מודעה
פרשת שמות - אשכול
#1
Exclamation 
בס"ד

?אור החיים יומי?
מתורת רבינו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה

☆בוקר טוב ויום טוב ומבורך ומוצלח, יום רביעי, טז' טבת☆

ללמוד מצדקותו ומידותיו של יוסף הצדיק

וַיְהִי כָּל נֶפֶשׁ יֹצְאֵי יֶרֶךְ יַעֲקֹב שִׁבְעִים נָפֶשׁ וְיוֹסֵף הָיָה בְמִצְרָיִם:

רבינו האור החיים הקדוש שואל, 
א. מדוע מספרת לנו התורה כאן שוב את מספר זרעו של יעקב אבינו שירדו עמו למצרים, והלא זה כבר נאמר בפרשת ויגש???
ב. מה מודיעה התורה 'ויוסף היה במצרים', והלא הדברים ידועים מפרשיות הקודמות???

ומתרץ רבינו הקדוש, שהתורה מתכוונת לספר את צדקותו וקדושתו של יוסף, שלמרות שהיה במצרים שהיתה מקור הטומאה וערוות הארץ, אף על פי כן נשאר בקדושתו. וכמו כן ביחס לאחיו השבטים הקדושים, שלמרות שמכרו אותו והשליכו אותו לבור נחשים ועקרבים וכל ההשפלות שגרמו לו, נשאר האחוה ביניהם, כאיש אחד בלב אחד. והרי הוא שווה עם כל יוצאי ירך יעקב הן בקדושה והן במידות טובות, ולכן נאמר 'כל נפש' לשון יחיד, שכולם היו נפש אחת בצדקות ואחדות.

וזה לשון קדשו: 'יכוין הכתוב באומרו כל נפש וכו' ויוסף וכו' לומר, כי כללות ענפים אלו כולם שוים לטובה באין הבדל ביניהם, כולם צדיקים, כולם חכמים, כולם בלב שלם זה על זה, וכאילו כולם נפש אחת, והודיע חידוש ורבותא גדולה היא לצד יוסף שהיה במצרים, ומן הטבע יהיה משתנה מהשואת האחים, בין לצד האחוה - כי לא יתכן שיהיה שוה ברצון כהשואת כולם לצד מה שעשו לו, שמכרוהו, ונתאכזרו עליו, ואיך לא יהיה קצת שינוי בינו לבין כולם, בין לצד הצדקות - כי היה נתון בכור הטומאה והאחים היו בארץ כנען ומסוככים באילן הוא יעקב אביהם, ועל כל פנים ישתנה קצת, ואף על פי כן מודיעך הכתוב כי שוה הוא להם, ונכנס במספר השבעים, וכהשואת כולם יחד ליקרא נפש אחת, בין לפרט האהבה והאחוה הנכונה, בין לענין הצדקות וטהרת הנפש, שלא נדבק בו מתחלואי הנפש, הגם היותו במצרים. עד כאן לשון קדשו.

ובפרשת ויגש כותב רבינו הקדוש, שגם בשעת המכירה עצמה לא נפגמה האחוה ביניהם, ומבחינתו של יוסף, התייחס לאחיו כאילו לא היה הדבר ההוא, ובזה מפרש מה שנאמר שם בפגישה הראשונה עם אחיו 'וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל אֶחָיו גְּשׁוּ נָא אֵלַי וַיִּגָּשׁוּ וַיֹּאמֶר אֲנִי יוֹסֵף אֲחִיכֶם אֲשֶׁר מְכַרְתֶּם אֹתִי מִצְרָיְמָה'. 

ולכאורה קשה, הרי הוא בא להתפייס איתם, ולמה מזכיר להם בעת הזאת את ענין המכירה??? וגם מה מוסיף בתיבת אני יוסף 'אחיכם' הרי הם יודעים שהוא אחיהם??? 

ומתרץ רבינו הקדוש תירוץ מבהיל, שהיות שהוא ראה שהם יראים ונבהלים ממנו, אמר להם שלא יחששו כלל, כי 'אני יוסף אחיכם' שאני מתנהג עמכם באחוה, ומבחינתי כאילו לא היה הדבר ההוא, ולא היה בכלל סיפור כזה של המכירה.

וזה לשון קדשו: 'אני יוסף אחיכם', פירוש, מתנהג עמכם במדת האחוה, וכאילו לא היה הדבר ההוא, גם סמך לומר 'אחיכם אשר מכרתם' לומר שאפילו בזמן המכר לא כהתה עין האחוה ממני. עד כאן לשון קדשו.

[אור החיים שמות פרק א פסוק ה, ויגש פרק מד פסוק ה]

☀התענוג היומי שלי☀

הגב
#2
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על הוויכוח שהוכרע בדרך פלא

וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (א,א)
הגיע אלינו סיפור מופלא, וממנו אפשר ללמוד כיצד יש להתנהג בבית, בעת שמתעורר ויכוח בין בני-זוג. המדובר היה בבני-זוג שהתקרבו ליהדות, כאשר הבעל היה כבר בדרגה גבוהה יותר, ואילו האישה נותרה מעט מאחור. והנה, בהיוולד להם בן בשעה טובה ומוצלחת, הביע הבעל את רצונו להעניק לרך הילוד שם יהודי מקורי, בו הוכתרו אבותינו ואבות-אבותינו מיום היותם לגוי, בבחינת 'שמי ושם אבותי'.

האשה, לעומת זאת, התנגדה, ודרשה לתת לילד שם 'מודרני'. ככל שהתקרב מועד הברית, הלך הוויכוח והחריף, ושני הצדדים לא הגיעו להסכמה. הבעל, שלבד מהיותו ירא שמים, היה גם איש חכם, החליט לא לפתוח במריבה בנושא זה.

ביום שלפני הברית, הוא שאל את אשתו איזה שם היא רוצה לתת לבנם, וזו השיבה שהשם שבחרה בו הוא 'נועם'. הבעל לא היה מרוצה, אך כאמור גמלה בלבו החלטה לא לעורר מדנים בנושא זה. מקירות ליבו הוא התפלל אל הקב"ה מקירות ליבו, שיסייע בידו להיחלץ מן המצב אליו נקלע, ובינתיים החליט לבקש מאשתו להצמיד שם נוסף, כזה המקובל מדורי דורות, ליד השם שהיא בחרה בו.

כיון שראתה שבעלה בא לקראתה, נענתה גם היא לבקשתו זו. בלילה שלפני הברית יצאו השניים לסדר כמה דברים לקראת האירוע, ובדרך הם מבחינים במודעות התלויות ברחובות, הקוראות לציבור להשתתף בהילולא לזכרו של רבי אלימלך מליז'ענסק.

כיון שזה עתה נכנסו אל תוך עולם התורה, לא הכירו שניהם את המושג המקודש 'נועם אלימלך', אולם משראתה האשה את השם 'אלימלך' מתנוסס על המודעות צמוד לשם 'נועם', מצא חן בעיניה, והציעה לבעלה להוסיף לבנם את השם 'אלימלך' ליד השם 'נועם'... גם בעיני הבעל מצא חן השם הזה, והוא הסכים, ושוב – מבלי שידע שיש קשר בין שני השמות הללו, נועם ואלימלך.

משהגיעו בברית ל'ויקרא שמו בישראל', הכריז הבעל: 'נועם אלימלך', ועל פני הכל ניכרה הפתעה מרובה מה'המצאה המקורית' והמקודשת, לקרוא לתינוק על שמו של ה'נועם אלימלך', הלא הוא הרבי, רבי אלימלך מליז'ענסק, למרות שההורים כאמור לא התכוונו לכך... או-אז נתוודעו הבעל והאשה למושג זה, והחליטו ללמוד בבית בצוותא את הספר 'נועם אלימלך', ולימוד זה העניק לשניהם חיזוק רב ביהדות ובקיום המצוות. הילד עצמו, נועם אלימלך, גדל על מבועי התורה והיראה, והעובדה שהוא נקרא בשמו של אחד מרועי החסידות, תעניק לבטח גם לו שפע של קדושה.

מה למדנו? – שעל הכל אפשר וצריך להתפלל! יש לך בעיה עם אשתך בענין השם? עמוד והתפלל. שא עיניך השמימה, ובקש ממי שהכל בידו שיעזור לך, שייתן לך את העצה הנכונה! ושנית, בשום אופן לא כדאי לעורר מריבות ומהומות בבית. אם נלך בדרך של הארת-פנים וקירבה, ונוכיח שאנחנו מוכנים להסכים לדעתו של הצד השני, יאירו לנו מלעילא את דרכנו ונתיבותינו, ויוליכונו בדרך הישר.

(מתוך 'שמחה בבית' –משיחותיו של הרב יצחק זילברשטיין, בעריכת ר' משה מיכאל צורן).

דברי תורה לפרשת "שמות"
״הבה נתחכמה לו״(א, י)
אומרת הגמרא (סוטה דף יא) שלשה חיו באותה עצה בלעם איוב ויתרו, בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נידון מסורים, יתרו שברח מבני בניו ישבו בלשכת הגזית.

מקשה הגרי׳׳ז זצ״ל הרי כל מידותיו של הקב"ה הן מידה כנגד מידה, ובשלמא בלעם כיון שיעץ להרוג את בני ישראל מובן למה נהרג. יתרו שברח על אף הכבוד שהיה לו במצרים שהיה מיועצי פרעה זכה שבניו ישבו בכבוד וידונו את עם ישראל. אולם איוב הרי מה ששתק היה משיקולים וחשבונות מכיון שלא יועיל כלום בתוכחתו, א״כ מדוע ידבר וייעץ להם, ומדוע אם כן נענש ביסורים?

אלא תירץ שהביא הקב״ה יסורים על איוב כדי שיזעק מרה על יסוריו. ואולם לכאורה לשם מה יש לו לזעוק על יסוריו, וכי יש בכך כדי להועיל, וכי זעקותיו ירפאו את יסוריו אלא זהו הכלל כשכואב זועקים, למרות שאין בכך כדי להועיל מאומה. וזוהי התביעה ממנו מדוע לא זעק כששמע על גזירת הבנים, על כרחך שלא נגעה זאת ללבו ולא כאב לו ולכן צריך להיענש.

מכאן אנו למדים מוסר עצום, פעמים אדם שומע או רואה חילול ה,, בזיון תלמיד חכם או עלבון של צורבא מרבנן, ועומד ושותק, וכשנשאל מדוע עומד על עומדו ולא קם ולא זע ממקומו למראה עיניו ולמשמע אוזניו, מה עונה אותו אדם "יודע אני שלא תועיל תוכחתי מאומה", וזעקותיו לא יתנו פרים, על כן אין אני עושה מאום, זו אינה התשובה הנכונה. התשובה האמיתית היא, מפני שאין הדבר נוגע ללבו, ולא כואב לו כשרואה חילול שם ה', כי אם היה כואב לו היה זועק שהרי לו חיה הדבר נוגע לכבודו הפרטי, היה קם וזועק חמס עד לשמים, על אף שזעקותיו לא יועילו מאומה ופעמים אף יזיקו, אלא כיון שכואב זועקים ומדוע שמדובר בכבוד הזולת אינו זועק?!

"ותרא את התיבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחהו" (ב,ה)
מספרים בשם רבינו החפץ חיים זצ"ל, (הובא בספר מעיין השבוע) מעשה שהיה. המגיד מדובנא זצ"ל הלך ברחוב העיר וראה עיוור עני, לבוש קרעים, וילד קטן אוחז בידו ומנחהו בדרכו. אדם אחר היה חולף על פניהם באדישות. אם ניחון בלב רגיש, היה מבליע אנחה על הצער והמדווים שיש בעולם. ואם לב מתפעל לו, היה נותן בלבו הודאה לבוראו על חוש הראיה שחננו: "ברוך אתה ה', פוקח עיוורים". למגיד מדובנא היה לב רגיש ולב מתפעל, אך על כולם היה לו לב רחום. עצר בדרכו, פנה אל השניים ונתן להם שלום. "אחי, מאין אתם", שאל. העיוור מר נפש היה, רטן ולא ענה. הילד תלה במגיד עיניים נוגות, מיוסרות. סיפר שזה אביו, ואמו נפטרה, סיפר שקר להם במעונם הטחוב, שאין עצים להסקה.
"עם מי אתה משוחח שם", קרא העיוור, "המשך ללכת!" מיד, ענה המגיד. אמור נא לי, כבר אכלתם? "לא", השיב הילד. "לוקח אני את אבא לבית התמחוי של עניי העיר, שם נאכל את ארוחתנו ואחזירו לביתנו". לא היה טעם לשאול את הילד האם הוא לומד. במצבו, פטור היה מלימוד תורה. "בואו עימי", אמר להם, "אתן לכם ארוחה משביעה, טובה בהרבה מהאוכל בבית התמחוי". זיק של הכרת טובה ניצת בעיני הנער, עיניו נעורו לחיים והביעו פיקחות רבה כל כך, מהולה בעצב עמוק. המגיד ביטל את תוכניותיו, סב על עיקבותיו, התאים צעדיו לצעדי הילד. הביאם לביתו המוסק, החם. וערך לפניהם שולחן. שקד להנעים את שהותם, טרח להשביעם. גם האב העיוור הפשיר, נרגנותו נסדקה. "טעים", אישר. "נעים כאן".
"התסכים להתגורר כאן", שאל המגיד. "אקצה לכם חדר מוסק, שלוש פעמים ליום תקבלו כזו ארוחה. חינם אין כסף", מיהר להוסיף, והילד יוכל ללמוד בתלמוד תורה, חשב. על חשבונו, כמובן.
האב העיוור התלבט. עיני הילד נצצו בתקווה. לבסוף הסכים האב, לנסיון. למעשה, התנחל בדירת המגיד, שיעבד את הבית לנרגנותו ולרצונותיו. והמגיד סבל הכל, הן גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. במיוחד כאשר הילד החל לפרוח. קיבל מזון וביגוד, הלך ללמוד והתערה בחברה. ברבות הימים נפטר האב, והילד המשיך לימודיו בישיבה. הוברר שיש לו זכרון מדהים, לא שכח דבר מתלמודו. תפיסתו מהירה הייתה כברק, שכלו חד כתער, מידותיו זכות כשמן, נשמתו טהורה כבדולה, התמדתו ושקידתו באין הפוגה. עד מהרה קנה שם טוב ונודע לתהילה. בנה בית לתפארת ועלה על כס רבנותה של ברודי, ושמו נערץ לדורות, הלא הוא הגאון האדיר רבי שלמה קלוגר זכר צדיק לברכה!
ועתה, נתאר לעצמנו מה היה קורה לו היה המגיד מבליע אנחה וממשיך בדרכו, והילד ממשיך להנחות את אביו לבית התמחוי. מה היה עם ישראל מפסיד, מה היה הילד מפסיד וכמה היה המגיד מפסיד!
בתיה בת פרעה, כשהושיטה ידה לתיבה האם ידעה את מי היא מצילה? האם שיערה שזה מושיעם של ישראל, אבי הנביאים, מנחיל התורה, שעל ידו תזכר גם היא לטובה לנצח נצחים?!
ולמעשה, כל ילד יהודי הוא כמשה בתיבה, אין לנו מושג איזה עתיד מזהיר נכון לו, יתכן שיהיה לגדול הדור אם אך תנתן לו ההזדמנות, אם ייפתח לו פתח.
האם נסתפק באנחה ומשיכת כתפיים או נושיט יד, כבתיה. נפתח יד, כהמגיד מדובנא. כל אחד לפי כישוריו, וכל הפירות, לדורות עולם, יזקפו לזכותנו?! נתמוך, במעשה ובממון, ככל יכולתנו, בחינוך התורני. ובראש ובראשונה נפיק את המירב מבנינו ומבנותינו. מי יודע, אולי הם שיאירו לדור הבא!

שבת שלום
אמיר

הגב
#3
בס"ד
בוקר טוב... חיזוק יומי... יח' טבת
פטירת רבי צבי אלימלך מדינוב - ה"בני יששכר
     השתמש ביכולותך להטיב

באחד הימים הביאו לפני הרב הקדוש רבי נפתלי צבי מרופשיץ דברי שטנה ולשון הרע על הרב הקדוש רבי צבי אלימלך מדינוב, בעל ה"בני יששכר". נסע רבי צבי אלימלך לרופשיץ, בידיעה כי מתנגדיו ומשטיניו אינם נמצאים שם. כשהגיע קירבו הרב מרופשיץ וכבדו כראוי.

באותה העת עמדה על השולחן כוס שתייה. הצביע הרב מרופשיץ על הכוס, ואמר לרבי צבי אלימלך: "בכל דבר שנמצא בעולם, בין בדומם, בין בצומח, בחי או במדבר, יש חיות של קדושה, רק חיות הקדושה שיש בו היא המקיימת אותו, ובהיפרד החיות ממנו יתבטל הדבר.

רואה כבודו את הכוס העומדת על השולחן, יש בכוחנו להוציא את החיות ממנה והיא תהיה כעפר ממש..." מיד כשסיים לדבר הפכה הכוס לעפר...

נבהל רבי צבי אלימלך, כי ראה בזה רמז, שיוכל להוציא הרב גם ממנו את חיותו.

אמר לו רבי צבי אלימלך: "הקב"ה אמר למשה רבינו: '...שַׁל נְעָלֶיךָ מֵעַל רַגְלֶיךָ כִּי הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַתָּה עוֹמֵד עָלָיו אַדְמַת קֹדֶשׁ הוּא' (שמות ג', ה') מדוע אמר לו 'של נעלך'?

כתוב בפרקי אבות (ב', י') על תלמידי החכמים: 'נשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף', הרי שלחכמים יש שלושה כוחות: נשיכה, עקיצה ולחישה, שראשי התיבות שלהם הוא 'נעל', הורה הקב"ה למשה רבינו במראה הסנה, כאשר אתה תהיה מנהיג עדת ישראל אז 'של נעליך מעל רגלך', תסיר ממך את הרגילות הזו של נשיכה, עקיצה ולחישה, ולא תשתמש בה נגד אף אדם מישראל..."

כוחם של חכמים ידוע לרבים, הכוח שלהם נובע מדבר אחד - לימוד התורה.
כשהחליט הקב"ה לברוא את העולם הוא הסתכל על התורה וברא את העולם, העולם נברא על-פי התורה, היא ה"אדריכל" של הבורא, מכאן שהתורה היא הטבע עצמו, ובאמצעותה ניתן לשנות הטבע...

לכל אחד מאיתנו יש כוחות, יש כוחם בחכמה, ויש בעשייה, יש בזיכרון ויש כאלו שכוחם בפיהם...
אומר לנו הבורא: "'של נעלך מעל רגלך' - יש לך הרגלים   טובים, יש בך כוחות ויכולות שקיבלת ממני, אל תשתמש בהם כנגד אף אחד מבניי, תשתמש בהם כדי להטיב עם העולם והבריות, תמנף את עצמך וסביבתך, שלא יקרה מצב בו אקח ממך את כוחותיך ואעניק אותם לטובים ממך..."

באמצעות לימוד התורה אפשר לשנות את הטבע, באמצעות שימוש נכון ביכולות שלך תוכל לשנות את העולם...

יום טוב, שבת שלום ובשורות טובות
לגאולת והצלחת עם ישראל. אמן!

ניתן לרכוש את הספר הראשון של  "החיזוק היומי" בטל- 0525581133

זמני כניסת ויציאת השבת: 

ירושלים     - 17.30-16.14
תל אביב    - 17.31-16.28
חיפה         - 17.29-16.17
באר שבע   - 17.33-16.21
צפת          - 17.26-16.25
אילת         - 17.34-16.35

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 77 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 586 158,338 12-01-2018, 00:11
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 102 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויחי - א שכול אורח 4 150 31-12-2017, 01:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 346 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  ב"ה ממתק לשבת פרשת ויגש תשע"ח אחד מתלמידי הבעל שם טוב קרא פעם בספרים שמי שנמנע מלדבר אורח 0 126 23-12-2017, 19:16
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 327 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 751 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 273 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וישלח *אשכול אורח 8 248 02-12-2017, 23:40
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };