מודעה
פרשת נח - אשכול
#1


חידוש לפרשה שלא שמעתם מעולם!

בספר יונה מסופר שהשי"ת שלח את יונה הנביא לעיר נינווה, בכדי להשיב את אנשיה למוטב ולהחזירם בתשובה.

מדוע ה' שלח לאנשי נינווה את יונה הנביא? הרי הם היו גויים! 
מדוע דווקא אנשי העיר נינווה זכו שהקב'ה ישלח להם נביא? וכי לא היו-עוברי עבירה בערים אחרות בעולם? 
אם כן מדוע תושבי ערים אחרות לא זכו לקבל נביא מאת ה'?

התשובה כתובה בפרשתנו, פרשת נח:
_"מִן הָאָרֶץ הַהִיא יָצָא אַשּׁוּר וַיִּבֶן אֶת נִינְוֵה..."_

מה כוונת הפסוק במילה _"יָצָא"_?

מסביר המדרש:
בשעה שאשור ראה שאנשי דורו, "דור הפלגה", רצו לחלוק על הקב"ה ולבנות מגדל שראשו בשמיים כדי לכאורה להילחם בבורא העולם, 
מיד יצא אשור ועזב את הארץ ההיא!
אשור התרחק ובנה עיר חדשה, והעיר החדשה שבנה נקראה בשם... "נינווה"!

אם כן, זכות-אבות היתה לאנשי העיר נינווה, כיוון שהעיר נוסדה רק על מנת להתרחק מן ההולכים נגד ה',  והיתה זו עיר בתפיסה חדשה - שבה עושים רק מעשים שיגרמו נחת רוח להשי"ת!

זכות זו עמדה לאותה העיר, שאפילו לאחר מאות שנים כאשר תושביה שינו את דרכם ופנו מדרך הישר, 
ה' יתברך ברוב רחמיו שלח אליהם נביא מקצה הארץ כדי להשיבם למוטב. 

וכך באמת היה - כל אנשי העיר שבו אל ה'!

מתוך הספר החדש "מֵעֵבֶר למפורסם"
מאת הרב יעקב מַעֲבָּרִי ובהסכמת גדולי ישראל!
400 עמודים שבהם מאות חידושים ורעיונות שכאלו על חומש בראשית, על פי סדר הפרשיות, מלוקטים מדברי רבותינו ראשונים ואחרונים, אלא שאינם מפורסמים וידועים בפי ההמון. 
     אריאל 050-7523086
tinyurl.com/y7vpjcsl
   מבצע משלוחים לרגל ההשקה!

       מצווה להעביר!??

הגב
#2
זמני כניסת/יציאת שבת פרשת נח:

   ? לע"נ ?
?אימי מורתי האישה החשובה מרת "צביה בת ישראל פסח הלוי".
?חברי היקר נועם ההליכות "משה בן יוסף אלימלך".
?האשה הצדקנית מרת "נעמי בת מנחם" שנזדככה ביסורים קשים.

ירושלים:
??17:26
✨18:37
ביתר עילית:
??17:26
✨18:37
בית שמש:
??17:25
✨18:36
באר שבע:
??17:35
✨18:40
קרית גת:
??17:40
✨18:38
מודיעין עילית:
??17:33
✨18:37
בני ברק וגבעת שמואל:
??17:40
✨18:38
אלעד:
??17:33
✨18:38
אשדוד:
??17:41
✨18:39
צפת:
??17:29
✨18:35
חיפה:
??17:33
✨18:37
נתניה:
??17:40
✨18:38
תל אביב:
??17:41
✨18:39
פתח תקווה:
??17:23
✨✨18:39
אילת:
??17:35
✨18:40
רבינו תם:
19:17

?פנינים לשולחן השבת?

?"איש צדיק תמים"
צדיק משמעותו הוא בין אדם לשמים, ורשע הוא להיפך. אבל "צדיק תמים", משמעו שהוא צדיק גם בין אדם לחברו. (העמק דבר). 
ורבי משה פינשטיין, ב"דרש משה" אומר: הקדימה התורה את התואר "איש" לפני "צדיק תמים", כי לפני שאדם הולך להיות צדיק תמים, עליו להיות קודם לכל איש. מי שאינו איש – אי אפשר לו להיות צדיק תמים.?

?"תמים היה בדורותיו"
נח נשאר שפל ועניו בעיני עצמו, אע"פ שהיה צדיק אחד בדור של רשעים, משום ש"את האלוהים התהלך נח", בזוכרו תמיד בגדלות הבורא וממילא מעשיו לא היו נחשבים בעיניו. אם כי לגבי בני האדם היה צדיק, מכל מקום היה מעמיד תדיר את צדקתו ביחס לאלוקים, ולפיכך נשאר תמים – עניו ושפל רוח בעיניו ... (נעם מגדים)?

?"שנים מכל תביא אל התיבה להחיות אתך"
בחזון "אחרית הימים" מתנבא ישעיהו: "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ" (ישעיה יא, ו). הלא בתיבת נח כבר חיו בשלום תחת קורת גג אחת: אדם ובהמה, חיה ועוף, נחשים ועקרבים, מה איפוא הפלא והחידוש? אלא, החידוש יהיה שב"אחרית הימים יחיו יחד בשלום כתוצאה של רוח חדשה של אהבה ואחווה שישררו בעולם "ומלאה הארץ דעת את ה' כמים לים מכסים" (ישעיה יא, ט). לא כן בתיבת נח, שם הסכנה המשותפת, סכנת המוות שריחפה עליהם היא שאיחדה אותם. (על התורה )?

?"ותשחת הארץ לפני האלו-הים"
רק לפני האלוקים היה זה נחשב לחטא. ואילו בפני
הבריות ובעיני החברה היה הכל כשורה... הציבור לא ראה בכך עוון...?

"?כי מלאה הארץ חמס מפניהם"
למה מלאה הארץ חמס? מפניהם, בגלל פני הדור - המנהיגים, שהם בעצמם השחיתו את
דרכם, שדדו, חמסו ועשו כל תועבה, ובזה שימשו דוגמא להמונים.?

?"ואני הנני מביא את המבול"
תנו רבנן: מה השיב הקב"ה לנח?
כשיצא נח מן התיבה וראה את העולם חרב
מיד התחיל לבכות, ואמר לו: רבונו של עולם!
נקראת רחום, היה לך לרחם על בריותך! השיבו
הקב"ה: רועה שוטה! עכשיו אתה אומר זאת?
והלא בזמן שאמרתי "ואני הנני מביא מבול"
היה עליך לדאוג ... ואז לא עלתה בליבך רעת העולם מפני שאתה ניצל בתיבה ...?

?"בא אתה וכל ביתך אל התבה"
תיבה משמעה גם מלה. זה רמז הוא, שהאדם צריך להכנס 
לכל תיבה מתיבות התורה והתפילות
בכל כוחותיו, ובכל רמ"ח אבריו בצורה של מסירות נפש .(הבעש"ט)?

שבת שלום ומבורך?,
יוסי קסוטו???

הגב
#3
בס"ד

?אור החיים יומי?
מתורת רבינו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה

☆בוקר טוב ויום מבורך ומוצלח, יום שלישי, כז תשרי☆

כתוב בפרשתינו, 'נבקעו כל מעיינות תהום רבה' (פרק ז פסוק יא)

'ושאבתם מים בששו"ן'

סיפר הגאון רבי יוסף משאש זצ"ל, ששמע מפי הגאון רבי רפאל אלנקווא זצ"ל, כי פעם הגיע אל רבנו האור החיים הקדוש, יהודי אחד מעשירי סאלי, ישועה שפורטש היה שמו, והתאונן על מקרה מצער אשר קרהו. לא מכבר רכש פרדס גדול מישמעאלי, ושילם עליו טבין ותקילין, כי היו באותו פרדס שני מעיינות מים זכים ומתוקים, והוא סבר שיתעשר ממכרם, אך בקושי חלפו חודשיים ימים, ושני המעיינות יבשו ואין בהם לחלוחית. ביקש האיש את ברכת רבנו כי תשוב הנביעה למעיינות.

בינתיים, תוך כדי שהיה יושב במחיצת רבנו, נטל העשיר כד מים שעמד על השולחן, מזג לעצמו כוס מים ושתה לרוויה, אך על שתיית המים לצמאו, לא בירך שהכל וגם בורא נפשות לא אמר.

נענה רבנו ואמר: אכן נודע הדבר כי מחמת שאינך מברך על שתיית המים, לא לפניה ולא לאחריה, אינך ראוי לברכת המעיינות. כל עוד והיו ברשות הישמעאלי, לא תבעו המים את עלבונם, אך כאשר זכו ובאו ברשותו של יהודי כשר, שמחו המים כי עומדת להתמלא משאלתם 'אנו רוצים להיות קרובים למלכו של עולם' והלא מקרא מלא דיבר הכתוב, 'ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה', המילה בששו"ן ראשי תיבות 'ב'ברכות 'ש'תים 'ש'הכל 'ו'בורא 'נ'פשות' - אזי יתקיים המשך הפסוק 'ממעייני הישועה'
.
קיבל האיש על עצמו להקפיד לברך על המים, ואף את עצת רבנו קיבל להעמיד שומר שיפקח על כל יהודי השותה מן המעיינות, שיברך על המים לפני שתייתו ולאחריה, והנה, לאחר 24 שעות, שבה נביעת המים במעיינות...

(נר המערבי עמוד קמו)

☀התענוג היומי שלי☀

הגב
#4
ם שבת שלום

הגב
#5
בס"ד

?אור החיים יומי?
מתורת רבינו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה

☆בוקר טוב ויום מבורך ומוצלח, יום רביעי, כח תשרי☆

'ויאמר אלקים לנח, קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ'

ידוע ענין השחתת הארץ בימי נח, שהיו בני דורו מלאים בעבירות הנקראות בכללותם חמס, והם גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, גזל, ונחתם דינם להמחות מן העולם.

ושואל רבנו האור החיים הקדוש הרי בזמן אברהם אבינו, היו אנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד, ומעשיהם הרעים גרמו שהקדוש ברוך הוא הוצרך להשמידם, ובא אברהם אבינו וביקש מה' רחמים עליהם, וכאן אצל נח, לא מצינו שביקש רחמים מלפני ה' על דורו שלא ימחו, והשאלה מתבקשת מדוע נח לא ביקש רחמים על בני דורו???

ומתרץ רבנו שני תירוצים
א. כשה' דיבר עם נח, אמר לו דבר מוחלט ונחרץ, 'אני משחית את הארץ' כך שנח לא מצא מקום להתפלל, מה שאין כן אצל אברהם אבינו אמר ה', 'ארדה נא ואראה הכצעקתה וכו', כלומר ה' נתן את האפשרות לאברהם אבינו לבקש עליהם רחמים, כי לא בא אליו ה' בהחלטיות נחרצת להפוך את סדום, לכן אברהם מצא מקום לבקש רחמים, מה שאין כן אצל נח.

ב. אצל אברהם לא היה הכרח להודיעו, כי הוא לא היה גר בסדום, מה שאין כן אצל נח היה ענין להודיעו כדי שיבנה תיבה וינצל מימי המבול, ומזה הבין אברהם אבינו, אם ה' מודיע לי כשאין לי צורך אישי בדבר, סימן שיש מקום להתפלל ולבקש רחמים, אבל אצל נח לא היה את הסימן הזה, כי מה שהודיע לו ה', זה כדי שיבנה תיבה וינצל, לכן לא מצא מקום לבקש רחמים.

[אור החיים נח פרק ח פסוק א]

☀התענוג היומי שלי☀

הגב
#6
פרשת נח-"כל השביעין חביבין"

----------------------------------------

"כִּי לְיָמִים עוֹד שִׁבְעָה אָנֹכִי מַמְטִיר עַל הָאָרֶץ אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לָיְלָה וּמָחִיתִי אֶת כָּל הַיְקוּם אֲשֶׁר עָשִׂיתִי מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה".


מדוע הקב"ה צריך "להמתין" דווקא שבעה ימים ולאחר מכן להמטיר מבול על הארץ?

אמנם רש"י נותן על כך תשובה, אך אני רוצה לתת פירוש מכיוון אחר.


הפעם הראשונה שכתוב המספר שבע בתורה (כך בודקים שורש של כל דבר בתורה) הוא בפרשת בראשית "ויכל אלוהים ביום השביעי". תורת החסידות מבארת שמידת הדין (שרמוזה בשם אלוקים) כלתה ונעלמה ביום השביעי. אם כן, יש ליום השביעי סגולה לרחמים שהרי אז לא קיימת מידת הדין, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש "...אבל ביומא דשבתא...ועתיקא קדישא גליא רצון דיליה, וכל דינין מתכפיין, ומשתכח רעותא וחידו בכולא..." (תרגום: אבל ביום השבת...ועתיק קדוש מגלה הרצון שלו, וכל הדינים נכפים, ונמצא רעות ושמחה בכל..."), משמע שהרצון האמיתי של הקב"ה ביום השביעי הוא לכפות את הדין על מנת לגלות רעות ושמחה.

הפס' הנ"ל שבפרשתנו מגלה לנו דבר מדהים: "עוד שבעה אנכי"-כלומר ביום השביעי ניתן למצוא את הקב"ה בכבודו ובעצמו (="אנכי"). על מילת "אנכי" אומרת הגמרא (שבת קה',ע"א) "אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהבית. רבנן אמרי אמירה נעימה כתיבה יהיבה". נמצא אם כן, ש"נפשו" של הקב"ה (שמרמזת על הדבר הכי פנימי שבו) כתובה והובאה (בתורה) וגם חכמים דרשו (על התורה) מילה זו בנוטריקון - אמירה נעימה כתיבה הובאה, כלומר התורה עצמה היא נועם כמו שכתוב "דרכיה דרכי נעם" (משלי ג',יז') וכל מה שכתוב בה בא להראות על הנעם העליון של הקב"ה שהרי מגלה לנו הזוהר הקדוש ש"אורייתא וקוב"ה כולא חד" (התורה והקב"ה הכל אחד), ונמצא שמה שכתוב בתורה זה מראה לנו על הנהגת הקב"ה, ועם כל זה שנראה לנו שבפרשתנו כתוב על המבול שמשחית את הארץ, כל זה כתוב רק בשביל להראות שהקב"ה חפץ בנעם ובטוב ולכן המבול הוא דווקא ארבעים יום וארבעים לילה שזה כנגד מקוה טהרה כמו שמגלה הגמרא לגבי ההלכה של כמות מי המקוה (עירובין ד',ע"ב) "ושיערו חכמים מי מקוה מ' (=40) סאה", כלומר הקב"ה רומז לנח שהוא נותן הזדמנות לבני האדם ביום השביעי (שאז אין דין) לשוב בתשובה ולהיטהר מכל עוונותיהם.

הגב
#7
♦?פרשת "נֹחַ"?♦
לע"נ רחל בת עישה
ויהודה סויסה בן עליזה וציון

בפרשתנו, לאחר שהתורה מספרת על מחיית העולם כולו על-ידי המבול, היא עוברת להתייחס לניצולים; "וַיִּשָּׁאֶר אַךְ-נֹחַ וַאֲשֶׁר אִתּוֹ בַּתֵּבָה".

ושואלים חכמים, לכאורה המילה 'אַךְ' שמשמעותה 'רק'- מיותרת, הרי ברור שרק נוח ואשר איתו בתיבה נשארו בחיים אחרי המבול שהביא ה' על הארץ וכילה הכול? אלא מסביר רש"י שהמילה 'אַךְ', עיניינה למעט ולרמוז שנח היה חסר ולא שלם ביציאה מן התיבה. יש מי שאומר שהיה פצוע מטורח הבהמות והחיות ויש מי שאומר שהאריה תקף אותו כיוון שאיחר לו מזונותיו. ובכל אופן, כל זה גרם לנח להיות לא שלם.

חז"ל מורים לנו ללמוד מנח את המסירות הגמורה לשליחות שייעד לו הקב"ה ואומרים שכל אדם בחייו צריך לראות בעצמו 'שליח' להפיץ אור וטוב אלוקיים סביבו. אבל יש להדגיש- לא פחות חשוב ללמוד מנח את המוכנות לשלם מחירים, לפעמים כואבים, להיות אַךְ-נֹחַ, והכי חשוב לעולם לא להתייאש ולהפסיק את ה'שליחות'.

אז שנזכה להיות שליחים נאמנים לדבר ה', יהיה המחיר אשר יהיה ובעז"ה נהיה ראויים, כמו שהיה ראוי נח, שיתחדש עלינו עולם טוב יותר. בלי המבול כמובןWink
שבת שלום!

הגב
#8
קצר ויפה

הגב
#9
לקט יהלומים לשולחן שבת פרשת "נח"

 הדלקת נרות שבת??

ירושלים:5⃣1⃣:5⃣
תל אביב:0⃣3⃣:5⃣
חיפה:5⃣2⃣:5⃣
באר שבע:??0⃣3⃣:5⃣

"נח איש צדיק" (ו, ט)
איש צדיק, שהיה שולט על הצדקות - שידע איך להתנהג עם כל אחד בצדקותיו, אפילו שההוא היה רשע גמור היה מוצא בו את הנקודה הטובה.

"וישבו המים מעל הארץ הלוך ושוב ויחסרו המים" (ח, ג)
כדי לזכות לתשובה היינו "וישבו", צריך את "המים" – צריך ללמוד תורה המשולה למים, אז יזכה אדם לעלות "מעל הארץ" כלומר לעלות מעלה מהגשמיות והארציות שבו, אבל צריך לזכור כי יצר הרע תמיד נלחם באדם ומבקש להמיתו (סוכה נב, ב) ולכן לאדם יש ניסיונות וכל הזמן יש עליות וירידות וזהו "הלוך ושוב", שבעבודת ה' האדם לפעמים בדרגת "הלוך" שמתקדם ועולה במדרגות הקדושה ולפעמים "ושוב" חוזר לסורו ונופל בעבירות. ולמה הוא שוב נופל? על כן נאמר "ויחסרו המים" – בגלל שהחסיר מים היינו מלימוד התורה, אז הצליח יצר הרע להפילו, ולכן צריך אדם לדאוג כל יום שיהיו לו עיתים לתורה כי היא חיינו ואורך ימינו.

"והנה עלה זית טרף בפיה" (ח, יא)
נאמר בתהלים (נה, ז) ״מי יתן לי אבר כיונה, אעופה ואשכונה״. ויש להבין מדוע דוד המלך חשק דווקא בכנפי היונה? וכן, לאן דוד המלך ע״ה רצה לעוף והיכן ביקש לשכון?
והנה המדרש כאן (ילקו״ש בראשית ח, נט) שואל מהיכן הביאה היונה עלה של זית? - ״אמר רב ביבי: שערי גן עדן נפתחו לה ומשם הביאה אותו״. על כך אמר דוד המלך: ״מי יתן לי אבר כיונה״ - כאותה יונה ששלח נח ונכנסה לגן עדן, אבל אני לא אעשה שטות כמו היונה שנכנסה לגן עדן ויצאה משם, אלא ״אעופה ואשכונה״ ־ אני אשכון ואשאר בגן עדן...
(פדה נפשי)

פתגם לשבת

״אנשים רבים מחמיצים את האושר בחייהם, לא בגלל שלא מצאו אותו, אלא כי אם בגלל שלא עצרו ליהנות ממנו״

ונסיים בסיפור במעלת "היצירתיות" לשולחן השבת

היה פעם תלמיד שעשה הרבה בעיות בכיתה, הפריע בשיעורים, השמיע כל מיני קולות, רב עם החברים, בקיצור - המצב הפך לבלתי נסבל. המורה שלו היה אובד עצות, ואחרי שניסה בטובות וברעות ולא עזר כלום, הוא הזמין את ההורים לשיחה.
ההורים הגיעו נבוכים והמורה שטח בפניהם את כל מעלליו של הילד ואת כל מה שהוא ניסה לעשות איתו, ושאל אותם מה הם מציעים.
אמר לו האב: "מה אתה רוצה שאעשה? גם אני דיברתי אתו וביקשתי ממנו והענשתי אותו, ולא עזר כלום".
ענה המורה: "אולי תקחו אותו לאבחון?"
האם התערבה: "אני לא מאמינה בזה, זה לא יעזור כלום, וזה לא מעשי".
המורה הגיב בזהירות: "אם אין ברירה - אולי כדאי לתת לו ריטלין?"
אמר האבא: "אבל מאיפה אשיג ריטלין?"
השיב המורה: "אין בעיה, אני אשיג לכם ריטלין, וכל בוקר הילד יקח כדור והכל יהיה בסדר".
אמרה האמא בדאגה: "אני בבוקר יוצאת לעבודה מוקדם ובעלי כבר עומד בפקקים . יש בלגן בבית בבוקר, מי ידאג כל יום שהוא יקח את הכדור?"
המורה ניסה להרגיעה: "אני יכול לעזור לכם גם בזה, אני עצמי אדאג כל בוקר לתת לו את הכדור".
אמר האבא בתקיפות: "זה לא בא בחשבון, כל התלמידים ידעו שהוא לוקח כדור, יהיה מזה פרסום ובזה אני לא מעוניין!"
חשב המורה ואמר: "יש לי רעיון. כל יום בהפסקה אחרי אחרי השיעור, אבקש ממנו ללכת לחדר המורים ולהכין לי כוס קפה. בתא שלי יהיה ריטלין והוא יקח כל יום כדור, אף אחד לא ידע מזה והכל יהיה בסדר".
ההורים היססו מעט, אך לבסוף התרצו והסכימו, אבל הציבו תנאי אחד: זה חייב לבוא מהמורה והם 'לא בעסק'.

וכך היה: המורה הניח קופסא עם ריטלין בתא שלו בחדר המורים, הסביר לילד בשקט את התוכנית, וכל יום בהפסקה הוא ביקש מהילד לגשת לחדר המורים ולהכין לו כוס קפה. הילד היה חוזר עם הקפה והכל עבר בשלום בלי שאף אחד הבחין במתרחש.
ואכן המצב בכיתה נרגע, הילד כבר כמעט לא נזרק מהכיתה, לא היה עצבני, לא רב עם חבריו והפך לתלמיד למופת. ובכלל, מאז הסידור החדש, האווירה בכיתה נהייתה יותר רגועה ונעימה.

אחרי כמה שבועות האמא שואלת את הילד: "נו, מה נשמע בכיתה?"
הילד עונה: "מצויין!"
היא ממשיכה: "המורה מרוצה ממך?"
והילד עונה: "כן, הכל עכשיו מצויין!"
אז היא אומרת בפליאה: "תסביר לי, מה קרה פתאום שהכל נהיה כל כך טוב?"
עונה הילד: "פשוט מאוד, כל בוקר בהפסקה המורה שולח אותי להכין לו כוס קפה. אני נכנס לחדר המורים, מכין לו קפה, לוקח כדור מהתא שלו ושם לו בקפה. אני מביא לו והוא שותה את זה, ואחר כך הכל בכיתה מאה אחוז!"

לעיתים, קשה לנו לראות מה הסיבות האמיתיות לבעיות שלנו, ורק נקודת מבט חדשה יכולה לעשות את השינוי...

שבת שלום ומבורכת ??
(זכות גדולה להפיץ ולזכות)

?לע"נ מכלוף בר דדה.
לע"נ גבריאל מיכאל בר דדה.
לעילוי נשמת אברהם בן מונירה.
לעילוי נשמת תקווה בת מזל.
לעילוי נשמת אסתר בת מזל.
לעילוי נשמת גליה בת גמילה.
לעילוי נשמת ירוחם בן חיים.
לעילוי נשמת מרדכי בן אסתר.
לעילוי נשמת יהודה בן קמר.
לעילוי נשמת החיילים שחירפו נפשם למענינו הי"ד.
לעילוי נשמות אחינו שנרצחו בפיגועי הטרור האכזריים הי"ד.
לרפואת כלל חולי ישראל ובפרט לחיילים והפצועים שיחזרו לביתם בריאים ושלמים במהרה אמן!

הגב
#10
Tongue ????מיד אחרי המבול – הזהרה לא לרצוח ולא להתאבד

וכל כך למה??

שאנשים טיפשים לא יחשבו לרגע שלבורא עולם הכל יכול, קל בעיניו חיי אדם, ולכן הרג את כל יושבי תבל, כביכול ידו קלה על ההדק!!!

ממש לא, לכן מיד אחרי המבול, בורא עולם מזהיר באופן חד וחלק על איסור רצח אפילו של בן אדם אחד!!

ולא רק, אלא בורא עולם מזהיר גם האיסור החמור להתאבד!! כי לבורא עולם כל נפש חשובה כעולם מלא!!!

ועונש המבול היה להרוג את כל יושבי תבל, זאת למרות אהבת בורא עולם לכל נפש, ולכל יצור אנוש, אלא פשוט לא הייתה ברירה!! כי השחית כל בשר את דרכו!!! ומאה עשרים שנה ויש דעה 300 שנה בורא עולם מזהיר על העונש, ואפילו הדגים להם בהצפת שליש עולם בימי אנוש, ולא עזר, לכן בלית ברירה ובכאב גדול בורא עולם מחק את העולם, ובנה אותו מחדש!!

לכן יהודי יקר נצל את אהבת ה' לכל יצור אנוש וכל שכן לכל נפש יהודי, ושמור על נפשך והתחזק לאהוב את בורא עולם ולדבוק בו באהבת ה' ולקדש שמו תמיד!!!

וגם אל תשכח שכתוב שהמבול הגיע כי השחית כל בשר, והכוונה שהוציאו שז"ל רח"ל, וזה כמו רצח!!! לכן הגיע המבול,

ועלינו להיזהר מאוד בזה לא להשחית, ולא לראות מראות אסורות הגורמות לנו ליפול ח"ו.

??ושוב בקשתי ממכם, אל תעצרו את המהפכה הגדולה, קנו את הספר "וטהר לבנו" לעצמכם או לבית כנסת שלכם, 

וכן מי שיכול לתרום הדפסת עלוני "וטהר לבנו" קדימה זה הזמן!!! "ברוך ה' פרשת לך לך – ופרשת וירא נתרמו – אשמח שתתרמו חיי שרה – או תולדות – וכן הלאה!!?

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 9 אתמול, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 586 155,931 12-01-2018, 00:11
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 67 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 232 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויחי - א שכול אורח 4 112 31-12-2017, 01:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 294 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  ב"ה ממתק לשבת פרשת ויגש תשע"ח אחד מתלמידי הבעל שם טוב קרא פעם בספרים שמי שנמנע מלדבר אורח 0 101 23-12-2017, 19:16
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 250 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 509 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 246 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };