מודעה
פרשת תרומה - אשכול
#1
זמני כניסת/יציאת השבת פרשת תרומה:
  
            ? ​לע"נ​ ?
?אימי מורתי האישה החשובה מרת "צביה בת ישראל פסח הלוי".
?חברי היקר נועם ההליכות "משה בן יוסף אלימלך".
?האשה הצדקנית מרת "נעמי בת מנחם" שנזדככה ביסורים קשים.


ירושלים:
??17:01
✨18:13
ביתר עילית:
??17:03
✨18:16
בית שמש:
??17:02
✨18:16
באר שבע:
??17:12
✨18:18
קרית גת:
??17:19
✨18:18
מודיעין עילית:
??17:12
✨18:16
בני ברק וגבעת שמואל:
??17:18
✨18:17
אלעד:
??17:11
✨18:16
אשדוד:
??17:19
✨18:18
צפת:
??17:06
✨18:14
חיפה:
??17:10
✨18:16
נתניה:
??17:17
✨18:17
תל אביב:
??17:19
✨18:18
אילת:
??17:12
✨18:18
רבינו תם:
18:56

?פנינים לשולחן השבת?

פרשת תרומה
?"ויקחו לי תרומה"
בנוהג שבעולם, אדם מוכר חפץ בתוך ביתו, הוא עצב עליו. ואילו הקב"ה נתן תורה לישראל – ושמח. בנוהג שבעולם, אדם קונה לו חפץ והוא דואג עליו לשמרו, אבל התורה היא ששומרת את בעליה, שנאמר: "בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמר עליך" (משלי ו, כב). בנוהג שבעולם, אדם קונה חפץ מן השוק – שמא יכול לקנות גם את בעליו עמו? אבל הקב"ה נתן תורה לישראל, ואמר להם: כביכול, לי ואותי אתם לוקחים. זהו: "ויקחו לי תרומה". (מדרש רבה)?

?"ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו"
בזמן שיש לבני ישראל רצון ונדיבות הלב לקיים מצוות לשם שמים, אומר ה' יתברך: "לי תרומה" אני בא ע"י כך לידי התרוממות. "כשישראל עושין רצונו של מקום מוסיפים כח בפמליא של מעלה" (קדושת לוי)?

?"זהב וכסף ונחושת"
ישנם שלשה סוגי אנשים אשר נותנים צדקה:
"זהב": זה הנותן בריא.
"כסף": כשרואה סכנה פותח.
"נחשת": נעשה חולה שאומר תנו?.

?"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
ועשו לשמי בית קדושה (רש"י)
אדם מישראל צריך להשתדל להכניס קדושה לתוך ביתו הפרטי, שיהיו חיי משפחתו בקדושה, וזה נקרא "מקדש"
(הה"ק מהר"מ מאמשינוב זצ"ל)?

?"ועשו ארון.. אמתיים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבה ואמה וחצי קומתו"
כל מידות הארון הינן שבורות, אמתיים וחצי, אמה וחצי וכו.
ארון מרמז על תלמיד חכם, והפסוק בא לרמז כי כל תלמיד חכם חייב להיות שבור בעיני עצמו.
עליו לדעת, כי עדיין עומד הוא במחצית הדרך וטרם הגיע אל השלימות! (ר' נתן אדלר)?

?"וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ"
"כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו – אינו תלמיד חכם" (יומא עב, ב).
אמרו חז"ל: לימדה תורה, שעל נושא התורה להיות "זהב טהור מבית" – שלם בין אדם למקום, ו"מחוץ" – שלם בין אדם לחברו. ורבי מנחם מנדל מקוצ'ק מוסיף: "מבית ומחוץ" – הציפוי מבחוץ יש לו ערך אם הוא נובע מהבית, מהפנימיות של התורה, ואינו זוהר חיצוני בלבד.?

?"וְעָשִׂיתָ מְנרַת זָהָב טָהוֹר מִקְשָׁה תֵּיעָשֶׂה הַמְּנוֹרָה"
אומר רש"י הקדוש:
"לפי שהיה משה מתקשה בה, אמר לו הקב"ה: 'השלך את הככר לאור והיא נעשית מאליה'. לכך לא נכתבה 'תַּעֲשֶׂה'."
ר' ישראל ממודזיץ' היה אומר: "אפשר ללמוד מזה עצה תמידית לכל אדם מישראל - שכל דבר שאתה מתקשה בו אין לך אלא להשליך יהבך על הקב"ה - "והוא יכלכלך" - הדבר ייעשה מאליו.?

?לא מן המידה
הצדיק רבי ארון מקראקוב (זה היה שמו בפי-כול: ארון, ולא אהרון) היה מתלמידיו של רבי שלמה מרדומסק. פעם, כשרבי שלמה אמר דברי-תורה, הצטופפו כל התלמידים ונדחקו להתקרבאל רבם ולשמוע את דבריו. רק ר' ארון עמד בצד ולא נדחק.
כשסיים רבי שלמה לומר את דברי תורתו, אמר: "חז"ל אמרו, 'מקום הארון אינו מן המידה'. כל כלי המשכן תפסו מקום, אך הארון לא תפס מקום, ובכל-זאת היו הלוחות מונחים דווקא בארון. כזה הוא ר' ארון - הוא לא נדחק ולא תפס מקום, אבל הוא קלט את תורתי יותר מהאחרים".?

שבת שלום ומבורך?,
חודש טוב ומבורך?,
יוסף קסוטו??

*לקבלת זמני השבת ופנינים, מידי יום שיש באישי (לא קבוצה), שלחו הודעת וואטסאפ ל 0526484942

הגב
#2
ב"ה

ממתק לשבת פרשת תרומה תשע"ז

במרוקו חי יהודי שהיה עני ואביון. היה בידו כלי חרס עתיק ויפה ראה שכנו העשיר את הכלי שביד העני, לגלג עליו ואמר: "הכלי שבידך יפה הוא, ועתיק כל כך, אולי תיתן אותו מתנה למלך פרס? בטוח אני כי המתנה תמצא חן בעיניו והוא יעשיר אותך עושר רב".

האמין העני התמים לדברי שכנו, קם והלך דרך ארוכה, עד פרס, והביא את הכלי מתנה למלך. ראה המלך את המתנה וחשב בלבו: אם טרח האיש והביא את הכלי הזה ממרוקו הרחוקה עד כאן, נראה שכלי יקר ועתיק הוא. ציווה המלך על עבדיו לתת ליהודי שק מטבעות זהב ושילח אותו בכבוד לביתו. חזר היהודי מפרס למרוקו. בבואו לביתו שאל אותו שכנו העשיר מה היה בפרס.
סיפר לו היהודי את כל שקרה לו. אמר העשיר בלבו: אם שכני נתן למלך מתנה זולה כל כך והתעשר, אכבד אני את המלך במתנה יקרה ואתעשר שבעתיים.
מכר העשיר את כל רכושו ובכסף שקיבל עשה כיסא מזהב משובץ באבנים יקרות.
כעבור שנה נסע גם הוא אל מלך פרס, לתת לו את הכיסא במתנה. קיבל המלך את הכיסא היפה.
אמר המלך בלבו: מה אתן ליהודי הזה תמורת מתנתו? ודאי שאין הוא צריך לכסף ולזהב, שהרי הביא לי כיסא שכולו זהב. עדיף שאכבד אותו במתנה יקרה אחרת.
לקח המלך את כלי החרס שקיבל במתנה מן היהודי העני ומסר אותו ליהודי העשיר ושלחו בכבוד לביתו.

בפרשת השבוע אנחנו קוראים על התרומות שעם ישראל תורמים לבית המקדש והתורה מונה סוגים רבים של דברים שאנשים תרמו ומהם נעשה המקדש, מתחיל מזהב וכסף ונחושת ונשאלת השאלה מדוע לא נבנה המשכן רק מזהב שזוהי המתכת היקרה ביותר ולכאורה הכי ראויה לבנות את בית השם?

מסביר על כך הרבי מליובאוויטש שכל אחד מהחומרים שאיתם נבנה המשכן מסמל סוג מסויים של יהודים, ישנם יהודים שהם נמשלים לזהב שהוא המתכת היקרה ביותר, הם אנשים שלכאורה החיים שלהם חלקים וקלים, הם עשירים וחיים חיי רווחה בגשמיות או ברוחניות,

ישנם אנשים שנמשלו לכסף שהוא עובר לסוחר אפילו יותר מהזהב אלו אנשים שיש להם את כל מה שצריך כדי לחיות בסדר, אולי הם לא עשירים אבל מסתדרים, וגם ברוחניות אלו אנשים שלא מתקשים יותר מדי אולי הם לא צדיקים אבל הם חיים ועושים את מה שצריך ללא יותר מדי התמודדויות, אבל רובנו נמשלנו לנחושת שהיא מתכת פחות יקרה ויותר מצוייה ומסמלת את האדם הפשוט שעובר קשיים בגשמיות ועובר התמודדויות ברוחניות וחייו מאתגרים, כאשר באים לבנות בית להשם הקב"ה נותן לנו את המסר שהוא רוצה שהבית שלו יכלול את כל הסוגים, זה לא בית של העשירים ושל הצדיקים זהו בית של עם ישראל שכולל בתוכו את כולם ולפעמים דווקא מתנתו של העני שווה זהב למרות
היותה נחושת.

מבניית המשכן אנחנו למדים שכשאנו רוצים את השראת השכינה עלינו לכלול את כל הסוגים שבעם ישראל, על העשיר לדעת שללא תרומתו של העני הבית לא מושלם ועל העני לדעת שלא להגיד לעצמו מי צריך אותי אלא דווקא ביחד איתו יקום יהיה המשכן.

יהי רצון שנזכה לתת כל אחד את המקסימום שיש לו בדרגתו הוא ונשכיל להכיר בכוח המיוחד של עם ישראל בהיותו מאוחד ובזכות זאת נזכה להשראת השכינה בבית המקדש השלישי שייבנה בקרוב ממש.

שבת שלום
הרב נחמיה וילהלם
בית חב"ד בנגקוק תאילנד

הגב
#3
??? רעיון מהפרשה ???

יש דברים בחיים שככל שנרגיש בהם תחושת שובע כן ייטב לנו. קחו למשל כסף, מה קורה לבן אדם שלא שבע וכל הזמן רוצה עוד? הוא פשוט סובל. אבל לעומת זאת לחכמה תמיד כדאי להיות רעבים... פרשתנו פרשת תרומה מספרת לנו על כלי המשכן ומידותיהם. מדות הארון שבתוכו מונחות לוחות הברית הן חצויות, אמה וחצי על שתים וחצי. הארון שמסמל את החכמה אף פעם לא שלם. ואילו השולחן המסמל את השפע, מדותיו שלמות. מה שיש לנו זה תמיד מספיק...

?? שבת שלום ומבורך ??

? משנכנס אדר מרבים בשמחה ?

הגב
#4
בס"ד

לרפואת
פריידא בת פייגא
הרה"ג פנחס בן פייגא מרים
מרים בת חיה שרה
בנימין אשר בן חנה
פנינה פרלה בת שרה טריינה

~ עש"ק פרשת תרומה ~

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כה, ח)
פירש רש"י: ועשו לשמי בית קדושה.
אמר האדמו"ר מאמישנוב: צריך אדם מישראל להשתדל להכניס קדושה לתוך ביתו הפרטי, שיהיו חיי המשפחה שלו בקדושה, וזהו המקדש.

"ועשו ארון.. אמתיים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבה ואמה וחצי קומתו" (כה, י)
כל מידות הארון הינן שבורות, אמתיים וחצי, אמה וחצי וכו'.
ארון מרמז על תלמיד חכם, והפסוק בא לרמז כי כל תלמיד חכם חייב להיות שבור בעיני עצמו.
עליו לדעת, כי עדיין עומד הוא במחצית הדרך וטרם הגיע אל השלימות!
(ר' נתן אדלר)

"וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ" (כה, יא)
"כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו – אינו תלמיד חכם" (יומא עב, ב). אמרו חז"ל: לימדה תורה, שעל נושא התורה להיות "זהב טהור מבית" – שלם בין אדם למקום, ו"מחוץ" – שלם בין אדם לחברו.
ורבי מנחם מנדל מקאצק מוסיף: "מבית ומחוץ" – הציפוי מבחוץ יש לו ערך אם הוא נובע מהבית, מהפנימיות של התורה, ואינו זוהר חיצוני בלבד.

"פורשי כנפיים למעלה... ופניהם איש אל אחיו" (כה, כ)
בספר "עוללות אפרים" מובא: דמכאן הוא רמז גדול לתלמידי חכמים ובעלי המדרגות הגבוהות שפורשים כנפיים ועפים בעולמות העליונים... שעם כל הרצון הטוב להוסיף ולעלות לדרגות גבוהות ונעלות, אסור לשכוח ש"פניהם איש אל אחיו" שצריכים גם להאיר פנים מפעם לפעם איש אל אחיו...

"והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפורת ופניהם איש אל אחיו" (כה, כ)
י״ל בדרך צחות, תוך כדי ה'פורשי כנפיים למעלה' - שהוא העלייה בין אדם למקום, יש להשגיח על כך שזה יהיה 'ופניהם איש אל אחיו' דהיינו שלא יהיה על חשבון בין אדם לחברו - ולמשל המתעטף בטליתו בהתלהבות מתוך דביקות לה', וחברו מקבל את הציצית לתוך עיניו...

             - שבת שלום ומבורך -
                    - ברוך רובין -

הגב
#5
בס"ד

?אור החיים יומי?
מתורת רבינו חיים בן עטר הקדוש זצוקללה"ה

☆בוקר טוב, ויום מבורך ומוצלח, יום חמישי, ד' אדר☆

מעלת המקדים והטורח בעשיית המצווה, לכבוד הקדוש ברוך הוא

וְזֹאת הַתְּרוּמָה אֲשֶׁר תִּקְחוּ מֵאִתָּם זָהָב וָכֶסֶף וּנְחשֶׁת, וּתְכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ וְעִזִּים וגו' אַבְנֵי שֹׁהַם וְאַבְנֵי מִלֻּאִים לָאֵפֹד וְלַחשֶׁן:

והרואה יראה, שיש כאן 13 סוגים דברים שעם ישראל הביאו לבניית המשכן.

ומקשה רבנו האור החיים הקדוש מדוע כתבה התורה את 'אבני השוהם ואבני המילואים' רק בסוף, לאחר שהזכירה את כל שאר יתר המינים, ומן הראוי היה לסדר אותם אפילו קודם כסף וזהב, כי מעולים הם מהם???

ומתרץ רבנו על שני אופנים...
א, ידוע שאת 'אבני השוהם ואבני המילואים', הביאו הנשיאים באחרונה, כי אמרו בליבם, מה שיחסר אנו נשלים, וכיון שהנשיאים הביאו אותם באחרונה לאחר שראו שהביאו ישראל כל הצורך למשכן, ואמרו רבותינו, שהקב"ה הקפיד על זה, ולכן כתיב ו'הנשאם' בלי אות י', חסר י', ולכן גם סידרה התורה את נדבתם באחרונה, לומר כי הם למטה מכולם, כיון שהם באו רק באחרונה, וזהו הסיבה שהם פחותים מכולם.

ב, רבנו מתרץ עוד, לפי מה שאמרו רבותינו, שהעננים היו מביאין את אבני השוהם ואבני המילואים וא"כ הנשיאים הביאו אותם משולחן גבוה, בלי טורח ויגיעה, ובלי חסרון כיס, לכן סידר הקב"ה נדבת הנשיאים אחר כל הנדבות שהביאו עם ישראל, כי שאר עם ישראל הביאו את נדבתם, מכיסם ועל ידי טורח, כי צדקה שבאה בטורח ובמאמץ, יותר חשובה ומעולה בעיני הקב"ה.

?נמצינו למדים?
א, להקדים בעשיית המצווה, ולא לחכות לרגע האחרון.
ב, העושה מצווה בטורח ובמאמץ, חשוב הוא אצל ה' יתברך, יותר ממי שעושה מצווה בלא טורח ועמל.

[אור החיים תרומה פרק כה פסוקים ג' - ו']

☀התענוג היומי שלי☀

הגב
#6
בס"ד
בוקר טוב... חיזוק יומי... יב' אדר
פרשת - "תצוה" - להאיר את הנשמה

בחור יצירתי נסע אל מעבר לים ללמוד חכמות אחרות. שם הוא למד והשכיל ולאחר שנים ארז את מטלטליו וחזר לביתו. כשנכנס חבקו אביו, נשקו ושאלו: "בני, מהי האומנות שלמדת בארצות הרחוקות?"
השיב לו בנו: "למדתי להתקין מנורה תלויה. זהו מעשה אומנות נפלא ביותר!"
"מנורה תלויה?" התפלא האב, "מה חידוש יש בזה? גם כאן האומנים עושים מלאכות כאלו!"
השיב לו בנו: "אבא, כדי להראות לך את האומנות המיוחדת הזו תכנס את כל בעלי האומנויות היודעים ליצור מנורה תלויה ואראה לך ולהם את מעשה ידי להתפאר". התרגש האב וכינס את בעלי האומנויות.

הביא הבן את המנורה והציגה לעיני הקהל. הסתכלו בה כולם ופניהם נפלו, אכזבה סבבה את המקום וברקע נשמעו קריאות: "זו מנורה חסרת טעם! מלאת חסרונות!" קמו ויצאו בשקט מהאולם.

פנה האב לבנו: "שמע בני! כל בני אומנותך הביעו דעה נחרצת על המנורה שלך וטענו שהיא מלאת פגמים וחסרת טעם. הוצאת סכומי עתק על לימודים כדי ללמוד מה שכאן כולם כבר יודעים?"

השיב לו בנו: "זו היא בדיוק החכמה! זהו הפלא הגדול! דע אבא, הם הגיעו למסקנה הנכונה מהמצגת שלי היום... המנורה שהצגתי לפניהם היום היא ייחודית. חיברתי בה את כל החסרונות והפגמים שהם עושים במנורות שלהם". התפלא אביו והבן המשיך: "ראה, אבא, כל אומן יש לו חסרון משלו. אומן אחד מיטיב לעשות צד אחד של הכלי, ואילו הצד השני של הכלי יוצא אצלו פגום. אומן אחר, יוצר מנורה בעלת חלק יפה ומרשים, אך כנגד זה חלק אחר ממנה מכוער. דווקא אותו חלק שעולה כל-כך יפה ומושלם אצל אומן אחד, זהו בדיוק החלק שיוצא פגום אצל חברו, ומה שירוד ומקולקל אצל זה הוא דווקא מלא-חן בידי חברו...

אני עשיתי מנורה, שהיא צירוף כל החסרונות שישנם אצל כולם. להכריז ולהודיע לכולם, שאין אצלם שלימות! מרוב אהבת עצמו, האומן לא רואה את החיסרון אבל כשצרפתי להם את החסרונות הראתי להם כמה צריך להשקיע בכל נקודה ובכל חלק...

מנורת "החסרונות" שלי היא מזכרת-חסרון לכל אחד ואחד. כל אחד מצא את מה ששגוי אצלו. כל אחד ראה בדיוק מה שפגום, ומתוך זה בוודאי הבין את הרמז ויתקן דרכו, כי כשלומדים... יודעים..." (רבי נחמן מברסלב)

"וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד" (שמות כז', כ') - הקב"ה ציווה את בני ישראל להביא שמן למנורה כדי להעלות נר תמיד, אמנם המצוה היא בעיקר לכהנים אך מכאן ניתן ללמוד שכל אדם מצווה להדליק את המנורה - את נשמתו.

ועד כמה להדליקה? עד שתהא השלהבת עולה מאליה, עד שתאיר נשמתך. ואיך מאירים אותה? על-ידי לימוד!

כל אדם לומד ומתקדם, אך לא תמיד רואה חסרונותיו, רק אדם העומד מנגד יכול להעיד על חסרונות האחר.
כדי להגיע לשלימות, להארת הנשמה צריך להאכיל אותה במזון הכל-כך נצרך לה... תורה!
כדי להאיר את נשמתך, את היום שלך ואת החיים בכלל, הכנס לסדר יומך לימוד תורה.

יש בכולנו חסרונות, אך אם נלמד ונחכים נוכל למלא את החסרונות, לסתום את הפגמים, לשפר בנו מידה פחות טובה, וליצור מנורה מושלמת, מנורה שתאיר למרחק, מנורה שתכניס לחייך אור ושמחה...

יום טוב, שבת שלום ובשורות טובות
לגאולת והצלחת עם ישראל. אמן!

זמני כניסת ויציאת השבת:

ירושלים - 18.22-17.05 תל אביב - 18.23-17.23 חיפה - 18.22-17.14 באר שבע - 18.23-17.25 צפת - 18.20-17.22 אילת - 18.22-17.25
לרפואת מאיר אמיר בן אסתר
יהודית בת חביבה
יהודה בן סעדיה
לע״נ
אודליה בת שמעה שושנה

הגב


[-]
תגובה מהירה
הודעה
הקלד את תוכן התגובה שלך כאן.


אשכולות דומים...
אשכול יוצר האשכול תגובות צפיות תגובה אחרונה
  פרשת בא - אשכול אורח 0 64 19-01-2018, 12:54
תגובה אחרונה: אורח
  אשכול ההלכה היומית רב הפורום 586 157,283 12-01-2018, 00:11
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת וארא - אשכול אורח 0 91 10-01-2018, 22:57
תגובה אחרונה: אורח
Exclamation פרשת שמות - אשכול שמואל 2 264 07-01-2018, 23:35
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויחי - א שכול אורח 4 136 31-12-2017, 01:14
תגובה אחרונה: אורח
  פרשת ויגש - אשכול אורח 11 325 23-12-2017, 19:46
תגובה אחרונה: אורח
  ב"ה ממתק לשבת פרשת ויגש תשע"ח אחד מתלמידי הבעל שם טוב קרא פעם בספרים שמי שנמנע מלדבר אורח 0 118 23-12-2017, 19:16
תגובה אחרונה: אורח
  מסכת שבועות - הדף היומי *אשכול און ליין 20 281 22-12-2017, 06:32
תגובה אחרונה: און ליין
  מסכת מכות - הדף היומי *אשכול הרב 28 674 22-12-2017, 06:06
תגובה אחרונה: און ליין
Brick פרשת וישב * אשכול הרב 1 270 10-12-2017, 00:14
תגובה אחרונה: אורחמשתמשים אשר צופים באשכול: 1 אורחים

About Us
    Write About your Forum and stuff where this theme is Placed Just I am trying to extend the paragraphs to make some nice looking lines. But you can write about your forum lol. Like what your forum have special and all. or just leave what i have written if you don't like to write much..
window.onload = function(){ };