והאר עינינו בתורתך" ומיד הם פונים לעסקיהם...
ונשאלת השאלה: ואיך יערב ה' לך את תורתו אם אתה בכלל אינך לומד? ויאיר את עיניך? (החפץ חיים)?,

שבת שלום ומבורך?, 
יוסי קסוטו???

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 64 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 586 157,175 12-01-2018, 00:11
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 91 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 264 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויחי - א שכול אורח 4 135 31-12-2017, 01:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 325 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  ב"ה ממתק לשבת פרשת ויגש תשע"ח אחד מתלמידי הבעל שם טוב קרא פעם בספרים שמי שנמנע מלדבר אורח 0 118 23-12-2017, 19:16
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 280 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 674 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 270 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };