מודעה
פרשת ראה -, אשכול
#1
בס"ד 

?אור החיים יומי?
מתורת רבנו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה

☆בוקר טוב, ויום מבורך ומוצלח, יום חמישי, כה' אב☆

'בעל תשובה' בדרגה גבוהה יותר מ'צדיק'

בפרשתינו ובכמה מקומות מסביר רבנו האור החיים הקדוש, בכמה אופנים את מאמר חכמינו 'מקום שבעלי תשובה עומדים - אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד', כי הבעל תשובה גדול יותר במעלתו מן הצדיק...

א, כי הבעל תשובה נדבק בו כבר כוח הרע באמצעות עוונותיו, וקשה לו מאוד לקיים מצוות ה', לעומת זאת הצדיק שלא נדבק בו כל רע, יותר קל לו לקיים המצוות, וכאשר הבעל תשובה מקיים מצוות הוא מתאמץ יותר מהצדיק, ולכן מעלתו גדולה יותר .

ב, כי האדם שחטא וחזר בתשובה, מתעלה למקום ודרגה גבוהה יותר, ממה שהיה לפני החטא. ובלשון קדשו של רבנו: 'אין לך דבר המעמיד לרוח החיוני במקום גבוה כ'תשובה'.
כלומר: 'בעל תשובה' מגיע למקום גבוה יותר מ'צדיק' שלא חטא מהעולם, כי זוהי סגולת התשובה להעלות ולזכך את האדם ביותר. 
    
ג, כשהרשעים מטיבים את דרכיהם ושבים בתשובה, מתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, שלאחר שמרדו בו חזרו והיטיבו דרכיו, ונתרבה כוח הקדושה בעולם באמצעות ביעור כוח הרע. ולכך אמרו חכמינו 'במקום שבעלי תשובה עומדים - אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד' כי הבעלי תשובה זוכים לקדש שמו יתברך בדרגה נעלה יותר.

[אור החיים ראה פרק יג פסוק ז; בהר פרק כה פסוק כה; שלח פרק יד פסוק יז]

☀התענוג היומי שלי☀

הגב
#2
זמני כניסת/יציאת שבת פרשת שופטים:

               ? לע"נ ?
?אימי מורתי האישה החשובה מרת "צביה בת ישראל פסח הלוי". 
?חברי היקר נועם ההליכות "משה בן יוסף אלימלך".
?האשה הצדקנית מרת "נעמי בת מנחם" שנזדככה ביסורים קשים.

ירושלים:
??18:35
✨19:50
ביתר עילית:
??18:36
✨19:48
בית שמש:
??18:35
✨19:48
באר שבע:
??18:44
✨19:49
קרית גת:
??18:51
✨19:52
מודיעין עילית:
??18:45
✨19:50
בני ברק וגבעת שמואל:
??18:51
✨19:50
אלעד:
??18:44
✨19:49
אשדוד:
??18:53
✨19:51
צפת:
??18:41
✨19:48
חיפה:
??18:45
✨19:50
נתניה:
??18:51
✨19:52
תל אביב:
??18:52
✨19:51
פתח תקווה:
??18:34
✨✨19:50
אילת:
??18:41
✨19:46
רבינו תם:
20:27

?פנינים לשולחן השבת?

?"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך...
ושפטו את העם משפט צדק"
"תתן לך"- כותב ה"כלי יקר", רבי שלמה אפרים מלונצ'יץ, קשוט עצמך תחילה, כלומר, קודם דאג שתהיה אתה מושלם, ורק אחר כך תוכל להתפנות להשפיע על אחרים שייטיבו דרכיהם. ברוח דומה פירש האדמו"ר רבי שמחה בונים מפשיסחה: "שופטים ושוטרים תתן לך"- כשאדם שופט בקביעות את עצמו, רואה את הליקויים שבו וגם את המעלות של אחרים, הגיוני שאז "ושפטו את העם משפט צדק". אבל מי שרק רואה את חסרונות הזולת ולא רואה את הגיבנות שלו עצמו, אחד כזה טבעי שימנע משפט צדק. ?

?"צדק צדק תרדוף" 
האבן-עזרא נותן שני פירושים לכפל הלשון "צדק". האחד- קריאה אל בעלי הדין הבאים בפני השופט: לעולם רידפו אחר הצדק. בין אם תרוויחו מכך, בין אם תפסידו. 
וההסבר השני- הרדיפה אחר הצדק צריכה להיות מתמדת, נמשכת, רצופה. פעם אחר פעם, כל ימי חייך. האדמו"ר מפשיסחה פרש: אחר צדק- יש לרדוף רק בצדק. רק באמצעים כשרים.? 

?"כי יפלא ממך דבר למשפט בין-דם לדם בין דין... 
וקמת ועלית אל-המקום אשר יבחר ד' אלקיך בו"
אם תתפלא "בין דם לדם" מדוע דמם של הגוים הוא יקר ודמנו הפקר ?
"בין דין לדין" מדוע החוק הוא אחר לגוי ואחר כלפי היהודי?
התשובה היא "וקמת ועלית"! עליך לעלות לארץ ישראל.
האחז במולדת ואז גם דמך לא יהיה הפקר ודינך יהיה דין! (לפי רשב"ז)?

?"משנה תורה.. והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו"
בספר התורה יקרא המלך את כל קורות ימי חייו, הכל יקח מן התורה
וימצא בתורה את הפתרון והתשובה לכל שאלות החיים (חתם סופר)?

?"כי תקרב אל עיר להלחם עליה, וקראת אליה לשלום"
ראה כמה גדול כוחו של השלום. שאפילו המלחמה, שאין אדם יורד לתוכה אלא בחרבות וברמחים, אמר הקדוש ברוך הוא: כשתהיו הולכים לעשות מלחמה, לא תהיו פותחין תחילה אלא בשלום, שנאמר: "כי תקרב אל עיר להלחם עליה, וקראת אליה לשלום".?

?אמר רבי שמעון בן חלפתא: ראה מה חביב השלום! כשביקש הקדוש ברוך הוא לברך את ישראל, לא מצא כלי שהוא מחזיק כל הברכות לברכם בו אלא השלום, שנאמר: "ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום".? 

?"ובערת הרע מישראל וכל העם ישמעו ויראו"
ניתן להסביר את הטעם שהחמירה התורה כל כך בזקן ממרא לפי מה שכתב בספר "עקדת יצחק" על אנשי סדום. שאילו לגבי אדם שחטא ויודע שחטא אלא שהוא עשה זאת משום שלא עמד בנסיון היצר, הרי אז יש תקווה שפעם ישוב מדרכו הרעה. אולם לגבי אנשי סדום הם עשו את פשעיהם לא סתם אלא לפי החוקים והמשפטים שלהם... וזה גרוע מכל. 
ולכן גם בדין זקן ממרא, הוא איננו חוטא סתם, אלא כביכול "פוסק הלכות" ועל כן אין לו תקנה!
(רי"ש נתנזון)?

שבת שלום ומבורך?, 
יוסי קסוטו??

הגב
#3
בס"ד 

?אור החיים יומי?
מתורת רבנו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה

☆בוקר טוב, ויום מבורך ומוצלח, יום חמישי, ב' אלול☆

'אדם צריך לפשפש במעשיו קודם עשיית המצוות'

מבאר רבנו האור החיים הקדוש לפי מה שכתב דוד המלך עליו השלום, בספר תהלים 'וְלָרָשָׁע אָמַר אֱלֹקִים מַה לְּךָ לְסַפֵּר חֻקָּי', כלומר, שהקדוש ברוך הוא חפץ שקודם שהרשעים עוסקים בתורה ובמצוות, יהרהרו בתשובה, כדי שלא יהיו בגדר מה שאמר דוד המלך עליו השלום, 'וְלָרָשָׁע אָמַר אֱלֹקִים מַה לְּךָ לְסַפֵּר חֻקָּי', ולכן טוב וראוי לכל אדם לפני שמתעסק בתורה ובמצוות לעשות תשובה.

ולכן נצטוו עם ישראל במעמד הר סיני לשוב בתשובה לפני קבלת התורה, וכמו שנאמר 'וְעַתָּה אִם שָׁמוֹעַ תִּשְׁמְעוּ', ודרשו חכמינו שכל מקום שנאמר 'ועתה' הכוונה לעשיית תשובה, פירוש, שלפני שבאים לשמוע ולקבל את התורה, עליהם לקיים מצוות תשובה הרמוזה בתיבת 'ועתה'.

אולם מספיק אפילו הרהור תשובה אמיתי אחד, כדי להיקרא 'צדיק גמור', וכמו שאמרו חכמים שאדם שהוא רשע גמור, ובא וקידש קידש אשה, ואמר לה שהקידושין יחולו רק בתנאי שהוא 'צדיק גמור', הקידושין חלים מספק כי חוששים שמא הרהר בתשובה, וכבר אמרו רבותינו זכרונם לברכה, יש קונה עולמו בשעה אחת.

[אור החיים שופטים פרק כ פסוק י; יתרו פרק יט פסוק ה; אחרי פרק יח פסוק ד]

☀התענוג היומי שלי☀

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 78 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 586 158,343 12-01-2018, 00:11
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 103 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 283 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויחי - א שכול אורח 4 150 31-12-2017, 01:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 347 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  ב"ה ממתק לשבת פרשת ויגש תשע"ח אחד מתלמידי הבעל שם טוב קרא פעם בספרים שמי שנמנע מלדבר אורח 0 126 23-12-2017, 19:16
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 328 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 751 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 273 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };