מודעה
פרשת מוות מסעי - אשכול
#1
בס"ד 

?אור החיים יומי?
מתורת רבינו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה

☆בוקר טוב, ויום מבורך ומוצלח, יום הששי, כז' תמוז☆

אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם, ויסעו...

ומקשה רבנו האור החיים הקדוש, מדוע הפסוק נקט ענין המסעות ולא ענין החניות, ואדרבה במדרש אמרו משל למלך שהיה בנו חולה, והוליכו למקום אחד לרפאותו, כשחזרו, התחיל אביו מונה כל המסעות ואומר כאן ישננו, כאן חששת את ראשך, כך אמר ה' למשה, מנה להם כל המקומות היכן הכעיסוני, לכך נאמר 'אלה מסעי'. ולפי דברי המדרש, היה לפסוק להזכיר את החניות ולא את הנסיעות???

ומבאר רבנו, על פי מה שכתבו אנשי אמת, שהליכת ישראל במדבר היתה לברר ניצוצי הקדושה, שלקחה הטומאה, שמקום חנייתה הוא במדבר השמם, ודרכו שם עדת ה' כדי להוציא בולעו מפיו, וזה הטעם, שהיו מקומות שחנו שם 12 שעות, ויש מקומות שחנו שם שנה אחת, הכל לפי מה שצריך כדי לברר את הניצוצות שישנם במקום ההוא, ובירור זה אין כח בעולם שיכול לעשות אותו, אלא רק 'הקדושה השלימה', פירוש ענין הקדושה השלימה, זהו השכינה וישראל והתורה, ויש בזה חיבור פרטי וחיבור כללי, חיבור פרטי, זה שישים רבוא נשמות ישראל, וחיבור כללי זה משה רבנו שהוא כלול כל נשמות ישראל, כי הוא האילן שממנו נצצו נשמות שישים ריבוא שהיו שם, וכלשון קודשו של רבנו: 'ונסתייעו בעזר אלוקי, בשכונת שוכן הבירה, ושברו מלתעות עוול וביררו בירור עצום'.

וזהו מה שכתוב כאן מסעות ולא חנייות, כי בזמן החנייה לא עשו דבר, ורק בזמן הנסיעה היו לוקחים עמם את המסע היקר בעולם, והוא הניצוצות שהיו במדבר, ולכן אמר 'אלה מסעי', כלומר, אלה פסל את כל המסעות שבעולם, ורק המסעות האלו נחשבים למסעות, בגלל מה שתיקנו ולקחו בנסיעתם.

ואפילו שהאבות הקדושים גם הלכו במדבר, מכל מקום לא יכלו לעשות מה שעשו ישראל במדבר, וזה מה שהפסוק מדגיש, 'אשר יצאו מארץ מצרים', ונצרפו בכור הברזל שהיא ארץ מצרים, ובזה היו נשמותם ראויים לברר ניצוצי הקדושה בכל מקום אשר יהיו שמה, ועוד אמר הפסוק 'לצבאותם', שזה שלימות הצבא אשר תשרה עליו השכינה שהוא מספר שישים ריבוא, ופחות ממספר זה אינו בגדר השלימות, ולכן לא נתן ה' את התורה לראשונים, לפי שלא היו שישים רבוא ולא היה בהם שלימות הצבא שתשרה עליהם השכינה הנקראת צבאות.

ובפרשת בהעלותך כתב רבנו, שטעם הליכת ישראל במדבר, היתה לברר ניצוצי הקדושה השבויות ברשות שוכן מדבר ציה. ויש שתי הדרגות, א, המסית והמפתה. ב, המזיק והמחבל, ואין בטבעו לפתות. וזהו ויהי בנסוע הארון, כשהיה נוסע, היו מתדבקים בו כל ניצוצי הקדושה, וזהו שאמר הפסוק 'קומה ה' ויפוצו אוייבך' שהם קליפות הנאחזות בקדושה יתפוצצו, וכנגד הרע שמפתה את האדם, אותם המשניאים את ה' בלבות בני אדם, אמר 'וינוסו משנאיך'.

[אור החיים מסעי פרק לג פסוק א]

☀התענוג השבועי שלי☀

הגב
#2
כניסת/יציאת שבת פרשת מטות - מסעי:

? לע"נ ?
?אימי מורתי האישה החשובה מרת "צביה בת ישראל פסח הלוי".
?חברי היקר נועם ההליכות "משה בן יוסף אלימלך".
?האשה הצדקנית מרת "נעמי בת מנחם" שנזדככה ביסורים קשים.

ירושלים:
??19:06
✨20:25
ביתר עילית:
??19:08
✨20:23
בית שמש:
??19:07
✨20:23
באר שבע:
??19:15
✨20:24
קרית גת:
??19:23
✨20:26
מודיעין עילית:
??19:18
✨20:24
בני ברק וגבעת שמואל:
??19:23
✨20:25
אלעד:
??19:16
✨20:25
אשדוד:
??19:24
✨20:25
צפת:
??19:14
✨20:25
חיפה:
??19:18
✨20:27
נתניה:
??19:23
✨20:27
תל אביב:
??19:24
✨20:26
פתח תקווה:
??19:06
✨✨20:26
אילת:
??19:10
✨20:19
רבינו תם:
20:59

?פנינים לשולחן השבת?

?"זה הדבר אשר צוה ה' לאמור"
אמרו חז"ל: כל פטפוטין בישין בר מפטפוטי דאורייתא (כל פטפוטים לא יפים חוץ מדברי תורה), "זה הדבר אשר צוה ה' לאמור" זה הדבר אשר ציוה ה' - אותו מותר לאמור (רמ"ל ליטש מפרסברג)?

?"איש כי ידור נדר.. לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה"
לא יעשה דבריו חולין רש"י (כאילו "לא יחלל דברו")הצדיק ר' מנחם מנדל מקוסוב היה אומר : מי שנזהר תמיד שלא לעשות דברו חולין ומקפיד לכבד כל דיבור שלו (גם חולין) כדבר קודש, זוכה לכך שאף הקדוש ב"ה מכבד כראוי את מוצא פיו ומתקיים בו "ככל היוצא מפיו – יעשה", בבחינת "צדיק גוזר והקב"ה מקיים.."?

?"החלצו מאתכם אנשים לצבא .. לתת נקמת ה' במדין"
המדיינים חטאו הן נגד ה' והן נגד בני ישראל. הקב"ה ויתר על כבודו וציווה למשה "נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים" אבל משה לא השלים עם ויתור זה על כבוד הבורא. ואילו הוא פנה לבני ישראל שיוותרו על כבודם שנפגע וינקמו את "נקמת ה' במדיין". לדעת רש"י שינה משה בכדי להורות לבני ישראל שהעומד נגד ישראל, כאילו עומד נגד הקב"ה. (האלשי"ך)?

?"ככל היוצא מפיו יעשה"
קל מאד לנדור נדר אבל קשה לקיים לכן נאמר "ככל היוצא מפיו" כשם שיצא הנדר מפיו בקלות "כן יעשה" בקלות כזאת כך יקיים..?

?"ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב"
מדוע באה התורה לספר לנו באיזו דרך נהרג בלעם? עפ"י רש"י, בלעם ידע שישראל מנצחים את אויביהם רק ע"י כח התפילה, כלומר, כוחם בפיהם, בא הוא ותפס אומנותם של ישראל, וקיללם בפיו. בתגובה, באו ישראל והחליפו אומנותם באומנות האומות, החרב, שנאמר "ועל חרבך תחיה",- והרגוהו. בכיוון זה ממשיך רבי ישראל מראדין ואומר: עפ"י זה, באומנות הפה אנו יכולים בכח זה ליצור עולמות גשמיים ורוחניים. לפיכך, על כל אדם מישראל להיזהר, שלא לקלקל את כלי אומנותו- שהם פיו ולשונו- בדברים אסורים, כמו השמעת לשון הרע ורכילות, אלא ינצל "כלים" אלה לדברי תורה, תפילה ומעשים טובים.?

?"וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל"
התורה הקדימה לפרשת נדרים את פניית משה לראשי המטות, כי הכוח שניתן לחכם להתיר נדר ולבטלו מיוסד על ההנחה שלפיה אדם מישראל רוצה שמעשיו יתאימו לדעת חכמי התורה. לכן, כל הנודר – על דעת חכמים הוא נודר, ואם הנדר מנוגד לדעתם והם אומרים לו: "מותר לך", יפקע הנדר מעיקרו. לפי אותו הגיון מפר הבעל את נדרי אשתו, על סמך ההנחה כי אשה – על דעת בעלה היא נודרת, כדי שבעלה יסכים לכך. לכן, מאחר שכל עניין התרת נדרים מבוסס ומיוסד על יסוד אמונת חכמים, ראה הכתוב והקדים: "וידבר משה אל ראשי המטות...לאמר: זה הדבר אשדר צוה ה'"

לאמר: דברם של ראשי המטות, החכמים, נחשב כדבר ה', ופעולה שאינה תואמת לדעתם, מנוגדת לדבר ה'. זו גם משמעות גזירה שווה שעשו חז"ל בין "זה הדבר" שנאמר אצל ראשי המטות, לבין "זה הדבר" שנאמר בשחוטי חוץ (ויקרא יז, ב). יכול אדם להקריב קורבנות ולעשות את המעשה הנעלה ביותר, אך אם לא יעשה זאת על דעת חכמי התורה, לא רק שאין ערך לקורבנו, אלא יהיה זה בכלל "שחוטי חוץ",שעונשם כרת (עפ"י כלי יקר)?

שבת שלום ומבורך?,
יוסי קסוטו??

הגב
#3

[Image: mqdefault.jpg]


הרב נחמיה וילהלם, חב"ד, פרשת השבוע, ממתק לשבת

הגב
#4
בס"ד

?אור החיים יומי?
מתורת רבינו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה

☆בוקר טוב, ויום מבורך ומוצלח, יום הששי, כז' תמוז☆

אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם, ויסעו...

ומקשה רבנו האור החיים הקדוש, מדוע הפסוק נקט ענין המסעות ולא ענין החניות, ואדרבה במדרש אמרו משל למלך שהיה בנו חולה, והוליכו למקום אחד לרפאותו, כשחזרו, התחיל אביו מונה כל המסעות ואומר כאן ישננו, כאן חששת את ראשך, כך אמר ה' למשה, מנה להם כל המקומות היכן הכעיסוני, לכך נאמר 'אלה מסעי'. ולפי דברי המדרש, היה לפסוק להזכיר את החניות ולא את הנסיעות???

ומבאר רבנו, על פי מה שכתבו אנשי אמת, שהליכת ישראל במדבר היתה לברר ניצוצי הקדושה, שלקחה הטומאה, שמקום חנייתה הוא במדבר השמם, ודרכו שם עדת ה' כדי להוציא בולעו מפיו, וזה הטעם, שהיו מקומות שחנו שם 12 שעות, ויש מקומות שחנו שם שנה אחת, הכל לפי מה שצריך כדי לברר את הניצוצות שישנם במקום ההוא, ובירור זה אין כח בעולם שיכול לעשות אותו, אלא רק 'הקדושה השלימה', פירוש ענין הקדושה השלימה, זהו השכינה וישראל והתורה, ויש בזה חיבור פרטי וחיבור כללי, חיבור פרטי, זה שישים רבוא נשמות ישראל, וחיבור כללי זה משה רבנו שהוא כלול כל נשמות ישראל, כי הוא האילן שממנו נצצו נשמות שישים ריבוא שהיו שם, וכלשון קודשו של רבנו: 'ונסתייעו בעזר אלוקי, בשכונת שוכן הבירה, ושברו מלתעות עוול וביררו בירור עצום'.

וזהו מה שכתוב כאן מסעות ולא חנייות, כי בזמן החנייה לא עשו דבר, ורק בזמן הנסיעה היו לוקחים עמם את המסע היקר בעולם, והוא הניצוצות שהיו במדבר, ולכן אמר 'אלה מסעי', כלומר, אלה פסל את כל המסעות שבעולם, ורק המסעות האלו נחשבים למסעות, בגלל מה שתיקנו ולקחו בנסיעתם.

ואפילו שהאבות הקדושים גם הלכו במדבר, מכל מקום לא יכלו לעשות מה שעשו ישראל במדבר, וזה מה שהפסוק מדגיש, 'אשר יצאו מארץ מצרים', ונצרפו בכור הברזל שהיא ארץ מצרים, ובזה היו נשמותם ראויים לברר ניצוצי הקדושה בכל מקום אשר יהיו שמה, ועוד אמר הפסוק 'לצבאותם', שזה שלימות הצבא אשר תשרה עליו השכינה שהוא מספר שישים ריבוא, ופחות ממספר זה אינו בגדר השלימות, ולכן לא נתן ה' את התורה לראשונים, לפי שלא היו שישים רבוא ולא היה בהם שלימות הצבא שתשרה עליהם השכינה הנקראת צבאות.

ובפרשת בהעלותך כתב רבנו, שטעם הליכת ישראל במדבר, היתה לברר ניצוצי הקדושה השבויות ברשות שוכן מדבר ציה. ויש שתי הדרגות, א, המסית והמפתה. ב, המזיק והמחבל, ואין בטבעו לפתות. וזהו ויהי בנסוע הארון, כשהיה נוסע, היו מתדבקים בו כל ניצוצי הקדושה, וזהו שאמר הפסוק 'קומה ה' ויפוצו אוייבך' שהם קליפות הנאחזות בקדושה יתפוצצו, וכנגד הרע שמפתה את האדם, אותם המשניאים את ה' בלבות בני אדם, אמר 'וינוסו משנאיך'.

[אור החיים מסעי פרק לג פסוק א]

☀התענוג השבועי שלי☀

הגב
#5
ב''ה
השבת פרשיות מטות - מסעי מחוברות.

אנחנו אנשים עם אופי חזק, או חלש? את זה נדע בקיץ, כשנצא לטיולים.

כשאנו נמצאים בבית כולנו מהדרין...
אבל, מה קורה בטיולים...?

חיבור הפרשיות ״מטות - מסעי״ מלמד אותנו, שגם בקיץ כאשר אנו נמצאים מחוץ לבית, במסעות וטיולים מסעי....
עלינו להישאר כמו מטות....
מקלות חזקים שאינם מתקפלים.

גם בטיולים נשאר יציבים וחזקים ביהדות, בכשרות, בצניעות, ובתורה ומצוות.
כי אנו מאמינים, וגם... כי יש לנו אופי חזק.

בהזדמנות זו ברצוני להזמין אותך אופן אישי לערב מיוחד הרצאה מרתקת בנושא: ''סיור בבית המקדש'' ביום שני א' מנחם אב בשעה 20:30 במתנס מול הקניון

שבת שלום ומבורך ! .
הרב יצחק יהונתן כהן
בית חב"ד קרני שומרון

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 78 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 586 158,549 12-01-2018, 00:11
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 103 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 284 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויחי - א שכול אורח 4 151 31-12-2017, 01:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 349 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  ב"ה ממתק לשבת פרשת ויגש תשע"ח אחד מתלמידי הבעל שם טוב קרא פעם בספרים שמי שנמנע מלדבר אורח 0 126 23-12-2017, 19:16
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 340 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 776 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 274 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };